10
O³ve²a² nũ̱³ka̱³txi³hũ̱³tũ̱³ka̱³txi³su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
1-2 Nxe³nxa²ha¹te¹ nxe³hĩ¹na² Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu², wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³sxã³ ha³lo²a² Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxa² yxau²xai³ye²yhu¹ju³ta³la³ ĩ³yau¹ũ³nẽ³te³lhxã³ ĩ³ye³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xa²sa¹:
— Txa²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ka³yxuh³xa² o³ve²a³ nũ̱³ka̱³txi³hũ̱³tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³, Txai²na¹xai²na² o³ve²a² a²wa³kxẽn³yah³lo²hũ̱³jah¹lo²sa¹ha²kxai³, nx2na³li¹. Nxe³jau³xai²na² ĩ³ye³sxã³ ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. O³ve²a² a²wa³kxẽn³yah³lo²su² nxe³kxai²nãn²tu̱³: “O³ve²a² sxi²ha² ã³wi¹ha¹tũ¹xã¹.” Nxe³kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ sxih²yxo²a² so¹lxi³ ã³wi¹hĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹te²su² te²a² o³ve²a² kãi³sa²no¹jah¹lo²su² te²a², hãi¹nxe³sxã³ hãi³a² yu³tã̱³lxi³ ĩ³ka³la³sxã³ sxi²ha² ã³wi¹hai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, a²wa³kxẽn³yah³lo²su² te²kxai³lu¹, sxih²yxo²a² so¹lxi³ ã³wi¹hai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. “ówi¹ha¹tũ¹xã¹.” Nain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ã̱³xa² sxih²yxo²a² yxo²ĩ²jah¹la² sa²yxo²than²kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Ain¹nũ²la², a²wa³kxẽn³yah³lai²na² a²o³ve²a² ĩ³kaix1tain¹kxai²nãn²tu̱³, a²wa³kxẽ³na² a²yxo²wãn³txa² a²o³ve²ai²na² ain³kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³ha²kxai³, a²wa³kxẽn³yah³lai²na² sa²kxai³lu² a²o³ve²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ka³na³ka³nat3sxã³ yau³ã̱³lxi³ ĩ³yĩ¹li²xai³ain¹sxã³, ĩ³kaix1tai¹nha²kxai³, ã³ne³ka²ta¹sxã³ ãn³tẽ³ain¹sxã³ wa²li³ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Tũ̱¹ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ wa²li³ta³lu²nain¹ka³tu̱³, a²wa³kxẽn³yah³lai²nãn²tu̱³ ã³ne³ka²ta¹sxã³ ai³lai¹nha²kxai³, a²o³ve²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²yon³nãn²ta̱³ ã³naun³ti² hi¹tai¹nha²kxai³, nxe³ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. A²wa³kxẽn³yah³la² a²yxo²wãn³txa² a²ne³nxẽ³kxai³ ain³kxain¹sxã³ ã³naun³ti² hi¹tai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, hai³txi³ a²nũ²a² toh³lxa³ti³su² te²la³ o³ve²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³naun³ti² hi¹tai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. Hãi¹nxe³sxã³ ã³naun³ti¹kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. A²nũ²a² toh³lxa³ti³su² te²yxo²wãn³txa² ne³nxẽ³kxai³ ain³kxi¹xai¹nxa³kxe³su² ã³naun³ti¹kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹.
Nxe³jau³xai²na² ĩ³yau¹ũ³jau³xai²na², Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, a²si³yxau³tãu³a¹ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
— Txai²na² wi¹lhin¹te² wa³kxẽn³yah³lo²hũ̱³te²sa¹i¹. Nxe³jau³su²
óne³wxe³ai¹nxa³ha²kxai³, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ã̱h¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— A²ya³la³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Txai²li² o³ve²a² yxau³thĩ³na² sxih²yxo²hũ̱³te²sa¹i¹. Na¹ha²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² ã³ne³ka²ta¹sain¹sxã³ wxã³ye¹nx2tain¹tai¹ti²ti¹. Wxã³ye¹nx2tain¹sxã³ ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2tain¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, txa²nũ̱³ka̱³txai²na² ain³kxai¹nxa³tai¹ti²ti¹. Ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2tain¹tũ̱³ka̱³txa², ko¹ko¹xa² a²o³ve²a² kãi³sa²no¹jah¹lo²su² kãi³jut3sũ̱³nxe² ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2tain¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, txa²nũ̱³ka̱³txa² ain³kxai¹nxa³sxã³ a²o³ve²a² a²nũ²a² toh³lxa³ti³su² te²yxo²wãn³txa² ain³kxai¹nxa³jut3sũ̱³nxe², a²ki³han³jau³xai²na² txa²nũ̱³ka̱³txa² ain³kxai¹nxa³tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, Txai²li² sxih²yxo²hũ̱³te²sa¹i¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, o³ve²a² sxih²yxo²a² ã³wi¹hain¹kxai²nãn²tu̱³, wa²su¹wa²su¹ yxau²xai³lai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Wi¹lha²hau³ko³kxe³su² te²a² wa²su¹wa²su¹ wa²li³i², ã³yã³wi²hi², jã¹nxe², si³sa² wi¹ju³ta² yain³te³lhxã³ a³ti², ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Te²yã¹nxe³te²hũ̱³nxe², a²nũ²a² a²ten³te²su² te²an²tu̱³, Txai²na² yxo²ĩ²sain¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ wa²su¹wa²su¹ yxau²xai³lain¹tu¹wi¹. 10 Jã¹nxa¹jau³su², a²nũ²a² kãi³sa²no¹jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, sxi²ha² ã³wxã³kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ a²o³ve²a² kãi³i², ĩ³su²lhã³i² wxa²kho³ti², nxe³te³lhxã³ wxã³hĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, Txai²na¹xai²na² ha³lo²ai²na² wxã³na¹ju³tai²na², txa²ka³te̱³na² wi¹la¹tãu³a¹, a²nũ²a² ũ³hũ¹te³lhxã³, kãin² ũ³hũ¹te³lhxã³ wxã³na¹hẽ³li¹. Na¹ha²kxai³, wa²su¹wa²sun¹khai¹nxe² ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³lain¹tu¹wi¹.
11 Txai²li² wi¹lhin¹te² wa³kxẽn³yah³lo²hũ̱³te²sa¹i¹. A²wi¹lhin¹te² wa³kxẽn³yah³la² a²o³ve²a² a³lxi²khai¹nxe³te²su² na³li¹. Ain¹sxã³, ya³lu²kai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Te²yã¹nxe³te²hũ̱³nxe², Txai²na¹xai²na² txa²nũ̱³ka̱³txa² a³lxi²khai¹nxe³te²su² te³na¹xai²na², ya³lu²kxain¹te²su² na¹i¹. Txa²ka³te̱³na¹yu³ta² ã³na¹ũ³hain¹jah¹lo²su² na¹i¹. 12 Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² o³ve²a² wa³kxẽn³sxa³te²su² te²an²tu̱³, kwa² a²yo³ha² so¹lxi³ yxo²kwa̱in³jau³su² wa³kon³te²su² te²an²tu̱³, hai³txi³ a²o³ve²a² ya³lu²kxain¹jah¹lo²su² ti³he¹nx2nxa³i¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³: “Ha̱u³xa² ya̱u³son³na³na¹.” Nxe³kxai²nãn²tu̱³, o³ve²ai²na² ã³na¹sxã³ yuh³lxa³txi³ ã³ni³hai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, a²si³yo³nãn²ta̱³ ha̱u³xai²na² sa²kxai³lu² ã³wxã³kxai²nãn²tu̱³, o³ve²a² a³li²sin³sxã³ i³sxã³ sa²so², sa²tã³ ãn³ka³txe²ta³lxai¹ni², nxe³ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 13 Jah¹lai²na², kwa² yo³ha² so¹lxi³ yxo²kwa̱in³jau³su² wa³kon³jah¹lai²na² yuh³lxa³txi³ ã³ni³hain¹ju³ta², a²yo³ha² so¹lxi³ yxo²kwa̱in³jau³su², hai³txi³ o³ve²a² a³lxi²nxa³jau³su², ã³na¹sxã³ yuh³lxa³txi³ ã³ni³hai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 14 Yxãn¹ta¹, a²wi¹lhin¹te² wa³kxẽn³yah³lo²su² te²ain²txi³ a²o³ve²a² ye³ka¹nai¹nha²kxai³, a²o³ve²ain²txi³ a²wa³kxẽn³yah³la² ye³ka¹nai¹nha²kxai³ yu³hain¹na³li¹. Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Txai²na¹xain²txi³ txa²nũ̱³ka̱³txa² ye³ka¹nai¹na¹ha²kxai³, txa²nũ̱³ka̱³txain²txi³ ye³kan¹sai¹nha²kxai³ yu³sain¹na³li¹. 15 Txai²na² Txa²wĩ³na² ye³ka¹na²waun¹nyhu¹a³sa²na³li¹. Sa³kxa² yã¹nxe², txa²nũ̱³ka̱³txa² ye³ka¹na²waun¹nyhu¹a³sa²na³li¹. Na¹ka³tu̱³, txa²nũ̱³ka̱³txa² a³lxi²na¹kxe³su² na¹ha²kxai³, txa²ka³te̱³na¹ju³ta² ã³na¹ũ¹hain¹sxã³ ya³lu²kxai¹na¹jah¹lo²su² na¹i¹. 16 Na¹ha²kxai³, a²o³ve²a² wa³kxẽn³yah³la² ka³na³ka³na³jah¹lo²su² nxe³kxan²ti³, hai³txi³ o³ve²a² ka³na³ka³na³tũ̱³ka̱³txa² so¹lxi³ wãi²lo³tain¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, ã̱³lxi³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ha³lo²a² yu³tã̱³lxi³ yu³ta² ka³lxa¹ju³ta² yxau³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ wãi²lo³tain¹te²ju²hẽ³li¹. Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², txa²nũ̱³ka̱³txa² yu³tã̱³lxi³ yu³ta² ka³lxa¹ju³ta² yxau³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹, Txai²na¹xai²na² a³lxi²nũ³na¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²la¹i¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² sa²so¹ti³ten³sa³nhai¹. Te²su², txa²wãn³txa² ain³kxi²sain¹nũn³tu¹wi¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³, Txai²na² a³lxi²sai¹nha²kxai³, a³lxi²wau¹nyhai¹nha²kxai³ ya³sain¹tu¹wi¹. Ya³sain¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² yu³tã̱³lxi³ yu³ta² ka³lxa¹ju³ta² yxau³ain¹tũ̱³ka̱³txi³su² kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, a²jut1so¹lxi³ yxau³jut3sũ̱³nxe² nxe³tũ̱³ka̱³txi³nũ³ai²la¹i¹. Nxe³sxã³, a²hxi²kan¹jah³lo²na¹xai²na² ka³na³ka³na³jah¹lo²na¹xai²na² so¹lxi³ na¹ha²kxai³, txa²nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² txa²ka³lxa¹ti³hũ̱³tũ̱³ka̱³txi³su² nxe³ha²kxai³, ai¹nhĩ̱³na¹i¹.
17 Txai²li², txa²ka³te̱³na¹yu³ta² hxi²kan¹txi³ ã³na¹a¹kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³ sa²so¹xi²na¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ so¹lxi³ yxau²sa²tẽ³a¹tu¹wi¹. Na¹ha²kxai³, ã³na¹a¹kxai²nãn²tu̱³, sa²so¹xi²te³lhxã³ ã³na¹sã²na¹tu¹wi¹. Nxe³na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³na² a³lxi²sain¹na³li¹. 18 Hai³txi³ a²nũ²a² ã̱³xa² hxi²kan¹txi³ txa²ka³te̱n³yu³ta³la³ sa²so¹kxi²sa²nxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹. Txai²na¹xai²na² txa²ẽ¹nãu³a¹ te³na¹jau³xa² so¹lxi³ hxi²ka¹ka¹nhe²la² txa²ka³te̱n³yu³ta² ã³na¹a¹ka³tu̱³, ya³lu²na¹tu¹wi¹. Hxi²kan¹txi³ txa²ka³te̱n³yu³ta² ã³na¹ũ³sxã³ ya³lu²na¹ha²kxai³, hã²wxãn³txa³, hxi²kan¹txi³ sa²so¹xi²sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na¹ha²kxai³, na¹tu¹wi¹. Nxe³na¹jau³xai²na², Txa²wĩ³na² a³lxi²sa³ha²kxai³, ĩ³kwa³na³sa²jau³xai²la¹i¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Wãn³txai²nãn²tu̱³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ain³kxain¹ka³tu̱³, wi¹ ĩ³we¹yhu¹xa³kxe³sxu², a²ẽ¹nãu³a¹ e³kxi²nĩ¹nha²sxã³ ã³nhai¹tã³yhain¹sxã³ yxau³ye²yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Nxe³te³nah¹lxi¹, ã³nhait1so¹tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² e³te³nah¹lxi¹:
— Hã³xã¹. Ko̱³nxe³te² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³jah¹lai²la¹i¹. Wen¹sxã³ e³jah¹lo²txã³li¹. Ain³kxain¹ya³sah¹lxi³txa³hẽ¹li¹.
21 Yxãn¹ta¹, ã³nhait1so¹tũ̱³ka̱³txa² ã̱³xa² e³te³nah¹lxi¹: “Nxe²nxa³i¹. Jah¹lai²na² wi¹lhin¹jah¹lai²la¹i¹.” E³ain¹jau³xa², hai³txi³ ko̱³nxe³te² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³jah¹la² wãn³txi³sxa³i¹. Jã¹nxe³kxa¹, ko̱³nxe³te² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³jah¹lo²su²kxa¹, hxi²kan¹txi³ ye³han³jah¹lo²su² a²ye³na² ye³we²ti²ti³hex1hĩ̱³nx2nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² hi²sen³su² Je³su²jah³la² e²nain¹jau³su²
22 Nxe³nxa²ha¹te¹, wa̱³txi²tãu³a¹, ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³yãn³ki³nũ²kxain¹sxã³ ĩ³yain¹tai¹ni², ĩ³ka³li³hai¹ni², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ka³li³si¹hain¹jau³su² ĩ³ye³kxi², ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yãn³tai²na², Sũ̱³na² sxi²ha² yuh³xai²nãn¹thĩ³nũ¹tai²na², ko¹ko¹xa² nũ̱³ka̱³txa² sa²kho³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² ã̱h¹ sa²hau³ko³txi¹xi²ta¹hxai²hẽ¹la². A²kxã³nxu¹tai²na² sa²hau³ko³txi¹xi²ju³tu¹tai²na², kwẽn¹tai²na² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ain³kxi¹xi²te³lhxã³ ã³yãn³ki³nũ²kxi², ĩ³ka³li³hi², ĩ³yain³ti² ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³, sa²hau³ko³txi¹xi²ju³tu¹tai²na² ain³kxi¹xi²te³lhxã³ ta¹hxai²hẽ¹la². 23 Nxe³tãu³a¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² a²ti²ta³lo³kxan¹thĩ³na², Sa³lo³mãu²yah³lu¹tai²na² ton³thĩ³na² ã³nxai³lha²the³ta¹hxai²hẽ¹la². 24 Nxe³te³nah¹lxi¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³te²nãu³xa² ãn³ki³ka³ti³kxain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxet3si¹lxi¹. Kxãn³su² ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²sa²sĩ¹nhxai¹nhẽ³li¹. Jã¹nxe³sa²sĩn¹txa³hẽ¹li¹. Si³ka³ka³kxi² ĩ³ye³kxi²sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² na¹xã¹.” Nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³wa²su¹wa²sut1sxã³ ĩ³yau¹ũ³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. “Nxe³sa²kxah³lo²sa¹i¹.” Nxe³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa², ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— A²lau³ya³nx2ti³to³ha¹tai¹ti²ti¹. Na¹ta¹, yxo²ĩ²sah²lxan³tai¹. Jã¹nxa¹jau³su², txa²wa³ka³li³yu³tai²na² kãi³ya³nx2ta¹ju³tai²na², Txa²wĩ³nu¹tai²na² hxi²kan¹txi³lot3sa³ha²kxai³ kãi³ya³nx2ti³to³ha¹tai¹ti²ti¹. Na¹ha²kxai³, txa²hxi²ka¹na¹ju³ta² ã³ye³yxo²nũ¹sa²sxã³ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³to³ha¹tai¹ti²ti¹. 26 Nxe³ya³nx2ta¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, yxo²ĩ²sah²lxan³tai¹. Wxãi²na² txa²nũ̱³ka̱³txi³sah¹lxa³lxi¹. Nxe³ha²kxai³, yxo²ĩ²sah²lxan³tai¹. 27 Yxãn¹ta¹, txa²nũ̱³ka̱³txa² ha³na³ka³lxin³na³li¹. Txa²wãn³txa² ain³kxi²sain¹tũ̱³ka̱³txi³su² na³li¹. Sain¹ju³ta², ka³yxuh³xa² o³ve²a² nũ̱³ka̱³txa² ain³kxi²sxã³, a²wa³kxẽn³yah³la² a²yxo²wãn³txa² so¹lxi³ ain³kxain¹kxe³hũ̱³nxe², txa²nũ̱³ka̱³txa² ain³kxi²sain¹na³li¹. Ĩ²lxa²ta³lu²nai¹na¹tũ̱³ka̱³txi³su² na³li¹. Nai¹nha²kxai³, ãn³si³tẽ³la³kxi²sa²tũ̱³ka̱³txi³su² na³li¹. 28 Ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ũ³hũ¹ai¹na¹i¹. Na¹ha²kxai³ ĩ³xa̱n³ta³kxai¹nĩn¹ju³ta² yxau²sa²tẽ³ti³he¹nxai¹nx3tho³li¹. Txai²li², txa²nũ̱³ka̱³txa² nũ̱³kxũn³txi³ sa²hau³ko³jah¹lo²sa¹i¹. Na¹ha²kxai³, a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³: “Je³su²jah³la² a²sa³wi³sxa² sa²so¹kxi²na¹tũ¹xã¹.” Nxe³kxan²ti³, txa²hxi²ka³nãu³a¹ sa²so¹kxi²sa²nyhain¹ju³ta³la³ yũ²nxa³i¹. 29 Jã¹nxa¹jau³su², txa²nũ̱³ka̱³txai²na² Txa²wĩ³na² ũ³hũ¹sa²tũ̱³ka̱³txai²la¹i¹. Txa²wĩ³na² hxi²ka²nãu³a¹ yxau³tũ̱³ka̱³txi³su² na³li¹. Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³: “Je³su²jah³la² a²sa³wi³sxa² sa²so¹kxi²na¹tũ¹xã¹.” Nxe³kxan²ti³ Txa²wĩ³na² hxi²ka²nãu³a¹ sa²so¹kxi²nyhain¹ju³ta³la³ yũ²nxa³i¹. Txa²wĩ³na² kãin² nũ̱³kxũn³khaix1jah¹lai²la¹i¹. òla² kãin² nũ̱³kxũn³te²la³ yũ²nxa³i¹. Nxe³ha²kxai³, Txa²wĩ³na² nyhai¹nxa³lho³li¹. 30 Txai²na² A²tah²na¹xai²na², Txa²wĩ³nãin²txi³te²sa¹i¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
31 Nxe³te³na¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³te²nãu³xai²na² sa²kxai³lu¹, tah³lxa³ka³ta² sa²so¹sxã³ tẽ³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² ã³nan³sxã³ ã³ya²lu¹te³lhxã³ ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 32 Ain¹ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wĩ³na² wa³ka³li³yu³ta² wi¹ju³ta² ka³lxa¹txi³ kãi³sxã³ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³to³ha¹tai¹ti²ti¹. Ĩh¹nxe² kãi³a¹ju³ta² ĩ³xa̱n³ta³kxi²sa²sxã³ su²lhã³sa²te³lhxã³ yah³lxin¹ji¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
33 Nxe³te³na¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hai³yo¹. Wi¹kãi³nhi¹lxi¹. Wi¹kãi³nhĩn¹ju³ta²kxai³, su²lhã³nxa²hĩ̱³sĩn¹nxa³i¹. Yxãn¹ta¹, wxa²yxo²a² ko̱³nxe³ti³ e³nhi¹lxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nxe³te²lo³jau³su² e³kxi²nhĩ¹lxi¹. Wxãi²na² a²nũ² so¹lxin³nhĩ¹lxi¹. Nhĩn¹kxan²ti³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ hi¹nha²nhi¹lxi¹. “Txai²na² txa²wĩ³nãin²txi³te²sa¹i¹.” Nhi¹lxi¹. Nhĩ¹nha²kxai³, su²lhã³nxa²sĩ¹na¹ju³ta³nũ³a² wain³na³li¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xai²na² ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ha³te̱h³nxã³nxa² wi¹ko̱³nha²sxã³ a³la³kxah¹lxi¹lxi¹. Nxe³jau³xai²na²sa¹: “Txai²na¹xai²na² Sũ̱³na² Si³yxau³te³na¹xai²na² e³kxi¹nx2ta¹te³nah¹lxi¹: ‘Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na², txa²nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³sah¹lxi¹lxi¹. Yah³lxi¹nha²kxai³, sũ̱³nãin²jah³lxi¹lxi¹. Ya³nx2ta¹i¹.’ ” Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² wãn³txa² ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. 35 Wãn³txi³khai³xai²la¹i¹. Hai³txi³ sa²yxo²ã³ki̱³jau³sxan³tai¹. Nxe³ju³ta² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, nxe³te³nah¹lxi¹: “Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na², txa²wãn³txai²na² ũ³hũ¹nx2ta¹tai¹ti²ti¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ sũ̱³nãin²jah³lxi¹lxi¹.” Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. “Sũ̱³nãin²tain¹na³na¹. Txai²yã¹nxain¹na³na¹.” Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, a²ẽ¹nãn¹jau³su², yhain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. 36 Jã¹nxa¹jau³su², Txai²na² Je³su²jah³lo²na¹xai²na² Txa²wĩ³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²kah³lo²sa¹i¹. Nxe³sa²sxã³ yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³li¹. Na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³na² a²wa³ka³li³yu³ta² kãi³te³lhxã³ wxã³na¹hẽ³li¹. Jã¹nxe³sa²ju³tan¹te²ka³ya̱³tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²tah²sa¹i¹.” Ya³nx2ta¹i¹. Na¹ha²kxai³, hai³txi³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nxe³te²lo³jau³su² e³nxa³i¹. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³: “Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nxe³te²lo³jau³su² e³nhi¹lxi¹.” Sah¹lxin¹ji¹wi¹? 37-38 Txa²kãi³a¹ju³ta², Txa²wĩ³na² kãi³kxa²yã¹nxe³sxã³ kãi³ya³nx2ta¹i¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, txa²kãi³a¹ju³tai²na² ĩ²sah¹lxi³sxã³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ yxo²ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “Je³su²jah³la² yxo²wãn³txa² yxo²ĩ²nxa³lho³na¹.” Yah³lxin¹kxan²ti³, txa²kãi³a¹ju³ta² so¹lxi³ ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ kãi³kxa² yã¹xain¹na³na¹, Je³su²jah³lo²su¹.” Nxe³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² a³la³kxi²yah³lxin¹tu¹wi¹. “Sũ̱³nãin²txi³na¹xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³na¹ha²kxai³, nxũ²kwa̱i³yxau³sa³ha²kxai³ ya³ha¹xã¹.” Nxe³na¹jau³su² a³la³kxi²yah³lxin¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, txa²kãi³a¹ju³ta², Txa²wĩ³na² kãi³kxa² yã¹nxẽn²nxa³ke³la³te²kxai³, ki³ha³nhĩ̱³na¹i¹. Na¹ke³la³te²kxai³, txa²yxo²wãn³txai²na² sa²yxo²ã³sah¹lxin¹ju³ta² wai³nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, nxe²nxa³i¹. Ki³han³jah¹lo²txã³i¹. Txa²wĩ³na² kãi³kxa² yãx1jah¹lo²sa¹i¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxe³ka³tu̱³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xai²na² ĩ³xa̱n³ta³kxain¹sxã³ ĩ³sa²so¹te³lhxã³ ãh¹ o²la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ta¹ Je³su²jah³lai²na² au³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, ã³ain¹sxã³ Jor³tãu²yau³xa² ãn³yxo²ha³ti³sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, nũ¹ã¹ ha³lo²a² a²wi¹lhĩ¹nhĩ¹nai³tã² Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² a²nũ²a² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhu¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a¹, kwẽn¹tai²na² Je³su²jah³la² ã³wi¹hain¹sxã³ yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 41 Ain¹te³na¹, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ã³tĩ̱³yhain¹sxã³ a³ya³txain¹sxã³ ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² wã³nxĩn¹khaix1jah¹lai²la¹i¹. Jah¹lai²na² a²nũ̱³kxũn³ju³ta², kxã³nhxĩ¹nai³tã² Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² ĩ³yau¹ũ³ta³lun²nẽ³te³nai¹ti²ti¹. Hai³txi³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tãn³ta̱³, ha³lo²a² wã³nxĩn¹ju³ta³la³ kãi³ya³nhẽ³lhĩ¹nxa³tai¹ti²ti¹. Nxe³kxan²ti³, wãn³txi³khai³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi²nẽ³lhxã³ Je³su²jah³lai²na² wã³nxĩn¹sxã³ kãi³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³lhĩn¹te³nai¹ti¹ti¹. A²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
42 Ain¹kxe³tu̱³ a²nũ²a² kãi²li³tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².