17
Ĩ rãca riasotirãre yiari Jesús Diore ĩ seni ĩsire gaye
Ito bajiro ĩ yija bero macãrʉcʉ̃rojʉ ti mʉocõri, ado bajiro yiquĩ Jesús:
—Cʉna mʉ tʉ yʉ tʉdi ejaroti ejacoajʉ ĩja. Yʉ ña mʉ Macʉ. Masa yʉre ĩna rʉ̃cʉbʉoroca yiya. Ito bajiroti yʉ cʉni mʉre ĩna rʉ̃cʉbʉoroca yigʉ yigʉja. Yʉ ña mʉ Macʉ. Masare yʉ roti masitoni yʉre cũyija mʉ. Yʉre mʉ ĩsiana ĩna catitĩñaroca yʉ yi masitoni yʉre cũyija mʉ. Ado bajiro bajia catitĩñare gaye: Mʉ sĩgʉ̃ti riojo oca ñasarise gotigʉre masicõri, ito yicõri yʉ Jesucristo mʉ cõarʉre tʉorʉ̃nʉcõri, catitĩñarã yirãji masa. Ito bajiro bajia catitĩñare gaye.
’Adi macãrʉcʉ̃ro yʉ ñaja mʉre masa ĩna rʉ̃cʉbʉoroca yicʉ yʉ. Yʉre mʉ roti ñucacato bajiroti itire gajanoa yʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro iti ñaroto riojʉajʉ mʉ rãca rʉ̃cʉbʉogʉ ñacʉ yʉ. Cʉna, ito bajiroti adocãta mʉ tiro riojo masa yʉre ĩna rʉ̃cʉbʉoroca yiya.
’Yʉ rãca riasotirã adi macãrʉcʉ̃ro gãna wato mʉ beseana ñama. Ĩnare besecõri, yʉre ĩsiyija mʉ. Mʉre ĩna masiroca yicʉ yʉ. Mʉ ñarã ñañi ĩna. Ĩnare yʉre ĩsiyija mʉ. Mʉ ocare cʉdisotirã ñama ĩna. No yʉre mʉ ĩsirise, “Dios ye wadire ña”, yi tʉo masiama ĩna. Mʉ ocare yʉre mʉ goticato bajiroti ĩnare goticʉ yʉ. Iti ocare tʉocõri, boca ãmicã ĩna. “Dios tʉ wadirʉ ñami ãni”, yi masiama ĩna, yʉre ĩja. “Dios ĩ cõarʉ ñami ãni”, yi yʉre tʉorʉ̃nʉama ĩna ĩja.
’Ĩnare yiari mʉre bʉsia yʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro gãnare yiari meje mʉre bʉsia yʉ. Yʉre mʉ ĩsiana, mʉ ñarã ĩna ñajare, ĩnare yiari bʉsia yʉ. 10 Yʉ ñarã jeyaro mʉ ñarãti ñama ĩna. Ito yicõri mʉ ñarã yʉ ñarãti ñama ĩna. Yʉ rãca riasotirã mʉ ñarã ñama. Ĩna queno yirise ticõri, yʉre rʉ̃cʉbʉorã yirãji masa.
11 ’Mʉ rãca ñagʉ̃ wacʉ ya yʉ. Ito bajiri adi macãrʉcʉ̃rore wagogʉ ya yʉ ĩja. Yʉ rãca riasotirãma adi macãrʉcʉ̃rojʉ tujarã yama. Cʉna, ñeñarise yiĩabicʉ ña mʉ. Ãna yʉre mʉ ĩsianare mʉ masirisena ĩnare tirʉ̃nʉma. Mani sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩarã ña. Manire bajiroti ĩna cʉni sĩgʉ̃re bajiro ĩna tʉoĩatoni ĩnare tirʉ̃nʉña. 12 Adi macãrʉcʉ̃rojʉ yʉre mʉ ĩsiana rãca yʉ ñaroca mʉ masirisena queno ĩnare tirʉ̃nʉcʉ yʉ. Sĩgʉ̃ yʉre godagobe yirocʉ queno ĩnare tirʉ̃nʉcʉ yʉ. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ñaquĩ yʉre godagocacʉ. Ĩ ñaquĩ jeame ʉ̃jʉrojʉ warocʉ. Mʉ oca iti gotiro bajiroti iti rẽtatoni yʉre godagoquĩ ĩ.
13 ’Adocãta mʉ tʉ wacʉ ya yʉ. Adi macãrʉcʉ̃rojʉ ñagʉ̃ maji adi oca ĩnare gotia yʉ. Yʉ wanʉro bajiroti ĩna cʉni wanʉ quena jeditoni iti oca ĩnare gotia yʉ. 14 Mʉ ocare ĩnare goticʉ yʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro gãna bajiro meje tʉoĩa yʉ. Yʉ rãca riasotirã cʉni adi macãrʉcʉ̃ro gãna bajiro tʉoĩarã meje ñama ĩna. Ito bajiri adi macãrʉcʉ̃ro gãna ĩnare ti tudiama. 15 Adi macãrʉcʉ̃rojʉre ĩnare mʉre ãmigo rotibea yʉ. Ado bajirojʉa mʉre senia yʉ: “Ĩnare camotaya rʉ̃mʉ́ ʉsirioro ĩnare yibe yirocʉ”, ya yʉ mʉre. 16 Adi macãrʉcʉ̃ro gãna bajiro tʉoĩagʉ̃ meje ña yʉ. Ito bajiri yʉ rãca riasotirã cʉni adi macãrʉcʉ̃ro gãna bajiro tʉoĩarã meje ñama ĩna. 17 Mʉ oca ña oca riojo ñasarise. Mʉ ñarã queno yirã riti ĩna ñatĩñatoni mʉ oca ñasarisere ĩna masiroca yiya. 18 Adi macãrʉcʉ̃ro gãna wato yʉre cõayija mʉ. Yʉ cʉni ito bajiroti adi macãrʉcʉ̃ro gãna wato yʉ rãca riasotirãre cõa yʉ. 19 Ĩnare yiari, mʉre riti cʉdigʉ yigʉja yʉ. Ito yicõri mʉ yagʉ riti ñagʉ̃ yigʉja yʉ. Ito bajiro yʉ yija ticõri, mʉ oca riojo ñasarise cʉdicõri, mʉ ñarã riti ñarã yirãji ĩna cʉni, yiquĩ Jesús Diore bʉsigʉ.
20 Gaje Diore ado bajiro gotiquĩ Jesús:
—Ĩnare riti yiari meje mʉre bʉsia yʉ. Ĩna riasorise tʉocõri, yʉre tʉorʉ̃nʉrã yirãji gãjerã. Ĩnare yiari cʉni mʉre bʉsia yʉ. 21 Ĩna jeyaro sĩgʉ̃re bajiro ĩna ʉsi cʉtitoni mʉre bʉsia yʉ. Manire bajiroti ĩna ʉsi cʉtire ãmoa yʉ. Cʉna yʉre bajiroti ʉsi cʉtigʉ ña mʉ. Yʉ cʉni mʉre bajiro ʉsi cʉtia. Ito bajiro manire bajiro sĩgʉ̃ bajiro riti ĩna ʉsi cʉtire ãmoa yʉ. Ito bajiro ĩna bajija ticõri, “Riti Dios ĩ cõarʉ ñañi Jesús”, yirã yirãji adi macãrʉcʉ̃ro gãna. 22 Yʉre masa ĩna rʉ̃cʉbʉoroca mʉ yiado bajiroti ĩnare masa rʉ̃cʉbʉoroca yicʉ yʉ cʉni. Sĩgʉ̃re bajiro ʉsi cʉtirã ĩna ñatoni ito bajiro ĩnare yicʉ yʉ. Mani cʉni ito bajiroti sĩgʉ̃re bajiro bajia mani. 23 Yʉ bajiroti ʉsi cʉtirã ñama ĩna. Yʉ cʉni mʉ bajiroti ʉsi cʉtigʉ ña yʉ. Ito bajiri sĩgʉ̃ bajiro riti tʉoĩa jedirã yirãji ĩna. Ito bajiro ĩna bajija ticõri, “Dios ĩ cõarʉti ñañi Jesús”, yi masirã yirãji adi macãrʉcʉ̃ro gãna. “Ĩ Macʉre ĩ mairo bajiroti ĩnare cʉni maiami Dios”, yi masirã yirãji adi macãrʉcʉ̃ro gãna.
24 ’Cʉna, yʉ rãca riasotirã yʉre mʉ ĩsiana ñama ĩna. No yʉ ñarojʉ yʉ rãca ĩna ñare ãmoa yʉ. Ito bajicõri, masa ĩna yʉre rʉ̃cʉbʉoroca mʉ yire ti masirã yirãji ĩna. Ito yicõri, “Adi macãrʉcʉ̃ro iti ñaroto riojʉajʉ Jesure maiñi Dios”, ĩna yi masire ãmoa yʉ. 25 Cʉna ñeñarise macʉ ña mʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro gãna mʉre ti masibeama ĩna. Yʉama mʉre ti masia. Ãna yʉ rãca riasotirã, “Dios ĩ cõarʉ ña mʉ”, yi masiama ĩna, yʉre. 26 Mʉre ĩna ti masiroca yicʉ yʉ. Ito bajicõri, mʉre ĩna masitĩñaroca yigʉ yigʉja yʉ. Ito bajiro yigʉ yigʉja yʉ, yʉre mʉ mairo bajiro ĩna gãmeri maitoni. Ito yicõri ĩna rãca ñatĩñagʉ̃ yigʉja yʉ, yiquĩ Jesús Diore bʉsigʉ.