6
Cinco mil ñarãre Jesús ĩ ecare gaye
(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Lc 9.10-17)
Ito bajiro ĩ yija bero, itajura Galilea wame cʉtirita sidʉja jẽa wacʉ gʉa Jesús rãca. Tiberias wame cʉticʉ gaje itira wame. Cõrãre Jesús ĩ yisioja ticõri, ito yicõri tiyamani ĩ ĩoja ticõri, jãjarã masa sʉyacã gʉare. Gaje dʉjajʉ ejacõri, gaje buro maja wacʉ gʉa Jesús rãca. Itojʉ Jesús rãca rujicʉ gʉa ĩ rãca riasotirã. Pascua basa judio masa ĩna meniroti nocõ mejeti rʉyacʉ. Jãjarã masa Jesure ĩna sʉyaja ticõri, ado bajiro yiquĩ ĩ Felipere:
—Ãna masa jeyarore yiari, ¿no bare waja yirã yirãjida mani? yiquĩ Jesús Felipere.
“Ado bajiro yigʉ yigʉja yʉ”, yi masibojagʉti, “No bajiro Felipe ĩ cʉdija, tʉocʉja”, yirocʉ seniĩari seyoquĩ Jesús. Ito yijare Felipe ado bajiro cʉdiquĩ:
—Doscientos niyeru cujirina naju yʉ waja yibojaja cʉni, masa jeyarore tĩjabetoja, yiquĩ ĩ Jesure.
Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiquĩ gʉa rãca gagʉ, Andrés wame cʉdigʉ. Ĩ cʉni Jesús rãca riasotigʉti ñaquĩ. Ĩti ñaquĩ Simón Pedro ocabaji. Ado bajiro yiquĩ ĩ:
—Ado ñami sĩgʉ̃ macʉacã, co dʉjamocõ cebada wame cʉtirise naju rʉcogʉ ito yicõri wai jʉ̃arã rʉcogʉ. Masa jãjarã ĩna ñajare tĩjado ma adi, yiquĩ Andrés.
10 Ito ĩ yija:
—Masa jeyarore ruji rotiya, yiquĩ Jesús.
Ta quenarise jaje ñacʉ itojʉ. Ito bajiri cinco milcõ ʉ̃mʉa rujicã ĩna. 11 Ĩna rujija ticõri, ĩ ya ãmona naju ãmiquĩ Jesús. “Queno ya Dios mʉ”, yicõri, gʉa ĩ rãca riasotirãre ĩsiquĩ ĩ. Gʉajʉa ito rujirãre batocʉ ĩja. Waire cʉni ito bajiroti batocʉ gʉa. Masa ĩna ãmorocõti ĩsicʉ gʉa. 12 Masa ĩna yajija ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús gʉare:
—Rʉyarise miojuya, iti godabe yirona, yiquĩ Jesús gʉare.
13 Cebada wame cʉtirise naju rʉyarise jʉa gʉbojeno jibʉri dajacʉ, gʉa bato rʉarise. 14 Ito bajiro tiyamani Jesús ĩ ĩoja ticõri, ado bajiro yicã masa:
—Riti, Diore bʉsi ĩsiri masʉ ñami ãni, adi macãrʉcʉ̃rojʉre mani bocatirʉ, yicã masa.
15 “Yʉ ãmobitibojarocati yʉre ãmi wacõri, cʉto ʉjʉ yʉre cũ ãmoama ãna”, yi tʉoĩacõri, sĩgʉ̃ti tʉria joejʉ maja waquĩ Jesús.
Ide joe Jesús ĩ ware gaye
(Mt 14.22-27; Mr 6.45-52)
16 Iti rãioja ticõri, gʉa Jesús rãca riasotirã itajurajʉ roja wacʉ. 17 Iti rãitĩaja tibojagʉti gʉa tʉ tʉdi ejabitiquĩ Jesús maji. Ito bajiri cumajʉ sãjacõri jẽa wasʉocʉ gʉa, Capernaum wame cʉtiri cʉtojʉ ejarã warã. 18 Ito bajiro gʉa jẽa waroca bʉto mino wẽasʉocʉ. Ito yicõri jacũrise bʉcʉ, cʉrise jacũcʉ. 19 Cinco, seis kilómetrocõ gʉa wa tʉjaroca, ide joe cʉda wadicõri cuma tʉjʉ Jesús ĩ wadija ticʉ gʉa. Ito bajijare ti ʉcacʉ gʉa ĩja. 20 Gʉa ti ʉcaja ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús:
—Yʉti ña. Güibesa, yiquĩ Jesús gʉare.
21 Ito ĩ yija tʉocõri, wanʉre rãca boca ãmicʉ gʉa ĩre ĩja. Ito yija bero yoari mejeti gaje dʉja jẽa ejacʉ gʉa, gʉa tʉoĩa warojʉ.
Jesure masa ĩna ãmare gaye
22 Ito bero gaje rʉmʉ itajura gaje dʉja tujana, “Ñari cumanati wañi ĩna. Ito bajibojarocati Jesuama wabisĩ ĩna rãca”, yicã ĩna. 23 Ito bajiro ĩna baji ñaroca Tiberias cʉto gãna gaje cumarina ejayijarã ĩna tʉ. “Queno ya Dios mʉ”, yi Jesús ĩ gotirajʉ tʉ, ito yicõri masa ĩna bagorajʉ tʉ ejayijarã ĩna. 24 Itijʉ Jesús ĩ manija ticõri, gʉa ĩ rãca riasotirã gʉa manija ticõri, iti cumarina Capernaumjʉ ĩre ãmarã wayijarã ĩna.
Jesuti ñami catitĩñare gaye rʉcogʉ, yire oca
25 Itajura sidʉjajʉ ejacõri gʉare ti bʉjacã ĩna ĩja. Jesure ti bʉjacõri ado bajiro ĩre seniĩacã ĩna:
—Gʉare riasogʉ, ¿nocãta ado ejari mʉ? yi seniĩacã ĩna Jesure.
26 Ito bajiro ĩna yija tʉocõri:
—Riti mʉare gotia yʉ. Yaji quenaro babʉ mʉa, ito bajiri yʉre ãma mʉa. Tiyamani yʉ ĩorise gaye ti masicõri meje yʉre ãma mʉa. 27 Bare jedirise gaye bʉjarona meje moaña mʉa. Bare jogarise gaye meje, catitĩñare gaye bʉjarona moaña mʉa. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ, bare jogabiti gaye mʉare ĩsirocʉ. “Ito bajiro ĩ yitoni ĩre cũñi Dios”, yʉre mʉa yi masiroca yami Dios, yiquĩ Jesús masare.
28 Ito ĩ yija ĩre seniĩacã ĩna:
—¿No bajiro Dios ĩ ãmoro bajiro yirãjida gʉa? yicã ĩna Jesure.
29 Ĩna ito yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús:
—Dios ĩ cõarʉre mʉa tʉorʉ̃nʉre ãmoami Dios, yiquĩ Jesús masare.
30 Ito ĩ yijare:
—¿Ñe tiyamani gʉare ĩogʉ̃ yigʉjada mʉ, itire ticõri mʉre gʉa tʉorʉ̃nʉtoni? ¿Ñe gaye gʉare ĩogʉ̃ yigʉjada mʉ? 31 Mani ñicʉsabatia ñayoana yucʉ manojʉ ña ucurã, maná wame cʉtirise bayijarã ĩna maji. Itire gotia Dios oca cʉni. Tʉote: “Ũmacʉ̃jʉ gaye naju ĩnare ecarocʉ queoñi Dios”, yi gotia Dios oca, yicã masa Jesure.
32 Ĩna ito yija tʉocõri, cʉdiquĩ Jesús:
—Riti mʉare gotia yʉ. Moisés ñayorʉ meje ũmacʉ̃jʉ gaye naju ĩnare ecañi. Yʉ Jacʉti ñañi ũmacʉ̃jʉ gaye naju ñasarise ĩnare ecarʉ. 33 Naju ũmacʉ̃jʉ gaye ñasarise rʉcogʉ ñaguĩji Dios ĩ cõarʉ. Naju ñasarise rʉcocõri, masare catitĩñare ĩsigʉ̃ yiguĩji ĩ, yiquĩ Jesús masare.
34 Ito ĩ yija:
—Gʉa Ʉjʉ, iti naju catitĩñare gaye riti gʉare ecasotiya, yicã ĩna Jesure.
35 Ito ĩna yija tʉocõri, ado bajiro yiquĩ Jesús ĩnare:
—Yʉti ña naju ñasarise rʉcogʉ, ito yicõri catitĩñare ĩsigʉ̃. No yʉre boca ãmigʉ̃ti jʉaji ñiocõbicʉ yiguĩji ĩ. Najuro babojarãti mʉcana tʉdi ñiocõrã yirãji mʉa. Ide idibojarãti mʉcana tʉdi idi ãmorã yirãji mʉa. No yʉre boca ãmigʉ̃ti ñe gaje ãmobicʉ yiguĩji. No yʉre tʉorʉ̃nʉgʉ̃ti ñe gaje ãmobiticõri queno wanʉ quenagʉ̃ yiguĩji. 36 “Yʉre tibojarãti, yʉre tʉorʉ̃nʉbea mʉa”, yiari mʉare goticʉ yʉ. 37 No yʉre boca ãmirãti, ĩna ñama yʉ Jacʉ yʉre ĩ ĩsiana. No yʉre boca ãmi ãmogʉ̃re, ĩre rẽobicʉja yʉ. “Yʉre boca ãmibesa mʉ”, yibicʉja yʉ. 38 Ũmacʉ̃jʉna wadicõri, yʉ ãmoro bajiro yigʉ meje wadicʉ yʉ. Yʉre cõarʉ ĩ ãmoro bajiro yirocʉ wadicʉ yʉ. 39 Ado bajiro ãmoami yʉ Jacʉ yʉre cõarʉ. Yʉre ĩ ĩsiana, sĩgʉ̃ ĩ godare ãmobeami ĩ. Sʉsari rʉmʉ ĩna tʉdi catiroca yʉ yire ãmoami ĩ. 40 No yʉre boca ãmicõri, yʉre tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ĩ catitĩñare ãmoami yʉ Jacʉ Dios. Ito bajiri yʉre tʉorʉ̃nʉrãre ĩna tʉdi catiroca yigʉ yigʉja yʉ sʉsari rʉmʉ, yiquĩ Jesús masare.
41 Ito ĩ yija bero, ĩre bʉsitusʉocã judio masa. “Yʉ ña naju ñasarise rʉcocõri, ũmacʉ̃jʉna wadirʉ”, Jesús ĩ yija tʉocõri, ĩre bʉsitusʉocã ĩna. 42 Ito yicõri, ado bajiro gãmeri bʉsicã ĩna:
—¿Ãni Jesús, José macʉ meje ñati? Ĩ jacʉre, ĩ jacore cʉni ticʉ mani. ¿No yija ito bajibojagʉti, “Ũmacʉ̃jʉ gagʉ wadirʉ ña yʉ”, yati ĩ? yicã ĩna.
43 Ito bajiro ĩna yija masicõri:
—Itocõ bʉsitu jidicãña mʉa. 44 Noa yʉre boca ãmimenaji, Yʉ Jacʉ yʉre cõarʉ yʉre ĩna boca ãmiroca ĩ yibeja. No yʉre boca ãmirãre sʉsari rʉmʉ ĩna tʉdi catiroca yigʉ yigʉja yʉ. 45 Diore goti ĩsiri masa ĩna ucare ado bajiro gotia: “Masa jeyarore riasogʉ yiguĩji Dios”, yi gotia iti. Ito bajiri no yʉ Jacʉ riasorise gaye tʉorʉ̃nʉrã, yʉre cʉni boca ãmirã yirãji, yiquĩ Jesús judio masare.
46 Gaje ado bajiro gotiquĩ Jesús:
—No yʉ Jacʉre tigʉ maquĩji. Yʉ sĩgʉ̃ti ĩ tʉ wadirʉ ñari, ĩre tigorʉ ña yʉ. 47 Riti mʉare gotia yʉ. No yʉre tʉorʉ̃nʉgʉ̃ti catitĩñagʉ̃ yiguĩji. 48 Yʉ ña naju ñasarise rʉcogʉ, ito yicõri catitĩñare gaye rʉcogʉ. 49 Mani ñicʉsabatia yucʉ manojʉ maná wame cʉtirise naju babojarãti goda jediñi ĩna. 50 Mʉare yʉ bʉsiriseama, naju ũmacʉ̃jʉ gaye ruji wadirise gaye, mʉare bʉsia yʉ. Yʉ rʉcorise najure bacõri, godamena yirãji. 51 Yʉti ña, naju catitĩñare gaye rʉcocõri, ũmacʉ̃jʉna ruji wadirʉ. No iti gaye naju bagʉ catitĩñagʉ̃ yiguĩji. Mʉare yʉ naju ĩsirise, yʉ ya rujʉti ña. Masa jeyarore yiari yʉ ya rujʉ ĩsigʉ̃ yigʉja yʉ, yiquĩ Jesús judio masare.
52 Ito ĩ yija tʉocõri, ĩnamasiti gãmeri bʉsisʉocã judio masa:
—¿No bajiro ĩ ya rujʉre manire ecagʉ yiguĩjida ĩ? yicã ĩna.
53 Ado bajiro cʉdiquĩ Jesús ĩnare:
—Riti mʉare gotia yʉ. Yʉ Masa Rĩjorʉre yʉ ya rujʉ mʉa babeja, ito yicõri yʉ ya rí mʉa idibeja, catimena yirãji mʉa. 54 No yʉ ya rujʉre bacõri, ito yicõri yʉ ya ríre idigʉ catitĩñagʉ̃ yiguĩji. Sʉsari rʉmʉ tʉdi ĩ catiroca yigʉ yigʉja yʉ. 55 Yʉ ya rujʉ iti ña bare ñasarise. Ito yicõri yʉ ya rí iti ña idire ñasarise. 56 Yʉ ya rujʉre bagʉ, ito yicõri yʉ ya ríre idigʉ, ĩ ya ʉsijʉre ñagʉ̃ yigʉja yʉ. Ito bajiri yʉre bajiroti ʉsi cʉtigʉ yiguĩji ĩ. 57 Yʉ Jacʉ yʉre cõarʉ, catire rʉcogʉ ñami ĩ. Ito bajiri ĩ́na sʉoriti catia yʉ. Ito bajiroti, no yʉre boca ãmigʉ̃, yʉna sʉoriti catigʉ yiguĩji ĩ. 58 Ũmacʉ̃jʉ gaye naju wadire gaye bʉsia yʉ. Iti gaye naju maná wame cʉtirise robo bajirise meje ña. Mani ñicʉsabatia maná wame cʉtirisere babojarãti goda jediñi ĩna. No naju ñasarisere bagʉama catitĩñagʉ̃ yiguĩji ĩocʉ̃, yiquĩ Jesús judio masare.
59 Capernaum wame cʉtiri cʉto minijuara wijʉ ito bajiro riasoquĩ Jesús masare.
Jesús ocare mani tʉorʉ̃nʉja catitĩñarã yirãji mani, yire gaye
60 Ito bajiro riasore gaye Jesús ĩ bʉsija tʉocõri, jãjarã ĩre sʉyarã ado bajiro gãmeri bʉsicã ĩna:
—Ito bajiro ĩ riasorise josari ña. Itire queno tʉo masibea mani. Sĩgʉ̃jʉa itire boca ãmigʉ̃ mami, yicã ĩna.
61 “Yʉ riasorise tʉocõri, tʉoĩa bʉjatobeama ĩna”, yi masiri seyoquĩ Jesús. Ito bajiri ado bajiro ĩnare yiquĩ ĩ:
—¿Ito bajiro mʉare yʉ riasorise tʉoĩa bʉjatobeati mʉa? yiquĩ Jesús ĩnare. 62 Yʉ Masa Rĩjorʉ, ũmacʉ̃jʉ yʉ ñagoado mʉcana yʉ tʉdi mʉja waja, ¿no bajiro tʉoĩarã yirãjida mʉa? 63 Espíritu Santo ñami masa ĩna catitĩñaroca yigʉ. Masama gãjerã ĩna catitĩñaroca yi masimenaji ĩna. Jĩjʉ mʉare yʉ gotirise Espíritu Santo riojo ĩ goticãrise ña. Itire mʉa tʉorʉ̃nʉja, mʉa catitĩñaroca yigʉ yiguĩji ĩ. 64 Mʉa coriarã, yʉre tʉorʉ̃nʉmena ñarãji maji, yiquĩ Jesús ĩnare.
Cajerojʉti, “Ĩna ñarã yirãji yʉre tʉorʉ̃nʉmena. Ito yicõri ĩ ñagʉ̃ yiguĩji, yʉ wajanare yʉre ĩna ñiatoni gotiri masʉ”, yi masi yucãri seyoñi Jesús cajerojʉti.
65 Ado bajiro masare goti quenoquĩ Jesús:
—Espíritu Santo ñami masa ĩna catitĩñaroca yigʉ. Itire masicõri jĩjʉ ado bajiro mʉare gotibʉ yʉ: Noa yʉre boca ãmimenaji, yʉ Jacʉ yʉre ĩna boca ãmiroca ĩ yibeja, yibʉ yʉ, yiquĩ Jesús masare.
66 Ito ĩ yija tʉocõri, jãjarã ĩre sʉyabojarã ĩre jidicãcã ĩna. Ito bajiri gʉa rãca wa ucubiticã ĩna ĩja. 67 Ito bajiro ĩna bajija ticõri, gʉa ĩ rãca riasotirã jʉa gʉbojeno ñarãre seniĩaquĩ Jesús:
—¿Mʉa cʉni yʉre jidicã ãmoati? yiquĩ Jesús gʉare.
68 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiquĩ Simón Pedro:
—Gʉa Ʉjʉ, mʉre gʉa jidicãja, ¿ñimʉ tʉ warã yirãjida gʉa? Mʉ ya oca ña catitĩñare oca. 69 Mʉre tʉorʉ̃nʉcãcʉ gʉa. “Mʉ ña Cristo, Dios catitĩñagʉ̃ Macʉ”, yi masia gʉa mʉre, yiquĩ Simón Pedro Jesure.
70 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiquĩ Jesús gʉare:
—Mʉa jʉa gʉbojeno ñarãre besecãcʉ yʉ. Ito bajibojarocati mʉa wato sĩgʉ̃ ñami rʉ̃mʉ́ yagʉ, yiquĩ Jesús, gʉare.
71 Ito bajiro ĩ bʉsija, Judas Iscariote Simón macʉre, yi tʉoĩa bʉsiquĩ Jesús. Jesús rãca riasotigʉ ñabojagʉti Judas ñaquĩ Jesús wajana ĩre ñiatoni gotiri masʉ. Gʉa jʉa gʉbojeno ñarã rãca gagʉ ñabojaquĩ Judas.