7
A²nũ²a² so¹nyhu¹ju³ta² ĩ³tih³nxe³jau³su²
Ju¹ta³la³ nxe³ha²kxai³ ĩ³wã̱³txi³sah¹lxin¹jau³xa²sa¹. Ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wa². Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Jah¹lai²li² wxa²ha³tih³ ĩ³nxai²nãn¹jah¹la² nũh¹yxau³ju³ta² wi¹na³la². Txu¹ha² so²nxa³kxan²ti³ wi¹na³la². Nxe³yãn¹ta¹ kuh³lxa³thin¹sxã³ kãi³ju³ta² yũ³khaix1te²jai¹ti²ti¹. Txu¹ha² so²nxa³ta¹ka³lxu²su² ũ³whĩn¹ta³kxi²nyhu¹kxi³ju³ta² yũ³khaix1te²jai¹ti²ti¹. Nxe³ha²kxai³ in³txi³nãu³xa² hãi¹nxe³ti³xa¹ a²txu¹khai³xa² so²xai³ju³ta² wain³na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ tu¹txi³nãu³xa² hãi¹nxe³ti³xa¹ a²in³txi³khai³xa² yũ²xai³ju³ta² wain³na³la². Nxe³sxã³ a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² sa²kxai³lu² a²sxe³khai³xa² sxe³xi²kxi³ju³ta² wain³na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²sxe³xa³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² a²in³txi³khai³xa² in³txi³nhĩn³ju³ta² wain³na³la². Nxe²kãi³nyhu¹kxi³ju³ta² wain³na³la². A²sxe³xai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²khai³xa² a²wa³kxẽn³na³ka³lxu³sxa³wa². Yxãn¹ta¹ a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² sa²kxai³lu² a²wa³kxẽn³yah³lai²la¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²khai³xa² a²wa³kxẽn³yah³lo²sxa³wa². Yxãn¹ta¹ a²sxe³xa³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² a²wa³kxẽ³na³ka³lxai²la¹wa². A²wa³kxẽn³su²nyhu¹ki̱³tã³la². Wxa²nũ²khai³xa³ a³lxi²nha¹ja³hẽ¹la². Hãi¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² nũh¹e³kxi³ti³ten³nxa²kxai²nãn²tu̱³ nxe³hĩ¹na¹ so¹lxi³ ã³nha¹ja³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² nũh¹e³kxi²ta³lu²nĩn¹nũ²la² ã³nũ²kxi²xi¹nha¹ja³hẽ¹la². Jã¹nxe³ wĩ̱¹ti³nyha¹to³hin¹kxai³ jã¹nxe³ja³hẽ¹la². A²nũ²kxi²xi²ya³hxan³kxai²nãn²tu̱³ Sa³ta³na²jah¹lo²su² hi²sen³kxai³lu² txu¹ha² ã̱³xa² ũ³whĩn¹ti³sih¹nxa²ha³ta²wa², wxa²nũ²khai³xa² hxi²kan¹txi³ ã³wa³kxẽn³txa³ya³hxa³nha²kxai³la².
Nxe³jau³xai²li² kwa³na³nxa²lxi³jau³sxa³wa². Hãi¹sxã³ kwa²ĩ³tih³nxe³nx2ti³jau³xai²la¹wa². Txa²ẽ¹nãn¹jau³la³:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nũh¹yxau³na¹kxa² yã¹nxe³sxã³ yxau³ain¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹na³na¹. Nxe³na¹tah¹lxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² ha³tih³xa² so¹nyhu¹ju³ta² ĩ³hxi²ka¹tai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ã¹jã¹nxe² ã̱³sa²nũn³te²a² nũh¹yxau³ju³ta² ĩ³hxi²ka¹tain¹nũ³nha²kxai³ nxe³nẽ³na³la².
Nxa²ha¹te¹ nũh¹yxau³te²su² te²na² wha³te̱³sa³ka³lxi³su² te²na² nxe³sxã³ txai²yã¹nxe³sxã³ nũh¹yxau³ain¹kxai²nãn²tu̱³ ã²la² wi¹na³la². Yxãn¹ta¹ wxa²nũ²khai³xa² hxi²kan¹txi³ ã³wa³kxẽn³txi³nxa³kxai²nãn²tu̱³ txu¹ha² a²yxo²kwa̱in³nxa²te²la³:
— Te²na² ten³khaix1sa³nha¹. Nxẽn¹te²la³ yũ²nxã³ka³tu̱³:
— Hãi¹sxã³ ta¹ka³lxa² te³ni² ã̱³ta¹ka³lxa² te³ni² nxe² hu³ nxe²xai³na¹nhã¹. Nxẽn¹kxai²nãn²tu̱³ wa³su¹txi³ wxa²txu¹khai¹xa² so¹sẽ¹la².
10 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ã²la² so¹nyhain¹te²su² te²a² wãn³txa² e³kxai¹na¹ju³ta² yũ³nũn³na³la². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² wãn³txai²la¹wa². Wãn³txi³khai¹xai²la¹wa². Txu¹ha² in³txa² so¹ta¹ka³lxa² sa²kxai³lu² in³txa² ã³ju³ta² wai³nxa³wa². 11 Nxe³yãn¹ta¹ in³txa² ã³na¹in¹kxai²nãn²tu̱³ in³txa² ã̱³xa² so¹txa³hẽ¹na². Yxãn¹ta¹:
— Ãh¹ in³txa² ã̱³xa² so¹na¹tũ¹xã¹. Nxẽn¹kxai²nãn²tu̱³ in³txa² a²kxã³nxa² tẽ³sxã³ ã³na¹in¹kxah³la² so¹lxi³ hãu²not3sxã³ ãh¹so¹xi¹sẽ¹na². Te²yã¹nxũn³kxe³hũ̱³nxe² in³txi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² wxa²sxe³khai³xa² ã³na¹txa³hẽ¹la².
12 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ã̱³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² e³kxai¹na¹jau³xa² yũ²nxa³wa². Txa²ẽ¹nãn¹jau³xai²na² so¹lxi³ wã²nxũ̱h¹a̱in³nha¹jau³xai²na² so¹lxi³ e³kxi²na¹tu¹wa². A²sxe³xa³ka³lxu³sxu¹nxa²te²a² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²xa³kxan²ti³ a³lxi²sa²na³na¹ nxẽn¹kxai²nãn²tu̱³ kwa²a³na¹txa³hẽ¹la². Yxau³ya³nxa²ju³ta² ten³kxai²nãn²tu̱³ ã³na¹txa³hẽ¹la², ta¹ka³lxai²na²sa². 13 Te²yã¹nxe³sxã³ a²wẽ³sãi¹yah³lo²su¹nxa²te²a² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²xa³kxan²ti³ a³lxi²sa²na³na¹ nxẽn¹kxai²nãn²tu̱³ yxau³ya³nxa²ju³ta² ten³kxai²nãn²tu̱³ ã³na¹txa³hẽ¹na², jah¹lai²na²sa³. 14 Te²yã¹nxe³sxã³ in³txa² yxo²ĩ²xa³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²sxe³xa³ka³lxa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³kxai²nãn²tu̱³ a²so¹nyha¹ju³tai³tã² wain³ti³hit1te²ju²hẽ³la², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. Te²yã¹nxũn³sxã³ txu¹ha² yxo²ĩ²xa³ta¹ka³lxai²na² sa²kxai³lu² a²wẽ³sãi¹yah³la² yxo²ĩ² ã³si³wxe³kxai²nãn²tu̱³ a²so¹nyha¹ju³tai³tã² wain³ti³hit1te²ju²hẽ³la², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²wẽ³ha³lxi³khai³xa² a²kuh³lxa³thi¹nai¹nxa³lho³la². 15 Nxe³yãn¹ta¹ yxo²ĩ²xa³te²su² te²na² sa²kxai³lu² yxau³kxi²nyha¹ju³ta² te³nxa³kxai²nãn²tu̱³ a³li³ju³ta² wain³na³la². Nxe³ju³tai²na² yxo²ĩ²sxã³ yxau³te²na² sa²kxai³lu² a²wẽ³sãi¹yah³lo²su² ta̱³nxa² a²sxe³xa³ka³lxu³su² ta̱³nxa² txa²wã³tã̱³su² ha²kxai³ a²ẽ¹nãu³a² ã³wa²su¹kxi²nha²sxã³ yxau³hĩ̱³nx2na³la². Hãu²non³txi³sxã³ yxau³ki̱³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ten³na³la². 16 Nxe³sxã³ yxo²ĩ²xa³te²su² te²ai³ta³lxi³ ain³kxi¹nxa²ha²kxai³ yan¹nãu³a¹ yxo²ĩ² ã³si³wxe³nũn³ta̱³nxa² nxe³ki̱³tu¹wa². Nxe³sxã³ a²sxe³xa² yxo²ĩ²ta³ka³lxu³ ĩ³nxai²na² wxa²wẽ³sãi¹ah³la² yxo²ĩ²xa³jah¹lai¹tã² ain³kxi¹nxa²kxai²nãn²tu̱³ yan¹nãu³a¹ yxo²ĩ² ã³si³wxe³ta̱³nxa² nxe³ki̱³tũ¹xã². Jã¹nxũn³sxã³ a²wẽ³sãi¹a² yxo²ĩ²jah¹lo² ĩ³nxai²na² wxa²sxe³xa³ka³lxai¹tã² yxo²ĩ²xa³ta¹ka³lxai¹tã² ain³kxi¹nxa²kxai²nãn²tu̱³ yan¹nãu³a¹ yxo²ĩ² ã³si³wxe³ta̱³nxa² nxe³ki̱³tu¹wa².
Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³ki̱³jau³su²
17 Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ ĩ³hxi²ka¹txa²lxi³ju³ta² ũ³hũ²xai³nx2ti³na²hẽ³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² tĩh³na² ai³si¹nx2ti³jau³su² nxe³nxa²lxi³tĩh³na² ã³si³tẽ³xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³jau³jau¹xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ nxe² ĩ³yau¹ũ³hain¹to³ha¹wa². 18 In³txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² tĩh³na² ai²ãn³si³wxe³hĩ¹nai³tã² Ju³te²a² yah³la²nãu³u¹tai²na² wãn³txu¹tai²na² sa²yxo²wet1si¹hain¹jau³su² ã²la² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ki³we²nxi²si¹jau³su² ã³ten³txa³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² tĩh³na² ai²ãn³si³wxe³hĩ¹nai³tã² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹ju³ta² ã²la² kãi³xa³kxai²nãn²tu̱³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹ju³ta² ã³ten³txa³hẽ¹la². 19 Nxe³ha²kxai³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹ju³ta² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² o²la³kxai¹nhxai²kxai³ jãx1ju³ta² we¹ta̱³nxa² we¹txa³ta̱³nxa² nxẽn¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²yen³nãu³a² kãi²nxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na² sa²yxo²we¹ki̱³ju³ta² so¹lxi³ kãi²na³la². 20 Nxe³yah³lxin¹ju³tai³ta²sa¹ kxã³nxai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah²lxa³nhĩ¹nai³tã² hi¹nho³ah³lxi³hxain¹kxai³ jã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹la². 21 A²kxã³nxai³tã² kwa²wa³ka³li³lot3sxã³ wa³kon³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²waun³jah³lxi³txa³hẽ¹la². óna¹sxã³ o²la³kxah¹lxi³txa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ã³wa²sut1sxã³ yxau³ah³lxin¹ju³ta³nũ³a² ĩ³hxi²kan¹ya³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³wet1sa²so¹jah³lxi³hẽ¹la². 22 Nxe³sxã³ kwa²wa³ka³li³lo³te²su² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³kxai²nãn²tu̱³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ a²ẽ¹nãu³ai²na² ã³wa²sut1sxã³ yxau³hĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xa² ã³wa²sut1sxã³ yxau³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹la² kwa²wa³ka³li³lot3sxã³ o²la³kxi²jah¹la² yã¹nx2na³la². 23 Kxã³nxai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² a²ki³lha³lxai²li² sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³lhxã³ kãin² a³lxi²nẽ³sxã³ so¹kxi²nẽ³tai¹ti²tu¹wa². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹jah¹la² kwa² wa³ka³li³lot3ju³ta² ã³ya³wa̱²lah³lxi³txa³hẽ¹la². 24 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² ĩ²sxã³ ĩ³so¹nx2ti³jah¹lai²la¹wa². A²kxã³nxa² ĩ³so¹nx2ti³hĩ¹nai³tã² hi¹nho³ah³lxi³hxain¹kxai³ jã¹nxe² hi¹nho³jah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ ã¹hi¹nho³jxah¹lxi³hẽ¹la².
A²nũ²a² nũh¹yxau²xai³jau³su²
25 Nxa²ha¹te¹ txu¹ha² nũh¹lxi³ ta¹ka³lxai²na²sa¹. Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²sai¹nxa³wa². Txa²ẽ¹nãn¹jau³xa² so¹lxi³ e³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³nai²li² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³kot3sa³ha²kxai³ txa²wãn³txa² e³kxi¹nx2ta¹jau³nũ³a² yxo²ĩ²sah¹lxi³hẽ¹la².
26 Ha³lo²a² yxau³ki̱³tãu³a¹ kan²khai¹nxe³sxã³ wa³lxe³tã³la². Khãuh³lxa³ti³nha²khaix1ki̱³ju³ta² yũ³te²tu³wa². Nxe³ha²kxai³ in³txa² nũh¹yxau³kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ txu¹ha² so²nxa³kxai²nãn²tu̱³ ã²la² wi¹na³la². 27 A²sxe³xa² hĩ¹na² yũ³kxai²nãn²tu̱³ ta¹ka³lxa² ã³txa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ yũ²nxã³kxai²nãn²tu̱³ txu¹ha² so¹txa³hẽ¹la². 28 Nxe³yãn¹ta¹:
— Txu¹txa²sa³nha¹. So¹na¹tũ¹xã¹. Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³nx2nxã³lxa². Te²yã¹nxe² nũh¹lxi³ta¹ka³lxa² in³txa² so¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³nx2nxa³wa². Ha³lo²a² kan²ton³kxi²nẽ³lha²kxai³ a²nũ²a² so¹nyhu¹kxi³te²a² khãuh³lxa³ti³nha²ha³ta²wa². Jã¹nxe³nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su² ã³wa²su¹kxi¹nx2ti³si¹ha¹jau³su² ye³nx2ta¹wa².
29 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. E³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². Ha³lo²a² yuh³xan¹ko³xai²na² yxau³ki̱³ju³ta² hai³txi³ a³lu²xa³wa². Ye³jen¹na² txa²wã¹ha³lo²a² ne³ki³son³tu¹wa². Nxe³ha²kxai³ nxe³hĩ¹na² txuh¹xi³jah¹la² txu¹txa²kxa² yã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² yxau³ain¹tu¹wa². 30 Te²yã¹nxe³sxã³ ĩ³ãin²ta³kxi²nh²te²su² te²a² ãin²ta³kxi²nh²nxa³jah¹la² yã¹txe²hũ̱³nxe² yxau³ha²kxai³ ka³lih³jah¹lo²su² te²a² ka³lih³xa³jah¹la² yã¹txe²hũ̱³nxe² te²yã¹nxũn³sxã³ yxau³ha²kxai³ nxe² yxau³ain¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ yen³kxa² so¹kxi²te²su² te²a² yen³kxa² yũ²nxa³jah¹la² yã¹txe²hũ̱³nxe² yxau³ain¹tu¹wa². 31 Yuh³xan¹ta¹ yen³kxa² kãin² o²la³kxi²kxan²ti³ hai³txi³ wi¹lxon³kxai¹nxa³lho³la². Nxe³ju³tai²na² yxo²ha³kxa¹ yuh³xai²nãn¹ju³ta² so¹lxi³ yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ye³jen¹na² tĩ¹kxi²nẽ³tu¹wa². Oh³xai²nãn¹ju³ta² so¹lxi³ yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ tĩ¹kxi²nẽ³lxa³lho³la².
32 Jã¹nxe³jut3su² ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² o²la³kxah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²waun³txi³yah³lxi³txa³hẽ¹la². In³txai²li² txu¹txa²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹ju³ta² hãi¹nxe² o²la³kxi²hĩ̱³nx2na³la². Ĩ³ka³li³kxi²si¹jau³xa² so¹lxi³ te³nhĩ̱³nx2na³la². 33 Yxãn¹ta¹ txu¹hxi²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² yuh³xan¹ta² yen³kxa² o²la³kxi²te²ju²hẽ³la². A²sxe³xa² ka³li¹txi³ju³ta² so¹lxi³ te³nhĩ̱³nx2na³la². 34 Nxe³ha²kxai³ tĩh³na² ha¹lon³txi²na³la². Nxa²ha¹te¹ txu¹ti³nãu³xa² yã¹nxe² ai³hĩ̱³nx2na³la². In³txi³txa²ta¹ka³lxa² a³ka³lxon¹ta¹ka³lxu³su² ta̱³nxa² wãi²ta¹ka³lxu³su² ta̱³nxa² te²yã¹nxe² ai³nhĩ̱³nx2na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²wet1si¹jau³su² te³nain¹na³la². A²nũ²a² whãi²na¹ a²ẽ¹nãn¹jau³xa² whãi²na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² a²yan³txi³nũ³a² so¹lxi³ o²la³kxai¹nhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ in³txi³ta¹ka³lxa² a²wẽ³sãi¹yah³la² ka²li¹txi³te³lhxã³ o²la³kxi²te²ju²hẽ³la².
35 Jã¹nxa¹jau³su² ã³non²ta³kxi¹nxa²lxi³te³lhxã³ e³kxi¹nx2ta¹wa². Hai³txi³ ĩ³wã̱³txa¹lxi³nxa³lho³la². Hãi¹sxã³ wain³kxa²ti³ o²la³kxi²yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² ten³sa³nha²wa². Wxa²sĩ̱³nxũ̱³nxa²lxi³ju³ta² hãi¹nxe³ti³xã¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³li³hũ¹hah³lxin¹ju³ta² ten³sa³nha²wa².
36 Nxe³yãn¹ta¹ txu¹txa²jah¹lai²na² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹, e³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Txu¹hai²li² so¹na¹tũ¹xã¹. Ta¹ka³lxai²li² kxãn³su² nũh¹sxa³ju³ta² wai³nxa³xã¹. Ta¹ka³lxa² yxo²kwa̱in³khaix1sa³nha¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ so¹ain¹ju³ta² wain³na³la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ai¹nxa³wa². 37 Nxa²ha¹te¹ jah¹lai²li² txu¹ha² so¹ju³ta² te³nxa³jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txu¹hai²li² kãin² yxo²kwa̱in³sa²nxa³nhã¹. Nũh¹yxau³na¹tũ¹xã¹. Nxa¹kxan²ti³ kuh³lxa³thin¹sxã³ o²la³kxi²nuh¹nxa³lho³na¹. Ain¹jau³su² kxai²nãn²tu̱³ txu¹ha² so²nxa³ju³ta³nũ³a² wain³nũn³na³la². Nũh¹yxau³ju³ta² wain³nũn³na³la². 38 Jã¹nxe³nũn³sxã³ in³txai²li² txu¹ha² so¹jah¹lai²li² wain³txi³ o²la³kxi²te²ju²hẽ³la². Jã¹nxũn³sxã³ txu¹lha³ so²nxa³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ã²la² wain³txi³ o²la³kxi²te²ju²hẽ³la².
39 Txu¹ta³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² a²wẽ³sãi¹yah³la² ka³te̱n³su² hin¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ in³txa² ã̱³xa² so²nxa³lho³la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ a²wẽ³sãi¹yah³la² ya³lu²kxi²kxai²nãn²tu̱³ ã³wa²sut1sxã³ yxau³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³hĩ¹na² in³txa² ã̱³xa² so¹ti³ten³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹ta¹ka³lxu³su² hĩ̱³nx2na³la². Ta¹ka³lxai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ta¹ka³lxu³su² ha²kxai³ in³txi³nũ³a² te²yã¹nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²jah¹la² so¹lxi³ so¹ju³ta²nũ³a² wain³na³la². 40 Yxãn¹ta¹ txa²ẽ¹nãn¹jau³la³ ta¹ka³lxai²li² nũh¹yxau³kxai²nãn²tu̱³ ã²la² ka³lih³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³jau³jau¹xi³na² txa²ẽ¹nãn¹jau³xai²la¹wa². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³sa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txain²txi²na³la².