20
Jesús ĩ tʉdi catire gaye
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Lc 24.1-12)
Gʉa masa ya moasʉora rʉmʉ busuri jĩjʉ rãitĩa bʉsaroca wayijo María Magdalena. Jesús ya masari cuma tʉ ejacõri, iso tija gʉ̃ta biaraga mañijʉ. Ito iti bajija ticõri, ũmaquedi wacõri, gʉa tʉ ejacõ iso. Simón Pedro, ito yicõri yʉ Juan Jesús ĩ bʉto maicana ñacʉ gʉa. Gʉa tʉ ejacõri, ado bajiro yicõ iso:
—Mani Ʉjʉ ya rujʉre ãmicoañi ĩna. “Itojʉ ĩ ya rujʉre cũana ĩna”, yi masibea yʉ, yicõ iso gʉare.
Iso ito yija tʉocõri, yʉ Pedro rãca masari cumajʉ tirã wacʉ gʉa. Gʉa jʉ̃arã cocati ũmaquedi wacʉ. Pedro rẽto bʉsaro ũmaquedicʉ yʉ. Ito bajiri yʉjʉa cajero masari cuma ejasʉocʉ. Muqueacõri, ito tisõcʉ yʉ. Ĩre ĩna gũmagore riti ticʉ yʉ. Itojʉ sãjabiticʉ yʉ maji. Yʉ bero ejaquĩ Simón Pedro. Ĩama masari cumajʉ sãjacoaquĩ ĩja. Ĩ cʉni Jesure ĩna gũmagore riti tiquĩ. Jesús ya rijoga gũmado gajerojʉ iti jesaja tiquĩ. Dʉreare rujajucu gajerojʉ iti jesaja tiquĩ ĩ. Ito yija yʉ cajero ejacacʉ cʉni sãjacoacʉ. Iti rẽtare ticõri, “Tʉdi caticoañi Jesús”, yi tʉoĩacʉ yʉ ĩja. Iti riojʉa, “Godabojagʉti tʉdi catigʉ yiguĩji Jesús”, Dios oca iti yire gaye tʉo masibiticʉ gʉa maji. 10 Ito yija bero gʉa ya wijʉ tʉdi wacʉ gʉa.
María Magdalenare Jesús ĩ goaĩore gaye
(Mr 16.9-11)
11 María Magdalenama masari cuma tʉ oti tujacõ. Otigoti masari cumajʉ tisõyijo iso. 12 Ito iso tisõja jʉ̃arã ángel mesa botirise sãñarã rujiyijarã. Sĩgʉ̃ Jesús ya rijoga ñagoadojʉa rujiyijʉ. Gãji ĩ ya gʉbori ñagoadojʉa rujiyijʉ. 13 Ito yija ado bajiro seniĩayijarã ĩna María Magdalenare:
—¿No yija otiati mʉ? yiyijarã ángel mesa isore.
Ĩna ito yija:
—Yʉ Ʉjʉ ya rujʉre ãmicoañi ĩna. “Itojʉ ĩ ya rujʉre cũana ĩna”, yi masibea yʉ, yiyijo iso ángel mesare.
14 Ito bajiro yigoti, Jesure jʉda ti bʉjayijo iso. Ito bajibojarocati, “Jesuti ñami ãni”, yi masibisijo iso. 15 Ito yija ado bajiro seniĩayijʉ ĩjʉa isore:
—¿No yija otiati romio mʉ? ¿Ñimʉre ãmati mʉ? yiyijʉ Jesús isore.
“Adi wese coderi masʉ ñaguĩji”, yire masiyijo iso. Ito bajiri ado bajiro ĩre yiyijo iso:
—Ĩ ya rujʉre mʉ cũja, “Ito cũmʉ yʉ”, yiya yʉre. Ãmigõ waroco ya yʉ, yiyijo ĩre.
16 Iso ito bajiro yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús isore:
—María, yiyijʉ Jesús isore.
Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijo iso hebreo ocana:
—Rabuni, yiyijo iso. “Yʉre riasogʉ”, yireoni ñayijʉ iti.
17 Ito yija ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús:
—Yʉre moaĩabesa maji. Yʉ Jacʉ tʉ mʉjabea yʉ maji. Wasa yʉ ñarãre ado bajiro gotitẽña: “Dios sĩgʉ̃ti ñami mani Jacʉ. Ito yicõri ĩ sĩgʉ̃ti ñami mani Ʉjʉ. Ĩ ñarojʉ wacʉ wagʉ ya yʉ”, yi gotitẽña, yimi Jesús yʉre, yi rotiyijʉ Jesús María Magdalenare.
18 Ito yija gʉare gotigo ejacõ iso. “Mani Ʉjʉre tibʉ yʉ”, yicõ iso. Ito yicõri Jesús ĩ gotiado bajiro gʉare goticõ iso.
Ĩ rãca riasotigoanare Jesús ĩ goaĩore gaye
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Lc 24.36-49)
19 Gʉa masa ya moasʉora rʉmʉ ñacʉ iti rʉmʉ. Iti ñami gʉa Jesús rãca riasotigoana wijʉ minijua ñacʉ. Gʉa ñarã judio masare güirã soje biacõri, ñacʉ gʉa. Ñajasaroti gʉa wato goa rʉ̃gʉ̃quĩ Jesús.
—Ñati mʉa, ñe oca mano queno ñaña mʉa, yiquĩ Jesús gʉare.
20 Ito ĩ yija bero ĩ ya ãmori, ito yicõri ĩ ya warubʉ ĩoquĩ gʉare. Gʉa ĩ rãca riasotigoana gʉa Ʉjʉre ticõri, bʉto wanʉcʉ gʉa. 21 Mʉcana tʉdi ado bajiro gotiquĩ Jesús gʉare:
—Ñe oca manoti queno ñaña mʉa. Yʉ Jacʉ yʉre ĩ cõado bajiroti yʉ cʉni mʉare cõa yʉ ĩja, yiquĩ Jesús gʉare.
22 Ito yija gʉare juti jeocõri, ado bajiro yiquĩ ĩ:
—Mʉa ya ʉsijʉ Espíritu Santo ĩ quedi sãjaroca ya yʉ. 23 Ĩre boca ãmicõri, gãjerã ĩna ñeñaro yirise mʉa ãcabojaja, ĩnare seti mano yiroja. Ĩna ñeñaro yirise mʉa ãcabojabeja, seti cʉtirãti ñarã yirãji ĩnaõna, yiquĩ Jesús gʉare.
Tʉdi Jesús ĩ catija bero Tomás ĩ tire gaye
24 Ito bajiro gʉare Jesús ĩ goaĩoroca Tomás gʉa rãca gagʉ maniquĩ. Ĩ ñaquĩ “Sʉ̃rʉ̃arʉ”, gʉa yicacʉ. 25 Tomásre ti bʉjacõri:
—Mani Ʉjʉre tibʉ gʉa, yibojacʉ gʉa ĩre.
Ito bajiro gʉa yibojarocati Tomás ado bajiro yiquĩ:
—Ĩ ya ãmo ĩna ja cudarajʉ yʉ tibeja, ito yicõri ĩre ĩna ja cudarajʉ yʉ ya ãmo wãsoana yʉ ñusõĩabeja, ito yicõri ĩ ya warubʉ ĩre ĩna sare cudadojʉ yʉ ya ãmona yʉ moaĩabeja, “Ĩti ñami”, yi masibicʉja yʉ, yiquĩ Tomás gʉare.
26 Ʉdia ãmojeno rʉmʉri bero mʉcana tʉdi minijuacʉ gʉa. Iti rʉmʉ gʉa minijuacati rʉmʉ Tomás cʉni ñaquĩ ĩja. Soje biado ñabojarocati gʉa wato goa rʉ̃gʉ̃quĩ Jesús.
—Ñati mʉa, ñe oca mano queno ñaña mʉa, yiquĩ Jesús gʉare.
27 Ito yicõri Tomásre ado bajiro yiquĩ ĩ:
—Yʉ ya ãmore ticõri, mʉ ya ãmo wãsoana yʉre ñusõĩaña. Mʉ ya ãmona yʉ ya warubʉ susuro yʉre moaĩaña. “Ĩ meje ñaguĩji”, yibeja ĩja. “Ĩti ñami”, yi masiña mʉ ĩja, yiquĩ Jesús ĩre.
28 Ito ĩ yijare:
—Yʉ Ʉjʉ, Dioti ña mʉ, yiquĩ Tomás Jesure.
29 Ito ĩ yijare Jesús cʉdiquĩ:
—Tomás yʉre ticõri, yʉre tʉorʉ̃nʉa mʉ. Gãjerãma yʉre tibitibojarãti yʉre ĩna tʉorʉ̃nʉja, queno wanʉ quenarã yirãji ĩna, yiquĩ Jesús Tomásre.
Cristore tʉorʉ̃nʉña mʉa cʉni, yirocʉ adi uca yʉ, San Juan ĩ gotire gaye
30 Gaje jaje tiyamani ĩoquĩ Jesús gʉa ĩ rãca riasotirã tiro riojo. Iti ñarocõti ña jedibea adi papera tutijʉ. 31 Adi yʉ ucarise, “Jesuti ñañi Cristo, ito yicõri Dios Macʉ ñañi”, yi mʉa tʉorʉ̃nʉtoni uca yʉ. Ĩre tʉorʉ̃nʉcõri, catitĩñare mʉa bʉjatoni itire uca yʉ.