14
Yʉna sʉoriti mani Jacʉ tʉ ejarã yirãji mʉa, Jesús ĩ yire gaye
Mʉcana gaje ado bajiro gotiquĩ Jesús gʉare:
—Bʉto tʉoĩa ʉsirio yibeja mʉa. Diore tʉorʉ̃nʉcõri, yʉre cʉni tʉorʉ̃nʉña. Cʉna ya wi mʉa ñarotijʉri jaje ñaroja. Ito bajiro iti bajibeja mʉare gotibitiboa yʉ. Itojʉ mʉa ñarotijʉ queno yugʉ wajʉ yʉ. Ito wacõri mʉa ñarotijʉri queno tĩogʉ̃ mʉcana tʉdi wadigʉ yigʉja yʉ. Ito yicõri yʉ ñarojʉ mʉa ñatoni mʉare ãmigʉ̃ ejagʉ yigʉja yʉ. Yʉ warotijʉ masia mʉa. Ito yicõri itojʉ wara mare masia mʉa, yiquĩ Jesús gʉare.
Ito ĩ yibojarocati ado bajiro yiquĩ Tomás:
—Gʉa Ʉjʉ, mʉ warotore masibea gʉa. ¿No bajiro ito wara mare masirã yirãjida gʉa? yiquĩ Tomás Jesure.
Ito ĩ yijare ado bajiro cʉdiquĩ Jesús:
—Yʉ ña ito wara ma bajiro bajigʉ. Yʉti ña riojo gotigʉ. Yʉti ña catitĩñare rʉcogʉ. Yʉ sĩgʉ̃na sʉoriti yʉ Jacʉ tʉ ejare ñaro yiroja. Yʉre mʉa ti masija yʉ Jacʉre cʉni ti masirã yirãji mʉa. Yʉre ticõri ĩre ticã mʉa. Ito bajiri ĩre ti masirã ña mʉa ĩja, yiquĩ Jesús gʉare.
Ito ĩ yijare ado bajiro yiquĩ Felipe ĩre:
—Gʉa Ʉjʉ, mʉ Jacʉre gʉa tiroca yiya. Ito bajiro mʉ yija quena ñaroja gʉare. “Riti gotia mʉ”, yi masirã yirãji gʉa ĩja, yiquĩ Felipe Jesure.
Ito ĩ yijare:
—Iti rʉmʉjʉ mʉa rãca ñasʉocʉ Felipe yʉ. ¿No yija ito bajibojarocati yʉre ti masibeati mʉ maji? Noa yʉre tigoana yʉ Jacʉre cʉni tirã ñama. Ito bajiri, ¿no yija ĩre tigoana ñabojarãti, “Mʉ Jacʉre gʉa tiroca yiya”, yati mʉa yʉre? 10 “Yʉ Jacʉ rãca ña yʉ. Ĩ cʉni yʉ rãca ñami”, yʉ yija, ¿yʉre tʉorʉ̃nʉbeati mʉa? Yʉ mʉare bʉsirise yʉmasi tʉoĩa rujeocõri meje bʉsia yʉ. Yʉ Jacʉ yʉ rãca ñagʉ̃, yʉna sʉoriti ĩ moarise yami ĩ. 11 “Yʉ Jacʉ rãca ña yʉ. Ĩ cʉni yʉ rãca ñami”, yʉ yija yʉre tʉorʉ̃nʉña. Yʉ bʉsirise mʉa tʉorʉ̃nʉ ãmobeja, tiyamani yʉ ĩorise ticõri, yʉre tʉorʉ̃nʉña. 12 Riti mʉare gotia yʉ. No yʉre tʉorʉ̃nʉgʉ̃, yʉ yiro bajiroti yigʉ yiguĩji. Yʉ Jacʉ tʉ wacʉ ya yʉ. Dios tʉ yʉ tʉdi wajare, tiyamani yʉ ĩogore rẽto bʉsaro tiyamani ĩorãji mʉa cʉni. 13 Yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉja, no mʉa seniro bajiroti mʉare ĩsigʉ̃ yigʉja yʉ. Ito bajiro yʉ yijare, yʉ Jacʉre rʉ̃cʉbʉorã yirãji masa. 14 Yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉja, no mʉa seniro bajiroti cʉdigʉ yigʉja yʉ, yiquĩ Jesús gʉare.
Espíritu Santore cõagʉ̃ yiguĩji Dios, Jesús ĩ yire gaye
15 ’Yʉre mʉa maija yʉ rotirisere cʉdirã yirãji mʉa. 16 Ito bajiro mʉa yija yʉ Jacʉre senigʉ̃ yigʉja yʉ, yʉre wasoarocʉ ĩ cõatoni. Ĩ cõarocʉ ĩ ñagʉ̃ yiguĩji Espíritu Santo riojo gotigʉ. Mʉa rãca ñatĩñagʉ̃ yiguĩji mʉare ejabʉarocʉ. Ito yicõri mʉa bojori bʉjaja mʉare baba cʉtigʉ yiguĩji. 17 Adi macãrʉcʉ̃ro gãna ĩre ti masibeama ĩna. Ito bajiri ĩre boca ãmi masimenaji ĩna. Mʉa rãca ĩ ñajare, ĩre masirã ña mʉama. Mʉa ya ʉsijʉ ñatĩñagʉ̃ yiguĩji ĩ. 18 Mʉare jidicãbicʉ yigʉja yʉ. Mʉcana mʉa rãca ñarocʉ ejagʉ yigʉja yʉ. 19 Yoari mejeti wacʉ ya yʉ ĩja. Ito bajiri yʉre tʉorʉ̃nʉmenama yʉre timenaji ĩja. Mʉama tʉdi yʉre tirã yirãji. Tʉdi catigʉ yigʉja yʉ. Ito bajiri mʉa cʉni catirã yirãji. 20 “Yʉ Jacʉ rãca ña yʉ. Ito yicõri mʉa rãca ña yʉ, mʉajʉa cʉni yʉ rãca ña”, yʉ yicato bajiro, tʉdi yʉ catiri rʉmʉ, “Riti gotiñi Jesús”, yi tʉoĩarã yirãji mʉa. 21 Yʉ rotirise masicõri cʉdigʉ ĩocʉ̃ti ñami yʉre maigʉ̃. Yʉre maigʉ̃re maigʉ̃ yiguĩji yʉ Jacʉ cʉni. Yʉ cʉni ĩre maigʉ̃ yigʉja. Ito yicõri yʉre ĩ ti masiroca yigʉ yigʉja yʉ, yiquĩ Jesús gʉare.
22 Ito ĩ yija tʉocõri, Judas Iscariote meje, gãji Judas wame cʉtigʉ ado bajiro ĩre cʉdiquĩ:
—Gʉa Ʉjʉ, ¿no yija adi macãrʉcʉ̃ro gãnare ĩobicʉti, gʉare riti goaĩogʉ̃ yigʉjada mʉ? yi seniĩaquĩ ĩ Jesure.
23 Ito ĩ yijare:
—No yʉre mairã, yʉ bʉsirise tʉorʉ̃nʉrã yirãji. Ito bajiri yʉ Jacʉ ĩnare maigʉ̃ yiguĩji. Ito bajiri yʉ cʉni yʉ Jacʉ rãca ĩna tʉ ñarã wadirã yirãji gʉa. 24 No yʉre ti maibicʉ yʉ bʉsirise tʉorʉ̃nʉbiquĩji. Yʉ bʉsija mʉa tʉorise yʉmasi tʉoĩa rujeocõri bʉsire meje ña.
25 ’Mʉa rãca yʉ ñarijʉgoti itire mʉare gotia yʉ. 26 Yʉre wasoarocʉre Espíritu Santo cõagʉ̃ yiguĩji yʉ Jacʉ. Mʉare ejabʉagʉ yiguĩji ĩ. Ito yicõri mʉa bojori bʉjaja mʉare baba cʉtigʉ yiguĩji ĩ. Jeyaro mʉare riasogʉ yiguĩji ĩ. Jeyaro mʉare yʉ gotirise mʉa tʉoĩa bʉjaroca yigʉ yiguĩji ĩ, yiquĩ Jesús gʉare.
27 Gaje ado bajiro gotiquĩ Jesús gʉare:
—Mʉare ware gotigʉ, “Ñe oca mano queno ñama mʉa”, ya yʉ mʉare. Mʉa queno ñaroca ya yʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro gãnama queno mʉa ñaroca yi masimenaji. Yʉ ña mʉa tʉoĩa ʉsiriobeto ñaroca yigʉ. Ito bajiri tʉoĩa ʉsirio yibesa. Ito yicõri güibesa. 28 “Wacʉ ya yʉ, ito bajibojarocati mʉa rãca ñagʉ̃ ejagʉ yigʉja mʉcana”, yʉ yija tʉobʉ mʉa. Riti yʉre mʉa maija, “Yʉ Jacʉ tʉ wacʉ ya yʉ”, yʉ yija, queno wanʉ quenaboa mʉa. Ĩ ñami yʉ rẽto bʉsaro ñagʉ̃. 29 Jeyaro iti rẽtaroto riojʉa iti mʉare gotia yʉ. Ito bajiri iti rẽtaja ticõri, yʉre tʉorʉ̃nʉrã yirãji mʉa.
30 ’Yoari mejeti mʉare bʉsigʉ ya yʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro gãnare ñeñaro yi rotigʉ wadicõaguĩji rʉ̃mʉ́a ʉjʉ. Yʉre roti masigʉ̃ meje ñami ĩ. 31 Yʉ Jacʉ ĩ rotiado bajiroti ya yʉ. Ito bajiro yʉ yija ticõri, “Ĩ Jacʉre maigʉ̃ ñami ĩ”, yi yirãji adi macãrʉcʉ̃ro gãna, yiquĩ Jesús gʉare. Ito bajiro ĩ yija bero:
—Ita, adijʉre wagoto mani, yiquĩ Jesús gʉare.