8
Romio gajeo manʉjʉ rãca ajegore gaye
Cʉtojʉ gʉa tujaroca Jesuama Olivos wame cʉtiri burojʉ maja waquĩ. Gaje rʉmʉ busuri, Dios ya wijʉ gʉa ñaroca tʉdi ejaquĩ Jesús mʉcana. Ĩ ejaja ticõri, jãjarã masa ĩ tʉ minijuacã. Ĩna minijuaja ticõri, eja rũjũquĩ ĩ ĩnare riasorocʉ. Ito bajiro ĩ yiroca fariseo gaye tʉoĩarã, bʉcʉrã rotirise riasori masa cʉni ejacã. Sĩgõ romio gajeo manʉjʉ rãca ajegorore ĩna bʉjarore ãmi ejacã ĩna. Isore ãmi ejacõri, gʉa riojo isore rojocã ĩna. Ito yicõri, ado bajiro Jesure yicã ĩna:
—Riasogʉ, adio romiore gajeo manʉjʉ rãca iso ajeroca ti bʉjabʉ gʉa. Moisés ñayorʉ ĩ rotire, ado bajiro rotia: Ito bajiro yigore gʉ̃tana rea sĩaña, ya iti. ¿Mʉáma no bajiro tʉoĩati? yicã ĩna Jesure.
“No bajiro manire ĩ cʉdija tʉona” yirona ito bajiro seniĩari seyocã ĩna. “Manire ĩ cʉdi masibeja, ĩre seti ña”, yi masirã yirãji mani, yi tʉoĩari seyocã ĩna. Ĩna ito yija masicõri, jacajʉ ñini rũjũcõri, ĩ ya ãmo wãsoana ucasʉoquĩ Jesús. Ĩre ĩna seniĩa ʉyamʉcʉtija tʉocõri, wʉmʉ rʉ̃gʉ̃quĩ Jesús ĩja. Ito yicõri ado bajiro ĩnare yiquĩ:
—Mʉa sĩgʉ̃ ñeñaro yiĩamena ñajama, isore cajero gʉ̃tana reaja quena, yiquĩ Jesús ĩnare.
Ito bajiro yi tĩogʉ̃ ñini rũjũquĩ Jesús mʉcana. Ito yicõri, mʉcana jacajʉ ucaquĩ ĩ. Ito ĩ yija tʉocõri, “Mani sĩgʉ̃ rʉyabeto ñeñaro yirã riti ña mani”, yi tʉoĩa masicã ĩna. Ito bajiri bʉcʉrã budi wasʉocã ĩna. Ito yicõri, ĩna ñarocõti budi jedicoacã ĩna ĩja. Ĩna budi jedija bero, romio riti ito tujacõ Jesús tʉ. 10 Ito yija Jesús wʉmʉ rʉ̃gʉ̃quĩ mʉcana. Romio sĩgõreti ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús isore:
—Nomi, ¿nojʉ ñati, “Isore seti ña”, mʉre yirã? ¿Sĩgʉ̃jʉa, “Mʉre seti ña”, yigʉ mati? yiquĩ ĩ isore.
11 Ito ĩ yija bero cʉdicõ iso:
—Yʉ Ʉjʉ, sĩgʉ̃ mami, “Mʉre seti ña”, yʉre yigʉ, yicõ iso Jesure.
Iso ito yija tʉocõri, ado bajiro yiquĩ Jesús:
—Yʉ cʉni, “Mʉre seti ña”, yibea. Wasa, mʉcana tʉdi ñeñaro yibeja ĩja, yiquĩ Jesús isore.
Yʉti ña adi macãrʉcʉ̃rore busurise rʉcogʉ, Jesús ĩ yire gaye
12 Mʉcana masare gotigʉ, ado bajiro bʉsiquĩ Jesús:
—Yʉ ña busurise rʉcogʉ, ito yicõri, adi macãrʉcʉ̃rore busugʉ. Busurise rʉcogʉ ñari adi macãrʉcʉ̃ro gãna ĩna tʉo masiroca ya yʉ. No yʉre sʉyagʉti rãitĩarojʉ wa ucubicʉ yiguĩji. Ĩre sĩatitĩñagʉ̃ yigʉja yʉ, ĩ queno tʉo masitoni. Ito bajiri yʉre boca ãmicõri catitĩñagʉ̃ yiguĩji ĩ, yiquĩ Jesús.
13 Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yicã fariseo gaye tʉoĩarã:
—“Riti gotia yʉ”, ya mʉ, masa mʉre ĩna rʉ̃cʉbʉotoni. Ito bajiro mʉ yibojaja, ñe waja ma iti. Rʉogʉ ya mʉ, yicã ĩna Jesure.
14 Ĩna ito yijare ado bajiro cʉdiquĩ Jesús:
—Yʉmasiti yʉ gotirise ñabojarocati, riti ña yʉ gotirise. Iti ña oca riojo ñasarise. Yʉ masia yʉ wadigoadojʉ. Ito yicõri yʉ warotojʉ masia yʉ. Mʉama yʉ wadigoadojʉ masibea. Ito yicõri, yʉ warotojʉ cʉni masibea mʉa. 15 “Mʉre seti ña”, yʉre mʉa yija, adi macãrʉcʉ̃ro gãna ĩna tʉoĩado robo bajiro ya mʉa. Yʉama, “Mʉare seti ña”, yibea yʉ. 16 “Mʉare seti ña”, yʉ yija, riojo mʉare gotibogʉja yʉ. Masare ĩna ñeñaro yirise yʉ waja senija, yʉ sĩgʉ̃ meje senia yʉ. Yʉ Jacʉ yʉre seni rotigʉ, yʉ rãcati senigʉ̃ yiguĩji ĩ. 17 Mʉa bʉcʉrã rotirise ado bajiro ucare ña: “Ĩre seti ña”, jʉ̃arã ĩna yija, ĩnare tʉorʉ̃nʉja quena, ya mʉa bʉcʉrã rotirise. 18 “Riti gotia yʉ”, ya yʉ yʉmasi cʉni. Yʉ Jacʉ yʉre cõarʉ cʉni, “Riti gotiami ãni”, yi goti ejabʉami ĩ yʉre yiari, yiquĩ Jesús ĩnare.
19 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro ĩre seniĩacã ĩna:
—¿Nojʉ ñati mʉ Jacʉ? yicã ĩna Jesure.
Ito yijare cʉdiquĩ Jesús:
—Yʉre ti masibea mʉa. Ito yicõri yʉ Jacʉre cʉni ti masibea mʉa. Yʉre mʉa ti masija, yʉ Jacʉre cʉni ti masiboana mʉa, yiquĩ Jesús ĩnare.
20 Dios ya wijʉ ñacõri ito bajiro masare riasoquĩ Jesús. Masa ĩna niyeru sãra jedori tʉjʉ rʉ̃gõcõri ito bajiro masare riasoquĩ Jesús. Ĩre ĩna ñiarotijʉ ejabiticʉ maji, ito bajiri sĩgʉ̃jʉa ĩre ñiagʉ̃ maniquĩ.
Yʉ warotojʉ wa masimenaji mʉa, Jesús ĩ yire gaye
21 Mʉcana masare gotigʉ, ado bajiro bʉsiquĩ Jesús:
—Wacʉ ya yʉ. Yʉre ãmabojarã yirãji mʉa. Mʉa ñeñaro yirise jidicãmenati godarã yirãji mʉama. Ito bajiri yʉ warojʉ wa masimena yirãji mʉa, yiquĩ Jesús ĩnare.
22 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yicã judio masa:
—¿Ĩmasiti sĩa godagʉ yati ãni? Ito bajiri, “Yʉ warotojʉ wamena yirãji mʉa”, yami ĩ, yi gãmeri seniĩari seyocã ĩna.
23 Ĩna ito yija tʉocõri:
—Mʉa ado jaca gãna ña. Yʉama ũmacʉ̃jʉ gagʉ ña. Adi sita gãna ña mʉa. Yʉama adi sita gagʉ meje ña. 24 Ito bajiri, “Mʉa ñeñaro yirise jidicãmenati godarã yirãji mʉa”, yibʉ yʉ mʉare. “Ĩti ña yʉ”, yʉ yiro bajiro yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉbeja, mʉa ñeñaro yirise jidicãmenati godarã yirãji mʉa, yiquĩ Jesús ĩnare.
25 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro ĩre seniĩacã ĩna:
—Ito yijama, ¿ñimʉjʉa ñasati mʉ? yicã ĩna Jesure.
Ĩna ito yija:
—“Ĩti ña yʉ”, yiari mʉare goticãbojabʉ yʉ. 26 Jaje mʉare gotiroti ñaboja yʉre. Ito yicõri, “Mʉare seti ña”, yʉ yi ãmoja, jaje gotiroti ñaboja yʉre. Yʉre cõarʉ ĩti ñami riojo gotigʉ. Adi sita gãna masare yʉ gotirise, ĩre tʉocõri gotia yʉ, yiquĩ Jesús ĩnare.
27 Ito bajiro ĩnare ĩ bʉsibojarocati, “Mani Jacʉ Dios gaye bʉsiami ĩ”, yi masibiticã ĩna. 28 Ito bajiri ado bajiro ĩnare gotiquĩ ĩ:
—Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Yucʉtẽona yʉre mʉa mʉoja, “Dios Macʉ ña yʉ”, yʉ yiado bajiroti yʉre ti masirã yirãji mʉa. “Ĩmasirio tʉoĩacõri meje bʉsiñi. Ĩ Jacʉ ĩ riasoado bajiro riti bʉsiñi”, yi masirã yirãji mʉa yʉre. 29 Yʉre cõarʉ yʉ rãcati ñami. Yʉ Jacʉ ĩ wanʉrise gaye riti ya yʉ. Ito bajiri yʉre wagobitisotiami ĩ, yiquĩ Jesús masare.
30 Ito bajiro Jesús ĩ yija tʉocõri, jãjarã masa ĩre tʉorʉ̃nʉcã.
Dios rĩa meje ñama ñeñaro yirã, yire gaye
31 Ito bajiri, ado bajiro gotiquĩ Jesús, judio masare ĩre tʉorʉ̃nʉrãre:
—Yʉ bʉsirise mʉa jidicãbeja, riti yʉ rãca riasotirã ñarã yirãji mʉa. 32 Ito bajiro yicõri, oca riojo ñasarise masirã yirãji mʉa. Oca riojo ñasarise tʉocõri, mʉa ñeñaro yirisere jidicãrã yirãji mʉa. Ito bajiri rʉ̃mʉ́re moa ĩsiri masa meje ñarã yirãji mʉa ĩja, yiquĩ Jesús.
33 Ito ĩ yija tʉocõri:
—Abraham ñayorʉ janerãbatia ña gʉa. Rʉ̃mʉ́re moa ĩsiri masa ñabiti wadicʉ gʉa. ¿No yija, “Rʉ̃mʉ́re moa ĩsiri masa meje ñarã yirãji mʉa”, yati mʉ gʉare? yicã ĩna Jesure.
34 Ĩna ito yija tʉocõri:
—Riti mʉare gotia yʉ. No ñeñaro yirã rʉ̃mʉ́a ʉjʉre moa ĩsiri masa ñama ĩnaõna. 35 Sĩgʉ̃ macʉacã ĩ jacʉsabatia rãca ñaguĩji. Sĩgʉ̃ ĩre moa ĩsiri masʉama, ĩ rĩa rãca ñagʉ̃ meje ñaguĩji. Sĩgʉ̃ macʉ ĩ jacʉ robo bajiro roti masigʉ̃ yiguĩji. 36 Dios Macʉ ñari roti masigʉ̃ ña yʉ. Ito bajiri rʉ̃mʉ́a ʉjʉre moa ĩsiri masa ñabitiroca mʉare yʉ yija, riti ĩre moa ĩsiri masa meje ñarã yirãji mʉa. 37 “Abraham ñayorʉ janerãbatia ña mʉa”, yi masia yʉ mʉare. Ĩ janerãbatia ñabojarãti yʉ bʉsirise tʉorʉ̃nʉbiticõri, yʉre sĩa ãmoa mʉa. 38 Cʉna yʉre ĩ ĩogore mʉare bʉsia yʉ. Mʉa jacʉ ĩ rotiado bajiro riti ya mʉama, yiquĩ Jesús ĩnare.
39 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdicã ĩna:
—Gʉa ñicʉsabatia ñicʉ ñayoñi Abraham, yicã ĩna, Jesure.
Ĩna ito yija:
—Riti Abraham janerãbatia mʉa ñajama, ĩ yiado bajiro yiboana mʉa. 40 Oca riojo ñasarise, Dios yʉre ĩ riasoado bajiroti mʉare yʉ riasobojarocati, yʉre sĩa ãmoa mʉa. Abraham ñayorʉama ito bajiro yibitiyoñi. 41 Yʉre mʉa sĩa ãmoja, mʉa jacʉ ĩ rotiado bajiroti ya mʉa, yiquĩ Jesús ĩnare.
Ito ĩ yija tʉocõri:
—Jacʉ manoti gʉa jacosaromia bʉjana meje ña gʉa. Sĩgʉ̃ ñami gʉa jacʉ. Ĩ ñami Dios, yicã ĩna Jesure.
42 Ĩna ito yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús:
—Dios tʉ wadicõri ado ña yʉ. Riti mʉa jacʉ Dios ĩ ñaja, yʉre maiboana mʉa. Yʉmasi meje wadicʉ yʉ. Dios yʉre ĩ cõajare wadicʉ yʉ. 43 ¿No yija yʉ bʉsirise tʉo masibeati mʉa? Yʉ bʉsirise tʉo ãmobea mʉa. Ito bajiri itire tʉo masibea mʉa. 44 Mʉa jacʉ rʉ̃mʉ́a ʉjʉ ñami ĩ. Ito yicõri ĩ rĩa ña mʉa. Ito bajiri ĩ ãmoro bajiroti yi ãmoa mʉa. Cajerojʉti masare sĩari masʉ ñañi rʉ̃mʉ́. Oca riojo gotire wanʉgʉ̃ meje ñami ĩ. Ito yicõri, cojirea riojo gotigʉ meje ñami ĩ. Rʉore oca ĩ gotija socagʉ ñari, ito bajiroti rʉo gotiguĩji ĩ. Ĩ ñami rʉore jaigʉ, ito yicõri rʉore jacʉ. 45 Mʉa jacʉ ĩ ñajare, oca riojo ñasarise yʉ mʉare gotibojaja, yʉre tʉorʉ̃nʉbea mʉa. 46 “Ado bajiro ñeñaro yicʉ mʉ”, yʉre yigʉ sĩgʉ̃ mami mʉa rãca. Oca riojo ñasarise mʉare yʉ gotibojaja, ¿no yija yʉre tʉorʉ̃nʉbeati mʉa? 47 Dios ñarã mʉa ñaja, recoti Dios ocare tʉorʉ̃nʉrã yirãji mʉa. Dios ñarã meje ñari, yʉre tʉo ãmobea mʉa, yiquĩ Jesús ĩnare.
Abraham ñayorʉ riojʉajʉti Cristo ĩ ñacãre gaye
48 Ito yija ado bajiro cʉdicã judio masa:
—“Samaria sita gagʉ, rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃ ña mʉ”, mʉre gʉa yija, riti ya gʉa, yicã judio masa Jesure.
49 Ĩna ito yija tʉocõri:
—Ñejʉa rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃ meje ña yʉ. Yʉ Jacʉ Diore rʉ̃cʉbʉoa yʉ. Mʉama yʉre rʉ̃cʉbʉobea. 50 Masa ĩna yʉre rʉ̃cʉbʉotoni wadirʉ meje ña yʉ. Sĩgʉ̃ ñami masa ĩna yʉre rʉ̃cʉbʉore ãmogʉ̃. Ĩ ñami yʉre rʉ̃cʉbʉomenare ti masigʉ̃, ito yicõri ĩna ñeñaro yirise waja senigʉ̃. 51 Riti mʉare gotia yʉ. No yʉ bʉsirise tʉorʉ̃nʉgʉ̃ godabicʉ yiguĩji. Dios rãca catitĩñagʉ̃ yiguĩji, yiquĩ Jesús.
52 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yicã judio masa:
—Iti mʉre gʉa tʉoja, “Riti rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃ ñami”, yi masia gʉa, mʉre ĩja. Abraham ñayorʉ, Diore goti ĩsiri masa ñayoana cʉni goda jediñi ĩna. “Yʉre tʉorʉ̃nʉrã godamenaji”, yiboja mʉ. 53 ¿Gʉa ñicʉsabatia ñicʉ, Abraham ñayorʉ rẽtoro ñasagʉ ñati mʉ? Ĩ cʉni, Diore goti ĩsiri masa cʉni goda jedicoañi ĩna. ¿Ñimʉ ña yʉ yati mʉáma? yicã ĩna Jesure.
54 Ĩna ito yija tʉocõri:
—Yʉmasiti, “Masa ĩna rʉ̃cʉbʉogʉ ña yʉ”, yʉ yibojaja, ñe waja ma iti. Yʉ Jacʉ ñami yʉre rʉ̃cʉbʉogʉ, “Ĩti ñami gʉa yagʉ Dios”, mʉa yibojagʉ. 55 Ĩre queno masibea mʉa. Yʉama ĩre queno masia. “Ĩre masibea yʉ”, yʉ yibojaja, mʉa robo bajiroti socagʉ ñaborʉja yʉ cʉni. Yʉama, queno masisacõa ĩre. Ĩ yiro bajiroti cʉdia yʉ. 56 Mʉa ñicʉsabatia ñicʉ Abraham ñayorʉ, “Co rʉmʉ ejagʉ yiguĩji Cristo”, yirocʉ wanʉ yuñi. Adi sitajʉ yʉ ejaja ticõri, wanʉsacõquĩ ĩ, yiquĩ Jesús judio masare.
57 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yicã ĩna Jesure:
—Bʉcʉgʉ meje ña mʉ maji. Cincuenta rodori tʉjabea mʉ maji. Ito bajibojarocati, ¿no yija, “Abraham ñayorʉre ticʉ yʉ”, yati mʉ? yicã ĩna.
58 Ĩna ito yijare:
—Riti mʉare gotia yʉ. Abraham ñayorʉ ĩ ñaroto riojʉajʉ, ñacãcʉ yʉ, yiquĩ Jesús ĩnare.
59 Ito ĩ yija tʉocõri, gʉ̃ta ãmicã ĩre rearona. Ĩna ito yijare, “Ito bajia”, yi masia manoti ĩna watoti budicoaquĩ Jesús, Dios ya wire budigo wacʉ.