2
Pɔli ya Kirisa tudunmɔɔ pusamaa ɲuŋɔ círi ta
Ba yee kɛ ni shishɛɛrɛ ya toro wɛ, a nɛ ni Barinabasi di guri pa sanha Zheruzalɛmu ni. A nɛ gari ni Tite bɛ ni. Kilɛ yɛ pyaa ki bi li shɛ nɛ na na nɛ wu shɛ wà, a nɛ da kari. Ba nɛ nɔ wà wɛ, nɛ ni ɲahagbaa fɛɛ pu ni, a wèe di shɛ wùyɛ ɲa kabanugo. Kilɛ Jozaama pemu nɛ yu shi wusama bɛɛri mu ge, a nɛ pee ɲaha jo pu mu, kɔnhɔ labye wemu nʼa pye toro ge, ni wemu nʼa byi ge, kɔnhɔ wee wa shishiin ganha bu bye ɲuŋɔ baa wo wɛ. Tite wemu ni nɛ kari ge, Girɛki wu bye wii. Ga pu ya ta wu karamu fanha bɛ na fo wu cekɔɔnrɔ pye, kɔnhɔ wu bɛ di bye Yawutuu pu shi wɛ. Ga, kafinɛjuu pʼa, pee bi puyɛ pye na nʼa daa fɛɛ pee ɲɛ, na ta pʼi ɲɛ nʼa daa fɛɛ wɛ, pee pu bi giin wʼi cekɔɔnrɔ pye. Wèe ya pye ni Yesu Kirisa ni kariɲɛɛgɛ ni ge, a wèe di bye wùyɛ mu, a pii sipyii pii di beele jé wèe tɛ ni kɔnhɔ pʼi lee ɲaha cɛ. Pu funŋɔ ki bye pʼi wèe kuruŋɔ pa leŋɛ sanha bulooro ti ni. Ga wèe ya sɔɔ na wùyɛ yaha pu keŋɛ ni ali jɛɛrɛ bɛ funŋɔ ni wù ta logo pu ɲɔ na wɛ, kɔnhɔ Kilɛ Jozaama pe pu wa can wu shɛɛ ge, yʼi já pee logo ba pu ɲɛ wɛ.
Ayiwa, sipyii pʼa bi piimu wii na pee pu ɲɛ ɲahagbaa fɛɛ pu ge, ɲuŋɔfɛɛ pu bye pii la, pu shiin bye bɛ ɲuŋɔfɛɛ wɛ la, lee la shishiin kaɲɔɔ wa nɛ mu wɛ; bani Kilɛ ya wa shɔɔnri na wo wa ni wɛ. Kilɛ Jozaama pe nɛ bi yu ge, ba nɛ pee ɲaha jo pee ɲahagbaa fɛɛ pu mu wɛ, pu ya ta ka fara pu na wɛ. Ga, a puyɛ pyaa bɛ di li cɛ na Kilɛ wʼa pe Jozaama pe kaa le nɛ keŋɛ ni nɛ wʼa yu shi watii shɛɛn mu ma na jo ba wʼa pu kaa le Pyɛɛri keŋɛ ni wʼa yu Yawutuu pu mu wɛ. Bani Kilɛ wemu wʼa sefɛɛrɛ kan Pyɛɛri mu na wu tun Yawutuu pu mu ge, wee ninumɔ wʼa sefɛɛrɛ kan nɛ bɛ mu na nɛ tun shi wusama mu. Yakuba ni Pyɛɛri ni Yohana, pee piimu pu bi wii ɲahagbaa fɛɛ pu ge, pee bi li cɛ na Kilɛ wʼa te tuduro te kaa le nɛ keŋɛ ni wu wo niimɛ wu funŋɔ ni. A pʼi pu keye le nɛ ni Barinabasi keye ni, wee fò we ya li shɛɛ na wèe bɛɛri ya pye nigin. A wù bɛɛri di binnɛ na bɛ yi na nago wèe pu shɛ baari pyi shi wusama tɛ ni, pee bɛ di shɛ baari pyi Yawutuu pu tɛ ni. 10 A pʼi li shɛ yɛ wèe na na wèe pu shɛ wù fungɔngɔ yaha funmɔ fɛɛ na. A nɛ bɛ di la le nayɛ ni na ganha na lee pyi.
Pɔli ya Pyɛɛri jaagi Ancɔsi kulo li ni
11 Ayiwa, ga ba Pyɛɛri ya pa ba Ancɔsi kulo li ni wɛ, a nɛ ba wu jaagi sipyii pu bɛɛri ɲii na; bani kaa lemu wʼa bi pye ge, lee bi ɲɔ wɛ. 12 Wu cebooloo shi watii shɛɛn piimu pu bye nʼa daa fɛɛ Ancɔsi ni ge, Pyɛɛri bi binnɛɛ na li ni pee ni. Ga, a Yakuba di ba sipyii pii tun kari Ancɔsi ni. Ba pee ya nɔ wɛ, a Pyɛɛri di fɛrɛ kɔn shi wusama wo nʼa daa fɛɛ pu na, na bye wu ya sɔɔ wʼa li nige ni pu ni wɛ. Wu bi fyagi pee sipyii pu na, bani Yawutuu pu bye pii, pee di bi yu na fo shi wusama bɛɛri wʼa cekɔɔnrɔ pyi. 13 Cebooloo piimu bɛ pu ɲɛ Yawutuu ge, a pee bɛ di yaa Pyɛɛri na, na fɛrɛ kɔn pii pu na. Lee funŋɔ ni a Barinabasi bɛ di yaa pu shuun shuun juuro ti na, na daha pu fɛni. 14 Ba nɛ pu ɲa, na pu ta pu ya ɲaari na sahaŋi ni Kilɛ Jozaama pu wo can wu ni wɛ, a nɛ jo ni Pyɛɛri ni pu bɛɛri ɲii na. A nɛ wu pye: «Mu wemu wu ɲɛ Yawutu ge, a mʼi sɔɔ na Yawutuu pu wo koo li yaha wà, na ganha na ɲaari shi wusama wo ɲaarigana na. Wee tuun wu ni ɲaha na mʼi giin nimɛ mʼi shi wusama bɛ karamu fo wu bɛ wʼa Yawutuu pu wo koo li ɲaari wɛ?
Fo ma bu dà Yesu na mʼa na shɔ
15 «Can wu ɲɛ wii, wèe kunni ya sii tii pye Yawutuu cegee. Wèe ɲɛ shi watii shɛɛn wɛ, pu jo na wee shi we shɛɛn ya Kilɛ koo li cɛ wɛ. 16 Ga lee bɛ na, wèe bɛ ya li cɛ na jo ma ɲɛhɛ da Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya we koo ɲaari, lee wa da ga ma pye sipyitiimɛ Kilɛ mu wɛ, fo ma bu dà Yesu Kirisa na. Lee wuu na wèe bɛ ya dà Yesu Kirisa na, kɔnhɔ Kilɛ di wù pye sipyitiimɛɛ wee nʼa daa wu baraga ni. Li wa nago Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu ɲɔmɛhɛɛ ki wo koo ɲaari wʼa wèe pye sipyitiimɛɛ Kilɛ mu-i dɛ. Bani sipya wa shishiin wa da já bye sipyitiimɛ Kilɛ mu na ma yaha ma na Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu koo ɲaari wɛ.
17 «Ayiwa, wèe Yawutuu ba wùyɛ shaa wù bye sipyitiimɛɛ Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni, wèe ba lee pyi, wèe bɛ ya ɲɛri ni shi wusama ni nigin, pee piimu pʼa wii jurumupyii ge. Wee tuun wu ni, ta lee wa li shɛɛ na Kirisa wʼa wèe tɔɔgɔ leni jurumu ni? Bada! 18 Ayiwa, nɛ na foro saliya wu keree tàan, na bye nɛ wu koo ɲaari wɛ, nɛ bu guri wee saliya we fɛni sanha na wu koo ɲaari, wee tuun wu ni nɛyɛ pyaa ya saliya wu kyɛɛgi. 19 Nɛ xu Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu shizhaa na, kɔnhɔ di bye ɲìi na, di da kapyeŋɛɛ pyi Kilɛ mu. 20 Nɛ pye kanna pʼa nɛ pinnɛ kori ni Yesu Kirisa ni shiizhan korikoritige ki na. Nɛyɛ pyaa ya ta pye nige ɲiifɛɛrɛ ni wɛ; Kirisa wu ɲɛ ɲiifɛɛrɛ ni nɛ zɔ wu na. Ɲiifɛɛrɛ temu ni nɛ wa nimɛ ke koŋɔ ke na ge, nɛ nayɛ kan Kilɛ Ja wu mu. Nɛ kaa ya taan wu mu fo wʼa sɔɔ na wuyɛ kan saraga nɛ wuu na. 21 Kilɛ ya niimɛ wemu kan nɛ mu ge, nɛ da ga wee she bada wɛ. Bani Kilɛ da ba sipya jateni sipyitiimɛ Musa wo saliya wu koo ɲaari baraga ni, lee ya li shɛɛ na ɲuŋɔ ya pye Kirisa kaxulo na wɛ.»