3
Na dà Yesu na, lee funŋɔ ni Kilɛ ya sipya jateni sipyitiimɛ
Yee Galasi shɛɛn kunni, yee ɲɛ fungɔnyɔ baa fɛɛ dɛ! Jɔgɔ wu dʼa yee faanna mɛ wɛ? Yesu Kirisa ya xu xugana lemu na korikoritige ki na ge, yee ɲaha ya fiinŋɛ jo yee mu. Nʼa da yi yege kaa nigin yɛ na. Fɛfɛɛrɛ Munaa le Kilɛ ya kan yee mu ge, Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu wo koo li ɲaari wuu na wʼa li kan yee mu laa, yee ya Kilɛ Jozaama pu logo na dà pu na ge, lee wuu na wʼa li kan yee mu? Ɲaha dʼa yee pye mɛ fungɔnyɔ baa fɛɛ wɛ? Yee ya kaa lemu ɲɔ kɔn ni Kilɛ Munaa sefɛɛrɛ ni ge, ɲaha na yee di zhaa di yiyɛ pyaa wo sefɛɛrɛ taga lee ɲɔ tɔ wɛ? Kilɛ ya kanhama nigbɔ pemu yaha pʼa nɔ yee na ge, ɲuŋɔ ya pye pee na-ɛ gɛ? Bada! Pee dà já bye ɲuŋɔ baa wɛ. Kilɛ wemu wʼa wu Munaa li kaan yee mu, na kakanhaŋaa ki pyi yee tɛ ni ge, wee tuun wu ni, yee ya ɲaari na sahaŋi ni Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu ni ge, lee wuu na wʼa lee pyi laa, yee ya Jozaama pu logo, na dà pu na dagana lemu na ge, lee wuu na wʼa li pyi?
Kilɛ Kafila wʼa yi yu wèe mu Ibirayima shizhaa na na: «Ibirayima ya dà Kilɛ na, a Kilɛ di wu jate sipyitiimɛ wu nʼa daa wu wuu na.»* Ni li ɲɛ mu, wee tuun wu ni yi li cɛ na jo piimu pʼa daa Kilɛ na ge, pee pu ɲɛ Ibirayima wo nagoo pee. Kilɛ Kafila wʼa fɛnhɛ li shɛ na shi wemu ɲɛ Yawutuu wɛ, na wee shi wu bɛ na ba dà Kilɛ na, Kilɛ na pu pye sipyitiimɛɛ pu nʼa daa wu wuu na. Lee wuu na pe Jozaama pe ya fɛnhɛ jo Ibirayima mu na: «Kilɛ na ba duba shi wu bɛɛri mu mu baraga ni.»* Lee wuu na sipyaa sipya wʼa daa Yesu na ge, Kilɛ na duba weefɔɔ mu ba wʼa duba mɛ Ibirayima mu wu nʼa daa wu funŋɔ ni Kilɛ na wɛ.
10 Sipyaa sipya wʼa giin na Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu wo ɲɔmɛhɛɛ ki koo ɲaari funŋɔ ni Kilɛ da ba wee jate sipyitiimɛ ge, Kilɛ wo laŋi wʼa to weefɔɔ ɲuŋɔ ni; bani lʼa ka na:
 
«Sipyaa sipya wu ɲɛ wu ya saliya wu ɲɔmɛhɛɛ
ki bɛɛri koo ɲaari gbee ki ɲaarigana na-ɛ ge,
Kilɛ wo laŋi wʼa to weefɔɔ ɲuŋɔ ni.»*
11 Ayiwa, lʼa fiinŋɛ yɛrɛ na Kilɛ da já sipya wa shishiin jate sipyitiimɛ Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu koo ɲaari baraga ni wɛ. Bani lʼa ka na:
 
«Sipya wemu wʼa tii ge, wee na ba ɲìi sicuumɔ ta
nʼa daa gbɔɔrɔ ni.»*
12 Ga sipya wemu wʼa giin wu Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu yɛ wo koo ɲaari pye wu tadaŋa ge, nʼa daa ɲɛ yafiin bɛ weefɔɔ mu wɛ; bani lʼa ka na:
 
«Sipya ya yaa ma wee saliya wu bɛɛri koo ɲaari
ma na ɲìi sicuumɔ ta.»*
13 Yesu Kirisa ya pa wèe shɔ saliya ɲɔmɛhɛɛ ki wo laŋi wu na. A wuyɛ pyaa di dugo wee laŋi we tàan wèe tɛgɛ; bani lʼa ka na:
 
«Sipyaa sipya pʼa yirige suri tige ni na gbo ge,
weefɔɔ ya laŋi.»*
14 Lʼa pye mu bɛ sanha kɔnhɔ duba wemu ɲɔmɛɛ Kilɛ bi lɔ Ibirayima mu ge, wee di nɔ shi wusama bɛɛri na Yesu Kirisa baraga ni; na fara lee na sanha, Kilɛ ya Fɛfɛɛrɛ Munaa lemu bɛ wo ɲɔmɛɛ lɔ ge, wù já lee bɛ ta nʼa daa baraga ni.
Kilɛ ya ɲɔmɛɛ lemu lɔ ge, Musa wo saliya wu da já lee fiin wɛ
15 Na cebooloo, nʼa da ɲaha shɛshɛɛrɛ ta lɔ sipyii wo keree pyegaŋaa na. Ali sipya yɛ pyaa mɛhɛ kaa la ɲɔmɛɛ lɔ, na li ka, na xhɔ na wu kabee taha kee wɛŋɛ ki na, sipya watii da ga já lee ɲɔmɛɛ le kyɛɛgi, kelee na la fara li na wɛ. 16 Kilɛ wʼa bi ɲɔmɛɛ lɔ Ibirayima ni wu kadugo yíri shi shɛn mu. Li ya ta ka Kilɛ Kafila wu ni na jo «wu ni wu kadugo yíri shi shɛɛn» ma na giin sipyiɲɛhɛmɛɛ kaa wʼa byi wɛ, ga shi shɛn nigin yɛ kaa Kilɛ Kafila wʼa jo na: «Wu ni wu kadugo yíri shi shɛn.»* Wee wu ɲɛ mɛ Kirisa. 17 Yemu nʼa giin di jo ge, yee yi wa mɛ. Kilɛ wʼa kariɲɛɛgɛ ɲɔmɛɛ lɔ Ibirayima mu. A yee xhuu shishɛɛrɛ ni kɛlɛɛ taanri (430) di doro, a Kilɛ di na pa Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu teŋɛ. Lee funŋɔ ni, Kilɛ ya ɲɔmɛɛ lemu lɔ Ibirayima mu ge, Musa wo saliya wu da já lee ɲɔmɛɛ le kyɛɛgi, kelee na li jomɔ pu ɲɛri wɛ. 18 Ga cɛn wemu Kilɛ ya gaan ge, wee da bi daa Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu baraga ni, wee tuun wu ni wee cɛn wu bi da bye nige ɲɔmɛɛ li wo wu wɛ; na ta Kilɛ dʼa wu wo cɛn wu kan Ibirayima mu ma ni, ɲɔmɛɛ li baraga ni.
Lemu na saliya ɲɔmɛhɛɛ kʼa kan wèe mu ge
19 Wee tuun wu ni saliya ɲɔmɛhɛɛ ki wo kakaan ɲuŋɔ di ɲɛ lekɛ wɛ? Ki kakaan ɲuŋɔ ki ɲɛ, kapyegee kiimu ki ɲɛ ki ya bɛ Kilɛ mu-i ge, kɔnhɔ wèe di kee cɛ. Ga kee saliya ɲɔmɛhɛɛ kʼa yaa na pye wà, Kilɛ ya ɲɔmɛɛ li lɔ Ibirayima wo kadugo yíri shi shɛn wemu shizhaa na ge, fo wee ba ba. Mɛlɛkɛɛ pu bi saliya ɲɔmɛhɛɛ ki kaan Musa mu, Musa di ki yu sipyii pu mu. 20 Kayaama ya luu kaa lemu na ge, lee ɲɛ kabaŋa nigin kajii wɛ. Kilɛ di ɲɛ wu yɛ nigin do.
21 Ta lee wa li shɛɛ na Kilɛ ya ɲɔmɛɛ lemu lɔ ge, na Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu wʼa lee ɲɔmɛɛ li kaala ya? Bada! Saliya ɲɔmɛhɛɛ kii kʼa kan ge, kee da bi da já da ɲìi sicuumɔ kaan sipyii mu, wee tuun wu ni sipyii bi da já da byi sipyitiimɛɛ Kilɛ ɲaha tàan, saliya ɲɔmɛhɛɛ ki baraga ni. 22 Ga lʼa ka Kilɛ Kafila wu ni na jurumu wo fanha ke ki ɲɛ koŋɔ sipyii bɛɛri na. Lee funŋɔ ni Kilɛ ya lemu wo ɲɔmɛɛ lɔ ge, kɔnhɔ lee di gan nʼa daa fɛɛ pu mu pu nʼa daa wu baraga ni Yesu Kirisa na.
23 Ayiwa, Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya we, wee wu bi fɛnhɛ pye wèe ɲuŋɔ ni, yani nʼa daa wu wu pa ge. A wee saliya we di gori yaha wèe ɲuŋɔ ni fo na shɛ nɔ nʼa daa wu shɛduun wu na. 24 Lee funŋɔ ni a saliya wu bye wèe ɲaha covɔɔ, fo na shɛ Kirisa pye wʼa pa; kɔnhɔ wèe di bye sipyitiimɛɛ Kilɛ ɲaha tàan nʼa daa baraga ni. 25 Ba ni nʼa daa wu wo koo li dʼa pa nimɛ, wèe da já bye nige wee ɲahagbaacomɔ wu keŋɛ na wɛ. 26 Bani yee bɛɛri ya pye Kilɛ nagoo nʼa daa baraga ni Yesu Kirisa na. 27 Yee piimu bɛɛri pʼa batize Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki ni ge, yee ya ɲɛri ba Kirisa yɛ pyaa ɲɛ wɛ. 28 Mʼa pye Yawutu la, mʼa pye shi watii shɛn la; mʼa pye bulo la, ma shiin ya pye bulo wɛ la; mʼa pye ná la, mʼa pye cee la; le la shishiin niŋɛ ɲɛ nige wɛ. Bani yi bɛɛri ya ɲɛri nigin Yesu Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni.
29 Ayiwa, yi bi ɲɛ Kirisa wuu, yʼa pye Ibirayima wo nagoo. Kilɛ ya cɛn wemu wo ɲɔmɛɛ lɔ Ibirayima mu ge, yi bɛ na ba wee ta.
* 3:6 Zhenɛzi 15:6; Oromɛ Shɛɛn 4:3 * 3:8 Zhenɛzi 12:3 * 3:10 Dutɛrɛnɔmɛ 27:26 * 3:11 Habakuki 2:4 * 3:12 Levitike 18:5 * 3:13 Dutɛrɛnɔmɛ 21:23 * 3:16 Zhenɛzi 13:15; Zhenɛzi 24:7