9
Ye³han³sxã³ wen¹jah¹la² Je³su²jah³la² ye³we²txi²jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² whãi²na¹, ã³nxai³ain¹te³na¹, in³jah³la² ye³han³jah¹la², a³li³la¹hĩ¹nũ¹tai²na² ye³han³sxã³ wen¹jah¹la², ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ta¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wã̱³txain¹te²an¹jau³kxai³la¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Jah¹la² ĩh¹nxe³ju³ta² ye³han³sxã³ a³li³la¹sĩn¹te²sin²tai¹? Jah¹la² ta̱³nxa², a²wĩ³nu²su² ta̱³nxa² a²hã³ka³nũ²su² ta̱³nxa², a²ko̱³nxe³ju³ta² kãi³ai¹nha²kxai³, jah¹la² ye³han³sxã³ a³li³la¹sĩn¹te²sin²tai¹? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxe²nxa³i¹. A²wĩ³nai²la³ ta̱³nxa², a²hã³ka³nai²la³ ta̱³nxa², a²wẽ³sai²la³ ta̱³nxa², hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ai¹nha²kxai³ ye³han³si¹hain¹ju³ta³la³ yũ²nxa³i¹. Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ nũ̱³kxũn³khaix1ju³ta² ye³we²txi²tu¹wi¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² nũ̱³kxũn³ju³tai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²ain¹tu¹wi¹. Jã¹nxe³te³lhxã³, kxã³nãu³ai³tã² jah¹la² ye³han³sxã³ a³li³la¹nha²hẽ³li¹. 4-5 Na¹ha²kxai³, hĩ¹na² wa³ko³na¹tu¹wi¹. Txai²na¹xai²na² yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² yxau³na¹tãu³a² sa²ha²te¹jah¹lo²hũ̱³nxe² yxau³yai¹na¹i¹. Na¹ha²kxai³, hĩ¹na² ha²te¹jut3sũ̱³nhĩ¹na¹ wa³ko³na¹tu¹wi¹. Txa²wĩ³nu¹tai²na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² a²wa³ka³li³yu³ta² wa³ko³na¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, jũ¹nxe² ye³jen¹nãu³a¹, Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Txai²na² ha²te¹jah¹lo²na¹xai²na² ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹kxa²si³yo³na¹, yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² ka³nxah³jut3sũ̱³ju³ta² yxau³ain¹tu¹wi¹. Nxe³tãu³a¹, hxi²kan¹txi³ wa³kon³ki̱³sxa³lho³li¹. Jã¹nxe³kxa²ya̱n³ti³su², a²hĩ¹nai²na², ha³lo²a² ha²te¹jut3sũ̱³nhĩ¹nai²na² wa³ko³na¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
6-7 Nxe³ka³tu̱³, wãn³txai²na² ĩ³ye³ta³lun²ka³tu̱³, yuh³xa² ĩ³ka³su³hã¹ka³tu̱³, a²nũ̱³xa² wxa²we¹ka³tu̱³, ye³han³jah¹la² a²ye³na² wxa²sa²ye³to¹ka³tu̱³, ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³txu¹li¹. Ĩn¹ka³tu̱³, ĩ̱³ye³na² a²ĩ³lxa² Si³lo³e²ye³na² wxa²ye³hi̱³lxi³nhã¹nhu¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te² ĩ³lxa² a²si³yxau³tãu³khai³xa², ĩ³sa²si¹hã³kxe³su² nxe³te²ju²hẽ³la². Nxe³nxa²ha¹te¹, in³txai²na² sa²kxai³lu² ĩ³te³na¹, wxa²ye³hi̱³nha²ka³tu̱³, wi¹ ĩ³ye³ten³nha²sxã³ ten³sa²tã³ta¹hxai²hẽ¹la². 8-9 Nxe³nxa²ha¹te¹, in³txai²na² we²nxi²nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² in³txai²na² ĩ²sxã³ ĩ³ye³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³, a²nũ²a² kxãn³su² ĩ²ain¹to³tũ̱³ka̱³txai²na² kwẽn¹tai²na² ĩ²sxã³ ĩ³ye³i², ã̱³nũ̱³ka̱³txa² in³txai²na² a²sxi²yhe³na² kxãn³su² yxau³kxi²yhain¹tũ̱³ka̱³txan²ta³ kwẽn¹tai²na² ĩ²sxã³ ĩ³ye³i², nxe² ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na² sa²kxai³lu², kxãn³su² ye³han³jah¹lo²sin²tai¹? Kxãn³su² a²yen³kxa² so¹te³lhxã³ hãi¹nxe³sxã³ ĩ³yai³nxũ³hain¹to³jah¹lo²sin²tai¹? Nxe³nxa²ha¹te¹, ha³na³ka³lxi³, a²nũ²a² ã̱³nũn³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Hã³xã¹. Jah¹la²khai³xai²la¹i¹. Nxe³nxa²ha¹te¹, ha³na³ka³lxi³, ã̱³nũn³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³i¹. Yxãn¹ta¹ nxe³jah¹lo²hũ̱³na³li¹. Nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, ye³han³jah¹lo²nũ¹tai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txai²la³na¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
10 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a²nãu³xai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ye³han³sxã³ we²nxi²jah¹la² ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxet3sxã³ wxa²ye³na² ĩ³ye³we²txi²nhãn¹thi²li¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
11 Nxe³nxa²ha¹te¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— In³txai²na², a²ĩ³lxa² Je³su²jah³la², wxã³sxã³ a²nũ̱³xa² wet1sxã³ wxa²ye³to¹lhain¹na²li¹. Sain¹ka³tu̱³, ĩ³ye³kxi²sa²te³nah¹lxi¹: “Ĩ³txu¹li¹. Ĩn¹kxai²nãn²tu̱³, Si³lo³e²ye³na² wxa²ye³hi̱³nha̱¹sẽ¹li¹.” Sain¹na²li¹. Sain¹ka³tu̱³, txai²na² sa²kxai³lu² ĩ³na¹ka³tu̱³ wxa²ye³hi̱³lxi³nha¹li¹. Na¹ka³tu̱³, txa²wã¹ye³nai²na² whãi²na¹ ĩ³ye³ten³nha¹li¹. Ye³han³jah¹la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a²nãu³xai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ye³we²txi¹nxa²jah¹lai²na², ĩh¹ti¹la³ta̱³ yxau³ain¹ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹:
— Ko̱³xain¹nxa³nhai¹. In³txai²na² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² kãin² ĩ³wã̱³txain¹jau³su²
13-14 Nxe³ju³ta², Je³su²jah³la² a²nũ̱³xai²na² wet1sxã³ in³txai²na² ĩ³ye³we²txain¹ju³ta², Sa²ba³to³ nxe³ju³ta², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wa³kon³ti³he¹nxain¹to³hxa³je³na³kxa² ĩ³ye³we²txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², in³txa² ye³han³sxã³ a³li³lah¹jah¹lai²na² tẽ³sxã³, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³tũ̱³ka̱³txa² a²yen³nãu³a¹ ã³yxo²o³tũ¹yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Nxe³te³nah¹lxi¹, ã̱h¹ ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxet3sxã³ ĩ³ye³ten³nhãn¹yu²lhai¹li¹? Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, in³jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A²nũ²a² hi²sen³su² a³lũ³nũ̱³xai²na² wxa²ye³to¹lhain¹na²hẽ³li¹. Sai¹nha²kxai³, wxa²ye³hi̱³nha¹ka³tu̱³, ĩ³ye³ten³nha¹hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ²li³te²a² e³te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na², hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²si¹hã³kxah³lo²sxa³i¹, Sa²ba³to³ nxe³ju³ta² hãi¹nxe³sxã³ ĩ³ye¹nxi²to³ki̱³ju³ta² sa²yxo²ã³jah¹lo²su² ha²kxai³lu¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ²li³tũ̱³ka̱³txa² ã̱³lxi³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe²nxa³i¹. Jah¹lai²na² wi¹lhin¹jah¹lai²la¹i¹. Ĩ³lxi³thi¹nxa³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ wã³nxĩn¹khai¹nxe³ju³tai²na² kãi³ai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹sxã³, hai³txi³ ĩ³wi¹lhi²nxain¹ju³ta³la³ yũ³ti³hex1ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 17 Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², in³txai²na² ye³han³sxã³ we²nxi²jah¹lai²na² ãh¹ ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— “Je³su²jah³lai²na² ĩ³ye³we²txi²sa³hẽ¹li¹.” Nhi¹lxi¹. Nhĩ¹nha²kxai³, jah¹lai²na² ĩh¹nxe³ju³ta̱n¹nũ²su² hĩ̱³nhĩn¹te²la¹xã³? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, in³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³i¹. Je³su²jah³lai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wãn³txa² ĩ³hen³txi³nẽ³jah¹lai²la¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
18-19 Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ã³ne³to³hain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². In³txai²na² kxãn³su² ye³han³sxã³ yxau²xai³ju³ta², ã³ne³to³hai¹nxa³ha²kxai³, ha³la³je¹nĩn³kxai³ ĩ³ye³we²txi²ju³ta² ã³ne³to³hai¹nxa³ha²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nxa³kxe³su², a²wĩ³na² ĩ³kaix1so², a²hã³ka³na² ĩ³kaix1so², ain¹ka³tu̱³, ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na², wxa²ki³lha³lxa²sĩn¹te²la¹xã³? “Ye³han³sxã³ a³li³la¹jah¹lai²la¹i¹.” Ya³nhi¹lxi¹. Ya³hxin¹jau³su², ĩh¹nxet3sxã³ wi¹ten³sa²tã³sĩn¹ji¹wi¹, hĩ¹na²su¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
20-21 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²wĩ³na² a²hã³ka³na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na², txa²wẽt3su² sĩn¹na³li¹. Ye³han³sxã³ a³li³la¹sĩn¹na²hẽ³li¹. Jau¹xai²na² so¹lxi³ ã³ne³wxe³nha¹nhai¹. Yxãn¹ta¹, ĩh¹nxet3sxã³, kwẽn¹tai²na² wi¹ten³sa²tã³te²sin²ta²ku², ĩh¹nxe³te²ta̱³ ye³we²txain¹te²sin²ta²ku², sĩ¹na¹nhai¹. Nxe³jau³xa² ko̱³txi³hex1sĩn¹nxa³nhai¹. Jah¹lai²na² in³txai²la¹i¹. Wẽn³sxa³i¹. Nxe³te²na² ĩ³ye³kxi²sxã³ ĩ³hau³ko³txa²lxain¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxe³jau³xai²na², a²wĩ³na² a²hã³ka³na² wãn³txai²na², fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² yuh³lxi³khaix1nẽn³tain¹jau³su² ĩ³ye³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²wĩ³nai²na², a²hã³ka³nai²na² a²ẽ¹nãu³a² yuh³lxain¹jau³xa²sa¹:
— Ĩ³hen³txain¹ki̱³sxa³lho³na¹. “Je³su²jah³lai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² na³li¹.” Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²ki̱³thĩ³na² ũ³nhũ̱³sa²tã³ha³lo²sai¹nẽ³lhĩ̱³nx2na³na¹. Nxe³ju³tai²na², fa³ri³se² nũ̱³ka̱³txa² wã²nxũ̱¹ha̱in³nhain¹te³nai¹ti²tu³na¹. Jã¹nxẽn³kxa²ya̱n³ti³su² ĩ³hen³txain¹ki̱³sxa³lho³na¹. A²wĩ³na² a²hã³ka³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su², ta¹hxai²hẽ¹la². 23 Nain¹jau³su², ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Ko̱³sĩn¹nxa³nhai¹. Jah¹lai²na² wẽn³sxa³i¹. Ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. A²wĩ³na² a²hã³ka³na² wãn³txa² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
24 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ti¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu¹ ãn³ta³lo³hẽt1sxã³ in³txa² ye³han³jah¹lai²na² ĩ³kaix1tain¹sxã³ ũh³yxo¹tu³nha²sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ye³we²txi²nxa²ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ so¹lxi³ sa²nẽn¹kxi¹txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³lai²na² ĩ³lxi³thin¹jah¹lo²sxa³i¹. Sa²nẽn¹kxi²sĩn¹txa³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Yxãn¹ta¹, in³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² wi¹lhin¹jah¹lo²su² ta̱³nxa², ĩ³lxi³thi¹nxa³jah¹lo²su² ta̱³nxa², nxe³yah³lxin¹jau³su², ko̱³nxe²nx2ti³nxa³nhai¹. Yxãn¹ta¹, kxãn³su² ye³han³sxã³ yxau³hxai²na¹hẽ³li¹. Hĩ¹na² wi¹ten³sa²tã³a¹nhai¹. Jau¹xai²na² so¹lxi³ ã³ne³wxe³na¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹nxe³ju³ta² kãi³kxi¹nxain¹sĩn¹thai¹li¹? Ĩh¹nxe³sxã³ ã³ye³wex2nhĩn¹thai¹li¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Yxãn¹ta¹, in³jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Jau¹xai²na² ĩ³hen³txi³nx2ta¹te¹ni²ti¹. Yxãn¹ta¹ ain³kxi²sah¹lxan³te¹ni²ti¹. Nxe³jaux3jau¹xai²na² ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ãh¹ ãn³ta³lo³hẽ¹ti² ne³ka¹te³lhxã³ ten³yah³lxin¹ji¹wi¹? “Je³su²jah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxi³su² sĩ¹na¹tũ¹xã¹.” Yah³lxi³nũ³nĩn¹ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
28-29 Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu¹, yxo²a̱n³ta³ti³ on³sih¹xa³jau³su² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² so¹lxi³, Je³su²jah³la² a²sa³wit3su² nhi¹lxi¹. Txa²nũ̱³ka̱³txai²na² Moi³se²ah³lu¹tai²na² a²sa³wi³ha³lxi³su² sĩ¹na¹i¹. Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³ye³kxi²sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³lai²na² ĩh¹nxe³ju³tu¹tai²nãn¹te²nũ²su² te²sin²ta²ku², nha¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
30-31 Nxe³nxa²ha¹te¹, in³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe²nxa³i¹. Jah¹lai²na² txa²ye³na² ye³we²txi²sain¹na²hẽ³li¹. Nxe³kxan²ti³: “Ĩh¹nxe³ju³tu¹tai²nãn¹te²nũ²su² te²sin²ta²ku².” Yah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹: “Ĩh¹nxe³ju³ta²ya̱n³ti³ta̱³ ĩ³wã̱³txa³kxi²yah³lxin¹ji¹ku¹.” Ye¹nx2ta¹i¹. Ĩ¹ne³ka²sah¹lxi³hẽ¹li¹. A²nũ²a² wi¹lhin¹jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ sa²nẽn¹kxi²na¹xã¹. Sa²yxo²hau³ko³ta¹xã¹.” Nxe³kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³jah¹la² wãn³txa² so¹lxi³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ain³kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³thin¹jah¹lo²su² wãn³txi³la³, hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³la³ ain³kxi²txi³hex1jau³sxa³i¹. 32-33 Jã¹nxa¹jau³su², Je³su²jah³lai²na² txa²ye³nai²na² whãi²na¹ ye³we²txi²sa³na²hẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³, wi¹lhin¹jah¹lai²la¹i¹. Jah¹lai²na² wãn³txa², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ain³kxi²na³li¹. Nxe³ha²kxai³, ye³we²txi²sa³na²hẽ³li¹. Je³su²jah³lai²na² ãn³si³wxe³tãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³sin²tai¹. Nxe²nxa³ke³la³te²kxai³, hxi²kan¹txi³he¹xai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. Hxi²kan¹txi³ sa²hau³kot3sai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. Jã¹nxa¹jau³su², txa²wã¹ha³lo²a² ko¹xai²na², ãn³si³wxe³hĩ¹nu¹tai²nãn²tu̱³ta¹, kxãn³su² nxe²xai³ka³tu̱³ta¹, hai³txi³ a²nũ²a² ye³han³sxã³ a³li³la¹jah¹lo²su² ye³we²txi²ju³ta³la³, yũ³ti³hex1ta¹hxai²nxa³ti³ai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, kwẽn¹tai²na² so¹lxi³, Je³su²jah³lai²na² ye³we²txi²sa³na²hẽ³li¹. Jah¹lai²na², wi¹lhin¹jah¹lai²la¹i¹. Ya³nx2ti³to³ha¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ko̱³nxe³thin¹jah¹lo²su² nhi¹lxi¹. Yãn³tai²na², wxa²hã³ka²ẽ¹nãu³a¹ a³li³la¹xan³ta̱³lxa² ko̱³nxe³ti³ kãi³nhĩn¹nũ²hẽ³li¹. Nhĩ¹nha²kxai³, ye³han³sxã³ a³li³la¹jah¹lo²su² nhi¹lxi¹. Ko̱³nxe³thin¹jah¹lo²su² nhi¹lxi¹. Wãn³txai²na² ĩ³tih³nxe³sa²nhĩn¹te²ji¹khi³. Nxe³nxa²ha¹nhai¹. Nxe³ain¹ka³tu̱³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxain¹thĩ³na² ũ³nhũ̱³sa²tã³ha³lo²sai¹xain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
A²nũ²a² ye³han³te²hũ̱³nxe² yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
35 Nxe³ju³ta², ũ³nhũ̱³sa²tã³ha³lo²sai¹xain¹ju³tai²na² a²ha³ta̱³nxa², Je³su²jah³lai²na² ain³kxi²te³na¹, ĩ³ha¹txi²ka³tu̱³ ĩ³wã̱³txi³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹la² yxo²ĩ²in¹ji¹wi¹? Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
36 Nxe³nxa²ha¹te¹, in³jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hxi²kan¹jah¹lãi³. Ĩh¹jah¹lo²ta̱n³te²la¹xã³? Yxo²ĩ²ti³ten³sa³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
37 Ai¹nha²kxai³, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txai²na² ĩ²sa¹lxi¹. Nxe³te²na¹xai²na² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹jah¹lo²na¹xai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²sa¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
38 Nxe³nxa²ha¹te¹, in³jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Yxo²ĩ²nxa²ha¹nhai¹. Ain¹sxã³: “Je³su²jah³lai²na² hxi²kan¹khai¹nx2na³nã¹. Ye³ka¹na¹nhã¹, hĩ¹na²sã¹.” Ain¹ka³tu̱³, ã³ka³tih³wxe³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txai²na¹xai²na² wxa²ha³lo²ai²na² wxã³na¹hẽ³li¹. Na¹ka³tu̱³, txa²wãn³txa² wi¹jau³xai²na² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxain¹to³ha¹i¹. Ai¹na¹ka³tu̱³, txa²wãn³txai²na² sa²yxo²wet1sain¹tũ̱³ka̱³txa² yũ², ha³na³ka³lxi³ sa²yxo²wet1sai¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² yũ², nxe³tu¹wi¹. Nxe³ju³ta², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha¹ain¹tu¹wi¹. Nain¹ju³ta²sa¹: A²nũ²a² nxe³te²hũ̱³te²la³: “Ye³han³te²hũ̱³nxe² yxau²xai³la¹xã¹. Wãn³txi³khai¹lxa³ a³la³kxi²sa²nxã³nhã¹. Yxãn¹ta¹, ten³khaix1sa³nhã¹.” Nxe³te²su² te²an²tu̱³, sa²yxo²wet1sain¹kxai²nãn²tu̱³, wãn³txi³khai¹lxa³ a³la³kxain¹tu¹wi¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³, wi¹ten³sa²tã³te²hũ̱³nxe² yxau²xai³lain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ã̱³su² te²hũ̱³te²la³: “Wãn³txi³khai¹lxa³ wi¹la³la³kxi²na¹nhã¹. Wi¹ten³sa²tã³te²hũ̱³na¹xã¹.” Nxe³te²su² kxai²lẽ¹. Sa²yxo²ã³sain¹tũ̱³ka̱³txi³su² hĩ̱³nx2na³li¹. Te²lẽ¹. Wãn³txi³khai¹lxa³ a³la³kxi²nxa³kxe³su², hãi¹nxe³sxã³ ye³han³te²hũ̱³nxe² yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³su² hĩ̱³nx2na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Nxe³jau³xai²na² sa²kxai³lu², fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa², kwa² yxau³yain¹tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa²nxa³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ain³kxi²te³na¹, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²nũ̱³ka̱³txai²na² ha³ta̱³nxãn²txi³ ye³han³te²hũ̱³nxe² yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³sa²nũn³sĩn¹te³ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe²nxa³i¹. “Wi¹ten³sa²tã³te²hũ̱³na¹xã¹.” Yah³lxi¹hxai¹nhẽ³li¹. Nxe³ju³ta²su¹: “Ye³han³te²hũ̱³na¹xã¹. Wãn³txi³khai¹lxa³ a³la³kxi²nhã²nx3nhã¹.” Yah³lxin¹ke³la³te²kxai³, ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ta¹ju³ta³la² yũ³nx2ti³hĩ̱³nx2nxa³i¹. Yxãn¹ta¹, wxa²yu³ta² yah³lxi³hxai²nxã³nhẽ³li¹. “Wi¹ten³sa²tã³te²hũ̱³nha¹nhai¹.” Yah³lxi³hxai¹nhẽ³li¹. Yah³lxin¹kxai²lẽ¹. Wãn³txi³khai¹lxa³ a³la³kxi²yah³lxan³kxe³su², wxa²ko̱³nxe³ju³ta² so¹lxi³ yxau²xai³yah³lxi³to³hi¹nha²kxai³, Txai²li² ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ta¹ha²kxai³, nx2na³li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².