8
Txa²wã¹sũ̱³na² ki³lxo³kxa² yain³txa² ũ³yhe³wxe³kxi³jau³su²
Ju¹ta³la² nxe³ha²kxai³ yain³txa² a¹thũn³te²su² Txa²wã¹sũ̱³nu²su² ki³lxo³ka³txa² ũ³yhe³wxe³te²ju²hẽ³la². Nxe³ju³ta² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Wãn³txa² tĩ³yau³u¹tai²li¹. Nxe³hxai²na²hẽ³la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹ki̱³na¹xai²li² a³la³kxi²ki̱³tã³li¹. Nxe³hxai²na²hẽ³la². Nxe³ju³ta² a³la³kxi²ki̱³ju³tai²li² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² yxo²kãin²txi³ ĩ³ye³kxi²nha²ki̱³te²ju²hẽ³la². Nxe³na¹ta¹ a³lxi²waun¹nyhu¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹waun¹nyhu¹hĩ̱³ki̱³tã³la². A²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹ e³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— A²hoh³lxi³sa¹xã¹. Jau³su² kxan²ti³ hai³txi³ a²hoh³lxi³su² ju³ta² kãi²nxa³wa². A²hoh³lxi³su²kxi³ju³ta² ã²la² kãin² ta̱u³ton³na³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² ĩ²nẽ³te²la¹wa². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹ e³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² a³lxi²san³tã¹. Nxe³ha²kxai³ Txa²ya̱³lxai²la¹xã¹. Nxe³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³tu¹wa².
Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na²su² ki³lxo³nxe³kxah³la² so¹lxi³ hai³txi³ ka³te̱n³yah³lo²sxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³kah³lo²khai³xa² ka³te̱n³yah³la² ka³na³ka³na³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² ã̱³xa² yũ³te²sxa³jai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹sũ̱³nu²su² ki³lxo³ain¹kxah³lai²na² yũ², txa²wã¹hxi²kan¹ti³su² te²na² yũ² nxe³te²ju²hẽ³la². Oh³nãu³nũ¹ka³na¹ yũ² yuh³xai²na² yũ² nxe³te²ju²hẽ³la². Ka³lxa¹txi³ yũ³te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³nu²khai³su² ka³na³ka³na³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² hi²sen³kxai³lu² txa²wã¹ha³lo²a² whãi²na¹ ĩ³yũt1sxã³ kwa³na³jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jah¹lai²li² sa²yxo²wet1si¹ki̱³jau³su² yxau³nũh¹ki̱³tã³la². Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹lo²su² ha²kxai³ ka³na³ka³na³tã³la². Yen³kxa² whãi²na¹ wet1jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jah¹lai²li² ka³te̱³na² wi¹tãu³la³ ũ³hũ¹nhẽ³lha²kxai³ ka³te̱n³su² ti³hi¹tẽ³jah¹lai²la¹wa².
Nxe³ha²kxai³ wxa²nũ̱³ka̱³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² a²ha³tih³xai²na² jũ¹nxa² so¹lxi³ a³la³kxah¹lxi¹lxa². A²kxã³nxai³tã² Sũ̱³na²ki³lxo³nxe³ka³txa² so¹lxi³ sa²yxo²we¹jah³lxi³hxai¹nhẽ³la², yu̱h³lxah³lxi¹nha²kxai³la¹. Nxe³sxã³ yain³txi³su² sũ̱³na²ki³lxo³nxe³ka³txa² ũ³hũ¹yah³lxin¹te² yain³txa² yu̱h³lxah³lxin¹jau³su² ĩ³yain³yah³lxi³ta¹hxã³nhẽ¹la². Jã¹yxah³lxi¹lxa². Nxe³sxã³ ĩ³ye³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Yain³txi³su² Sũ̱³na²ki³lxo³nxe³ka³txa² ũ³hũ¹ain¹kxa² yain³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wai³nhĩ̱³nx2nxa³i¹. Yah³lxin¹jau³su² nxe³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Wi¹lĩ²yũ¹nhẽ³ju³ta³la³ yũ²nxa³wa². Yain³ki̱³ju³txain²txi³ yain³ki̱³sxa³ju³tain²txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ hau³hau³kon³ye²na³la². Yain³ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ju³ta² ĩ²ũ¹nhẽ³lxa³lho³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²yain³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lĩ²yũ¹nhẽ³nũ³nxa³lho³la². Ĩ²li³ju³tai²na¹ hau³hau³kon³na³la².
Nxe³ha²kxai³la¹ wi¹la³ a³la³kxi²ki̱³kxan²ti³nũ¹ txa²wã³tã̱³nãu³ ĩ³nxa² a²ẽ¹na² a³la³kxi²nxa³te²a² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Ya³lo³txi²sxã³ yain³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹na² a³la³kxi²nxa³te²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² a³la³kxi²nxa³ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yain¹kxa²ya̱n³txi³su² nxe³ya³nx2ta¹wa². 10 Te²yã¹nxũn³sxã³ a³la³kxi²te² ĩ³nxai²na² txa²wã¹sũ̱³na²su² ki³lxo³te² sxi²ha² ĩ³yain³te³lhxã³ ã³wih¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹na² a³la³kxi²nxa³te²na² sa²kxai³lu² a²wãn³txi³kxai³lu¹ a²ẽ¹na² e³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² txa²wã¹sũ̱³nu²sa²ki³lxo³te² sxi²ha² ã³wih¹na³na¹. ówih¹sxã³ yain³na³na¹. Nxe³ye²ha²kxai³ te²yã¹nxe² kãi³nũ³na¹tũ¹xã¹, ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹kxan²ti³nã¹. Nxe² e³kxi²nha²hĩ̱³nx2na³la². 11 Nxe³kxai²nãn²tu̱³ jah¹lai²li² a²ẽ¹na² a³la³kxi²nxa³jah¹la² sa²kxai³lu² wã̱³txi³nũ¹hĩ̱³nx2na³la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² wã̱³txi³ha²kxai³ jau¹xai²na² yxo²ĩ²xa³lho³la². Nxe³kxai²nãn²tu̱³ ã²la² a³la³kxi²te² ĩ²nxai²na² wxã̱i³ti³thin¹te²lah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa², Je³su²jah¹la² hi²sen³kxai³lu² a²ẽ¹na² sa²hau³ko³te³lhxã³ ya³lu²kxa²nu¹hain¹kxan²ti³na². 12 Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a³la³kxi²nxa³jah¹la² wxa²wã³tã̱³su² jah¹lan²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hi¹tain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹yhah³lxi³nũ³nhĩ̱³nxa¹lxa². 13 Jã¹nxa¹jut3su² ka³yxuh³xa² sĩ̱³na² ĩ³so¹jĩ²na¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² kãin² a³la³kxi²nxa³jah¹la² kãi³a¹kxe³su² ĩ²sai¹nha²kxai³ wã̱³txi³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹hai¹na¹kxa²ya̱n³txi³su² ka³yxuh³xa² sĩ̱³na² ĩ³so¹jĩ²xin²nxa³lho³la². Nxe³hĩ̱³na¹wa².