10
Ovejare coderi masa oca
Mʉcana masare riasosʉogʉ ado bajiro yiquĩ Jesús:
—Riti mʉare gotia yʉ. No oveja ĩna ñari sãnimʉ ĩna ya soje sãjabicʉ, gaje dʉja jore sãjagʉ̃ rʉocõri rinigʉ̃ ñami ĩocʉ̃. Ĩna ya soje sãjagʉ̃ama, ĩnare tirʉ̃nʉcõri codegʉ ñami. Ovejare tirʉ̃nʉri masʉ ĩ sãjatoni ĩre soje jana ĩsigʉ̃ yiguĩji soje coderi masʉ. Ĩ sãjaroca ĩ ya ocare tʉo masirã yirãji ĩ ya oveja. Ĩ ya ovejajʉare ti masicõri, wamena ĩnare ji bucõagʉ̃ yiguĩji ĩ. Ĩnare bucõa jeocõri, ĩna riojʉa ĩnare tʉ̃a ũmatãgʉ̃ yiguĩji ĩ. Ĩ ya ocare tʉo masicõri, ĩre sʉyarã yirãji ĩna. Ĩ oca ĩna tʉo godo weobejama ĩre sʉyamena yirãji ĩna. Ĩ ya ocare tʉo masibiticõri, ĩre rudirã yirãji ĩna, yiquĩ Jesús masare.
Riasore oca ĩnare goti masioquĩ Jesús. Ito bajibojarocati itire tʉo masibiticã ĩna.
Bʉto masare codegʉ ñami Jesús, yire gaye
Ito yija mʉcana tʉdi gotiquĩ Jesús ĩnare:
—Riti mʉare gotia yʉ. Yʉ ña soje, oveja ĩna sãjari soje bajiro bajigʉ. Yʉ riojʉa wadiana ñarocõti, rʉori masa ito yicõri riniri masa cʉni ñañi ĩna. Ito bajiri yʉ ya oveja mesare tʉorʉ̃nʉbisijarã. Yʉ ña soje bajiro bajigʉ. No yʉna sʉoriti sãjagʉ̃, ĩre masogʉ̃ yigʉja yʉ. Ado bajiro bajigʉ yiguĩji ĩocʉ̃: Oveja ĩna ñari sãnimʉjʉ sãjacõri, mʉcana tʉdi, budi, yi ñagʉ̃, ñagʉ̃ yiguĩji ĩocʉ̃. Queno wanʉ quenagʉ̃ yiguĩji ĩ. Ito yicõri, quenari wese ĩ baroti bʉjagʉ yiguĩji ĩ. Ito bajiro bajirã ñarã yirãji yʉre boca ãmirã. Ĩnare tirʉ̃nʉgʉ̃ yigʉja yʉ.
10 ’Riniri masʉ ĩ ejaja, rinicõri sĩagʉ̃ti ejagʉ yiguĩji ĩ. Ito yicõri, ruyuriogʉti ejagʉ yiguĩji ĩocʉ̃. Yʉama masa ĩna catitĩñaroca yigʉ wadirʉ ña yʉ. Ito yicõri, ñe rʉyabeto queno ĩna ñaroca yigʉ wadirʉ ña yʉ. 11 Yʉ ña ovejare queno coderi masʉ. Yʉre tʉorʉ̃nʉrãma yʉ ya oveja bajiro bajirã ñarã yirãji. Yʉ ya oveja bajiro bajirãre goda ĩsirocʉ ñacã yʉ. 12 Sĩgʉ̃ waja bʉjarocʉ ĩ moaja, queno oveja coderi masʉ meje ñaguĩji ĩocʉ̃. Buyairo ĩ ejaja ticõri, ovejare wagogʉ yiguĩji ĩ. Ĩ ya oveja meje ĩna ñajare, ĩnare wagogʉ yiguĩji ĩ. Ito bajiri buyairo ejacõri, ovejare ñiagʉ̃ yiguĩji, ito yicõri ĩnare ĩo bategʉ yiguĩji ĩ. 13 Waja bʉjarocʉ riti sĩgʉ̃ ĩ moaja, ovejare wagogʉ yiguĩji ĩ, ĩ ñarã meje ĩna ñajare. Ĩnare maigʉ̃ meje ñari ĩnare ĩ wagoja no yimenaji ĩre, yi riasoquĩ Jesús masare.
14-15 ’Yʉ ña ovejare queno coderi masʉ. Yʉ Jacʉ yʉre ĩ masiro bajiroti, yʉ cʉni ito bajiroti ĩre masia. Ito bajiroti yʉ ya ovejare ti masia yʉ. Ĩnajʉa cʉni ito bajiroti yʉre ti masiama ĩna. Yʉ ya ovejare goda ĩsirocʉ ñacã yʉ. 16 Adi sãnimʉ gãna meje ñama gãjerã yʉ ya oveja. Ĩna ñama gãjerã masa. Ĩnare cʉni ãmigʉ̃ yigʉja yʉ. Ĩna cʉni yʉre cʉdirã ñama ĩna. Co rʉmʉ co sãnimʉti ñarã yirãji ĩna. Ito yicõri, yʉ sĩgʉ̃ti ñagʉ̃ yigʉja ĩnare coderi masʉ, yiquĩ Jesús masare.
17 ’Godagʉ yigʉja yʉ, mʉcana tʉdi catirocʉ. Ito bajiro yʉ yijare yʉ ñarã catitĩñarã yirãji Dios rãca. Ito bajiri yʉ Jacʉ bʉto yʉre maiami. 18 Masama yʉre sĩamena yirãji. Yʉmasiti yʉ ãmoro bajiroti masare yiari goda ĩsigʉ̃ yigʉja yʉ. Masare yiari yʉ goda ĩsi ãmoja, iti ña yʉ ãmoro bajiro yʉ yiroti. Ito yicõri, mʉcana tʉdi yʉ cati ãmoja cati masigʉ̃ ña yʉ. Ito bajiro yʉ yi masitoni yʉre cũquĩ yʉ Jacʉ, yiquĩ Jesús masare.
19 Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, judio masa ʉjarã ricati riti tʉoĩacã ĩna ĩja. 20 Coriarã jãjarã ado bajiro yicã:
—Rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃, mecʉri masʉ ĩ ñabojarocati, ¿no yija masa ĩre tʉorʉ̃nʉati? yicã ĩna.
21 Gãjerãma ado bajiro yicã ĩna:
—Rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃ ĩ ñaja, ito bajiro bʉsibitiborʉ ĩ. Ito yicõri, rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃ ĩ ñaja, cajea mana ĩna tiroca yibitiborʉ, yicã ĩna.
Jesure judio masa ĩna ãmobitire gaye
22 Iti rʉmʉri juebʉcʉ ñacʉ. Jerusalénjʉ Dios ya wi cajero ĩna cʉdabiare basa, mʉcana tʉdi tʉoĩarã basa menicã ĩna. 23 Ide ñurajʉ roca, Salomón wame cʉtiri dʉjajʉare Dios ya wijʉ sãja wacʉ gʉa Jesús rãca. 24 Ito bajiro gʉa baji ñaroca Jesure gãni biacõri, ĩre seniĩacã judio masa:
—¿Nocãta, “Ĩ meje ñami ĩ. Ĩti ñami”, mʉre yi masirã yirãjida gʉa? Cristo Dios ĩ cõarʉ mʉ ñaja, adocãtati riojo gʉare gotiya, yicã ĩna Jesure.
25 Ĩna ito yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús:
—Mʉare goticãbojacʉ yʉ. Ito bajibojarocati yʉre tʉorʉ̃nʉbiticʉ mʉa. Yʉ Jacʉ ĩ rotirisena jaje mʉare ĩobojacʉ yʉ. Itire ticõri, “Ĩti ñami”, yi masirʉjabojacʉ mʉare. 26 Yʉ ya oveja meje ñari, yʉre tʉorʉ̃nʉbea mʉa. Canʉ mʉare yʉ goticato bajiroti bajia. Yʉ ñarã meje ñari, yʉre tʉorʉ̃nʉbea mʉa, ya yʉ mʉare. 27 Oveja ĩna ʉjʉ ocare ĩna tʉo masiro robo bajiro, yʉ ñarã yʉre tʉo masiama ĩna. Yʉ cʉni ĩnare ti masia. Ito yicõri yʉre sʉyarã yirãji ĩna. 28 Ĩna catitĩñaroca ya yʉ. Ito bajiri coji godacoa yimenaji ĩna. Sĩgʉ̃jʉa yʉ rʉcorãre ẽmabicʉ yiguĩji. 29 Ĩnare yʉ rʉcotoni yʉre cũquĩ Cʉna. Nijʉa ĩ rẽtoro sẽogʉ̃ maquĩji. Ito bajiri sĩgʉ̃jʉa yʉ rʉcorãre ẽma masigʉ̃ maquĩji ĩja. 30 Yʉ, ito yicõri yʉ Jacʉ rãca riti ña gʉa, yiquĩ Jesús judio masare.
31 Ito yija mʉcana ĩre rearona gʉ̃ta ãmicã ĩna. 32 Ĩna ito yija ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús ĩnare:
—Yʉ Jacʉ ĩ masirisena sʉoriti jaje mʉa tiro riojo quenarise yibojacʉ yʉ. ¿Disejʉa queno yʉ yire waja yʉre gʉ̃ta rearã yirãjida mʉa? yiquĩ Jesús ĩnare.
33 Ĩ ito yijare ado bajiro cʉdicã judio masa:
—Mʉ queno yire wajare meje mʉre gʉ̃ta rearã yirãji gʉa. Mʉ ya ocana Diore mʉ bʉsiture waja mʉre rearã yirãji gʉa. Gʉa robo ʉ̃mʉgʉ̃ ñabojagʉti, “Dios ña yʉ”, yiboja mʉ, yicã ĩna Jesure.
34 Ĩna ito yijare Jesús ado bajiro yiquĩ:
—“Yʉ bajiroti bajirã ña mʉa cʉni”, yiñi Dios, yi ucare ña mʉa ñicʉsabatia ĩna rotire. 35 “Dios oca riojo ñasarise ña”, yi tʉoĩa mani. Ĩ oca tʉorʉ̃nʉanare, “Yʉ bajiroti bajirã ña mʉa cʉni”, yiñi Dios ĩ oca tutina. 36 Yʉre besecõri adi sitajʉ yʉre cõaquĩ Dios. Ito bajiri, “Dios Macʉ ña yʉ”, yʉ yijare, ¿no yija, “Diore bʉsitua mʉ”, yati mʉa yʉre? 37 Yʉ Jacʉ ĩ yiro bajiro yʉ yibeja, yʉre tʉobesa. 38 Yʉ Jacʉ ĩ yiro bajiro yʉ yija, yʉre tʉorʉ̃nʉbitibojarãti, yʉ yigore ticõri, “Riti gotiami”, yi tʉoĩarʉja mʉare. Ito bajiri, “Yʉre bajiroti ʉsi cʉtigʉ ñami yʉ Jacʉ. Yʉ cʉni ĩre bajiroti ʉsi cʉtia”, yʉ yija, “Riti gotiami”, yi masirʉja mʉare coji bʉsati, yiquĩ Jesús ĩnare.
39 Ito ĩ yija tʉocõri, mʉcana ĩre ñia ãmobojacã ĩna. Jesujʉama rudicoaquĩ.
40 Rudi wacõri, Jordán wame cʉtirisa sidʉja waquĩ Jesús mʉcana. Ĩre baba cʉti wacʉ gʉa cʉni. Itojʉ ejacõri, Juan ĩ idé gu ñacatijʉ tujaquĩ Jesús. 41 Jãjarã masa ĩre tirã ejacã. Ĩre ticõri, ado bajiro yicã ĩna:
—Tiyamani ĩobitibojagʉti, ãni gaye ĩ gotire gaye, riti gotiñi Juan, yicã masa.
42 Itojʉ Jesús ñaroca jãjarã ĩre tʉorʉ̃nʉcã masa.