9
Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹te²su² yxau²xai³kxi³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ ã³wa²sut1sxã³ yxau³na¹wa². Je³su²jah³lai²na² ĩ³kaix1so¹sa²jah¹lo²su² na¹wa². Je³su²jah³lai²na² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ txa²yen³khai¹xai²na² wi¹wi¹nxe² ĩ²jah¹lo²su² te²sa¹wa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta³nũ³su² kãin² o²la³kxi²nũh¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Je³su²jah³lai²na² ĩ³kaix1so¹sa²ju³ta² a²nũ²a² ã̱³xa² yxo²ĩ²yũ¹sai¹nxa³wa². Nxe³sain¹kxan²ti³ wxãi²na² yxo²ĩ²yũ¹sah¹lxi¹lxa². Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Kris²tu³jah¹lo²su² te²a² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³jah¹lo²su² te²sa¹jai¹ti²tu¹wa².
Nxe³sxã³ yxo²ĩ²sai¹nxa³te²na² ĩ³wã̱³txi³sain¹kxai²nãn²tu̱³ nxe² ĩ³wa²lũ³xai¹na¹wa². Jã¹nxe³sxã³ wa³ko³na¹tãu³a² yain³txi³su² ta̱³nxa² ĩ³na²kxi²jau³su² ta̱³nxa² ũ³hũh¹sain¹kxai²nãn²tu̱³ sa²so¹kxai¹na¹ju³ta² wain³na³la². Hxi²ka¹nhĩ̱³na¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ txu¹ha² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ta¹ka³lxa² so¹na¹tũ¹xã¹. Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ wain³na³la². U²lxi³ hai³kxa² ai³li² kan²txi³ tẽ³i² nxe³na¹ju³ta² wain³na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txa² te²yã¹nxe² kãi³i² Je³su²jah³lai²na² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² a²lon³ti³nãu³xa² te²yã¹nxe² kãi³ai¹ni² Pe²jah³lo¹na² te²yã¹nxe² kãi³i² nxain¹te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe² kãi³a¹ju³ta² hxi²kan¹nũn³na¹wa². Nxe³sxã³ Bar³na³be²ah³la² txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² o²la³kxi²nũh¹nx2ti³ya³ha¹tãu³a² ũ³yho³hi²si¹sah¹lxi³nhĩn¹jau³nũ³su² kwa³na³sih¹nxa²lxa¹jau³su² wai³nhĩ̱³nx2na³la². Te²u¹jã¹nxe³jut3su² so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² wa³ko³nain¹kxai²nãn²tu̱³ nũh¹wa³kon³sxã³ yain³txa² so¹kxain¹te²sxa³yu²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ o²la³kxain¹kxa² yo³ha² ũ³yho³hi²hain¹te²jai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ hai³sxa² ũ³whĩ̱¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²hai³sxa³khai³xa² yain³txa² ka³to³kxa² ĩ³yain³te²jai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxũn³sxã³ po¹na² wa³kxẽn³yah³la² sa²kxai³lu² po¹na² a²su³su³yau³xa² wxa²wxi̱¹so¹sxã³ ĩ³na²te²jai¹ti²tu³wa². Te²u¹jã¹nxe³nũ³nhĩ̱³na¹wa².
Nxe³nxa²ha¹te¹ ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²nãn¹jau³xa² te²yã¹nxe² e³kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²nãn¹jau³xa² e³te³nah¹lxi¹:
— Po¹nai²na² yũ¹te²a² yain³txa³ki³a² ti̱³ka³la³sxã³ ti̱³ha̱u³si¹hin¹jau³su² ã³ki³hain³kxi²xai³tãu³a² nxẽn¹tãu³a² po¹na² yxo²a² sa²yxo²tai³txa³hẽ¹li¹. Ĩ³yain³ti³ten³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³yain³tai²li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xu¹tai²na² sa²kxai³lu² po¹na² ũ³yhai¹ki̱³ju³ta² so¹lxi³ e³kxi²hĩ̱³nẽ³te²la¹xã³? 10 Ti³he¹nx2nxa³wa². Wa³kon³ki̱³kxa² yo³ha² ĩ³hau³ko³tũ¹nhẽ³te³lhxã³ nxe² ĩ³tih³nxe³nẽ³lain¹te²jai¹ti²ti¹. Hai³sxa² ũ³whĩ̱¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² yain³txa² ki³kan¹ju³ta³nũ³a² wah³nxe³ha²kxai³ yain³txa² ki³kan¹ki³a² wa²ni²lho¹jah¹la² wah³nxe³ha²kxai³ nxe³te²jai¹ti²ti¹. Wa²ni²lho¹hxa³tãu³a¹ yain³txa² wã²nhũ¹nyhu¹si¹nyhain¹jau³nũ³su² wah³nxain¹te²jai¹ti²tu³wa². 11 Jã¹nxa¹jut3su² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³tih³nxe³nx2ti³nha¹ha²kxai³ wxa²yen³kxi³khai³xa² wã²nhũh¹sah¹lxi³nhĩn¹ju³ta² wain³na³la². 12 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²yxo²ha³kxa¹ nxe²kãi³ũ¹hain¹yah³lxin¹nũ²hẽ³la². Te²yã¹nxũn³sĩ¹na¹wa². Sa²sen³so¹sain¹sĩ¹nxa³wa². Yen³kxa² wã²nhũ¹nyhu¹ah³lxin¹kxa² so¹kxi¹nx2ti³sĩ¹na¹ju³ta² wai³nhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ wain³kxan²ti³ hai³txi³ wxa²yen³kxa² ten³sĩn¹te²txã³wa². Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³wã̱³wã̱³txi³yah³lxin¹kxa²ya̱n³txi³su² txa²hxi²ka² wa³kon³sĩ¹na¹tai¹ti²tu³wa². 13 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu¹ a²nũ²a² ĩ²li³te²a² ka³yxuh³xa² tẽ³sxã³ wxã³nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹te³lhxã³ nxain¹kxai²nãn²tu̱³ txah³lxa³kxa² a²ne³ka³na²nhãu³a² a²wã³kxi³kxai³ ũh³wxe² a²wã³kxi³kxai³ sa²so² nxe³sxã³ yai³nain¹te²jai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² hau³ko³tũ̱³ka̱³txa² wa³ko³nain¹tãu³a² yain³kxi³kxai³ yãx1te²a² yai³nain¹te²jai¹ti²tu³wa². 14 Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² ain³kxi²tũ̱³ka̱³txa² hxi²ka² ũ³yhai¹txain¹te²ju²hẽ³la².
15 Jã¹nxa¹ju³kxai³lu¹ te²yã¹nxe² hxi²ka¹na¹kxan²ti³nũ¹ ten³sa²nxa³hẽ¹la². Hai³txi³ a²hĩ¹na¹ ten³sa²nxa³lho³la². He³ja³lu²sa²te³lhxã³ sa³kxan²ti³ yain³txa² ĩ³yai³nxũ³nxa²lxi³te²txã³wa². Jã¹nxe³sxã³ wxa²yen³kxa² wã²nhũh¹sah¹lxin¹ju³ta² ten³sa²nxa³nha²wa². Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² yen³kxa² ten³sa²kxa² ta̱³nxa² yain³txa² yai¹na¹kxa² ta̱³nxa² ĩ³hau³ko³tũh¹sain¹na²hẽ³la². Jãx1sain¹tu¹wa². Nxe³ju³ta² so¹lxi³ te³na¹jau³su² yxo²kãin²txi³ ĩ³hen³txi³na¹tu¹wa². 16 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹ju³ta² ten³jau³su² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². Ĩ³sa²si¹hã³sa³ha²kxai³ nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ju¹tai²li² o²la³kxi²na¹wa². Nxe³na¹ju³ta² o²la³kxi²na¹ha²kxai³ yxo²kãin²txi³ kwait1te²txã³wa². Yxãn¹ta¹ ju¹tai²li² ĩ³hen³txain¹nxa³kxai²nãn²tũ³ Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³ton³kxi³sa²kxa²ya̱n³txi³su² nxa¹nha²wa². 17 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wã²nxũ̱h¹lxi³ ĩ³hen³txi³na¹tũ¹xã¹. Na¹ke³la³te²kxai³ ĩ³hen³txi³na¹kxa² yo³ha² yũ³sa³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³na¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² kwa³na³sa³na²hẽ³la². Nxe³sa³ha²kxai³ te³na¹jut3su² ta̱³nxa² ten³nxa³jut3su² ta̱³nxa² yũ²nxa³wa². Sa²wai³wait3sxã³ sa²yxo²we¹tai¹na¹ju³ta² so¹lxi³ yũ²na³la². 18 Nxe³na¹jut3su² yã¹te²ta̱³ ũ³yho³hi²sa²te³ji¹wa²? Wãn³txai²li² ĩ³hen³txi³na¹tãu³a¹ a²yo³ha² ten³nxa³ju³ta² ka³lih³kxi²sa³tu¹wa². Ju¹tai²na² so¹lxi³ ten³sa³nha²wa². Wã²nxũ̱h¹ ĩ³hen³txi³na¹wa². Ũ³yho³hi²sa²si¹yhah¹lxin¹jau³su² hxi²kan¹txi³ kwa³na³nx2ta¹kxan²ti³ wxa²yen³kxa² ten³te²txã³wa².
19 Ã³wa²sut1sxã³ yxau³jah¹lo²sa¹wa². Ũ³yho³hi²sa²jah¹lo²la³ yũ³sa²nxa³ha²kxai³ sa²yxo²we¹ta¹ju³ta³la³ yũ³sa²nxa³nha²wa². Nxe³yãn¹ta¹ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³te³lhxã³ nxa¹wa². Nxe³sxã³ wã²nxũ̱h¹ wi¹lhit1sxã³ kwa²wa³ka³li³yu³ta³lo³tũ¹ha¹tu¹wa². 20 Jã¹nxa¹ju³kxai³lu² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹ta¹ha²kxai³ ã³wa²sut1sxã³ yxau³na¹wa². Hai³txi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² yxau²xai³lain¹ju³ta³la³ a²wa³kxẽn³tot3sai¹nxa³ha²kxai³ Moi³se²ah³lu¹tai²na² kwa³na³jau³xu¹tai²na² a²wa³kxẽn³tot3sa²nxa³ha²kxai³ nxe³jah¹lo²sa¹wa². Nxe³te²sa¹kxan²ti³ Ju³te²an¹ta² sxi²nhãu³a² yxau²xai³la¹kxai²nãn²tu̱³ Ju³te²an¹tũ̱³ka̱³txa² yxau²xai³kxa²yã¹nxe² yxau²xai³la¹wa². Nxa¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su²jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³ain¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah¹lai²na² sxi²nhau³a² yxau²xai³la¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³jah¹lu¹ta² yã¹nxe² yxau²xai³la¹wa², Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²si¹hain¹jau³sa³. 21 Te²yã¹nxe³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² a²sxi²nhãu³a² yxau²xai³la¹kxai²nãn²tu̱³ Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² kwa³na³jau³xu¹tai²na² nxe³wã²na³a¹wa², Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²wet1si¹hai¹na¹jau³sa³. Jã¹nxa¹jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² kwa³na³jau³xa² sa²yxo²ã³nxa³hẽ³la². Nxe³yãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹lai²na² kwa³na³jau³xa² sa²yxo²we¹ta¹jau³lo³na¹wa². 22 A²nũ²a² a²ẽ¹nãu³a² a³la³kxi²nxa³te²a² yxau³kxai¹na¹kxai²nãn²tu̱³ ã²la² kãin² a³la³kxi²na¹jau³xai²na² yxo²kãin²txi³ ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹ju³ta² yũ²nxa³wa². Nxe²nxa³ju³ta²sa¹:
— Toh³li³jau³su² e³i¹lxi¹. A³la³kxi¹nxa³lxi¹. Nxa¹jau³la³ e³sa²nxa³nha²wa². Nxe³na¹ju³kxai³lu² a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² hxi²kan¹txi³ ĩ³yan³ta³kxi²sxã³ yxau³nũ¹ha¹kxai²nãn²tu̱³ nxe²kãi³ũ¹ha¹wa². Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹jau³nũ³a² so¹lxi³ ten³sa³nha²wa².
23 A²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ain³kxi²si¹hai¹na¹jau³su² nxe²kãi³a¹wa². Nxe³sxã³ ain³kxain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ka³li³kxi²nũ¹sain¹na³la². 24 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² kwa²wa³ni³lon³sxã³ ã³naun³ti¹hain¹kxai²nãn²tu̱³ ka³na³ka³nat3sxã³ ne³ka³ta²xi²te²an²tu̱³ a²yo³ha² so¹kxi²te²ju²hẽ³la², a²yxo²ha³kxa¹ ã³naun³ti¹hain¹kxan²ti³na². Ne³ka³ta²xi²jah¹la² so¹lxi³ yãn¹txi³ nũ̱³kxũn³txi³ ã³ni³ha²kxai³ a²yo³ha² so¹kxi²te²ju²hẽ³la². Ju¹ta² yã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah³lxi³hẽ¹la². 25 Kwa²wa³ni³lon³kxi²te²su² te²a² a²yo³ha² ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² so¹te³lhxã³ ne³ka³ta²ain¹te²ju²hẽ³la². Ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² so¹te³lhxã³ ain¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²khai³nãu³ai²na² nũ³kxũn³txi³ a³wa³ni³lon³sai³nhain¹sãn²te²ju²hẽ³la². Ain¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³nhe³hẽ¹nha²ka³lo³a² so¹hĩ̱³nx2na³la². ùnxe³ka³lo³a² wa³su³txi³ khon³kxi²te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wain³txi³ sa²yxo²wet1sxã³ yxau³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ kxãn¹nãu³a¹ oh³nãu³a¹ yxau³ki̱³tãu³a¹ ũ³yho³hi²nẽ³tu¹wa². A²nxe³nẽ³te²a² khon³kxi²ti³he¹nxe³lxa³lho³la². 26 Nxe³te²yo³ha² so¹kxi²te³lhxã³ nũ³kxũn¹txi³ ã³nih³jut3sũ̱³nxe² o²la³kxi²na¹wa². Jã¹nxũn³sxã³ a²nũ²a² ha¹li¹ ã³wa³ni̱³lon³sxã³ ã³nhe¹lain¹te²ju²hẽ³la². Nxe³ya³kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³jah¹lo²su² jah¹la² nũ³kxũn³jah¹la² a²hxi²kan¹jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ nũ³kxũn³yah³xa³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³sya¹hĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txai²li² ĩ³yau¹ũ³a¹jau³xai²li² nũ̱³kxũn³sxã³ o²la³kxi²na¹wa². 27 Nxe³na¹ju³ta² txa²nũ²nãu³khai³xai²na² sa²yxo²we¹nha²si¹sa²jau³su² txa²nũ²khai³xa² wxa²ka³to³nha² yxau²xai³nha¹wa². Nxe³ha²kxai³ kxã³nãu³a¹ Je³su²jah³la² yen³nãu³a¹ wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³ta³lu²na¹tãu³a¹ txa²nũ²nãu³khai³xa² wxa²ka³to³nha² yxau²xai³na¹ju³tai³tã² wi¹lĩ²sa²nxa³kxa²ya̱n³txi³su² nxe² o²la³kxi²na¹wa².