5
Ñeñarise mano quenarisena riti ñaña mʉa, yire gaye
Iti rʉmʉjʉ rʉ̃mʉ́re moa ĩsiri masare bajiro mani bajibojarocati, manire masoñi Cristo. Ĩre mani tʉorʉ̃nʉja ticõri, manire masoñi ĩ. Ito bajiri bʉto bʉsa ĩre tʉorʉ̃nʉrʉja manire. Ito yicõri, “Bʉcʉrã ĩna rotire gaye yʉ cʉdi jeobeja, yʉre masobiquĩji Dios”, yi tʉoĩa güibitirʉja manire. Ito bajiro mani tʉoĩabojaja, mʉcana rʉ̃mʉ́re moa ĩsiri masa bajiro bajirã ñarã yirãji mani.
Tʉoya mʉa. Mʉare ado bajiro gotisagʉ ya yʉ: “Bʉcʉrã rotiro bajiro, wiro yʉ ta rotija, yʉre masogʉ̃ yiguĩji Dios”, ¿yi tʉoĩati mʉa? Ito bajiro mʉa tʉoĩabojaja mʉare maso masibiquĩji Cristo. Mʉcana mʉare goti quenogʉ̃ ya yʉ. No, “Bʉcʉrã rotiro bajiro wiro yʉ ta rotija, yʉre masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩagʉ̃, ñarocõti rotirise gaye cʉdi jeorʉjami ĩocʉ. Ito bajibojarocati ñimʉjʉa cʉdi jeogʉ maquĩji. “Yʉ ñeñaro yirise waja, waja yirocʉ judio masa bʉcʉrã rotire gaye cʉdicʉja yʉ”, yi tʉoĩabojarãji coriarã. Ito bajiro tʉoĩarã, Jesucristore jidicãcõri ĩre tʉorʉ̃nʉrã meje ñama ĩnaõna. Ito yicõri Dios ĩnare masorocʉ, ĩ queno yi ãmobojarisere boca ãmimenaji ĩna. Espíritu Santo ĩ ejabʉarisena Jesucristore tʉorʉ̃nʉa maniama. Ito bajiro Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉja ticõri, “Queno yirã ña mʉa”, yigʉ yiguĩji Dios manire. Ito bajiro ĩ yija, “Manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa mani ĩja. Wiro mani taja, mani tabeja cʉni ñasarise meje ña iti. Itina sʉori meje manire masogʉ̃ yiguĩji Dios. Cristore mani tʉorʉ̃nʉja, ito yicõri gãjerãre mani ti maija, iti ña ñasarise. Ito bajiro mani yija ticõri, manire masogʉ̃ yiguĩji Dios.
Jesucristore tʉorʉ̃nʉsʉocõri, ĩ ãmoro bajiroti queno cʉdiyija mʉa maji. Adi rʉmʉriama ĩja, ĩ oca ñasarisere queno cʉdibea mʉa. ¿Ñimʉ Jesucristo ocare mʉa jidicãroca yicati mʉare? “Dios meje ĩ ocare ĩna jidicãroca yiñi”, ya yʉ mʉare. Dioti ñami manire besecõri Jesucristo ocare mani tʉorʉ̃nʉroca yirʉ. Naju wadarise ʉco gayere tʉoĩate mʉa. Naju cʉjare jabeto ʉco mani wʉoja, queno wʉsa quenaroja. Ito bajiroti bajia rʉore oca cʉni. Rʉore ocare tʉorʉ̃nʉcõri, jãjarã itire tʉorʉ̃nʉrã yirãji. Ito bajiri rʉore ocare tʉorʉ̃nʉcõri jãjarã bʉsa cʉdi warã yirãji masa. 10 “Gãjerã mʉare rʉore oca ĩna gotija, ĩnare mʉa tʉorʉ̃nʉme yirocʉ, mʉare ejabʉagʉ yiguĩji Cristo. Ito bajiri ĩ oca mʉare yʉ riasorisere jidicãmenaji ĩna”, yi tʉoĩa yʉ mʉare. “No mʉare rʉore oca gotirãre waja senigʉ̃ yiguĩji Dios ĩnare”, yi tʉoĩa yʉ.
11 Ado bajiro rʉorãji ĩna mʉare: “Dios rãca queno mani ña ãmoja, judio masa ĩna rotiado bajiro wiro tarʉja mani”, yami Pablo manire, yi goti rʉorãji ĩna mʉare. Ito bajiro masare riasobea yʉ. Ito bajiro yʉ riasoja, yʉre ti tudibitiboana judio masa. Yʉama ado bajirojʉa riasoa: “Mani ñeñaro yirise waja, waja yigʉ yucʉtẽojʉ godañi Cristo. Ĩre mani tʉorʉ̃nʉja ticõri, manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi riasoa yʉama. Ito bajiro yʉ riasoja ticõri, yʉre ti tudiama judio masa. 12 Mʉare rʉore oca gotirã, bʉoro ʉsirioro mʉare wiro ta rotirãji ĩna. Yʉ tʉoĩaja, ĩnamasiti rʉtaja quenaboyija yʉreama. Ito yicõri, “Gajerojʉ ĩna waja, quena ñaboroja”, yi tʉoĩa yʉ.
13 Yʉ ñarã, mʉare beseñi Dios, ĩ ñarã mʉa ñatoni. Judio masa bʉcʉrã rotire gaye mʉare cʉdi rotibisijʉ Dios. Ĩ rotibitibojarocati, “Yʉ ya rujʉ iti tʉoĩaro bajiro yicʉja yʉ”, yi tʉoĩabitirʉja mʉare. Ado bajirojʉa mʉa yi ñaja quena. Gãjerãre ti maicõri ĩnare ejabʉaya mʉa. 14 Jaje rotire gaye ñabojarocati coji gayeti ña bʉto bʉsa ñasarise. Ado bajiro bajia iti. “Mʉ ya rujʉre mʉ ti mairo bajiroti mʉ ñarãre cʉni ti maiña”, yi gotia iti. Disejʉa gaje Dios ĩ rotirise rẽtocũrise manoja. 15 Mʉa ñarãre mʉa ti tudija, ito yicõri ĩnare mʉa oca menija, queno ĩna rãca ña masimenaji mʉa. Ito bajiri rʉore oca riasorãre tʉorʉ̃nʉbesa. Mʉa ñarã rãca queno mʉa ña masitoni queno tʉoĩaña.
Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro mani cʉdija quena, yire gaye
16 Ado bajiro gotia yʉ mʉare. Manire Espíritu Santo ĩ rotiro bajiroti mani cʉdija quena. Ito bajiro mani yija, manimasiti mani ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiro yimenaji mani. 17 Mani ya rujʉna ñeñaro mani yi ãmorise ito yicõri Espíritu Santo ĩ tʉoĩarise rãca corocõ meje ñaroja iti. Mani ya rujʉna bʉto ñeñaro yi ãmoa mani. Ito bajibojarocati mani queno yire ãmoguĩji Espíritu Santo. Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro mani yija, mani ya rujʉ ñeñaro yire gaye yimenaji mani ĩja. Ito bajiri mani queno yijaro yirocʉ, manire ejabʉagʉ yiguĩji ĩ. 18 Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro mani yi ñaja, “Judio masa bʉcʉrã rotire gaye mani cʉdija manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩamenaji mani.
19 “Ito bajiro ñeñaro yama ĩna ñeñaro tʉoĩaro bajiro yirã”, yi ti masirã yirãji mani. Ado bajiro yirãji ĩna. Tite. Manojo cʉtirã ñabojarãti, gãji manojore ajerãji ĩna. Romia cʉni ito bajiroti yirãji. Manʉjʉ cʉtirã ñabojarãti, gajeo manʉjʉre ajarãji ĩna. Jaje ñeñarise tʉoĩarãji ĩna. Ito bajiri jeyaro ñeñaro ĩna yi ãmorise yisotirãji ĩna. 20 Ito bajicõri ĩna meni rujeoanareama rʉ̃cʉbʉorãji ĩna. Gãjerãre rojarãji ĩna. Gãjerãre terãji ĩna. Gãmeri tudirãji ĩna. Ito yicõri gãjerãre ti tudirãji ĩna. Junisinirãji ĩna. Ĩna ãmoro bajiro riti yirãji ĩna. Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩa ãmomenaji ĩna. Rocati oca rujeocõri, gãjerã ĩna ña masibeto yirãji ĩna. 21 Gãjerã ya gajeonire ti ʉorãji ĩna. Gãjerãre sĩarãji ĩna. Idire idicõri mecʉrãji ĩna. Mecʉcõri rocati yirãji ĩna. Ito yicõri jeyaro ñeñarise yirãji ĩna. Iti rʉmʉjʉ mʉare yʉ goticato bajiro mʉare gotisagʉ ya yʉ. No ito bajiro ñeñaro yi ʉyagʉ, ũmacʉ̃jʉ Dios ĩ rotirojʉ ejabicʉ yiguĩji ĩ.
22 Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro mani yija, ñeñarise yi ʉyamenaji mani. Ado bajirojʉa yirãji mani. Gãjerãre ti mairãji mani. Diore tʉoĩacõri queno wanʉ quenarãji mani. Ito yicõri mani ya ʉsi queno ñaroja manire. Gãjerã manire ñeñaro ĩna yibojarocati ĩnare tudimenaji mani. Ĩnare queno yirãji mani. Ito yicõri Dios ĩ ãmoro bajiroti yirãji mani. “Ado bajiro yicʉja yʉ”, mani yicãre ñajare ito bajiroti yirãji mani ĩja. 23 “Gãjerã rẽtoro queno yigʉ ña yʉ”, yi tʉoĩamenaji mani. Ito yicõri mani ya rujʉ ñeñaro yi ãmorisere yimenaji mani. Ito bajiro yirãji mani, Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro mani tʉoĩaja. Ito bajiro mani yija ticõri, “Rotirisere cʉdirã meje ña mʉa”, yimenaji gãjerã manire. 24 Jesucristo ñarã ñari ado bajiro yi tʉoĩarãji mani. “Yʉ ñeñaro yirise waja, waja yigʉ godañi Cristo. Ito bajiri yʉ ya rujʉ ñeñaro yi ãmorisere jidicãcʉja yʉ. Ito bajiri ĩ ejabʉajare, mʉcana ñeñarisere yi ʉyabicʉja yʉ”, yi tʉoĩarãji mani. 25 Catitĩñare mani bʉjatoni, Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉroca yiñi Espíritu Santo. Ito bajiri ĩ ãmoro bajiro yirʉja manire.
26 “Gãjerã rẽtoro masigʉ̃ ña yʉ”, yibitirʉja manire. Ito bajiro mani yibeja, manire ti tudimenaji gãjerã. Ito yicõri mani rãca junisinimenaji ĩna.