4
Mʉcana gaje mʉare goti remoa yʉ. Coriarã ado bajiro yama ĩna macʉ ñasʉogʉre: “Macʉ, mʉ jai tujaroca jeyaro yʉ rʉcorise mʉ yeti ñaro yiroja”, yama coriarã, ĩna macʉ ñasʉogʉre. Macʉacã ñagʉ̃, jai tujabicʉ ĩ jacʉ ye gajeonire rʉco masibiquĩji maji. Ito bajiri ija rʉcorocʉ ñabojagʉti, ĩ rʉcoroto riojʉa ĩ jacʉre moa ĩsiri masʉ bajiro bajiami ĩ maji. Macʉacã ĩ ñaroca ĩ jacʉre moa ĩsiri masa ĩre coderã yirãji. Ito yicõri ija ĩ rʉcorotire cʉni coderã yirãji ĩna. “Yʉ macʉ ĩ jai tujaroca jeyaro yʉ rʉcorise ĩre ĩsima”, jacʉ ĩ yiri rʉmʉ ejaroca ĩre ĩsirã yirãji ĩna. Ito bajiri moa ĩsiri masʉ bajiro meje bajigʉ yiguĩji ĩ ĩja. Mani cʉni Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉroto riojʉajʉ ito bajiroti bajibojacʉ maji. “Bʉcʉrã rotire yʉ cʉdi jeobeja quenabeto tõbʉjagʉ yigʉja yʉ”, yi tʉoĩabojacʉ mani. Ito bajiri Cristore masibiticõri rʉ̃mʉ́are moa ĩsirã bajiro bajirã ñacʉ mani maji. Ito bajiro mani bajibojarocati, “Masare yiari yʉ Macʉre cõagʉ̃ yigʉja yʉ”, Dios ĩ yiri rʉmʉ ejayija ĩja. Ito bajiri Dios Macʉ ñabojagʉti, romiona rujeañi Jesucristo. Ito yicõri judio masʉ rujeañi ĩ. “Bʉcʉrã masa ĩna rotire gaye yʉ cʉdibeja, quenabeto tõbʉjagʉ yigʉja yʉ”, yi gʉa masa tʉoĩabojarocati, manire yiari ĩ Macʉre cõañi Dios. Ĩ rĩa mani ñatoni manire masorocʉ ĩ Macʉre cõañi Dios.
Ito bajiri Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉja, Dios rĩa ña mani ĩja. Ĩ rĩa mani ñajare ĩ Macʉ Jesucristona sʉoriti, manire Espíritu Santo queo sãñi Dios. Ito bajiri, “Cʉna, yʉ Jacʉ”, ya mani Diore. Diore tʉorʉ̃nʉcõri, “Bʉcʉrã rotire gaye yʉ cʉdibeja, quenabeto tõbʉjagʉ yigʉja yʉ”, yi tʉoĩabea mani ĩja. Dios rĩa ña mani ĩja. Ito bajiri, Abraham ñayorʉre, Dios ĩ gotiado bajiroti manire masocõri, manire queno yigʉ yiguĩji Dios.
Jesure masirãre Pablo ĩ tʉoĩa oca jaire gaye
Tʉoya mʉa. Iti rʉmʉjʉ Diore masibisija mʉa maji. Diore masibiticõri, bʉcʉrã masare rʉ̃cʉbʉoyija mʉa. Dios meje ĩna ñabojarocati bʉcʉrã ñayoanare rʉ̃cʉbʉobojayija mʉa. “Ĩna rotirise mani cʉdibeja, quenabeto tõbʉjarã yirãji mani”, yi tʉoĩa güiyija mʉa maji. Adi rʉmʉriama Diore masirã ña mʉa cʉni ĩja. Ito bajijare Dios ĩmasiti mʉare ti masiami ĩja. Diore tʉorʉ̃nʉcõri bʉcʉrã rotire gaye jidicãcʉ mʉa. Ito bajibojarocati yʉ tʉoja, bʉcʉrã ĩna rotire gaye rʉ̃cʉbʉoyija mʉa mʉcana. “Bʉcʉrã rotire gaye mani cʉdibeja, quenabeto tõbʉjarã yirãji mani”, ¿yi tʉoĩa güi ãmoati mʉa mʉcana? 10 Ado bajiro tʉoĩabojarãji mʉa mʉcana: “Judio masa ĩna rotirere mani rʉ̃cʉbʉoja, manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩabojarãji mʉa. Ito bajiro tʉoĩabojacõri, “Adi rʉmʉ rʉ̃cʉbʉora rʉmʉ ña, adocõ ñami gagʉ ĩ tʉjaroca adocõ jue iti tʉjaroca, ito yicõri adocõ cʉma iti tʉjaroca rʉ̃cʉbʉoroti ña”, yi tʉoĩabojarãji mʉa. 11 “Mʉare riasobojacʉ yʉ”, yiadoti bajia yʉre ĩja. Ito bajiro mʉa bajija tʉocõri, bojori bʉja yʉ.
12 Yʉ mairã, mʉare queno gotia ãmoa yʉ. Jesucristore tʉorʉ̃nʉcõri, gʉa judio masa bʉcʉrã tʉoĩare gaye jidicãcʉ yʉ. Yʉ robo yiya mʉa cʉni. Jesucristore riti tʉorʉ̃nʉña mʉa. Ito yicõri bʉcʉrã tʉoĩare gaye jidicãña mʉa. Iti rʉmʉjʉ ito bajiro mʉare yʉ riasoja, queno yʉre boca ãmicʉ mʉa maji. 13 Mʉa masia, cajero Jesucristo oca mʉare yʉ riasoja cõ ñacʉ yʉ. 14 Cõgʉ̃, yʉ ñabojarocati, yʉre ti tebiticʉ mʉa. “Cõgʉ̃ wadiami”, yibojarãti, queno yʉre boca ãmicʉ mʉa. Ado bajiro yicʉ mʉa. Dios ñaro gagʉ ángelre boca ãmirã robo bajiro, queno yʉre boca ãmicʉ mʉa. Ito yicõri Jesucristore boca ãmirã robo bajiro queno yʉre boca ãmicʉ mʉa. 15 Mʉa tʉjʉ yʉ ñaroca queno wanʉ quenacʉ mani maji. “Queno wanʉmenaji ĩna”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. Iti rʉmʉjʉ yʉre ti maicõri, queno yʉre ejabʉa ãmocʉ mʉa maji. “Mʉa ya cajea mʉa rua masija, yʉre ĩsibocʉ mʉa”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. 16 Oca quenarise riti riojo mʉare goticʉ yʉ. Iti yʉ gotijare ¿yʉre ti teati mʉa ĩja?
17 Judio masa rotire gaye oca mʉare riasoana, mʉare queno yi ãmorã meje ñarã yirãji ĩna. Mʉare queno yirona meje baba cʉtirãji ĩna. Ito bajiro mʉare rʉorãji ĩna, yʉre mʉa jidicãtoni. Ito yicõri ĩnare riti mʉa tʉorʉ̃nʉre ãmorãji ĩna. 18 Riti, mʉare queno yi ãmorã ĩna ñajama, mʉare baba cʉtirona wanʉre oca rãca ĩna bʉsija, quena ñaroja. Ito bajirojʉa yirʉja ĩnare. Mʉa tʉjʉ yʉ ñaja, mʉa tʉjʉ meje yʉ ñaja cʉni, ito bajiro riti yirʉja ĩnare. 19 Yʉ mairã, yʉ rĩa robo bajirã ña mʉa. Mʉare bʉto tʉoĩa ña yʉ. Romia ĩna rʉcoroto riojʉa bʉto tʉoĩa bʉjatomenaji ĩna. Ito bajiroti mʉare tʉoĩacõri, bʉjato bajia yʉ cʉni. Gaje mʉa tʉoĩasʉore jidicãcõri, Jesucristore riti mʉa tʉorʉ̃nʉroto riojʉa, mʉare tʉoĩa ñagʉ̃ yigʉja yʉ. 20 Mʉa tʉjʉ oca quenorocʉ mʉa rãca ña ãmoboja yʉ. Mʉare bʉto tʉoĩa ʉsirioa yʉ. Ito bajibojarocati sõjʉ ñacõri ñe gaje mʉare goti ejabʉa masibea yʉ ĩja.
Sara, Agar ĩna bajire gaye
21 Tʉoya yʉ ñarã mʉa. “Moisés ñayorʉ ĩ rotire mani cʉdija, manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩabojarãji mʉa. Ĩ rotiyorere queno tʉo masibea mʉa. 22 Ado bajiro yi ucare ña: “Ʉ̃mʉa jʉ̃arã rĩa cʉtiyijʉ Abraham ñayorʉ. Ĩ manojore moa ĩsiri maso, Agar wame cʉtigo, sĩgʉ̃ macʉ cʉtiyijo iso. Ĩ manojo ñasago cʉni sĩgʉ̃ macʉ cʉtiyijo iso”, yi ucare ña iti gaye. 23 Romia gãjerã ĩna macʉ rʉcoro bajiroti macʉ cʉtiyijo Agar cʉni. Sara bʉcojʉama, Dios ĩ gotiado bajiroti, rĩa mani waro ñabojagoti, sĩgʉ̃ macʉ cʉtiyijo iso cʉni ĩja. 24-25 Iti oca mʉare goticõri, iti oca gayere queno mʉare goti masio ãmoa yʉ. Ado bajiro bajia iti oca. Ĩna romia jʉ̃arãre rẽtare gaye tʉoĩacõri, jʉaji Dios ĩ goticãre gaye cʉni tʉoĩarã yirãji mani. Arabia sitajʉ, Sinaí wame cʉtiricʉ gʉ̃tagʉ̃ joejʉ Moisés ĩ rotirotire ĩsiyijʉ Dios. Iti gʉ̃tagʉ̃ jʉdo gago ñayijo Agar ñayoro. Gãjerãre moa ĩsiri maso ñayijo iso. Iso janerãbatia cʉni gãjerãre moa ĩsiri masa riti ñayijarã ĩna. Noa, “Moisés ĩ rotirere mani cʉdi jeoja, manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩarã ĩna ñama Agar janerãbatia ñayoana robo bajiro tʉoĩarã. Rʉ̃mʉ́are moa ĩsiri masa bajiro bajiama ĩna. Ito bajiro bajibojama yʉ ñarã judio masa. Moisés rotirisere cʉdi ãmobojarãti, cʉdi jeo masibeama ĩna. Ito bajiri Diore tʉorʉ̃nʉmena ñari, Agar janerãbatia ñayoana robo bajirã ñama, yʉ ñarã Jerusalén gãna. 26 Maniama Sara janerãbatia ñayoana robo bajirã ña mani. Gãjerãre moa ĩsiri maso meje ñayoyijo Sara. Jesucristore tʉorʉ̃nʉcõri, rʉ̃mʉ́are moa ĩsirã meje ñarãji mani ĩja. “Judio masa bʉcʉrã rotire gaye yʉ cʉdi jeobeja, yʉre masobiquĩji Dios”, yi tʉoĩa güirã meje ña mani ĩja. “Jesucristore yʉ tʉorʉ̃nʉja, yʉre masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa wanʉrã ña maniama ĩja. 27 Sarare tʉoĩa yugʉ ado bajiro ucañi Diore goti ĩsiri masʉ:
Rĩa mani waro tʉoya mʉ. Rĩa maco ñabojagoti, queno wanʉ quenaña mʉ. Junirise tʉoĩabiticõri, wanʉ quenaña mʉ. Jãjarã mʉ janerãbatia cʉtiroca yigʉ yigʉja yʉ. Mʉre moa ĩsiri maso rẽtaro janerãbatia cʉtigo yigoja mʉ, yiyijʉ Dios ĩ oca tutina.
28 Yʉ ñarã, Dios ĩ gotiado bajiroti macʉ cʉtiyijo Sara, Abraham manojo. Isaac wame cʉtigʉ ñayijʉ iso macʉ. Mani cʉni Jesucristore tʉorʉ̃nʉcõri, Dios rĩa ña mani ĩja. Abrahamre Dios ĩ gotiado bajiroti ĩ rĩa ña mani cʉni ĩja. 29 “Espíritu Santona sʉoriti macʉ cʉtigo yigõji Sara”, Dios ĩ gotiado bajiroti Isaac wame cʉtigʉ macʉ cʉtiyijo iso. Isore moa ĩsiri maso macʉ bʉto ti tudiyijʉ Isaacre. Adi rʉmʉri ito bajiroti bajia manire cʉni. Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉja ticõri, manire ti tudirã yirãji Moisés rotiyore rʉ̃cʉbʉorã. 30 Abrahamre Dios ĩ bʉsiyore gotia Dios oca tuti. Abrahamre ado bajiro yiyijʉ Dios: “Mʉ manojore moa ĩsiri masona mʉ macʉ cʉtirʉ mʉ ya gajeonire rʉcobicʉ yiguĩji ĩ. Mʉ manojona mʉ macʉ cʉtirʉjʉa ĩ ñagʉ̃ yiguĩji mʉ ya gajeoni rʉcorocʉ. Ito bajiri mʉ manojore moa ĩsiri maso, iso macʉre cʉni bucõaña mʉ”, yi gotiyijʉ Dios Abrahamre. 31 Yʉ ñarã, moa ĩsiri maso janerãbatia meje ña mani. “Judio masa bʉcʉrã rotire gaye yʉ cʉdi jeobeja, yʉre masobiquĩji Dios”, yi tʉoĩa güirã meje ña mani ĩja. “Jesucristore yʉ tʉorʉ̃nʉja, yʉre masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa masirã ña mani ĩja. Ito bajiri Sara ñayoro janerãbatia robo bajirã ña mani cʉni.