4
Kris²tu³jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³sa²sĩn¹jau³su².
A³po²lah³la² txai²na² nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³sa²sĩn¹na²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txu¹tai²na² hãi³jau³xu¹tai²na² ĩ³yau¹ũ³sain¹sĩn¹jau³xa² ĩ³hen³txi³jah¹lo²su² sĩ¹na¹wa². Nxe³na¹kxa²yã¹nxe³te²he³la³kxi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu²:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² a²yxo²ha³kxa¹ sa²wai³wait3sxã³ wi¹kãi³xa²xai³txai¹lxi¹. Nxe³te²ju²hẽ³la². Jã¹nxa¹jut3su² a²nũ²ai²li² ĩ²sa²sxã³ ĩ³yĩ¹li²sa²ju³ta³nũ³a² hxi²waun³txin²nxa³lho³la². Wxãi²la³ ta̱³nxa² a²nũ²a² hxi²kan¹te²la³ ta̱³nxa² ĩ³yĩ¹li²sa²ju³ta³nũ³a² hxi²waun³txin²nxa³lho³la². Kãi³a¹ju³khai³su² kxan²ti³ ĩ²nha²sxã³ ĩ³yĩ¹li²nha²ye²sa²nxa³lho³la². Txa²ẽ¹nãu³ai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² txai²na² ĩ²nha²nxa³nha²wa². Wã²nxũ̱h¹lxi³txi³ wi¹lhin¹ti³hi¹nha²ju³ta³la³ te²txã³wa². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² so¹lxi³ ĩ²sa²sxã³ ĩ³yĩ¹li²sa²ju³ta³nũ³su² hxi²ka¹nhĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³sxã³ a²nũ²ai²li² ko̱³nxe³ti³ ĩ²yĩ¹li²hain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ha³lo²a² ã³nhau³ko³txã³wa². Nxe³ta¹ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² a³ka³nxi²ju³ta² wah³nxe³jah³lxi³hẽ¹la². A³ka³nxi²hĩ¹na¹ a²nũ²a² hãi³jau³xa² a²ẽ¹na² a̱u³txi³ hãi³jau³xa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³tu¹wa². A²ẽ¹na² ko̱³nxe³ti³ kãi³so¹nhain¹ju³ta² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ko²ko²txa²ne¹nhẽ³tu¹wa². Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² a²nũ²ki̱³na¹xai²na² sa²nẽn¹kxi²xai³nẽ³tu¹wa².
Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Wain³txi³ ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹jau³su² txai²na² Pau²lah³lo²na¹xai²na² A³po²lah³lai²na² kãi³a¹jau³hũ̱³jau³sye¹nx2ti³na³la². Wxa²hxi²kan¹jah¹lo²nãu³xa² txai²la³ ta̱³nxa² A³po²lah³lai²la³ ta̱³nxa² ĩ²li³te²a² hxi²kan¹te²su² te²la³ ta̱³nxa² ã³kãi³xai³ju³tai²na² so¹lxi³ sa²nẽn¹kxi²xai³txai¹yah³lxi³hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ a²nũ²a² ã̱³xa² ã³kãi³nũn³ju³tai²na² ã³kãi³so¹ain¹sxã³ sa²nẽn¹kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². A²nũ²a² ã̱³xa² ha³ya³kxa³lxi³su² hi¹ain¹jau³su² ĩ³kã̱u³kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩh¹te²a² hxi²ka² sa²sen³sai¹sxã³ hxi²kan¹te²lo³txa²lxi³te²la¹xã³? Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ũ³hũ¹nx2ti³xa³lhai¹la²? Nxe³ha²kxai³ ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ nũh¹ so¹kxi²ki³lxo³nyhah¹lxin¹te²la¹xã³? Yxo²kãin² e³yah³lxin¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ũ³hũ¹nx2ti³jah¹lai²la¹wa².
Nxe³sxã³ wxa²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ yũ³sĩ¹na¹xã¹. Yen³kxih³khaix1sĩ¹na¹xã¹. Ha³lo²a² wa³kxẽn³sa²sĩ¹na¹xã¹. Yxãn¹ta¹ wxa²nũ̱³ka̱³txai²li² yah³lxi³sĩ¹nxã³xã¹. Yah³lxin¹jau³su² ya²la³tu̱³ ha³lo²a² wa³kxẽn³ti³nãu³su² yah³lxin¹ke³la³te²kxai³ ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ hau³ko³ja³syah¹lxi³si¹hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ yxah²lxa³lxa². Je³su²jah³la² ĩ³kaix1so¹sain¹sĩn¹nha²wa². Nxe³kxan²ti³ ã³si³wxẽ̱³not3sa²sĩn¹ta²nũ³nha²wa². A²nũ²a² su²lhã³tũ̱³ka̱³txi³ hũ̱³sa²sĩn¹nha²wa². Ĩ²sa²sãn²sĩn¹sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxa² su²lhã³te³lhxã³ sa²sĩn¹ta²nũ³nha²wa². Oh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ²i², yuh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ²i², nxe²sain¹sĩn¹nha²wa². 10 Nxe³ha²kxai³lu¹ Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² sa²yxo²we¹tha²kxai³ kwa²toh³lxi³jau³su² e³e¹nx2ti³sĩ¹na¹wa². Wxãi²na² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi¹nx2ti³ha²kxai³ a²hoh³lxi³su² khai¹yxe²yah³lxi³nhi¹lxa². Hxi²tha²on³sa²sĩn¹kxan²ti³ nũ³kxũn³khaix1ye²yah³lxi³nhĩ¹lxa². Ko̱³te³kxi²sain¹sĩn¹kxan²ti³ wxãi²na² sa²nẽn¹kxi¹nx2tain¹sĩn¹na³la². 11 Ye³ka³lxa¹txi³ he³ja³lu²sa²to³sĩ¹nha²kxai³ ya̱³lxu²ja³lu²sa²to³sĩ¹nha²kxai³ sa²sĩn¹toh³na³la². Wãn²txa²sa²to³sĩ¹nha²kxai³ kãin² waix1sain¹to³sĩ¹nha²kxai³ nxe³sain¹te²sa²sĩ¹na¹wa². Hai³txi³ txa²sxi²khai³lxa³ yũ³sa²sĩ¹nxa³wa². 12 Txa²yain³txa² so¹kxi²te³lhxã³ kãin² wa³kon³nha¹wa². Yxo²xũn³txi³ ĩ³ye³kxi²sain¹sĩn¹kxan²ti³ wi¹lhit1sxã³ ĩ³yĩ¹li²hain¹nha¹wa². Nũ̱³kxũn³txi³ khãuh³lxa³txi³sain¹sĩn¹kxan²ti³ ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxau²xai³sĩ¹na¹wa². 13 Ko̱³te³kxi²sain¹sĩn¹kxan²ti³ wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³wa²lũ³xain¹nha¹wa². A²kuh³lxa³txi³su¹ syex1tain¹sĩn¹na³la². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ sxi²ha² a²nxa³ti³ju³ta² ha³lo²a² sa²tã³kxi³te²jai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² nxe³sain¹sĩn¹na³la².
14 Jã¹nxa¹jau³su² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³sĩ¹na¹tãu³a² ãu²lxa²to³txa²lxa¹ju³ta² ten³sa²nxa³nha²wa². Hãi¹sxã³ txa²wẽ³ha³lxi³hũ̱³nxe² a³lxi²na¹kxa² yã¹nxe³sxã³ ĩ³tih³nxe³nx2ti³te³lhxã³ nxe³nx2ti³nha¹wa². 15 Ĩ³tih³nxe³nx2ti³jah¹la²nãu³xa² ka³lxa¹txi³ yũ³yah³lxin¹kxan²ti³ a²wĩ³nu²khai³xa² ka³na³ka³nat3sxã³ yũ³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². A²nxe³te²a² wxa²wĩ³nu²khai³hũ̱³na¹wa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² a²wi¹lhĩ¹na² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ta¹ha²kxai³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau²xai³yah³lxi¹lxa². Jã¹nxe³nx2ta¹ha²kxai³ wxa²wĩ³nu²khai³hũ̱³na¹wa². 16 Nxe³na¹ha²kxai³ wi¹kãi³a¹kxa² yã¹nxe² kãi³jah³lxi³hẽ¹la². 17 Jã¹nxa¹jut3su² Ti³mo²jah³la² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ta¹tu¹wa². A²kxã³nxa² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² wãn³txa² ĩ³tih³nxe³na¹ha²kxai³ yxo²ĩ² ã³si³wxe³na²hẽ³la² Ti³mo²jah³la²sa³. Nxe³ha²kxai³ a³lxi²na¹wa². Txa²wẽ³sa² yã¹nx2na³la². Sa²wai³wait3sxã³ wi¹kãi³jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wain³txi³ sa²yxo²wet1sa²tẽ³si¹nx2ti³jau³su² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³tu¹wa². A²nxe³jau³xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱³na² wi¹tãu³su² ũ³hũ¹nx2ti³si¹jau³su² ĩ³yau¹ũ³xi¹nx2ti³tu¹wa². Nxe³jau³jau¹xai²na² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹to³ha¹wa².
18 Yxãn¹ta¹:
— Pau²lah³la² wa̱³li²nxa³lho³na¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txa² ha³tih³nũ̱³ka̱³txa² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² e³kãi²non³sxã³ ĩ³ye³yah³lxi³ta¹hĩ¹nhẽ¹la². 19 Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² a²ten³jau³su² kxai²nãn²tu̱³ wa³su³txi³ wa̱³li²na¹tu¹wa². Wa̱³li²na¹kxai²nãn³tu̱³ yxo²kãin²ne³te² ĩ³nxa² ĩ²nxa²lxa¹tu¹wa². Wxa²wãn³txa² ain³kxi¹nxa²lxa¹tu¹wa². Jã¹nxe² wã³nxĩn¹sxã³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ĩ²nxa²lxi³nũ³na¹tu¹wa². 20 Txa²wã¹sũ̱³na² wã³nxĩn¹ta² Si³yxau³jah¹lai²la¹wa². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²wã¹sũ̱³nu²su² Txa²hxi²kan¹jah¹lai²la¹wi¹. Nxe² e³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ã³ya²la³la¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wã³nxĩn¹sxã³ ã³si³tẽ³kxi²nẽ³na³la². Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²wã¹sũ̱³nu²su² Txa²hxi²kan¹jah¹lai²la¹wi¹. Nxe²e³kxi²ki̱³kxan²ti³ kwa² wãn³txi³su² hĩ̱³nx2na³la². 21 Nxe³ha²kxai³ ju¹tai²li² nũ¹hĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Wa̱³li²na¹tãu³a² ĩ³kwa̱i²kxi²sxã³ ĩ³wai³si¹nx2ta¹jau³su² ta̱³nxa² txa²ẽ¹nãu³ai²na² thãi³ti³la² a³lxi²si¹nx2ta¹jau³su² ta̱³nxa² nũ¹hĩ²jah¹lxi³hẽ¹la².