15
Ʉyégʉ ñasaricʉ robo bajigʉ ña yʉ, Jesús ĩ yire gaye
Mʉcana gaje ado bajiro gotiquĩ Jesús gʉare:
—Ʉyégʉ ñasaricʉ robo bajigʉ ña yʉ. Ʉyégʉre tirʉ̃nʉgʉ̃ robo bajiro bajigʉ ñami yʉ Jacʉ. Yʉ ya rʉjʉri iti rica manija jatagʉ yiguĩji ĩ. Yʉ ya rʉjʉri iti rica cʉtija, queno tirʉ̃nʉgʉ̃ yiguĩji, jai bʉsaro iti rica cʉtitoni. Yʉ ya rʉjʉri gaja iti siniaja itire bejagʉ yiguĩji ĩ. Ito yicõri gajeoni iti judija itire ãmicãgʉ̃ yiguĩji, jai bʉsaro iti rica cʉtitoni. Yʉ riasorise tʉorʉ̃nʉcõri queno ña mʉa. Ʉeri mana bajiro bajia mʉa. Yʉre bajiroti ʉsi cʉtisotiya mʉa cʉni. Ito bajiro mʉa yija, mʉa rãca ñatĩñagʉ̃ yigʉja yʉ. Yucʉ rʉjʉ rujagʉre iti wãñabeja rica mano yiroja. Iti bajiroti yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉbeja yʉre queno moa ĩsimenaji mʉa. Yʉre moa ĩsibiticõri, ʉyégʉ rica manigʉ̃ bajiro bajirã yirãji mʉa, yiquĩ Jesús gʉare.
Gaje gʉare ado bajiro riasoquĩ ĩ:
—Yʉ ña rujagʉ robo bajigʉ. Yʉ ya rʉjʉri robo bajirã ña mʉa. No yʉre bajiro ʉsi cʉtirã ĩna rãca yʉ ñajare, yʉre queno moa ĩsirã yirãji ĩna. Ito yicõri rica cʉtirã bajiro bajirã yirãji ĩna. Yʉ manija no yi masimenaji ĩna. No yʉ rãca sĩgʉ̃re bajiro ʉsi cʉtibicʉre ĩre cõagʉ̃ yiguĩji yʉ Jacʉ. Siniara rʉjʉrire ãmicõri, jeamejʉ soeado bajiro yigʉ yiguĩji yʉ Jacʉ ĩocʉ̃re.
’Yʉre bajiro ʉsi cʉtisoticõri yʉ riasorise ãcabojabiticõri mʉa ãmoro bajiro mʉa senija, mʉa ãmoro bajiroti cʉdigʉ yigʉja yʉ. Yʉre mʉa queno moa ĩsija ticõri, yʉ Jacʉre queno rʉ̃cʉbʉorã yirãji masa. Ito yicõri, “Riti Jesús rãca queno riasotiana ñama ãna”, yi masirã yirãji masa mʉare. Yʉ Jacʉ yʉre ĩ mairo bajiroti mʉare maia yʉ. Yʉ mairã ña mʉa. Ito bajiri ito bajiroti ñaña mʉa. 10 Yʉ rotirise mʉa cʉdi ñasotija, yʉ mairã ñatĩñarã yirãji mʉa. Ito bajiroti yʉ Jacʉ ĩ rotirise cʉdisotia yʉ cʉni. Ito bajiri yʉre maisotiami Cʉna.
11 ’Yʉ rãca mʉa wanʉ quenatoni itire mʉare gotia yʉ. Ito yicõri mʉa ya ʉsijʉ queno mʉa wanʉ quenatoni, itire mʉare gotia yʉ. 12 Ado bajiro bajia yʉ rotirise: Yʉ mʉare mairo bajiroti, mʉa gãmeri ti maija quena. 13 Sĩgʉ̃ ĩ baba mesare maigʉ̃, ĩnare ĩ goda ĩsija iti ña bʉto maire gaye. 14 Yʉ rotiro bajiroti mʉa cʉdija, yʉ baba mesa ñarã yirãji mʉa. 15 Ito bajiri, “Yʉre moa ĩsirã ña mʉa”, yibea yʉ ĩja mʉare. Moa ĩsiri masama ĩna ʉjʉ yirisere masimenaji ĩna. “Yʉ baba mesa ña mʉa”, ya yʉ mʉare adocãta. Jeyaro yʉ Jacʉ yʉre ĩ gotire mʉa masiroca yicãcʉ yʉ. Ito bajiri yʉ baba mesa ña mʉa. 16 Mʉa meje ña yʉre beseana. Yʉjʉa mʉare besecʉ. Mʉare cũa yʉ, yʉ ocare gãjerãre mʉa riasotoni. Ito bajiro mʉa yija coriarã queno yʉre tʉorʉ̃nʉsotirã yirãji ĩna. Iti ña rica jogabiti robo bajirise. Ito bajiro masare mʉa riasoja ticõri, yʉre mʉa seniro bajiroti ĩsigʉ̃ yiguĩji yʉ Jacʉ. 17 Ado robojʉa ña mʉare yʉ rotirise: “Gãmeri ti maiña mʉa”, yi rotia yʉ mʉare, yiquĩ Jesús gʉare.
Adi macãrʉcʉ̃ro gãna manire ti tudirã yirãji, Jesús ĩ yire gaye
18 Gaje gʉare ado bajiro riasoquĩ Jesús:
—Adi macãrʉcʉ̃ro gãna mʉare ĩna ti tudija, “Manire ĩna ti tudiroto riojʉa Jesure ti tudisʉoñi ĩna”, yi tʉoĩarã yirãji mʉa. 19 Adi macãrʉcʉ̃ro gãna ĩna ñarãre mairãji. Adi macãrʉcʉ̃ro gãna ĩna tʉoĩaro bajiro mʉa tʉoĩaja, mʉare cʉni maiboana ĩna. Adi macãrʉcʉ̃ro gãna wato ñarãre mʉare besecʉ yʉ. Adocãta ĩna bajiro tʉoĩarã meje ña mʉa. Ito bajiri mʉare ti tudiama ĩna. 20 Yʉ bʉsirise tʉote mʉa: “Moa ĩsiri masa ĩna ʉjʉ rẽto bʉsaro ñasarã meje ñama ĩna”, yiari mʉare gotibʉ yʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro gãna yʉre ʉsirio codeama. Ito bajiri mʉare cʉni ʉsirio coderã yirãji ĩna. Yʉ riasorisere cʉdibiticã ĩna. Ito bajiri mʉare cʉni cʉdimena yirãji ĩna. 21 Yʉre cõarʉre masibeama adi macãrʉcʉ̃ro gãna. Ito bajiri yʉ ñarã mʉa ñajare, mʉare ʉsirio coderã yirãji ĩna, yiquĩ Jesús gʉare.
22 Gaje gʉare ado bajiro riasoquĩ Jesús:
—Adi macãrʉcʉ̃ro gãnare bʉsirocʉ yʉ wadibeja ĩnare seti maniboadoja. Yʉ ĩnare gotija bero ñajare, “Gʉare seti ma”, yi masibeama ĩna ĩja. 23 No yʉre ti tudirã yʉ Jacʉre cʉni ti tudirã ñama ĩna. 24 Ĩna tiro riojo tiyamani yʉ ĩobeja seti maniboadoja ĩnare. Tiyamani yʉ ĩoja tigoana ñama ĩna. Tigoana ñabojarãti yʉre ti tudiama ĩna. Ito yicõri yʉ Jacʉre cʉni ti tudiama ĩna. 25 Ĩna ya papera tuti ucare gaye iti gotiado bajiroti rẽta adocãta. Ado bajiro gotia iti: “Ñe manoti yʉre ti tudiama ĩna”, yi gotia iti oca.
26 ’Espíritu Santo riojo gotigʉre mʉa tʉ cõagʉ̃ yigʉja yʉ. Mʉare ejabʉagʉ yiguĩji ĩ. Ito yicõri mʉa bojori bʉjaja mʉare baba cʉtigʉ yiguĩji. Yʉ Jacʉ tʉ wadirʉ ñagʉ̃ yiguĩji ĩ. Yʉ gaye mʉare gotigʉ yiguĩji ĩ. 27 Cajerojʉti yʉ riasosʉorocajʉti yʉ rãca ñasʉocʉ mʉa. Ito bajiri masare mʉa riasoja mʉa cʉni yʉ gaye bʉsirã yirãji mʉa, yiquĩ Jesús gʉare.