5
Cõ ñarʉre Jesús ĩ yisiore gaye
Ito bajija bero mʉcana tʉdi basa menicã judio masa. Ito bajiri itire tigʉ waquĩ Jesús mʉcana Jerusalénjʉ. Ĩ rãca wacʉ gʉa cʉni. Iti cʉto Oveja wame cʉtiri soje tʉ ñacʉ masa ĩna guarita. Hebreo ocana Betzata wame cʉticʉ itira. Itira tʉ co dʉjamocõ jʉri ñacʉ ide ñura jʉri. Iti roca cõrã jãjarã jacajʉ cũñacã. Cajea mana, queno wa masimena cʉni, ito yicõri ruduana cʉni ñacã itojʉ. “¿Nocãta iti jacũja tiana?” yirona bocati cũñacã ĩna. Co rʉmʉrea ángel ruji ejacõri, ide jacũroca yiñi. Ito ĩ yija bero, no itira cajero quedi roasʉogʉreti ĩ ñarise cʉtirise rẽtacoayijʉ ĩja. Itojʉ cõrã wato sĩgʉ̃ ñaquĩ treinta y ocho rodori cõ ñarʉ. Ĩ cũñaja ticõri, “Yoariguti cõri seyoñi ãni”, yi tiquĩ Jesús ĩre. Ito bajiri ado bajiro ĩre seniĩaquĩ Jesús:
—¿Mʉcana tʉdi cati quenagʉ̃ ña ãmoati mʉ? yiquĩ Jesús ĩre.
Ito bajiro ĩ yija tʉocõri:
—Yʉ Ʉjʉ, sĩgʉ̃jʉa yʉre idejʉ queo roagʉ mami, iti jacũroca. Coji rʉyabeto yʉ ide cʉ̃o ãmobojarocati, gãjerã riti yʉ riojʉa ide cʉ̃osotiama, yiquĩ ĩ Jesure.
Ito ĩ yija:
—Wʉmʉña, mʉ ya cama ãmi wasa, yiquĩ Jesús ĩre.
Ito ĩ yirocariti, queno cati quenagʉ̃ ñacõaquĩ ĩ mʉcana. Ĩ ya cama ãmicõri, wasʉoquĩ ĩ. Iti rʉmʉti gʉa judio masa ya tujacãra rʉmʉ ñacʉ. 10 Ito bajiri ĩ ya camare ĩ gajaja ticõri, ado bajiro yicã judio masa ĩre:
—Jane tujacãra rʉmʉ ña. Ito bajiri mʉ ya camare gajare ma mʉre, yicã judio masa.
11 Ado bajiro cʉdiquĩ ĩ cõgorʉ:
—Mʉcana tʉdi cati quenaroca yʉre yigʉ, ado bajiro yimi yʉre: “Mʉ ya camare ãmi wasa”, yimi ĩ yʉre, yiquĩ ĩ judio masare.
12 Ito ĩ yija tʉocõri:
—¿Ñimʉ ñari, “Mʉ ya camare ãmi wasa”, mʉre yigʉ? yi seniĩacã ĩna ĩre.
13 Ito bajiro ĩna seniĩabojarocati, “Ĩ ñami”, yi masibitiquĩ ĩ. Itojʉ masa jãjarã ñacã. Ito bajicõri Jesuama masa jãjarã watojʉ wa godacoaquĩ ĩ. 14 Mʉcana ito bero Dios ya wijʉ gʉa ñaroca, ti bʉjaquĩ Jesús mʉcana ĩ yisiorʉre. Ĩre ti bʉjacõri, ado bajiro yiquĩ Jesús ĩre:
—Tʉoya, queno tʉdi mʉcana catia mʉ. Mʉcana tʉdi ñeñaro yibeja, bʉto bʉsa mʉ tõbʉjabe, yiquĩ Jesús ĩre.
15 Ito ĩ yibojarocati mʉcana tʉdi judio masa tʉ wacõri, “Jesuti ñami, mʉcana tʉdi yʉ cati quenaroca yigʉ”, yi judio masare gotiñi ĩ. 16 Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, Jesure sĩa ãmorã ʉsirio codecã ĩna. Tujacãra rʉmʉ ñabojarocati cõgʉ̃re ĩ yisioja ticõri, ĩre sĩa ãmocã ĩna. 17 Gʉa tʉjʉ ĩna ejaja ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús ĩnare:
—Moatĩñagʉ̃ ñami yʉ Jacʉ. Ito bajiri yʉ cʉni moatĩña, yiquĩ Jesús ĩnare.
18 Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, bʉto bʉsa ĩre sĩa ãmocã ĩna. Tujacãra rʉmʉ ñaroca cõgʉ̃re ĩ yisiorena sʉori meje, ĩre junisinicã ĩna. “Dios ñami yʉ Jacʉ”, Jesús ĩ yija tʉocõri, “Dios robo bajiro ñasagʉ ña yʉ”, yirocʉ yami ĩ, yi tʉoĩacã ĩna. Ito bajiri bʉto bʉsa ĩre sĩa ãmocã ĩna ĩja.
Dios Macʉ ñari ĩ rotirisena sʉori Jesús ĩ ñare gaye
19 Ito bajiro ĩna tʉoĩaja ti masicõri, ado bajiro yiquĩ Jesús, ĩnare:
—Riti mʉare gotia yʉ. Yʉ, Dios Macʉ, yʉ ãmoro bajiro riti meje ya yʉ. Yʉ Jacʉ ĩ yirise ticõri, ito bajiro ya yʉ. Jeyaro yʉ Jacʉ ĩ yiro bajiroti yʉ ĩ Macʉ cʉni ito bajiroti ya. 20 Yʉ Jacʉ yʉre maicõri, jeyaro ĩ yirise yʉre ĩoami ĩ. Ito yicõri bʉto bʉsa ñasarise yʉre ĩogʉ̃ yiguĩji maji. Ito bajiro yʉre ĩ ĩoja ticõri, ti ʉcarã yirãji mʉa. 21 Godarãre mʉcana ĩna tʉdi catiroca yami yʉ Jacʉ. Ito bajiri yʉ, ĩ Macʉ cʉni ĩna catiroca yʉ yi ãmoja, ĩna catiroca yigʉ yigʉja yʉ. 22 Masa ĩna ñeñaro yirise cõĩagʉ̃ meje ñami yʉ Jacʉ. Yʉjʉare cũñi ĩ, masa ĩna ñeñaro yirise yʉ cõĩatoni. 23 Ito bajiro yiñi yʉ Jacʉ, ĩre ĩna rʉ̃cʉbʉoro bajiroti yʉre cʉni ĩna rʉ̃cʉbʉotoni. Yʉre rʉ̃cʉbʉobicʉ, yʉ Jacʉ, yʉre cõarʉre cʉni rʉ̃cʉbʉobiquĩji, yiquĩ Jesús judio masare.
24 Gaje ado bajiro gotiquĩ Jesús:
—Riti mʉare gotia yʉ. No yʉ bʉsirisere tʉorʉ̃nʉgʉ̃, yʉre cõarʉre cʉni tʉorʉ̃nʉgʉ̃ti catitĩñagʉ̃ yiguĩji ĩ. Ĩocʉ̃re ruyuriobicʉ yiguĩji Dios. Godabojagʉti catitĩñagʉ̃ yiguĩji ĩocʉ̃. Ito bajiri catitĩñagʉ̃ yiguĩji ĩ ĩja. 25 Riti mʉare gotia yʉ. Yʉre tʉorʉ̃nʉmena godacãna robo bajiro bajirã ñama ĩna. Ija ñaro yiroja, adocãta cʉni ña, yʉ Dios Macʉ bʉsirisere tʉorã yirãji ĩna. Yʉre ĩna tʉorʉ̃nʉja, catitĩñarã yirãji. 26 Catitĩñare gaye rʉcogʉ ñami yʉ Jacʉ. Ito bajiri masa ĩna catiroca yi masiami ĩ. Masa ĩna catitĩñaroca yʉ yitoni, yʉre cũquĩ Cʉna. 27 Masa Rĩjorʉ, yʉ ñajare masare ĩna ñeñaro yirise yʉ waja senitoni, yʉre cũquĩ Cʉna, ya yʉ mʉare. 28 Ito bajiro yʉ yija tʉocõri, tʉo ʉcabesa mʉa. Ija yʉ bʉsirise godana jeyaro tʉo jedirã yirãji. 29 Yʉ oca tʉocõri, masari cuma ñana budirã yirãji ĩna. Queno yigoana, tʉdi caticõri, Dios rãca catitĩñarã yirãji ĩna. Ñeñaro yigoanama, tʉdi ĩna catiroca ĩnare waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. Ito yicõri jeame ʉ̃jʉrojʉ ĩnare cõagʉ̃ yiguĩji ĩ, yiquĩ Jesús judio masare.
Ĩ rotirise yʉre cũñi Dios, Jesús ĩ yire gaye
30 Gaje ado bajiro gotiquĩ Jesús ĩnare:
—Yʉ ãmoro bajiro riti yirocʉ meje wadicʉ yʉ. Masare ĩna ñeñaro yirise waja yʉ senija, Dios ĩ rotiro bajiroti ya yʉ. Masare ĩna ñeñaro yirise yʉ waja senija, ñeñaro ĩna yiadocõti senia yʉ. Yʉ ãmoro bajiro meje ya yʉ. Yʉre cõarʉ ĩ ãmoro bajirojʉa ya yʉ. 31 “Yʉti ña Dios ĩ cõarʉ”, yʉ yibojaja, “Ĩti ñami”, yi masimenaji gãjerã. 32 “Ĩti ñami Dios ĩ cõarʉ”, yʉre yi ĩsigʉ̃ ñami gãji. Yʉre ĩ bʉsi ĩsirise, oca riojo ñasarise ña. Ito bajiri ĩre tʉorã yirãji masa. 33 “¿Ĩti ñati Dios ĩ cõarʉ?” yi Juan idé guri masʉre seniĩa rotiyija mʉa. Mʉare ĩ cʉdire, riti ña. 34 “Riti, Dios ĩ cõarʉ ñami Jesús”, Juan idé guri masʉ yʉre ĩ bʉsi ĩsija, ĩ bʉsi ĩsibeja cʉni no yibea, Dios ĩ cõarʉti ña yʉ. Juan idé guri masʉ gaye mʉare gotia yʉ, Dios ĩ masoana mʉa ñatoni. 35 Mʉa tʉo masijaro yirocʉ, busurica yocõri yigʉre bajiro yiñi Juan. Ito bajiri ĩre tʉocõri, wanʉyija mʉa. 36 Juan yʉre ĩ bʉsi ĩsigore rẽto bʉsaro ñasarise ña yʉre. Tiyamani yʉ ĩorise, iti ña yʉ Jacʉ ĩ rotire. Itire ticõri, “Riti Dios ĩ cõarʉ ñami”, yi masirãji mʉa yʉre. 37 Yʉ Jacʉ yʉre cõarʉ cʉni, “Riti ãni ñami yʉ cõarʉ”, yi yʉre bʉsi ĩsiquĩ. Ĩreama tʉogoana meje, tigoana meje ña mʉa. 38 Ĩ ocare tʉo ãmorã meje ña mʉa. Yʉre ĩ cõarʉre cʉni tʉorʉ̃nʉbea mʉa. Ito bajiri mʉa ya ʉsijʉ ĩ ocare queno tʉo masibea mʉa. 39 Dios oca tutire queno ticõri rẽoariti riasotia mʉa. Catitĩñare gaye bʉja ãmorã, itire riasotia mʉa. Yʉ gayereti gotia Dios oca. 40 Ito bajibojarocati yʉre boca ãmi ãmobea mʉa. Yʉre mʉa boca ãmija, catitĩñare gaye bʉjarã yirãji mʉa.
41 ’Masa yʉre ĩna rʉ̃cʉbʉotoni meje wadicʉ yʉ. 42 Mʉare ti masia yʉ. Ito bajiri, “Diore mairã meje ña mʉa”, yi ti masia yʉ mʉare. 43 Yʉ Jacʉ ĩ rotirisena wadirʉ ña yʉ. Ito bajibojarocati yʉre boca ãmibea mʉa. Sĩgʉ̃ ĩ ãmoro bajiro ĩ wadija, ĩreama boca ãmirã yirãji mʉa. 44 Mʉamasi gãmeri rʉ̃cʉbʉorejʉa ãmoboja mʉa. Dios sĩgʉ̃ti ñami mani Ʉjʉ. Ito bajibojarocati ĩre cʉdibiticõri mʉare ĩ wanʉroca yibea mʉa. Ito bajiro bajirã ñari yʉre cʉni tʉorʉ̃nʉbea mʉa. 45 Yʉ Jacʉ riojo, “Ĩnare seti ña”, yibicʉja yʉ mʉare. Moisés ñayorʉti ñaguĩji, “Mʉare seti ña”, yigʉ. Moisés ñayorʉ ĩ rotirisena sʉoriti, “Dios tʉ ejarã ya mani”, yi tʉoĩaboja mʉa. 46 Yʉ gaye ucayoñi Moisés ñayorʉ. Ĩ ucarisere mʉa tʉorʉ̃nʉja, yʉre cʉni tʉorʉ̃nʉboana mʉa. 47 Ĩ ucagore gaye mʉa tʉorʉ̃nʉbeja, yʉre cʉni tʉorʉ̃nʉmena yirãji mʉa, yiquĩ Jesús judio masare.