15
Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai³tã² ain³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³jau³xai³tã² a̱in³so¹yah³lxin¹jau³xai³ta³lxi³ yxo²ĩ²ah³lxin¹jau³xai³txa³lxi²na³la². A²nxe³jau³xai²li² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹jau³xai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xai²la¹wa². Nxe³sxã³ ain³kxi²sxã³ yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tũh¹nx2ti³na²hẽ³la². Nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³ yxau³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ sa²hau³ko³nha²sxã³ yxau³yah³lxin¹tu¹wa². Yxãn¹ta¹ jau¹xai²na² yxo²ĩ²yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² sa²ha³ko³txa²lxi³ju³ta³la³ yũ²nxa³wa².
Nxe³sxã³ wãn³txai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹sa²jau³xain²ti³ ĩ³hen³txi³nx2ta¹jau³xain²txi²na³la². Nxe³jau³xai²na² wxi²kan¹jau³xai²la¹wa². Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³ txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² sa²wa²su¹tũ¹nhẽ³te³lhxã³ ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³nũ²la² sa²nĩ̱³kxain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Hã²wxãn³txi³nũ² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³lan²ni²ka³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ ka³te̱n³su² yxau²xai³nha²wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Pe²jah³la² ã³yũ²txi²xi² a²to²se³ nũ̱³ka̱³txa² ã³yũ²txi²xi² nxe³ta¹hxai³hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹txi³ 500 nxe² a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ ã³sã²nũt1sxã³ ã³yũ²tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ka³te̱n³ti³ hi¹nain¹nha²wa². Yxãn¹ta¹ ĩ²li²te²su² te²a¹ ya³lu²ain¹nha²wa². Nxe³ha²kxai³ Ti³a²kah³lai¹tã² ĩ²nũn³ta¹hẽ¹la². Ãh¹ jã¹nxe² yan¹nãu³a¹ ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ĩ²ain¹nũn³ta¹hẽ¹la².
A²ne³ki³sa³nãu³a¹ txai²li² ĩ²nũ³na¹hẽ³la². Wẽ³sa² yxau³ni¹te²a² wa³su³txi³ a³li³lah¹te²sxa³jai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe² a²ne³ki³sa³nãu³a¹ Je³su²jah³la² wã²nã³ũ¹sa³jah¹lo²sa¹wa². Ĩ³kaix1so¹sa²nũn³jah¹lo²sa¹wa². Txai²na² kãin²sa²nxa³jah¹lo²sa¹wa². Nxe³ha²kxai³ ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ã³sen³sai¹sain¹nha²wa². Kxã³nhxĩ¹nãu³ai³tã² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² khãuh³lxa³txai¹na¹hẽ³la². Nxe³na¹ju³ta²:
— Wain³txa²na³nã¹. Txa²ẽ¹nãn¹jau³xa² te²sa¹wa². 10 Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² kãin² thãi³ti³la² a³lxi²sa²ha²kxai³ txa²ẽ¹nãu³a² sa²hau³kot3sa³ha²kxai³ ĩ³hxi²kat1sa³na²hẽ³la². Ĩ³hxi²kat1sa²ju³ta² kwa²hãi¹nxe² ĩ³hxi²kat1sa²nxa³hẽ³la². Nxe³sa²nxa³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ya³lo³txi²sxã³ o²la³kxi²na¹ju³ta² ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ txa²wã¹wa³ka³li³yu³ta² ã³sen³sai¹ai¹na¹hẽ³la². Nxe³na¹kxan²ti³ nxũ¹txai²na² txa²nũ³kxũ̱³na¹ju³ta³la³ o²la³kxi²te²txã³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hxi²kat1sa²ju³ta² so¹lxi³ o²la³kxi²jah¹lo²sa¹wa². 11 Jã¹nxe³jut3su² txai²la³ ta̱³nxa² tũ̱¹ka̱³txai²la³ ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³nx2ti³nha¹jau³xa² kwa²hãi¹nxũh¹hĩ̱³nx2na³la². Ĩ³hen³txi³jah¹la² ĩ²li³te²a¹ kwa²hãi¹nxũ¹hĩ̱³nx2na³la². Nxe³yãn¹ta¹ ĩ³hen³txi³nx2ti³jau³xai³tã² yxo²ĩ²yah³lxin¹jau³xa² nxe³jau³xai²na² so¹lxi³ ka³lih³kxi²na¹jau³xai²la¹wa². Ain³kxah¹lxi¹nha²kxai³ yxo²ĩ²yah¹lxi³hxai¹nhẽ³la².
Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³si¹nhẽ³nũ³jau³su²
12 Nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹jau³xa² ĩ³hen³txi³nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ta¹ha²kxai³ ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ĩ²li³te² ĩ³nxai²na¹ e³yah³lxin¹thai¹la²? E³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ya³lu²kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta² yũ²nxa³lho³li¹. Nxe³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². 13 Nxe³yãn¹ta¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta² yũ²nxa³ke³la³te²kxai³ Kris²tu³jah¹la² hai³txi³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²hĩ̱²nxa³wa². 14 Yxãn¹ta¹ Te²yã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²nxa³ke³la³te²kxai³ ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹jau³su² yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². Te²yã¹nxũn³sxã³ wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹jau³xa² yũ³nũ³nhĩ̱³nx2nxa³wa². 15 Jã¹nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² nxe³ke³la³te²kxai³la¹ txa²wã¹wãn³txa² ĩ³ye³kxi²ki̱³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ki³han³jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹ju³ta³ ĩ³hen³txi³sĩ¹na¹ha²kxai³ txa²wã¹wãn³txa² ĩ³ye³kxi²ki̱³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ki³han³jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Jã¹nxũn³sxã³ a²nũ²a² ya²lun¹ti³te²nãu³xai³tã² ya²la³tu̱³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹tai¹nxa³ke³la³te²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² hai³txi³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hit1sĩ̱³nx2nxa³wa². 16 Jã¹nxe³sxã³ ya²lun¹ti³ te²nãu³xa² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xain¹si¹hxa³ke³la³te²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²nũn³si¹hĩ̱³nx2nxa³wa². 17 Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹hxa³ke³la³te²kxai³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹jau³xa² kwa²to³toh³lxi³jau³su² hĩ̱³nx2na³la². Kwa³to³toh³lxi³jau³su² ke³la³te²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² kan²txi³ ĩ³sxã³ yxau²xai³lyah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Hai³txi³ wxa²ẽ¹nai²na² sa²wa²su¹txa²lxi³hĩ̱³nx2nxa³wa². 18 Jã¹nxe³ke³la³te²kxai³ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ã²la² ya³lu²te²nãu³xa² a²ko̱³nxe³ju³ta² ãh¹yũ³ai¹nhĩ̱³nx2na³la². Hai³txi³ wxa²wa²su¹tai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². 19 Nxe³sxã³ ka³te̱³na² hin¹ki̱³tãu³a² so¹lxi³ Kris²tu³jah¹lai²na² hxi²ka² sa²hau³kot3sa²tẽ³ũ¹nhẽ³ke³la³te²kxai³ ya³lu²ki̱³sĩ¹na¹ sa²hau³ko³tũ¹nhẽ³ju³tai²li² yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³ke³la³te²kxai³la¹ ĩ³ãin²ta³kxi²nha²khaix1nxe³tũ̱³ka̱³txi³su² hĩ̱³ki̱³tã³la².
20 Nxe³yãn¹ta¹ ya²la³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹ta¹hxai³hẽ¹la². Wãn³txi³khai¹xai²la¹wa². Nxe³sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹ha²kxai³ ya²lun¹ti²tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹hain¹nũn³tu¹wa². 21-22 Nxe³sxã³ kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² in³txa² ka³na³ka³na³jah¹la² A³tãu²ah³lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² so¹lxi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ha²kxai³ ya³lu²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ya³lu²nẽ³ju³ta³nũ³a² yũ³ki̱³tã³la². Te²yã¹nxe³ju³ta² a²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² Kris²tu³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹tẽ³ju³ta³nũ³a² yũ³ki̱³tã³la². 23 Jã¹nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ki̱³tu¹wa². Yxãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹la² txã² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²tai¹ti²tu³wa². Nxe³sãn²ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ a³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²tãu³a¹ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² sa²kxai³lu² ã³ta³lo³hẽt1sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹tẽ³tu¹wa². 24 Nxe³te²ka³kxa¹ ne³ki³son³ju³ta² wxã³tu¹wa². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² hi²sen³su² yuh³xai²nãn¹ta² wa³kxẽn³ti³nãu³xa² ã³na¹ai¹nha²kxai³ a²hxi²kan¹ti³nãu³xai²na² ã³na¹ai¹nha²kxai³ nũ̱³kxũn³txi³ o²la³kxi²jah¹la² ã³na¹ai¹nha²kxai³ nxe³sãn²nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² Txa²wã¹wĩ³na² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² hxi²ka² ũh³wxe³ain¹tu¹wa². 25 Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² a²ko̱¹ko̱¹nũ̱³ka̱³txa² ã³na¹xa³ta̱³lxa¹ Kris²tu³jah¹la² hxi²ka² ũh³wxe³ai¹nxa³ta̱³lxa¹ Kris²tu³jah¹la² hxi²ki³kxai³lu² ĩ³kwa³na³ain¹tu¹wa². 26 Nxe³sxã³ a²ko̱¹ko̱¹nũ̱³ka̱³txa² a²ne³ki³son³sxã³ yu³lu²nẽ³ju³ta³nũ³a² ne³ki³so³tu¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²sa². 27 Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ã³na¹sxã³ wa³ka³ti³lot3sxã³ Kris²tu³jah¹la² hxi²ka² ũh³wxe³ain¹na²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³su² ha²kxai³ yen³kxa² yxo²ha³kxa²su¹ jau³jau¹xai²na² ũh³wxe³ain¹jau³su² hai³txi³ Kris²tu³jah¹la² hxi²ki³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³ti³lo³txa³lho³la². Nxe³ju³ta² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Kris²tu³jah¹la² a²hxi²kan¹ti³sa²ye²na³la². 28 Nxe³nũ²la² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ Kris²tu³jah¹la² hi²sen³su² a²wa³kxẽn³su² hĩ¹na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² kwa³na³kxi²ju³ta³nũ³a² wã²nxũ̱h¹ ũh³wxe³nũh¹tu¹wa². Hã²wxãn³txa³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ kwa³na³tãu³lon³tu¹wa². A²nxe³jah¹la² sa²kxai³lu² a²kxã³nxa² yen³kxai²na² yxo²ha³kxa¹ Kris²tu³jah¹la² hxi²ka² ũh³wxe³jah¹lai²la¹wa².
29 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² sa²kxai³lu² ya³lu²te²a² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹xi²nũh¹kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹nxet3sĩ̱³te²la¹xã³? Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³nhĩ¹te²la¹xã³? Ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta² yũ²nxa³ke³la³te²kxai³ ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ya³lu²te²a² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹xi²nũh¹hĩ̱³te²la¹xã³? Kwa²hãi¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². 30 Te²yã¹nxe³sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta³nũ³a² yũ²nxa³ke³la³te²kxai³ ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ye³khãuh³lxi²sin¹to³hĩ̱³te²la¹xã³? Kwa²hãi¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². 31 A³lan²ta² hãi¹nxe³ti³xa¹ ĩ³ya²lu¹te³lhxã³ khãuh³lxa³txi³sai¹nhxai²kxai³ jã¹nxe³sxã³ khãuh³lxa³txi³sain¹nha²wa². Ya²la³lyau³xai²la¹wa². Nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai² nxe³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ ã²la² a³la³kxi²ti³lon³yah³lxi¹nha²kxai³ ka³lih³khaix1sa³nha²wa². Jau¹xai²na² ya²la³tu̱³jau³su² nũn³na³la². 32 E²fe³so³thĩ³na² yxau³na¹tãu³a² kãin² o²la³kxi²na¹wa². Ya²na¹la² ũ̱n³txi³su² te²a² a²nũ³kxũ̱n³ju³ta² yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ya³lo³txi²sxã³ ĩ³hen³txai¹na¹wa². E²fe³so³ nũ̱³ka̱³txai²li² txa²wãn³txa² te³nai¹nxa³kxan²ti³ ya³lot3sxã³ o²la³kxi²na¹wa². Yuh³xai²nãn¹txe² yen³kxa² a²yo³ha² hãi¹sxã³ so¹kxi²na¹ju³ta² ten³na¹ke³la³te²kxai³ ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ju³ta² khãuh³lxa³txi³nha²hĩ̱³na¹te²la¹xa³? Ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta² ya²la³tu̱³ yũ²nxa³ke³la³te²kxai³ wãn³txa² tĩn³yau³xai³tã² sa²yxo²wet1sxã³ kãi³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ju³tai³tãn¹jau³xa² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Hĩ¹na² kãin² yain³ya³sah¹lxi³wxi¹. Kãin² ĩ³na¹a³sah¹lxi³wxi¹. Kwa² wa³ni̱³lon³ya³sah¹lxi³wxi¹. Nxe³ha²kxai³ ka³nxa³ha²ta³a² ya³lu²ki̱³ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. Nxe³hxai²na²hẽ³la².
33 Nxe³sxã³ ã³ke³tũ¹nyhah¹lxi³txa³hẽ¹la². Wxa²ya̱³la³nãu³xa² yxau²xai³lya³hai¹nĩn¹te²nãu³xa² kuh³lxa³thin¹sxã³ kãi³ain¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ko̱³nxa³thin¹kãi²no³nxa²lxi³ha³ta²wa². 34 Hxi²ka¹ka¹nha²sxã³ a³la³kxi¹jxah³lxi³hẽ¹la². Wain³ju³ta² so¹lxi³ kãi³jah¹lxi³hẽ¹la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² o²la³kxi²yah³lxi³ta̱³lxa². Ãu²lxa²to³nha²lxi³si¹nx2ta¹jau³su² nxe³ye¹nx2ta¹wa². Wxa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²xa³te²a² yũ³yah³lxi¹lxa².
Txa²wã¹nũ²nãu³ai²na² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jut3su²
35 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ĩ³wã̱³txi³nx2ti³te³an¹jau³kxai³lu¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹nũ²nãu³ai²na² ĩh¹nxe³sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²te³ji¹wi¹? Txa²wã¹nũ²nãu³ai²na² ĩh¹nxe³khaix1nxe³sxã³ txa²wã¹nũ²nãu³ai²la³te³ji¹wi¹? Nxe² ĩ³wã̱³txi¹nx2tai¹nhĩ̱³nx2na³la². 36 Toh³la² e³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Yain³ta³ki³a² ũ³whĩ̱¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ye³jen¹na² ya³lu²te²jai¹ti²tu³wa². Nxe² ya³lu²sãn²nũ²la² ka³lũ̱³xi²te²jai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³tu¹wa². 37 Nxe³sxã³ ũ³whĩ̱¹ki̱³ki³ai²li² a²ki³a² so¹lxi³ ũ³whĩ̱¹ki̱³te²ju²hẽ³la². Tri²ka²ki³a² ta̱³nxa² ĩ²li³ki³a¹ ũ³whĩ̱¹ki̱³te³ju²hẽ³la². A²nxe³ta³ne³kxa² wi¹wen¹ta³nẽ³ka³nũ³a² hai³txi³ ũ³whĩ̱¹ki̱³te²sxa³yu²hẽ³la². Wi¹we¹nxa³ta³ne³ka³nũ³a² ũ³whĩ̱¹ki̱³te²ju²hẽ³la². 38 Jã¹nxe³sxã³ ki¹ai²li² ũ³whĩ̱¹ki̱³ki³ai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² a²nũ²khai³xa² ten³ju³ta³nũ³a² sa²wet1sxã³ ũ³hũ²xai³te²ju²hẽ³la². Nxe³sxã³ ki¹ai²na² yxo²ha³kxa¹ ki³ka³na³ka² a²nũ²khai³xa² ũ³hũ²xai³te²ju²hẽ³la².
39 Ka³te̱n³su² yxo²ha³kxa¹ a²sĩ̱³na² ha³na³ka³lxi³nxa² ai³te²ju²hẽ³la². In³txa² a²sĩ̱n³su² ha³na³ka³lxi³nha²kxai³ ka³yxuh³xa² a²sĩ̱n³su² ha³na³ka³lxi³nha²kxai³ a̱i³ka² a²sĩ̱n³su² ha³na³ka³lxi³nha²kxai³ a̱i³na² a²sĩ̱n³su² ha³na³ka³lxi³nha²kxai³ nxe³te²jai¹ti²tu³wa².
40 Te²yã¹nxe³sxã³ oh³xan¹te²a² a²nũ²khai³xa² ha³na³ka³lxi³nha²kxai³ yuh³xan¹te²a² a²nũ²khai³xa² ha³na³ka³lxi³nha²kxai³ nxe³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ oh³xan¹te²a² a²ha²tai²na¹ ha³na³ka³lxi² ye³yan³txi³ha²kxai³ yuh³xan¹te²a² a²ha²tai²na¹ ha³na³ka³lxi³ ye³yan³txi³ha²kxai³ nxe³te²jai¹ti²tu³wa². 41 U³je³na³ka² a²ha²te¹ju³ta² ha³na³ka³lxi³nxa² ai³ha²kxai³ i³la³kxa² a²ha²te¹ju³ta² ha³na³ka³lxi³nxa² ai³ha²kxai³ hi³ka²ta³a² a²ha²te¹ju³ta² ha³na³ka³lxi³nxa² ai³ha²kxai³ nxe³te²jai¹ti²tu³wa². Hi³ka²ta³nãu³xai²li² te²yã¹nxe³sxã³ a²ha²te¹ju³ta² ha³na³ka³lxi³nxa² ai³nũn³te²jai¹ti²tu³wa².
42 Jã¹nxe³sxã³ te²yã¹nxũn³ki̱³tu¹wa². Ya³lu²te²a² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²tãu³a¹ ã̱³lxa³txi³ ĩ³sa²yxau³xi²tu¹wa². A²nũ²a² sa²nĩ̱³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ khon³hxan³te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²tãu³a¹ hai³txi³ khon³hxan³ju³ta³la³ yũ²nxa³lho³la². 43 Sa²nĩ̱³kxi²ki̱³tãu³a² a²nũ²khai³xa² ko̱³nxe³ha²kxai³ nũ³kxũ³nxa³ha²kxai³ te²jai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²hĩ¹na¹ wi¹lha²kxai³ nũ³kxũ³nha²kxai³ nxe³ki̱³tu¹wa². 44 Sa²nĩ̱³kxi²ki̱³tãu³a² a²nũ²a² yuh³xan¹te²a² sa²nĩ̱³kxi²hĩ̱³ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²hĩ¹na¹ a²nũ²a² oh³xan¹te²su² ĩ³sa²yxau³xi²tu¹wa². Nxe³sxã³ yuh³xan¹te²nũ²nãu³a² yũ³kxai²nãn²tu̱³ yan¹nãu³a¹ oh³xan¹te²nũ²nãu³a² ã̱³lxi³ton³tu¹wa². 45 Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tãn¹jau³xa² e³te³nah¹lxi¹:
— A²wi¹lhĩ¹nãn¹jah¹lai²na² A³tãu²ah³lo²su² ha²kxai³ a²nũ²khai³xa² ka³te̱n³su² sa²we¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ ã³ta³lo³hẽ¹tãu³a¹ ye³jen¹nũ³nãn¹jah¹la² Kris²tu³jah¹lo²su² ha²kxai³ a²ka³te̱n³yu³ta² ã²la² yũ³jah¹lai²la¹wi¹. A²nũ²a² ĩ³ka³te̱n³su² ti³hi¹jah¹lai²la¹wi¹. Oh³xan¹te²a² wxã³jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 46 Nxe³sxã³ oh³xai²nãn¹jah¹la² ne³ka³ta²sxã³ wxã³ta¹hxai²nxa³ti³ai¹ti²tu³wa². Yuh³xai³nãn¹jah¹lo²nu¹tai²na² ne³ka³ta²sxã³ wxã³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². óta³lo³hẽ¹jah¹la² oh³xai³nãn¹jah¹la² wxã³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 47 A²wi¹lhi¹nãn¹jah¹lo²nu¹tai²na²su² A³tãu²ah³lo²nu¹tai²na²su² kĩ̱h³nũ̱³khai³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² we¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². óta³lo³hẽ¹jah¹la² oh³xa² wxã³jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 48 Te²yã¹nxe³sxã³ yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ kĩ̱h³nũ̱³xa² sa²we¹jah¹lu¹jã¹nxe³ hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ oh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² oh³xa² wxã³jah¹lu¹jã¹nxe³ hĩ̱³nx2na³la². 49 Jã¹nxe³jut3su² hĩ¹nai²na² yuh³xai²nãn¹jah¹lu¹jã¹txe²su² ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹ kxã³nãu³a¹ oh³xai²nãn¹jah¹la² yã¹txe²su² ki̱³tu¹wa².
50 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Nxe³jau³xai²na² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³jau³xai²la¹wa². A²nũ²khai³xa² txa²wã¹sĩ̱n³su² txa²wã¹txi³ha²yau³su² txa²wã¹nũ²su² ha²kxai³ nxe² hxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxau³ju³khai³xa² ã³wih¹ki̱³sxa³lho³la². Nxe³sxã³ yuh³xai²nãn¹te²a² sa²kxai³lu² khon³hxan³ju³ta² yũ³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ oh³nãn¹te²lo³nxa³lho³la².
51 Ain³kxi²khai¹nxe³sah¹lxi³hẽ¹la². Wãn³txa² hãi³jau³xai³tã² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² a²wã³kxi³kxai³ ya³lu²ki̱³ju³ta³nũ³a² yũ³nẽ³lha²kxai³ a²wã³kxi³kxai³ ya³lu²ki̱³ju³ta³nũ³la³ yũ³ki̱³sxa³ha²kxai³ nxe³ki̱³tu¹wa². Nxe³yãn¹ta¹ txa²wã¹nũ²nãu³ai²na² yxo²ha³kxa¹ ã̱³lxa³ton³ki̱³tu¹wa². Ã̱³lxa³ti³hi¹tẽ³tu¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²sa³. 52 Wa³su¹txi³ ye³ka³tẽ³ki̱³kxa² yã¹nxe³sxã³ ã̱³lxa³ton³ki̱³tu¹wa². Trũ³be²ta²ka³txa² wãi²la² hũ̱³ka³txa² ne³ki³san¹ka³txa² wxa²no²la³kxain¹tãu³a¹ ã̱³lxa³ton³ki̱³tu¹wa². Nxe³tãu³a² ya³lun¹ti³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹hain¹tu¹wa². Ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹tai¹nha²kxai³ kho³nhxan³ju³ta³la³ yũ²nxa³lho³la². Nxe³sxã³ yxo²ha³kxa¹ ã̱³lxa²ton³ya³nhẽ³lain¹tu¹wa². 53 Jã¹nxe³ha²kxai³ khon³hxan³te²ki̱³nãu¹xa² yxau²xai³ki̱³tãu³a² ya³lu²ki̱³ju³ta³nũ³a² yũ³nẽ³na³la². Yxãn¹ta¹ hã²wxãn³txa³ khon³hxan³kxi²nẽ³lxa³ju³ta² ã̱³lxa³ton³ki̱³tu¹wa². Nxe³kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²ki̱³ju³ta³nũ³la³ yũ³nẽ³lxa³lho³la². 54 Jã¹nxe³sxã³ txa²wã¹nũ²ki̱³nãu¹khai³xai²na² khon³hxan³te²ki̱³nãu¹xai²na² ã³nã̱³lxi³to³tu¹wa². Txa²wã¹nũ²ki̱³nãu¹khai³xai²na² khon³hxan³te²sxa³ki̱³nãu¹xai²na² wen¹ki̱³tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²ki̱³nãu¹khai³xai²na² ya³lu²te²ki̱³nãu¹xa² ã³nã̱³lxi³to³tu¹wa². A²nũ²ki̱³nãu¹khai³xai²na² ya³lu²nxa³te²ki̱³nãu¹xa² wen¹ki̱³tu¹wa². Nxe³hĩ¹na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² e³lxah²lxi³tu¹wa². Nxe³jau³xai²na²sa¹:
— Ya³lu²ki̱³ju³ta² hxan³sxã³ ne³ki³son³na³li¹. Ko̱³nxe³ki̱³ju³ta² ã³wa²sut1sxã³ yxau³ki̱³tã³li¹.
Sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 55 Nxe³nẽ³lha²kxai³ ya³lu²ti³hit1sa²jah¹lãi³. Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ kwã³non³nha¹ju³ta³la³ sĩn¹te²la¹xã³? Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ khãuh³lxa³ti³sa²nhĩn¹tãu³la³sĩn¹te²la¹xã³?
56 Ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³tan¹te²kxa²ya̱³lhu² ya³lu²ju³ta³nũ³a² yũ³nẽ³na²hẽ³la². Nxe³nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³na²hẽ³la². Nxe³nẽ³kxan²ti³ ya³lu²ki̱³ju³tai³kai³ ne³ki³son³na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³ju³tai³kai³ ne³ki³son³na³la². 57 Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ ĩ³hxi²ka¹tũ¹nhẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ã³wa²sut1sxã³ yxau³ki̱³tã³la². Nxe³ju³tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²ki̱³tã³la².
58 Jã¹nxe³jut3su² txa²wã³tã̱³syah³lxi¹nha²kxai³ ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹nhẽ³ju³ta³nu³a² ya²la³tu̱³ yũ³nẽ³lha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹la². Wxi²kan¹nũn³jah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³ju³ta² so¹lxi³ ya³lo³txi²sxã³ o²la³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lo²la³kxah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kxã³nãu³a¹ wi¹lo²la³kxah¹lxin¹kxa² yo³ha² ũ³yhoh³xi¹nx2ti³tu¹wa². Ju¹tai²li² ã²la² ĩ²yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa².