13
Ĩ rãca riasotirã ya gʉbori Jesús ĩ coere gaye
Pascua basa ñaroto riojʉa, “Yʉ adi macãrʉcʉ̃rore wagocõri yʉ Jacʉ tʉ yʉ waroto ejacoajʉ ĩja”, yi tʉoĩari seyoñi Jesús. Adi macãrʉcʉ̃ro gãnare ĩ ñarãre maisotiquĩ Jesús. “Riti mʉare bʉto maisacõa yʉ”, yi ĩorocʉ, goda ĩsirocʉ ñacãñi Jesús.
Gʉa basʉsaroca Judas Iscariote Simón macʉre ĩ ya ʉsijʉ ñacãri seyoñi rʉ̃mʉ́. Judas ya ʉsijʉ ñacõri, “Jesús wajana ĩre ĩna ñiatoni gotiba”, yi ñari seyoñi rʉ̃mʉ́ Judasre. Ado bajiro yi tʉoĩari seyoñi Jesús, “Dios yagʉ wadirʉ ña yʉ, ito yicõri ĩ tʉ tʉdi wacʉ yigʉja yʉ. Yʉ roti masitoni yʉ Jacʉ ĩ cũrʉ ña yʉ”, yi tʉoĩari seyoñi Jesús. Gʉa basʉsa ñaroca bare jeoado tʉ rujigʉ wʉmʉ rʉ̃gʉ̃quĩ Jesús. Joegado ĩ sãñaro ruacõri, toallana ĩ ya jeragajʉ wẽo taquĩ. Ito yicõri rujatẽrojʉ ide jioquĩ. Ito yicõri gʉa ya gʉbori coesʉoquĩ Jesús. Coe tĩocõri toalla ĩ wẽo tarona gʉa ya gʉbori caroquĩ ĩ.
Simón Pedrore gʉbo ĩ coegʉ wagʉ yiroca ado bajiro yiquĩ Simón Pedro ĩre:
—¿Yʉ Ʉjʉ, yʉ ya gʉbore coegʉ yati mʉ? yiquĩ Pedro.
Ito ĩ yijare cʉdiquĩ Jesús:
—Adocãta mʉa ya gʉbori yʉ coerise queno tʉo masibea mʉa maji. Ija co rʉmʉ masirã yirãji mʉa itire, yiquĩ Jesús.
Ito ĩ yibojarocati:
—Yʉ ya gʉbore coebicʉ yigʉja mʉ, yiquĩ Pedro Jesure.
Ito ĩ yijare:
—Mʉ ya gʉbori yʉ coebeja yʉ rãca gagʉ meje ñagʉ̃ yigʉja mʉ, yiquĩ Jesús Pedrore.
Ito ĩ yija tʉocõri, cʉdiquĩ Pedro:
—Mʉ ito yija, yʉ ya gʉbori riti meje coeya. Yʉ ya ãmo cʉni, yʉ ya rijoga cʉni coeya, yiquĩ Pedro Jesure.
10 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús:
—Gua tĩocãrʉre jeyaro rujʉri coere ma. Gʉbori riti coeja quena. Ʉeri mana bajiro bajirã ña mʉa. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ñami mʉa rãca gagʉ ʉeri jaigʉ bajiro bajigʉ, yiquĩ Jesús gʉare.
11 “Ĩ ñami yʉre ĩna ñiatoni gotiri masʉ”, yi masicõri, “Mʉa jeyaro meje ʉeri mana ña mʉa”, yiquĩ Jesús gʉare.
12 Gʉa ya gʉbori coe tĩogʉ̃ joe ĩ sãñaro sãñaquĩ Jesús mʉcana. Bare jeoado tʉ rujicõri ado bajiro yiquĩ ĩ mʉcana gʉare:
—¿Mʉare gʉbori yʉ coerise tʉo masiati mʉa? 13 “Gʉare riasogʉ, gʉa Ʉjʉ”, ya mʉa yʉre. Ĩti ña yʉ. Ito bajiro yʉre mʉa yija quena ña. Riojo ya mʉa. 14 Yʉ mʉa Ʉjʉ, mʉare riasogʉ ñabojagʉti mʉa ya gʉbori yʉ coeja, mʉamasi cʉni gãmeri gʉbori coeja quena. 15 Yʉ yiro bajiro mʉa yitoni mʉare ĩocãmʉ yʉ. 16 Riti mʉare gotia yʉ. Sĩgʉ̃ moa ĩsiri masʉ ĩ ʉjʉ rẽtoro ñasabiquĩji ĩ. Sĩgʉ̃ gãji cõarʉ ĩ ñaja ĩre cõarʉ rẽtoro ñasabiquĩji ĩ. 17 Iti yʉ bʉsirise tʉocõri, ito yicõri itire mʉa queno cʉdija, wanʉ quenarã yirãji mʉa, yiquĩ Jesús, gʉare.
18 Mʉcana gaje ado bajiro gotiquĩ Jesús gʉare:
—Mʉa jeyarore tʉoĩagʉ̃ meje bʉsia yʉ. “Ĩna ñama yʉ beseana”, yi masia yʉ. Dios ĩ bʉsigore rẽtaro ya. Ado bajiro gotia iti ĩ oca tutina: “Yʉ rãca bagʉ ñabojagʉti yʉre jidicãgʉ̃ yiguĩji”, yi gotia Dios oca. 19 Iti rẽtaroto riojʉa mʉare gotia yʉ. Ito bajiri iti rẽtaja ticõri, “Dios cõarʉ ña yʉ”, yʉ yiro bajiroti yʉre tʉorʉ̃nʉrã yirãji mʉa. 20 Riti mʉare gotia yʉ, Yʉ cõanare boca ãmirã yʉre cʉni boca ãmirã yirãji. Noa yʉre boca ãmirã yʉre cõarʉre cʉni boca ãmirã ñama ĩnaõna, yiquĩ Jesús gʉare.
Yʉre ĩna ñiatoni yʉ wajanare gotigʉ yiguĩji Judas, Jesús ĩ yire gaye
(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Lc 22.21-23)
21 Ito bajiro ĩ yija bero, ĩ ya ʉsijʉ bʉto tʉoĩa bojori bʉjaquĩ Jesús. Queno riojo gʉare gotigʉ ado bajiro yiquĩ ĩ:
—Riti mʉare gotia yʉ. Yʉre ĩna ñiatoni yʉ wajanare gotigʉ yiguĩji mʉa rãca gagʉ, yiquĩ Jesús gʉare.
22 Ito ĩ yija tʉocõri, gʉa ĩ rãca riasotirã gʉamasiti gãmeri ticʉ. “Ĩre bʉsiguĩji”, yi masibiticʉ gʉa. 23 Yʉ ĩ rãca riasotigʉre bʉto maiquĩ Jesús. Ito bajiri gʉa basʉsacati rʉmʉ ĩ tʉ ba rujicʉ yʉ. 24 ¿Ñimʉre tʉoĩagʉ̃ bʉsiati mʉ? yi Jesure yʉ seniĩatoni yʉre ti ñucaquĩ Simón Pedro. 25 Ito ĩ yija ticõri, Jesús tʉ bʉsa eja rũjũcõri, ĩre seniĩacʉ yʉ:
—Yʉ Ʉjʉ, ¿ñimʉjʉa ñati mʉre oca menirocʉ? yicʉ yʉ Jesure.
26 Ado bajiro cʉdiquĩ Jesús yʉre:
—Najuro yosecõri, yʉ ĩsigʉ̃, ĩ ñagʉ̃ yiguĩji, yiquĩ Jesús yʉre.
Ito bajiro ĩ yija bero, Judas Iscariote Simón macʉre ĩsiquĩ ĩ. 27 Iti naju ĩ boca ãmirocati rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás sãjacoari seyoquĩ Judas ya ʉsijʉ. Ito bajijare ado bajiro yiquĩ Jesús ĩre:
—Yʉre mʉ oca meni ãmorise cojisiti wacõri oca meniña, yiquĩ Jesús Judasre.
28 Ĩ rãca ba rujicãna gʉa sĩgʉ̃jʉa ito bajiro ĩ bʉsirisere tʉo masibiticʉ gʉa. 29 Gʉa ya niyeru awirucare tirʉ̃nʉgʉ̃ ñaquĩ Judas. Ito bajiri, “Basa rʉmʉ ñaroca mani baroti waja yitẽña”, yiguĩji Jesús, yire masicʉ gʉa. “Bojoro bʉjarãre niyeru ĩsitẽña”, yiguĩji gajea, yire masicʉ gʉa.
30 Naju Jesús ĩ ĩsirise boca bacõri, wacoaquĩ ĩ ĩja. Ito bajiro ĩ yiroca ñamijʉ ñacoacʉ ĩja.
Mame rotire gaye
31 Judas ĩ wagoja bero ado bajiro yiquĩ Jesús gʉare:
—Ũmacʉ̃jʉ, yʉ Masa Rĩjorʉ, yʉre rʉ̃cʉbʉorojʉ ware ejacoajʉ ĩja. Yʉre rẽtaroti gaye ticõri, Diore rʉ̃cʉbʉorã yirãji masa. 32 Diore masa ĩna rʉ̃cʉbʉoroca yʉ yija, yʉre cʉni ĩna rʉ̃cʉbʉoroca yigʉ yiguĩji Dios. Yoari mejeti ito bajiro yigʉ yiguĩji Dios. 33 Yʉ rĩa robo bajirã ña mʉa. Mʉa rãca yoari ñabicʉja yʉ ĩja. Yʉre ãmabojarã yirãji mʉa. Canʉ gãjerã judio masare yʉ goticato bajiroti adocãta mʉare cʉni gotia yʉ. “Yʉ waroto wa masimenaji mʉa”, ya yʉ mʉare cʉni. 34 Adocãta mame rotire gaye mʉare gotigʉ ya yʉ. Ado bajiro bajia iti. Gãmeri ti maima mʉa. Mʉare yʉ ti mairo bajiroti mʉa cʉni gãmeri ti maija quena. 35 Mʉa gãmeri ti maija ticõri, “Jesús rãca riasotirã ñama ĩna”, yirã yirãji masa jeyaro.
“Jesure masibea yʉ”, yigʉ yigʉja mʉ, Pedrore Jesús ĩ yire gaye
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Lc 22.31-34)
36 Ito ĩ yija tʉocõri, Jesure seniĩaquĩ Simón Pedro:
—Yʉ Ʉjʉ, ¿nojʉ wacʉ yati mʉ? yiquĩ Pedro ĩre.
Ito bajiro ĩ yijare:
—Adocãta yʉ warotojʉ wa masibicʉja mʉáma maji. Ija yʉre sʉyagʉ yigʉja mʉcana, yiquĩ Jesús Pedrore.
37 Ito ĩ yija tʉocõri:
—Yʉ Ʉjʉ, ¿no yija adocãta mʉ rãca wa masibicʉjada yʉ? Gãjerã yʉre ĩna sĩabojarocati mʉre jidicãbicʉja yʉ. Mʉre goda ĩsirocʉ ñacã yʉ, yiquĩ Pedro Jesure.
38 Ito ĩ yijare cʉdiquĩ Jesús:
—¿Riti yʉre goda ĩsirocʉ ñacãti mʉ? Riti mʉre gotia yʉ. Cara ĩ yujiroto riojʉa ʉdiaji, “Jesure masibea yʉ”, yigʉ yigʉja mʉ, yiquĩ Jesús Pedrore.