19
Ĩna ito yija tʉocõri, Jesure baje rotiyijʉ Pilato ĩja. Jesús ya rijoga joe jota bedo seara bedo jeoyijarã surara. Ito yicõri ʉjarã ĩna sãñaro bajiro sũaro sãyijarã ĩna Jesure. Ito yija bero ĩ tʉ bʉsa eja rʉ̃gʉ̃cõri, ado bajiro yiyijarã ĩna:
—Judio masa ʉjʉ catijaro, yi aja tudiyijarã ĩna Jesure.
Ito yicõri riojʉ ĩre jayijarã ĩna.
Mʉcana budi wacõri, judio masare gotigʉ ejayijʉ Pilato:
—Tiya mʉa. Ĩ seti manijare ĩre bucõagʉ̃ ya yʉ, yiyijʉ Pilato judio masare.
Ito ĩ yija, jota bedo jesarʉ, sũaro sãñarʉ budiyijʉ Jesús. Ito yija ado bajiro yiyijʉ Pilato masare:
—Tiya, ãni ñami ʉ̃mʉgʉ̃, yiyijʉ Pilato.
Jesús ĩ budija ticõri, ado bajiro awasãsʉoyijarã paia ʉjarã, porecia cʉni:
—Yucʉtẽojʉ ĩre jaju sĩaña, ĩre sĩaña, yi awasãyijarã ĩna.
Ĩna ito yija tʉocõri:
—Mʉamasi ĩre ãmi wacõri, yucʉtẽojʉ jaju sĩatẽña mʉa. Yʉ tijama, ñe seti ma ĩre, yiyijʉ Pilato judio masare.
Ito ĩ yijare ado bajiro cʉdiyijarã judio masa:
—Gʉa bʉcʉrã masa ĩna rotirena ĩ godaja quena. “Dios Macʉ ña yʉ”, ĩ yire waja ĩ godaja quena, yiyijarã ĩna Pilatore.
Ito bajiro ĩna yija tʉocõri, bʉto bʉsa güiyijʉ Pilato. Tʉdi wi toti Jesure ãmi sãcõri, ado bajiro seniĩayijʉ Pilato ĩre:
—¿Nojʉ gagʉ ñati mʉ? yiyijʉ Pilato ĩre.
Ito bajiro ĩ yibojarocati ĩre cʉdibisijʉ Jesús.
10 Mʉcana tʉdi ĩre seniĩayijʉ Pilato:
—¿Yʉre cʉdibeati mʉ? Gãjerã mʉre yucʉtẽojʉ yʉ jaju roti ãmoja jaju roti masia yʉ. Mʉre yʉ bucõa ãmoja, bucõa masia yʉ. ¿Itire masibeati mʉ? yiyijʉ Pilato Jesure.
11 Ito ĩ yijare:
—Mʉ rotiroca Dios ĩ mʉre yibeja, yʉre roti masibitiboa mʉ. Mʉ rẽto bʉsaro seti cʉtigʉ ñami yʉre ĩna ñiatoni gotirʉ, yiyijʉ Jesús Pilatore.
12 Ito ĩ yija tʉocõri, “¿No bajiro yicõri Jesure bucõarʉjati yʉ?” yi tʉoĩayijʉ Pilato. Ito bajiro ĩ tʉoĩabojarocati judio masa ado bajiro awasãyijarã:
—Ĩre mʉ bucõaja mʉa romano masa ʉjʉ ñasagʉ baba meje ñagʉ̃ yigʉja mʉ. No, “Ʉjʉ ñagʉ̃ yigʉja yʉ”, yigʉ, ĩ ñami masa ʉjʉ wajacʉ, yiyijarã ĩna Pilatore.
13 Ĩna ito yija tʉocõri, Jesure ãmi rotiyijʉ Pilato ĩja. Ito yicõri ʉjarã ĩna rujirijʉ rujiyijʉ Pilato ĩja. Itijʉ Gabata wame cʉtiyijʉ hebreo ocana. “Gʉ̃tana bʉorajʉ”, yireoni ñayijʉ itijʉ. 14 Pascua basa riojʉa ʉ̃mʉa gʉdareco ñayijʉ iti rʉmʉ. Ito yija Pilato ado bajiro yiyijʉ judio masare:
—Ãni ñami mʉa ʉjʉ, yiyijʉ Pilato.
15 Ito bajiro ĩ yibojarocati bʉto awasãyijarã ĩna:
—Sĩacõrʉja ĩre. Sĩacõrʉja ĩre. Yucʉtẽojʉ ĩre jaju sĩaña, yiyijarã ĩna Pilatore.
Ĩna ito yijare:
—¿Mʉa ʉjʉre jaju sĩagʉ̃ yigʉjada yʉ? yiyijʉ Pilato ĩnare.
Ito ĩ yijare, ado bajiro cʉdiyijarã paia ʉjarã:
—Romano masa ʉjʉ riti ñami gʉa ʉjʉ. Ñimʉjʉa gãji mami, yiyijarã ĩna Pilatore.
16 Ito bajiro ĩna yija tʉocõri, yucʉtẽojʉ Jesure ĩna jaju sĩatoni ĩnare ĩsiyijʉ Pilato. Ito bajiri Jesure ãmicoayijarã ĩna ĩja.
Yucʉtẽojʉ Jesure ĩna jaju sĩare gaye
(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Lc 23.26-43)
17 Ĩre ĩna ãmi waja, sʉya wacʉ gʉa cʉni. Ĩre ãmi wacõri, yucʉtẽo ĩre gaja roticã ĩna. Hebreo ocana Gólgota wame cʉtiri burojʉ ĩre ãmi wacã ĩna. “Rijoga gõari ñaro”, yireoni ñacʉ itijʉ. 18 Itojʉ ãmi ejacõri, Jesure yucʉtẽojʉ jajucã ĩna. Gãjerã jʉ̃arã jʉa dʉja gãna yucʉtẽojʉ yosacã ĩna. Ĩna gʉdareco ñaquĩ Jesús. 19 Jesús ĩ wãñaritẽojʉ ĩ ya rijoga weca wame wõ rotiquĩ Pilato. Ado bajiro goticʉ iti: “Jesús Nazaret gagʉ, judio masa ʉjʉ”, yi wãñacʉ iti. 20 Judio masa jãjarã ticã iti ucarere. Jesure yucʉtẽojʉ ĩna jajucati cʉto tʉti ñacʉ. Ĩ ya rijoga weca wame wãñarise griego oca, hebreo oca, latín oca cʉni ñacʉ iti. 21 Ito bajiri judio masa paia ʉjarã ado bajiro yicã Pilatore:
—“Judio masa ʉjʉ ñami”, yi ucabesa. “Judio masa ʉjʉ ña yʉ”, yibojarʉ, yi ucaja quena, yicã ĩna Pilatore.
22 Ito bajiro ĩna yibojarocati ado bajiro cʉdiquĩ Pilato:
—Yʉ ucare ito bajiroti tujaro ya, yiquĩ Pilato ĩnare.
23 Surara yucʉtẽojʉ Jesure jaju tĩorã ĩ ya yutabujurire ãmicã ĩna. Itire ãmicõri, jʉariarori batocã ĩna. Ito yicõri ĩnacõti gãji coro, gãji coro ãmicã ĩna. Jesús ĩ sãñado joegadoama jioya mano ñacʉ. Riojoti sua mʉja, gajanoado ñacʉ. 24 Ito bajiri ado bajiro yicã surara:
—Itore ñigãmena mani. Ñimʉjʉa itore ĩ bʉjaja tiana yirona, gʉ̃tana rea ajecã ĩna.
Ito bajiro ĩna yija Dios oca tuti iti gotiado bajiroti rẽtacʉ. Ado bajiro gotia ĩ oca: “Yʉ ya yutabujurire batocã ĩna. Ñimʉjʉa adore ĩ bʉjaja tiana yirona, gʉ̃ta ajerã yirãji”, yi gotia Dios oca. Ito bajiroti yicã surara.
25 Jesús ĩ yucʉtẽojʉ wãñaro roca adocõ jãjarã ñacʉ gʉa. Ĩ jaco, Cleofas manojo María, María Magdalena, ito yicõri yʉ cʉni ñacʉ ĩna rãca. 26 Jesús ĩ jacore, ito yicõri yʉ ĩ maigʉ̃re ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús ĩ jacore:
—Cana ĩ ñagʉ̃ yiguĩji mʉ macʉ, yiquĩ Jesús ĩ jacore.
27 Ito yicõri yʉjʉare ado bajiro yiquĩ:
—Iso ñagõ yigõji mʉ jaco, yiquĩ Jesús yʉre.
Ito ĩ yija bero isore boca ãmicõri, yʉ ya wijʉ isore codecʉ yʉ ĩja.
Jesús ĩ ʉsi jedire gaye
(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Lc 23.44-49)
28 Ito ĩ yija bero, “Dios ĩ ãmoro bajiroti yʉre rẽta jedicoajʉ ĩja”, yi tʉoĩaquĩ Jesús. Dios oca tuti iti gotiro bajiroti iti rẽtatoni:
—Idi ãmoa yʉ, yiquĩ Jesús.
29 Ito ñacʉ ʉyé ide jiaradʉ. Ide udi ãmirisena itire udi ãmicã ĩna surara. Ito yicõri hisopo wame cʉtiricʉ rʉjʉ gaja siacã ĩna itire. Ito yicõri Jesús ya rise tʉ ñutucã ĩna. 30 Ʉyé ide jiare weroĩacõri, ado bajiro yiquĩ Jesús:
—Dios ĩ goticãdo bajiroti rẽta jedicoajʉ ĩja. Itocõ ña, yiquĩ Jesús.
Ito yija ĩ ya rijoga queo yocõri, ʉsi jedicoaquĩ Jesús ĩja.
Jesús ya warubʉ surara ĩ sare cudare gaye
31 Iti rʉmʉ pascua basa riojʉa ñacʉ. Busuri gʉa judio masa ya tujacãra rʉmʉ ñaro yicʉ. Ito bajiri yucʉtẽojʉ godana ya rujʉ wãñare ãmobiticã ĩna tujacãri rʉmʉ ñajare. Tujacãra rʉmʉ guijori rʉmʉ ñacʉ gʉa judio masare. Ito bajiri Pilatore ado bajiro senicã ĩna: “Yucʉtẽojʉ wãñarãre sagaro gõare jajea rotiya. Ito yicõri ĩna ya rujʉri rujio rotiya”, yicã ĩna Pilatore. 32 Pilato ĩ rotija tʉocõri, ĩ ya surara wacõri, yucʉtẽojʉ wãñarãre ĩna ya sagaro gõarire jajeacã ĩna. Jesús tʉ jʉ̃arã yucʉtẽojʉ wãñarãre ĩna ya gõarire jajeacã ĩna. 33 Jesús tʉjʉ eja rʉ̃gʉ̃cõri, “Ʉsi jedicoañi ãni”, yi ti masicã ĩna. Ito bajiri ĩ ya sagaro gõare jajeabiticã ĩna.
34 Ito bajibojarocati Jesús ya warubʉ sare cudaquĩ sĩgʉ̃ surara masʉ. Ito ĩ yirocati rí ide wʉsarise budicʉ. 35 Yʉ itire gotigʉ, itire tigorʉ ña yʉ. “Riti gotia yʉ itire”, ya yʉ. Mʉa cʉni itire tʉorʉ̃nʉtoni, riojo itire gotia yʉ. 36 Iti jeyaro rẽtacʉ Dios oca tuti iti goticato bajiroti. Tʉote. Ado bajiro gotia Dios oca: “Ĩre co gõa jajeamena yirãji ĩna”, yi gotia Dios oca. 37 Gajejʉ Dios oca iti gotija ado bajiro gotia: “Sare cuda ecorʉre tirã yirãji masa”, yi gotia Dios oca.
Jesure ĩna yujere gaye
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Lc 23.50-56)
38 Ito bajija bero José Arimatea gagʉ Jesús ya rujʉre ãmirocʉ Pilatore seniyijʉ ĩ. Jesús ocare tʉo sʉyagorʉ ñayijʉ ĩ, ito bajibojagʉti gãjerãre goti batobisijʉ ĩ, judio masare güigʉ. “Ãmiña”, Pilato ĩ yija tʉocõri, Jesús ya rujʉre rujiogʉ wayijʉ José. 39 Nicodemo ñamijʉ Jesús rãca bʉsigʉ ejagorʉ cʉni ejayijʉ. Treinta kilos rʉ̃cʉrisecõ queno sʉti quenarise ãmi ejayijʉ ĩ. Mirra wame cʉtirise, áloes wame cʉtirise wʉore ñayijʉ iti sʉtirise. 40 Ito bajiri José, Nicodemo rãca Jesús ya rujʉ ãmicõri saya botirona sʉtirise tucõri, ĩre gũmayijarã ĩna. Judio masa, masa yujerã ĩna yisotirise ñayijʉ iti. 41 Jesure yucʉtẽojʉ ĩna jaju sĩarajʉ ote wese tʉ ñayijʉ. Iti wesejʉ masari cuma mama goje ñayijʉ. Gãjerãre yujeĩaña mani goje ñayijʉ iti goje. 42 Jabeto rʉyayijʉ tujacãra rʉmʉ iti busuroto. Ito bajiri iti gojejʉ Jesús ya rujʉre sãyijarã ĩna, sõjʉ meje iti goje ñajare.