2
Noo sɨndaro vaha ra Jesucristo
Ta yoho sehe luhli, sa̱ndunyee iñun chihin tunyee iñi cha chahá ra Cristo Jesús chuun cha cuenda cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra. Tuhun cha chiñu̱n cha cahi̱n nuu cuaha ñáyɨvɨ, na̱catyi chi ra cha nɨɨ iñi chinó iñi chi Nyoo, ra cha cacuví sañaha chi inga ñu.
Ta cu̱nyeun tɨndoho tari noo sɨndaro vaha ra Jesucristo. Ni noo ra cuví sɨndaro ta ma cuvi tyihi ra chi ra chihin inga tyiño. Vatyi cuñí chi sa̱cuvi ra maa maa ri cha catyí ra cuví nuu chi ra. Ta tyicuan caa tucu ra canyasɨquɨ́, ma saha canaa ra cha tahán chi saha canaa ra tatu ma cunyasɨquɨ ra tari cuhva tahán chi. Noo ra sahá tyiño chichi cuhu, tahán chi cha saha tyiño xihna ra, yucuan ta cachi ra cha quitá nu iyó tyiño sahá ra. Ca̱ca xiñun tuhun cha catyí chuun ihya, ta maa Sutu Mañi yo cucuhva ra cha cutuñi iñun tandɨhɨ.
Nɨ̱cohon iñi tuhun ra Jesucristo, ra cha nandoto̱ cha yaha̱ nyehe ra tɨndoho ta chihi̱ ra. Cuví ra tata rey David. Ta ican ihya cuví tuhun Nyoo cha cacu añima yo cha chaha̱ ra vatyi cahin tuhun. Ta cha cuenda tuhun ihya cunyeí tandɨhɨ tɨndoho nyacua nuhñí chihin cadena tari noo ra quiñi iyó. Soco tuhun Nyoo ña nuhñí chi. 10 Yucuan chaha cunyei tandɨhɨ tɨndoho cha cuenda cha vaha chi tandɨhɨ ca ñu nacachi̱ Nyoo chi, tacuhva vatyi cuvi cacu tucu tandɨhɨ ñu. Chihin cha ndu ɨɨ̱n ri yo chihin ra Cristo cuacacu yo ta cuñihi yo noo nu tyaquɨ xaan cha ma ndɨhɨ ca maa. 11 Ihya cuví cha ndicha xaan:
Tatu cúvi yo cha cuenda ra, coo tucu yo chihin ra.
12 Tatu cunyeé yo tɨndoho, cucunyaca ñaha yo chihin ra.
Tatu catyi yo tyi ña yɨhɨ́ yo cuenda ra, maa ra cucatyi ra tyi ñima ñáyɨvɨ cuenda ra cuví chi yo.
13 Tatu sandoo̱ yo chi ra, soco maa ra tyicuan ri sacuví ra cuhva catyí ra.
Vatyi maa ra ña tuhvá ra nasama ra tuhun cahán ra.
Tatu sahá tyiño vaha yo, cuaquita vaha yo
14 Sa̱nɨcohun iñi ñu tuhun ihya, ta ca̱tyun chi ñu chihin nuu Sutu Mañi yo na sandɨhɨ ñu cha cuví yuhu ñu cha ñima ri tuhun. Vatyi cha cuví yuhu ñu tyehe caa, ñahri maa tuhun. Tyi satɨvɨ́ ñu chi ñu tyasohó tuhun cahán ñu. 15 Sa̱nɨñun ta cu̱hva cuendon chuun nuu Nyoo tari noo ra sahá tyiño vaha. Vatyi ñahri cha cucahan nuun tatu chotyiñó vahun tuhun ndicha yoso cuhva tahán chi. 16 Ñaha tya̱sohun tuhun cha ñima ri tuhun ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi ñahri maa tyinyeé chi chi yo. Soco satɨvɨ́ ca chi chi yo nuu Nyoo 17 vatyi tari quɨhvɨ xico ndɨyɨ noo nu cahvi, tyicuan caa cuví tuhun cuan vatyi satɨvɨ́ chi chi yo. Ta cuaha ñu cuatɨvɨ cha cuenda cuan. Ican cuví cha cuvi̱ chi ra Himeneo ta ra Fileto. 18 Vatyi caquita caxii̱n ra ityi vaha ta catyí ra vatyi tari quɨvɨ cha yaha̱ nandoto yo ta ma nandoto ca coño ñuhu yo. Ta tyicuan caa satondo̱ ra cuhva chinó iñi suhva ñu. 19 Ta vasɨ yɨhɨ́ ñu nducaxii̱n ñu, soco Nyoo chacu̱n ra cha ndicha, ta yucuan cuví cha ma nasama maa. Ta nyisó chi noo seña cha catyí: “Sutu Mañi yo ñohó nuu ra chi ñu cuenda ra.” Ta catyí tucu chi: “Tandɨhɨ ñu nyisó sɨvɨ ra Cristo na quita ñu nu quiñi caa.” 20 Chichi noo vehe cahnu, ñima maa maa ri ndaha tyiño chino̱ chihin xuhun cuaan ta xuhun cuichin iyó. Iyó tucu cha chino chihin vitu ta chihin nyahyu. Yɨhɨ́ cuan chotyiñó ñu chi nu vaha, ta yɨhɨ́ cuan cha chotyiño ñu nu ñima ri tuhun. 21 Tyicuan caa tucu maa yo tatu ña tɨɨ́n cuenda yo tuhun cha ñima ri tuhun ñayɨvɨ̱ ihya, cuví yo noo ñáyɨvɨ cha chotyiñó Nyoo chi, tari noo vaso xuhun cuaan. Ta cuñí chi vatyi cundɨɨ vasu cuan, tyicuan ta cuví cotyiño ra chi yo cha cuenda tandɨhɨ nuu vaha.
22 Ma caca xiñun tari chicá xiñi ra tyivaa ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi maa maa ri cha quiñi caa chicá xiñi ra. Co̱o noo ñayɨvɨ̱ cuɨtɨ. Chi̱no vaha iñun chi Nyoo. Cu̱ñun chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ. Co̱o taxi run chihin tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, ñu cha chihin cha vaha añima chicán tahvi chi Sutu Mañi yo. 23 Ta ma quichahun tuhun cha ñima ri tuhun cha cuví yuhu ñáyɨvɨ. Vatyi chitón tyi chihin cuan cacú tɨsɨhɨ. 24 Ta noo ra sacuví tyiño nuu Sutu Mañi yo, ña tahán chi cañi tahan ra. Soco tahán chi cha vaha ñáyɨvɨ cuvi ra chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta cuñí chi cha ñihi vaha ra cuhva sañaha ra tuhun Nyoo. Ta cuñí tucu chi cha cama cu̱vi iñi ra chihin ñáyɨvɨ. 25 Ta chihin cha masu iñi ra cuñí chi cha sa̱ndundoo ra chi ñáyɨvɨ ndava iñi. Ta cuatu ra nasama Nyoo cuhva iyó ñu ta nacoto ñu cha ndicha. 26 Ta tyicuan caa ta cunducachi iñi ñu ta cuaquita ñu chichi ndaha ra cuví cuihna vatyi cha vityin nyacuví maa ra yoso cuhva cuñí ra chihin ñu.