16
Gaje gʉare ado bajiro gotiquĩ Jesús:
—Adi oca mʉare gotia yʉ, ija iti rẽtaroca yʉre mʉa jidicãme yirocʉ. Ija ĩna ya minijuara wijʉ mʉa ñaroca mʉare bucõarã yirãji ĩna. Ito yicõri mʉare ĩna sĩaja, “Diore cʉdirã sĩa mani”, yi tʉoĩabojarã yirãji ĩna. Ito bajiro yirã yirãji ĩna, yʉre cʉni yʉ Jacʉre cʉni masimena ñari. Iti oca mʉare gotia yʉ. Ija ito bajiro iti rẽtaroca, “Ito bajirogo yiquĩda Jesús”, yi mʉa tʉoĩa bʉjatoni, mʉare gotia yʉ.
Espíritu Santo ĩ moarise
’Cajero mʉare riasogʉ iti oca gotibiticʉ yʉ maji. “Ĩna rãca ñagʉ̃ yigʉja yʉ maji”, yi tʉoĩagʉ̃ iti oca mʉare gotibiticʉ yʉ maji. Yʉre cõarʉ tʉ ñagʉ̃ wacʉ ya yʉ adocãta. Ito bajibojarocati, “¿No wati mʉ?” yi seniĩabea mʉa yʉre. Iti oca mʉare yʉ gotijare mʉa ya ʉsijʉ bojori bʉja mʉa. Riti mʉare gotia yʉ. Yʉ waja quena ñaro yiroja mʉare. Yʉ wabeja, mʉare ejabʉarocʉ, mʉa bojori bʉjaja mʉare baba cʉtirocʉ mʉa rãca ñagʉ̃ wadibiquĩji Espíritu Santo. Yʉ wajama ĩre cõagʉ̃ yigʉja yʉ. Ĩ wadija, “Ñeñaro yirã ña mani”, adi macãrʉcʉ̃ro gãna yi ĩna tʉoĩaroca yigʉ yiguĩji ĩ. “Quenarise mani yija, Diore cʉdirãji mani”, ĩna yi masiroca yigʉ yiguĩji Espíritu Santo. “Diore mani cʉdibeja manire waja senigʉ̃ yiguĩji”, ĩna yi masiroca yigʉ yiguĩji Espíritu Santo. Adi macãrʉcʉ̃ro gãna yʉre tʉorʉ̃nʉbitiana ñari seti cʉtirã ñama ĩna ĩja. 10 Yʉ Jacʉ ĩ ñarojʉ yʉ wajare, “Quenarise mani yija, Diore cʉdirãji mani”, yi masirã yirãji masa. Yʉ Jacʉ tʉ yʉ wajare, yʉre timena yirãji mʉa. 11 Adi macãrʉcʉ̃ro gãnare ñeñaro yi rotigʉ Satanásre ruyuriogʉ yiguĩji Dios. Ito bajiri, “Diore mani tʉorʉ̃nʉja ĩ yiro bajiroti jeame ʉ̃jʉrojʉ cõabicʉ yiguĩji Dios, manire”, masa ĩna yi masiroca yigʉ yiguĩji Espíritu Santo.
12 ’Jaje gotiroti ñaboja yʉre maji. Ito bajibojarocati adocãta yʉ goti jeoja itire tʉo masimenaji mʉa maji. 13 Espíritu Santo riojo gotigʉ ĩ ejaroca riojo oca ñasarise mʉare riasogʉ yiguĩji ĩ. Ĩmasirio meje bʉsigʉ yiguĩji. Ĩ tʉogore mʉare gotigʉ yiguĩji. Ija rẽtaroti gaye mʉa masiroca yigʉ yiguĩji ĩ. 14 Yʉ riasorise gaye boca ãmicõri mʉa masiroca yigʉ yiguĩji Espíritu Santo. Ito bajiro yicõri masa yʉre ĩna rʉ̃cʉbʉoroca yigʉ yiguĩji Espíritu Santo. 15 Ñarocõti yʉ Jacʉ ĩ gotiro bajiroti gotia yʉ cʉni. Ito bajiri, “Yʉ riasorise boca ãmicõri, mʉa masiroca yigʉ yiguĩji Espíritu Santo”, yibʉ yʉ mʉare, yiquĩ Jesús gʉare.
16 Gaje gʉare ado bajiro gotiquĩ Jesús:
—Yʉ Jacʉ tʉ wacʉ ya yʉ. Ito bajiri nocõ mejeti yʉre timena wana ya mʉa. Ito bajibojarocati mʉcana yoari mejeti tʉdi yʉre tirã yirãji mʉa, yiquĩ Jesús gʉa ĩ rãca riasotirãre.
Bojori bʉjabojana tʉdi wanʉ quenarã yirãji mʉa mʉcana, Jesús ĩ yire gaye
17 Ito ĩ yija tʉocõri, gʉa coriarã ado bajiro gãmeri seniĩacʉ gʉa:
—¿No yireoni ñati iti? yicʉ gʉa. “Yʉ Jacʉ tʉ wacʉ ya yʉ, ito bajiri yʉre timena wana ya mʉa. Ito bajibojarocati mʉcana yoari mejeti yʉre tirã wana ya mʉa”, yami manire. ¿No yireoni ñati iti? yicʉ gʉa. 18 “Yoari mejeti”, manire ĩ yija, ¿no yireoni ñarojada? “Iti gaye bʉsiguĩji, yi masibea mani”, yi gãmeri bʉsicʉ gʉa Jesús rãca riasotirã.
19 “Yʉre seniĩa ãmoama ãna”, yi tʉoĩari seyoquĩ Jesús. Ito bajiri ado bajiro yiquĩ ĩ gʉare:
—Yoari mejeti yʉre timena wana ya mʉa. Ito bajibojarocati mʉcana nocõ mejeti yʉre tirã wana ya mʉa, yibʉ yʉ mʉare. Ito bajiro yʉ yirise, ¿mʉamasiti gãmeri seniĩati mʉa? 20 Riti mʉare gotia yʉ. Oticõri, bʉto bojori bʉjarã yirãji mʉa. Adi macãrʉcʉ̃ro gãnama wanʉrã yirãji ĩna. Bojori bʉjarã ñabojarãti yoari mejeti mʉcana tʉdi wanʉrã yirãji mʉa. 21 Ado bajiro bajia: Sĩgõ romio macʉ rʉcogo wago iso yija, tʉoĩa oca jaigo yigõji, “Yʉre juniro yiroja”, yiroco. Iso macʉ rʉcoja bero junirise gaye tʉdi tʉoĩabeco yigõji iso. Adi macãrʉcʉ̃rojʉre macʉacã ĩ rujeajare bʉto wanʉ quenagõ yigõji iso. 22 Ito bajiroti mʉa cʉni adocãta tʉoĩa oca jaia. Mʉcana mʉare tigʉ ejagʉ yigʉja yʉ. Yʉre mʉa tija mʉa ya ʉsijʉ bʉto wanʉrã yirãji mʉa. Ito bajiro mʉa wanʉja, ñimʉjʉa mʉare camota masibiquĩji.
23 ’Iti rʉmʉ iti ejaja ñejʉa yʉre senimena yirãji mʉa. Riti mʉare gotia yʉ. Yʉre tʉorʉ̃nʉcõri, yʉ wamena yʉ Jacʉre mʉa senija, mʉa seniro bajiroti ĩsigʉ̃ yiguĩji ĩ. 24 Adi riojʉa yʉ wamena senibiticʉ mʉa maji. Adi rʉmʉna yʉ wamena senisʉorã ya mʉa. Ito bajiri queno mʉa wanʉ quenatoni mʉa boca ãmiroca yigʉ yiguĩji Dios, yiquĩ Jesús gʉare.
Adi macãrʉcʉ̃ro ñeñaro yirã ʉjʉre rẽtocũcʉ yʉ, Jesús ĩ yire gaye
25 Gaje gʉare ado bajiro gotiquĩ Jesús:
—Iti mʉare yʉ gotirise goti masiore ocana gotibʉ yʉ. Ija ñaro yiroja goti masiore ocana meje mʉare yʉ bʉsiri rʉmʉ. Recoti mʉa tʉoro riojo yʉ Jacʉ gaye mʉare bʉsigʉ yigʉja yʉ. 26 Iti rʉmʉri yʉ wamena yʉ Jacʉre senirã yirãji mʉa. Ito bajiri mʉare yiari yʉ Jacʉre bʉsi ĩsire mano yiroja. Mʉamasiti bʉsirã yirãji ĩja. 27 Mʉare yiari yʉ Jacʉre bʉsi ĩsibicʉja yʉ ĩja. Yʉ Jacʉmasiti mʉare maicãmi. Yʉre mʉa maijare yʉ Jacʉ mʉare maicãmi. “Dios yagʉ wadirʉ ñami Jesús”, mʉa yijare mʉare maicãmi ĩ. 28 Yʉ Jacʉ tʉ wadicõri, adi macãrʉcʉ̃rojʉ ejacʉ yʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro gãnare wagocõri, yʉ Jacʉ tʉ wacʉ ya yʉ mʉcana, yiquĩ Jesús gʉa ĩ rãca riasotirãre.
29 Ito ĩ yija tʉocõri, cʉdicʉ gʉa:
—Goti masiore ocana meje, queno riojo gotia mʉ adocãta. 30 “Jeyaro masigʉ̃ ña mʉ”, yi ti masia gʉa ĩja. “¿Riti gotiati mʉ?” yi seniĩare ma ĩja. “Dios tʉ wadirʉ ña mʉ”, yi tʉorʉ̃nʉa gʉa mʉre ĩja, yicʉ gʉa Jesure.
31 Gʉa ito yijare, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús:
—¿Riti adocãta yʉre tʉorʉ̃nʉati mʉa? 32 Batacõri, yʉre mʉa wagoroto ejacoajʉ. Riti gotia yʉ. Yʉre mʉa wagoroto ejacoajʉ ĩja. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ meje ña yʉ. Yʉ Jacʉ yʉ rãcati ñami. 33 Iti jeyaro mʉare gotia yʉ, yʉre tʉorʉ̃nʉcõri, mʉa ya ʉsijʉ ʉsiriore mano mʉa ñatoni. Adi macãrʉcʉ̃rojʉ mʉa ñaja, jeyaro tõbʉjarã yirãji mʉa. Oca sẽoña mʉa, adi macãrʉcʉ̃ro gãnare ñeñaro yi rotigʉre rẽtocũcʉ yʉ, yiquĩ Jesús gʉa ĩ rãca riasotirãre.