Carta Cha Cu Uvi Cha Sacuhu̱n Ra Apóstol Pablo Chi Ra Timoteo
1
Nu tyaa̱ ra Pablo noo tutu chi ra Timoteo
Yuhu ra Pablo cuví noo apóstol ra Jesucristo vatyi tachi̱ ra chii na caque tyiño ra. Vatyi tyicuan caa cuñí maa Nyoo, tyi cuñí ra cha sacote chi ñáyɨvɨ vatyi chahá ra noo ñayɨvɨ̱ chaa chi tandɨhɨ ñu cha ndu ɨɨ̱n ri chihin ra Cristo Jesús vatyi nacuhva cuenda ñu chi ñu chi ra. Tyaí tutu ihya chi yoho Timoteo. Ta cuñí xain chuun tyi tari cha sehi cuví chuun. Ta cuñí vatyi Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo na nasoco ra chuun. Ta na nyehe ndahvi ra chuun. Ta na coo ca cha taxi ri cuñi añimon saha ra.
Nu catyi̱ ra Pablo chi ra Timoteo tyi nacatyi ra chi ñáyɨvɨ tyi cuenda ra Cristo yɨhɨ́ ra
Tyicuan ri nɨcohón iñi tuhun yoho cuhva cha chicán tahvi chi Nyoo ñicahñu ta cha cuaa. Ta nacuhvé tyahvi nyoo chi ra cha cuendon. Nuu maa ra sacuví yuhu tyiño chihin cha vaha chicá xiñi, tari sacuvi̱ tucu ñáyɨvɨ chii ta cha naha. Tyicuan ri nɨcohón xaan iñi chuun ta nɨcohón xaan iñi tuhun yoso caa chacu̱n quɨvɨ cuachiye chiña. Ta cuñí xain nyehi chuun inga chaha ta cusɨɨ iñi chuhun. Vatyi nɨcohón iñi yoso caa chino̱ xaan iñi cu Loida chiton chi Nyoo, ta cu Eunice sɨhun ñandɨhɨ. Tyicuan caa tucu yoho chinó xaan iñun vityin.
Yucuan chaha chahí tuhun chuun vatyi na sanɨun iñun ta cotyiño nyatu cha cahun tuhun Nyoo cha chaha̱ ra chuun quɨvɨ tyisé ndahi sɨcun. Nyoo ña chaha̱ ra cha yuhvi yo. Soco chaha̱ ra noo tunyee iñi cahnu chi yo. Ta chaha̱ ra vatyi cuñí yo chi tahan yo. Ta chaha̱ ra cha cunyaca ñaha vaha yo chi yo. Yucuan chaha ma cahan nuun cahun tuhun Sutu Mañi yo. Ta nɨ ri cha ma cahan nuu cha cuenda cha ñohí vehe caa cha cuenda ra. Soco chihin tunyee iñi chaha̱ Nyoo chuun ta chihin cha iyó vaha iñun cu̱nyeun tɨndoho cha vachi sɨquɨ yo cha cuenda tuhun Nyoo. Vatyi ican ra sacacu̱ chi yo. Ta nacana ra chi yo vatyi coo yo noo ñayɨvɨ̱ ii. Ñima cha cuenda cha vaha cha sacuví yo ta nacana ra chi yo, soco vatyi tyicuan caa tyaa̱ ra cuhva nyata nɨ cumañi ca chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱. Vatyi nya quɨvɨ cuan cuñí ra chi yo cha ɨɨn ri cuví yo chihin, ra Cristo Jesús. 10 Ta vityin cha quichi̱ ra Jesucristo sacacu̱ ra chi yo, nacoto̱ yo vatyi tyicuan caa cuñí ra chi yo. Ta nu quichi̱ ra, satanɨ̱ ra tandɨhɨ tunyee iñi cha iyó chi tuhun chihi. Ta chihin tuhun vaha caha̱n ra, tava̱ ra nu ndichin tuhun cha coo yo noo ñayɨvɨ̱ chaa cha yori cuví satɨvɨ.
11 Nyoo tyaa̱ ra tyiño chii vatyi cahin tuhun ihya chihin ñáyɨvɨ. Tachi̱ ra chii vatyi cu̱vi noo apóstol chi ra, ta sañahí chi ñu cha ñima ñu Israel cuví. 12 Yucuan chaha nyehí tandɨhɨ tɨndoho ihya. Soco ña cucahán nui vatyi chitó mai yóó chi chinó iñi. Vatyi nacuhva̱ cuende chii chi ra, ta chitó vahi vatyi cuví saha cuenda ra chii nyacua nya quɨvɨ quichi tucu ra.
13 Cu̱nyicon tuhun vaha cha chahi̱ chuun. Ta co̱un chihin cha chinó vaha iñun chi Nyoo. Tyicuan ri cu̱ñun chi ñáyɨvɨ tahan yo. Vatyi yucuan cuví cha chahá Nyoo chi yo tyi ɨɨn ri cuví yo chihin ra Cristo Jesús. 14 Ta maa Tatyi Ii cha iyó añima yo na tyinyee chuun ta sa̱ha cumun tuhun vaha cha chaha̱ Nyoo chuun.
15 Cha chitón vatyi tandɨhɨ ra ityi Asia chiña casandoo̱ ra chii, tari ra Fígelo ta ra Hermógenes. 16 Soco ra Onesíforo na nyehe ndahvi Sutu Mañi yo chi ñáyɨvɨ chi ra vatyi cuaha xaan chaha quichi̱ sandunyee ra iñi. Ta ña cucahan nuu ra cha cuenda cha ñohí vehe caa. 17 Soco quɨvɨ chinyaa̱ ra ñuu Roma ihya, ña sandɨhɨ̱ ra tuhun cha nanducu ra chii nyacua nya cha nañihi̱ ra chii. 18 Sutu Mañi yo nacuhva ra cha ñihi ra tumañi iñi quɨvɨ cha cutuñi chi yo nuu ra. Chitó vahun yoso cuhva tyinyee̱ ra Onesíforo chi yo nya ñuu Éfeso chiña.