7
Jesús ocabajirã ĩre ĩna tʉorʉ̃nʉbitire gaye
Ito yija bero mʉcana Galilea sitajʉ wa ucucʉ gʉa Jesús rãca. Judea sitajʉ ña ãmobitiquĩ Jesús, iti sita gãna judio masa ĩre ĩna sĩa ãmojare. Chozas basa, judio masa ĩna meniroti jabeto rʉyacʉ. Ito bajiri Jesús ocabaji mesa ado bajiro yicã ĩre:
—Judea sitajʉ mʉre sʉyarã jãjarã bʉsa ñarãji. Ito bajiri ado tujabesa. Itojʉ wasa. Itojʉ tiyamani gaye mʉ ĩoja, tirã yirãji ĩna cʉni. No masa ĩre ti masire ĩ ãmoja, yeyorojʉ tiyamani yi ĩobiquĩji ĩ. Masa tiro riojo ĩogʉ̃ yiguĩji ĩ. Tiyamani gaye mʉ yiado bajiroti masa jeyaro tiro riojo ĩoja quena, yicã Jesús ocabaji mesa ĩre.
Ĩ ocabaji mesa cʉni queno ĩre tʉorʉ̃nʉbiticã ĩna. Ito bajiri ado bajiro yiquĩ Jesús ĩnare:
—Judea sitajʉ yʉ waroto ejabea yʉre maji. Adocãta cʉni mʉa waja quenacõa mʉareama. Adi macãrʉcʉ̃ro gãna mʉare ti tudimenaji. Yʉreama ti tudirã yirãji. “Ñeñaro yirã ña mʉa”, yʉ yijare, yʉre ti terã yirãji ĩna. Basa titẽña mʉama. Yʉreama yʉ waroto ejabea maji, yiquĩ Jesús ĩ ocabajirãre.
Ito bajiro Jesús ĩ yija bero Galilea sitajʉ jabeto tujacʉ gʉa ĩ rãca maji.
Ĩna basaroca Jesús ĩ riasore gaye
10 Ĩ ocabajirã waja bero Jesús cʉni basa tigʉ waquĩ. Ĩre baba cʉti wacʉ gʉa cʉni. Bʉto masa ĩna tiro riojo meje ña ucuquĩ Jesús, basa tigʉ. 11 Basa rʉmʉ ñaroca Jesure ãmabojacã judio masa. Ado bajiro yicã ĩna:
—¿Nojʉ ñaguĩjida ĩ? yi bʉsicã ĩna.
12 Basa rʉmʉ ñaroca, jãjarã masa Jesús gaye bʉsicã ĩna. Coriarã ado bajiro yicã: “Queno yigʉ ñaguĩji ĩ”, yicã coriarã. Gãjerãma ado bajiro yicã: “Queno yigʉ meje ñaguĩji ĩ. Masare rʉogʉ ñaguĩji ĩ”, yicã gãjerã.
13 Judio masa ʉjarãre güirã, recoti ĩ gaye bʉsi joeobiticã ĩna.
14 Basa gʉdareco iti tʉjaroca Dios ya wi sãjacʉ gʉa Jesús rãca. Iti wijʉ sãjacõri, masare riasosʉoquĩ Jesús. 15 Ĩ riasoja tʉo ʉcacõri, ado bajiro yicã judio masa ʉjarã:
—Riasotibitigorʉ ñabojagʉti, ¿no yija queno masiati ãni? yicã ĩna.
16 Ito bajiro ĩna tʉoĩaja ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús ĩnare:
—Yʉ riasorise yʉ ye meje ña. Yʉre cõarʉ gaye ña iti. 17 Dios ĩ ãmoro bajiro mʉa yi ãmoja, “Dios gaye riasoami ĩ, ĩ gayeti riasoami ĩ”, yi masirã yirãji mʉa yʉre. 18 No ĩ gayeti ĩ bʉsija, masa ĩna ĩre rʉ̃cʉbʉore ãmoguĩji. No ĩre cõarʉ gaye ĩ bʉsija, ĩre cõarʉjʉare masa ĩna rʉ̃cʉbʉore ãmoguĩji ĩ. Ĩ bʉsirise riti ñaroja. Ñejʉa rʉore oca manoja ĩre, yiquĩ Jesús masare.
19 “Moisés ñayorʉ ĩ rotire gaye mʉare cũñi. Ito bajibojarocati mʉa sĩgʉ̃jʉa iti rotire gaye cʉdi jeobea mʉa. ¿No yija yʉre sĩa ãmoati mʉa?” yiquĩ Jesús masare.
20 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdicã masa ĩre:
—Rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃ ña mʉ. Ñimʉjʉa mʉre sĩa ãmogʉ̃ maquĩji, yicã ĩna Jesure.
21 Ĩna ito yijare:
—Tujacãra rʉmʉ ñaroca sĩgʉ̃ cõgʉ̃re yʉ yisioja ticõri, itire ti ʉcabʉ mʉa. 22 Moisés ñayorʉ rĩacare wiro tare gaye mʉare rotiñi ĩ. Ĩ́na sʉori meje iti rotire ñasʉoyija. Ĩ riojʉa gãna cʉni ito bajiroti yiyijarã ĩna. Iti rotire mʉare ñajare, tujacãra rʉmʉ ñabojarocati rĩacare wiro ta mʉa. 23 Moisés ñayorʉ ĩ rotirise cʉdirona tujacãra rʉmʉ ñabojarocati rĩacare wiro ta mʉa. Ito bajiri tujacãra rʉmʉ ñabojarocati sĩgʉ̃ cõgʉ̃re yʉ yisioja, ¿no yija yʉre junisiniati mʉa? 24 Rocati queno tʉoĩa jeobitibojarãti, “Ĩre seti ña”, yibesa mʉa. “Ĩre seti ña”, mʉa yi ãmoja, cajero queno tʉoĩa jeocõri, “Ĩre seti ña”, yija quena, yiquĩ Jesús masare.
Dios ĩ cõarʉ ña yʉ, Jesús ĩ yire gaye
25 Ito ĩ yija tʉocõri, Jerusalén gãna ĩnamasiti gãmeri seniĩasʉocã:
—¿Ãni meje ñati sĩarona ĩna ãmagʉ̃? 26 Ado mani jeyaro tiro riojo bʉsi ñami ĩ. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ĩre rẽogʉ̃ mami. Ado gãna ʉjarã mesa, “Cristo Dios ĩ cõarʉ ñaguĩji ãni”, ¿yi tʉoĩarãjida ĩna? 27 “Iti cʉto gagʉ wadiñi ĩ”, yi masia mani. Cristoreama, ĩ ejaja, “Ito gagʉ wadiñi ĩ”, yi masimena yirãji mani.
28 Ĩna ito yija tʉocõri, Dios ya wijʉ riaso ñabojarʉ, oca sẽoro ado bajiro bʉsiquĩ Jesús:
—¿Yʉre ti masiati mʉa? “Ito gagʉ wadirʉ ñami ĩ”, ¿yʉre yi masiati mʉa? Yʉmasi meje wadicʉ. Dios yʉre ĩ cõajare wadicʉ yʉ. Riojo gotigʉ ñami yʉre cõarʉ. Ĩre ti masirã meje ña mʉa maji. 29 Yʉama, ĩre masia. Ĩ cõarʉ ña yʉ. Ito yicõri, ĩ tʉ wadirʉ ña yʉ, yiquĩ Jesús ĩnare.
30 Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre bʉto ñia ãmocã judio masa ʉjarã. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ĩre ñiagʉ̃ maniquĩ. Dios ĩ ñiarotirajʉ ejabiticʉ maji. Ito bajiri ñia masibiticã ĩna maji. 31 Gãjerãma jãjarã ĩre tʉorʉ̃nʉcã ĩna. Ito bajiri ado bajiro yicã ĩna:
—Cristo Dios ĩ cõarʉ ñaguĩji ãni. Ĩ rẽtoro tiyamani yigʉ maquĩji, yicã ĩna ĩre tʉorʉ̃nʉrã.
Fariseo gaye tʉoĩarã Jesure ĩna ñia ãmore gaye
32 Jesús gaye masa ĩna bʉsija, tʉoñi fariseo gaye tʉoĩarã. Ito bajiri porecia masare, Jesure ñia rotiñi fariseo gaye tʉoĩarã, ito yicõri paia ʉjarã cʉni. 33 Ĩna ejaja ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús:
—Yʉre cõarʉ tʉ tʉdi wacʉ yigʉja yʉ. Ito bajiri yoari mejeti masa tʉ ñagʉ̃ yigʉja yʉ maji. 34 Yʉre ãmabojarãti tʉdi yʉre bʉjamena yirãji mʉa. Yʉ ñarojʉ wa masimena yirãji mʉa, yiquĩ Jesús masare.
35 Jesús ito ĩ yija tʉocõri, judio masa ĩnamasiti gãmeri seniĩacã ĩna:
—¿Nojʉ wacʉ yiguĩjida ãni, ĩre mani ti bʉjabetojʉ? Mani masa sõjʉ wacõri griego masa rãca wʉsarã tʉ, wacʉ yiguĩji gajea. Ito yicõri, ĩnare riasogʉ wacʉ yiguĩji gajea. 36 “Yʉre ãmabojarãti yʉre bʉjamena yirãji mʉa. Ito yicõri yʉ ñarojʉ wa masimena yirãji mʉa”, ito bajiro ĩ yija, ¿no yireoni ñati iti? yi gãmeri bʉsicã ĩna.
No yʉre senirãti catitĩñare bʉjarã yirãji, yi Jesús ĩ riasore gaye
37 Basa ñasʉsari rʉmʉ, iti rʉmʉ ñacʉ ñasari rʉmʉ. Iti rʉmʉ wʉmʉ rʉ̃gʉ̃cõri, oca sẽoro bʉsiquĩ Jesús:
—Sĩgʉ̃ ĩ idi ãmoja, ide senigʉ̃ yiguĩji. Iti bajiroti, no catitĩñare gaye ĩ bʉja ãmoja, yʉ tʉ wadicõri seni ejagʉ yiguĩji. 38 Ado bajiro gotia Dios oca. Tʉote mʉa: “Sĩgʉ̃ yʉre ĩ tʉorʉ̃nʉja, ĩ ya ʉsijʉ ide catitĩñare gaye ide goje robo bajiro ĩ ya ʉsijʉ ũmabato ñaro yiroja”, yi gotia Dios oca, yi gotiquĩ Jesús masare.
39 Iti gaye Jesús ĩ bʉsija, “Yʉre tʉorʉ̃nʉrãre ĩna ya ʉsijʉ, Espíritu Santo quedi sãjagʉ̃ yiguĩji ĩnare”, yigʉ yiquĩ Jesús, ito bajiro ĩ bʉsija. Jesús ũmacʉ̃jʉ rʉ̃cʉbʉorajʉ ĩ tʉdi ejabeja, Espíritu Santore adi sitajʉ cõabisĩ Dios maji.
Ricati riti masa ĩna tʉoĩare gaye
40 Jesús ĩ bʉsija tʉocõri, ado bajiro yicã coriarã:
—Riti Diore goti ĩsiri masʉ wadirʉ ñami ãni, yicã coriarã.
41 Gãjerãma ado bajiro yicã ĩna:
—Cristo Dios ĩ cõarʉ ñami ãni, yicã ĩna.
Gãjerãma ado bajiro yicã:
—¿Galilea gagʉ Cristo no bajiro ñaguĩjida? 42 Dios oca iti gotija, “David ʉjʉ ñayorʉ, janerãbatia janami, ñagʉ̃ yiguĩji Cristo. Ito yicõri David ñayorʉ robo bajiro Belén gagʉti ñagʉ̃ yiguĩji ĩ cʉni”, yi gotia Dios oca, yicã ĩna.
43 Ito bajiro Jesús gaye ĩna bʉsija tʉocõri, ricati riti tʉoĩacã masa. 44 Coriarã ĩre ñia ãmobojacã. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ĩre ñiagʉ̃ maniquĩ.
Ʉjarã Jesure ĩna tʉorʉ̃nʉbitire gaye
45 Jesure ñia masibiticõri, fariseo gaye tʉoĩarã ito yicõri paia ʉjarã tʉ cʉni tʉdi wacã porecia. Ñe manati ĩna ejaja ticõri, ado bajiro ĩnare seniĩayijarã ĩna:
—¿No yija ĩre ãmi wadibiti mʉa? yiyijarã ĩna.
46 Ado bajiro cʉdiyijarã porecia:
—Sĩgʉ̃jʉa ĩ robo bajiro bʉsirã masa manicã, yiyijarã ĩna.
47 Ito yijare, fariseo gaye tʉoĩarã ado bajiro yiyijarã:
—¿Ĩ rʉorisere ĩre tʉori mʉa? 48 Mʉa ʉjarã ña gʉa. Gʉama sĩgʉ̃ ĩre tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ma. 49 Ado gãna masa Moisés ñayorʉ ĩ rotire gaye masibiticõri Jesure tʉorʉ̃nʉrãji ĩnaõna. Ito bajiro ĩna bajijare ĩnare ruyuriogʉ yiguĩji Dios, yiyijarã fariseo gaye tʉoĩarã.
50 Nicodemo ñamijʉ Jesure tigʉ ejarʉ, fariseo gaye tʉoĩagʉ̃ ñayijʉ ĩ cʉni. Ĩ baba mesare ado bajiro yiyijʉ ĩ:
51 —Ado bajiro bajia mani rotirise: Cajero seti cʉtigʉre mani seniĩa tʉobeja, “Ĩre seti ña”, yi masibea mani, yi gotia mani rotirise, yiyijʉ Nicodemo ĩ baba mesare.
52 Ito ĩ yijare:
—¿Galilea sita gagʉ ñati mʉ cʉni? Dios oca tutire riasotiĩate mʉ. Itire mʉ riasotija bero, “Diore goti ĩsiri masʉ Galilea wadirʉ macʉ yiguĩji”, yire gaye masigʉ̃ yigʉja mʉ cʉni, yiyijarã ĩna, Nicodemore tudirã.
53 Ito yija bero batacõri ĩna ya wirijʉ wasosayijarã ĩna.