21
Jʉa ãmojeno ĩ rãca riasotigoanare Jesús ĩ goaĩore gaye
Ito bajija bero mʉcana tʉdi goaĩoquĩ Jesús, gʉare ĩ rãca riasotigoanare. Tiberias wame cʉtirita tʉnimajʉ gʉare goaĩoquĩ Jesús. Ado bajiro bajicʉ ĩ goaĩoja. Adocõ jãjarã ñacʉ gʉa minijuacana, Simón Pedro, Tomás “Sʉ̃rʉ̃arʉ”, gʉa yigʉ, Natanael Galilea sita Caná wame cʉtiri cʉto gagʉ, gʉa Zebedeo rĩa, ito yicõri gãjerã jʉ̃arã Jesús rãca riasotigoana ñacʉ gʉa. Gʉa ito baji ñaroca ado bajiro yiquĩ Simón Pedro:
—Wai jogʉ wacʉ ya yʉ, yiquĩ Pedro.
Ito ĩ yijare:
—Gʉa cʉni mʉ rãca wajʉ, yicʉ gʉa.
Ito yicõri wacʉ ĩja. Cumajʉ sãjacõri, ñamiasaro wai jobojacʉ gʉa. Iti busu mʉja wadiroca itajura tʉnima gʉare goaĩoquĩ Jesús. Ito bajibojarocati, “Ĩti ñaguĩji”, yi masibiticʉ gʉa. Ado bajiro gʉare yi ruyuquĩ ĩ:
—¿Wai sĩabeati mʉa? yiquĩ Jesús gʉare.
Ito ĩ yijare:
—Sĩabea, joboja gʉa, yicʉ gʉa ĩre.
Gʉa ito yijare:
—Cuma riojocadʉjare yorigʉ cõa roaya mʉa. Ito bajiro mʉa yija wai sĩarã yirãji mʉa, yiquĩ Jesús gʉare.
Ĩ roticato bajiroti yicʉ gʉa. Wai jãjarã ĩna ñajare, yorigʉre mosã masibiticʉ gʉa, wai jãjarã ĩna ñajare. Ito baji ñaroca, yʉ Jesús ĩ maigʉ̃ ado bajiro yicʉ yʉ Pedrore:
—Mani Ʉjʉti ñami ĩ, yicʉ yʉ Pedrore.
“Mani Ʉjʉ ñami”, yʉ yija tʉocõri, wasoro yosagʉ ñari joegado sãñaquĩ ĩ. Ito yicõri itajurajʉ quedi roacoaquĩ ĩ. Ito yicõri Jesús tʉjʉ bati waquĩ. Cien metrocõ tʉnima sõjʉa jayacʉ gʉa. Ito warãti jajʉ tʉnima ejacʉ gʉa. Wai yorigʉ rãca weja jãjã ejacʉ gʉa. Cuma majacõri, jeame weca wai jʉ̃oana ti ejacʉ gʉa. Ito yicõri naju cʉni iti ñaja ti ejacʉ gʉa. 10 Gʉa ejaja ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús, gʉare:
—Wai jane mʉa sĩana ʉdiarãcõ ãmi waya, yiquĩ Jesús gʉare.
11 Ito ĩ yija tʉocõri, cumajʉ mʉja sãjaquĩ Simón Pedro, ito yicõri wai cʉrã yorigʉjʉ ñarã jajʉjʉ waire weja mocũquĩ ĩ. Ciento cincuenta y tres ñarã ñacã wai jeyaro. Jãjarã ĩna ñabojarocati cudubiticʉ yorigʉ. 12 Ito yija Jesús ado bajiro yiquĩ gʉare:
—Ba yujirã waya maji, yiquĩ Jesús gʉare.
“¿Ñimʉ ñati mʉ?” yi seniĩabiticʉ gʉa, “Mani Ʉjʉti ñami”, yi masicõri. 13 Ito yicõri gʉa tʉjʉ eja rʉ̃gʉ̃cõri, naju gʉare batoquĩ ĩ. Waire cʉni ito bajiroti yiquĩ.
14 Itina ʉdiaji goaĩoquĩ Jesús gʉare, godacõri tʉdi ĩ catija bero.
Simón Pedro rãca Jesús ĩ bʉsire gaye
15 Gʉa ba yuji tĩoja bero ado bajiro seniĩaquĩ Jesús Simón Pedrore:
—¿Mʉ rãca gãna rẽtoro yʉre maiati Simón, Jonás macʉ mʉ? yiquĩ Jesús Simón Pedrore.
Ito ĩ yijare:
—Mʉre maia yʉ Ʉjʉ yʉ. “Yʉre maiami”, yi masia mʉ, yiquĩ Pedro Jesure.
Ito ĩ yijare:
—Oveja rĩare ĩna ecasotiado bajiro yʉre yiari yʉ ñarãre riaso ĩsima mʉ, yiquĩ Jesús ĩre.
16 Mʉcana tʉdi jʉaji seniĩaquĩ Jesús Simón Pedrore:
—¿Yʉre maiati Simón, Jonás macʉ mʉ? yiquĩ Jesús Pedrore.
—Mʉre maia yʉ Ʉjʉ yʉ. “Yʉre maiami”, yi masia mʉ yiquĩ Pedro Jesure.
Ito ĩ yijare:
—Ovejare ĩna codeado bajiro yʉre yiari yʉ ñarãre code ĩsima mʉ, yiquĩ Jesús Pedrore.
17 Ito yija mʉcana tʉdi ʉdiaji seniĩa quenoquĩ Jesús ĩre:
—¿Yʉre maiati Simón, Jonás macʉ mʉ? yiquĩ Jesús Pedrore.
Ʉdiajijʉ, “¿Yʉre maiati mʉ?” Jesús ĩ yija tʉocõri, bojori bʉjaquĩ Pedro. Ito bajiri ado bajiro yiquĩ ĩ Jesure:
—Jeyaro masigʉ̃ ña, yʉ Ʉjʉ mʉ. Yʉ mʉre mairise masia mʉ, yiquĩ Pedro Jesure.
Ito ĩ yijare:
—Ovejare ĩna ecasotiado bajiro yʉre yiari yʉ ñarãre riaso ĩsima mʉ. 18 Riti mʉre gotia yʉ. Iti rʉmʉjʉ mamʉ mʉ ñaja yutabuju sãñacõri, mʉ ãmoro bajiroti wa ucusotiyija mʉ maji. Mʉ bʉcʉgʉ ñaja mʉ ya ãmo siacõri, mʉ wa ãmobetojʉ mʉre ãmi warã yirãji ĩna, yiquĩ Jesús Pedrore.
19 “Ito bajiro mʉ godaja ticõri, Diore rʉ̃cʉbʉorã yirãji masa”, yirocʉ ito bajiro gotiquĩ Jesús Pedrore. Ito ĩ yija bero:
—Waya yʉ rãca. Yʉ oca tʉo sʉyagʉ waya, yiquĩ Jesús ĩre.
Yʉ Juan ĩ rãca riasotigorʉre Jesús ĩ bʉto maire gaye
20 Jʉda ticõri, ĩnare yʉ sʉyaja tiquĩ Pedro. Yʉ ña Jesús rãca riasotigorʉ bʉto ĩ maicacʉ. Yʉ ña Jesús rãca basʉsacati rʉmʉ ĩ tʉ rujicacʉ. Yʉ ña Jesure seniĩacacʉ, “¿Ñimʉ ñati mʉre ĩna ñiatoni gotiri masʉ?” yi seniĩacacʉ ña yʉ. 21 Yʉre ticõri, ado bajiro Jesure seniĩaquĩ Pedro:
—Yʉ Ʉjʉ, ¿ãniama no bajiro godagʉ yiguĩjida? yiquĩ Pedro Jesure.
22 Ito ĩ yija ado bajiro cʉdiquĩ Jesús:
—Mʉcana tʉdi yʉ ejarijʉjʉ ĩ catire yʉ ãmoja, catigʉ yiguĩji maji. Iti mʉ masibeja, no yibea mʉre. Mʉáma yʉre sʉyaba, yiquĩ Jesús Pedrore.
23 Ito ĩ yija tʉocõri: “Juan godabicʉ yiguĩji”, yire masicã ĩna. Jesuama, “Godabicʉ yiguĩji”, yibitiquĩ. Ado bajirojʉa yiquĩ ĩ: “Yʉ tʉdi ejarijʉjʉ ĩ catire yʉ ãmoja, catigʉ yiguĩji maji. Iti mʉ masibeja, no yibea mʉre”, yigʉ yiquĩ Jesús. Iti oca queno tʉo masibiticõri, “Godabicʉ yiguĩji Juan”, yire oca batobojañi ĩna.
24 Yʉ ña Juan, Jesús rãca riasotigorʉ. Yʉti ña adi paperare ucarʉ. “Riojo gotiami”, yi masia mʉa yʉre.
25 Gaje jaje ña Jesús ĩ yigore. Jeyaro Jesús ĩ yigore mani uca jeobojaja cʉni, adi macãrʉcʉ̃rore daja rẽtacoabodoja papera tutiri. Itocõ ña.