6
Nyoho cha cuví ndo sehe, tahán chi cha tya̱soho ndo nu cahán sutu ndo ta sɨhɨ ndo. Vatyi cuñí ndo chi Nyoo. 2-3 Nu tutu Nyoo nyaá cha xihna ri sacuvi yo ta nañihi yo cha cucuhva Nyoo chi yo. Catyí chi: “Sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi sutu ndo, chi sɨhɨ ndo. Tyicuan caa ta sɨɨ xaan cuacoo ndo. Ta naha xaan cuacoo ndo ñayɨvɨ̱ ihya”, catyí Nyoo.
Ta nyoho cha iyó sehe ndo, ma nanducu ndo cha cuxaan sehe ndo. Soco sa̱ñaha ndo tuhun Nyoo chi ñu, ta yoso caa quichaha ñu chi ndo ta chi Nyoo.
Ta nyoho cha cuví ndo musu, qui̱chaha ndo chi chitoho ndo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi ñu. Qui̱chaha ndo chi chitoho ndo chihin cha nɨɨ iñi ndo. Tatu sacuví ndo tyicuan caa, chi ra Cristo quichahá ndo cuví cuan.
Ma saha tyiño ndo cuhva cha nyehe ri chitoho ndo tacuhva vatyi catyi ñu tyi vaha ndo. Soco sa̱ha tyiño vaha ndo tari cha vatyi sacuví ndo tyiño nuu ra Cristo. Ta tyicuan caa sacuví ndo cuhva cuñí Nyoo chihin cha nɨɨ añima ndo. Chihin cha iyó vaha iñi ndo sa̱cuvi ndo. Tari cha sahá tyiño ndo nuu Sutu Mañi yo ta ñima nuu ñáyɨvɨ. Vatyi cha chitó yo tyi tahan tahan yo, an cuví ri yo musu, an ñima, soco cutyiyahvi Sutu Mañi yo chi yo yoso cuhva cha vaha cha chinyacuvi̱ yo.
Ta nyoho cha iyó musu ndo, suri vaha co̱o ndo chihin musu ndo. Ta ma sayuhvi ndo chi ñu. Vatyi chitó ndo tyi ña cahnu ca maa ndo cha nuu musu ndo. Inuu ri cuví ndo nuu Nyoo ra cuví chitoho yo nya andɨvɨ. Vatyi maa ra ña cachi ra chi yo.
Tunyee iñi cha chahá Nyoo chi yo cha yɨhɨ́ yo cuenda ra
10 Ta vityin sa̱ndunyee yo iñi yo chihin cha ɨɨn ri cuví yo chihin Sutu Mañi yo. Vatyi iyó xaan tunyee iñi chi ra. 11 Ta tari noo sɨndaro sahá cuenda ra chi ra, tyicuan caa tucu yoó, na̱saha cuenda vaha yo chi yo chihin tandɨhɨ cha cuvi tyinyee Nyoo chi yo. Tyicuan caa ta cuvi chasaha yo chi cuihna. Vatyi nducú xaan ra cuhva sandavi ñaha ra chi yo. 12 Tyicuan caa coo yo chihin tunyee iñi Nyoo. Vatyi ñima chihin ñáyɨvɨ cañí tahan yo. Soco cañí tahan yo chihin tatyi ña vaha cha ña nyehé yo. Vatyi ican cuan cuví cha nyacá ñaha chi ñáyɨvɨ cha nyacuví cha quiñi caa. 13 Yucuan chaha sa̱ha cuenda vaha yo chi yo chihin tandɨhɨ cha cuví tyinyee Nyoo chi yo, tacuhva cuvi chasaha yo chi ra ña vaha ñáá quɨvɨ nducu tɨɨn ra chi yo. Coto cana cava yo saha ra. 14 Tari noo sɨndaro ñihi nanyaá ra chihin noo sincho yɨhɨ́ chichi ra, tyicuan caa ñihi cui̱nanyaa yo chihin tuhun cha ndicha vaha. Tari cacú noo sɨndaro vatyi tyaá ra noo caa pecho ra, tyicuan caa Nyoo cusacacu ra chi yo ndaha ra ña vaha, tatu maa ri cha vaha sacuvi yo. 15 Ta tari natyihi sɨndaro bota chaha ra ta nyatú tuhva ra cha cuhun ra cuatyi, tyicuan caa cuatu tuhva yo chihin tuhun Nyoo. Na sacoto yo chi ñáyɨvɨ yoso caa nɨcoo vaha ñu chihin ra. 16 Ta tari sɨndaro chasɨ́ ra chi ra chihin noo caa tacuhva ma nañi nduva chi ra, tyicuan caa cuñí chi nachino vaha iñi yo chi Nyoo tacuhva cha cuvi chasaha yo tandɨhɨ cha sacuvi ra ña vaha chi yo. 17 Ta tari sahá cuenda sɨndaro xiñi ra chihin noo caa, tyicuan caa nacuhva cuenda yo chi yo chi Nyoo, na sacacu ra chi yo. Ta naquehen yo tuhun cha chahá ra chi yo. Vatyi tari noo mityi Tatyi Ii ra cuví tuhun cuan. Vatyi chihin tuhun ra sahá ganaa yo chi cuihna. 18 Ta nyita ri cahan yo chihin Nyoo. Ta Tatyi Ii ra cuatyinyee chi yo tacuhva cacan tahvi yo chi ra. Ta cuacu ndahvi yo nuu ra. Ta tyicuan caa cua̱tu tuhva ri yo. Ta ma ndu uvi iñi yo. Tyicuan ri ca̱can tahvi yo cha cuenda tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 19 Ta na̱cuatu tucu ndo chahi, tacuhva vatyi ñihi que tuhun cahin. Ta ma yuhvi sacote tuhun ra Cristo chi ñáyɨvɨ. Vatyi ta cha naha ña chito̱ ñáyɨvɨ tuhun ra. 20 Ta cha cuenda cha sacoté tuhun ra Cristo ñohí vehe caa ihya vityin. Soco Nyoo tachi̱ chii vatyi cahin tuhun ra chihin ra nyicú vehe caa ihya. Ca̱can tahvi ndo cha cuende, tacuhva cuvi cahin chihin cha ña yuhví, tari cuhva tahán chi cahin.
Tachí ra Pablo chi ra Tíquico tyi cuhun ra nu nyicu ñu
21 Ta ra Tíquico yañi yo, cunacatyi ra tandɨhɨ tuhin chi ndo. Maa ra nɨɨ iñi ra sahá tyiño ra cuenda Sutu Mañi yo. Ta cuñi xaan yo chi ra. 22 Tachí chi ra nu nyicú ndo tacuhva sacoto ra chi ndo yoso caa iyó ndi ihya, tacuhva ndunɨɨ ca iñi ndo chino iñi ndo chi Nyoo. 23 Ta Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo nacuhva ra cha taxi ri coo añima tandɨhɨ ra yañi yo. Ta na cuhva Nyoo cha chinó vaha iñi ra chi ra. Ta vityin suri Nyoo na̱cuhva ra cha cuñí ca ra chi ra ta chi ñáyɨvɨ. 24 Ta na nasoco ra chi tandɨhɨ yo cha nyita ri cuñí yo chi Sutu Mañi yo Jesucristo chihin cha nɨɨ iñi yo. Ta na̱cuvi chi tyicuan caa.