12
Je³su²jah³la² Be³tãn²ya³thĩ³na² yxau³jau³su²
Nxe²xai³nũ²la² Pas²kwa²je³na³kxa² ya̱u³son³nxe³hĩ¹na¹, ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ a³la²ni²sxã³ ãn³te²ti²xai²nxa³hĩ¹na¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ Be³tãn²ya³thĩ³na² ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³na² La²sa³ro³jah³lo²su² te²a², ha³la³je¹nai³kxai³ ya³lu²ju³ta² Je³su²jah³la² a²hxi²ka² sa²yxo²ka³ta³wxe³xi²kxah³lo²su² te²a² a²yxau³thĩn³su², ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nxe³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yain³txa² wxa²we¹tain¹sxã³ Je³su²jah³la² ĩ³yain³yain¹te³lhxã³ ĩ³ka²la¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ka³li³kxi²sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxain¹te³lhxã³ ĩ³ka²la¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² La²sa³ro³jah³lai²na² ĩ³yain³yain¹nũ³nha²kxai³, Mar²ta³ka³lxai²na² a²yain³txa² wet1sxã³ ũ³ai¹nha²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³yai³nai¹nhĩ¹na¹ Ma³ri²a³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² hĩ³ne³kxa² ha³nẽ³yau³xa² wi¹lũ³khai¹nxe³jau³xa² a³lxi²khai¹nxe³jau³xa² Nar²tu³khai³nxe³jau³xa², tẽ³sxã³ Je³su²jah³la² a²yu³kxa² whãi²na¹ ã³yu̱³kẽ¹kxi², ta¹ka³lxai²na² a²nẽ³kĩ̱³sa³na¹ Je³su²jah³la² a²yu³kxa² ĩ³yu̱³ya³na³ta³kxi², nxe³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a¹ sxi²nhãu³ai²na² whãi²na¹ wi¹lũ³ne³yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Ju³ta²sah³lo²su² Ki³lo²thĩ³na² to̱n¹jah¹lo²su², Je³su²jah³lai²na² a²sa³wit3su² ye³jen¹na² ko¹ko¹xa² hxi²ka² ãn³yũ³hũ¹ain¹jah¹lo²nũ³su² jah¹la²kxai³lu² e³ta¹hxai²hẽ¹la².
E³te³nah¹lxi¹:
— Hĩ³ne³ka³yau³xai²na² a³lxi²khaix1nxe³jau³xai²la¹i¹. A²nxe³jau³xai²na² ũ³yho³hi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ũ³yho³hi²ki̱³txã³nxa² kãin²khaix1nxe³txã³nxa² 300 nxe³txã³nxa² so¹kxi²hĩ̱³ki̱³tã³li¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² yen³ki³txa²khai¹nxe³tũ̱³ka̱³txa² ã³yxu¹nũ³ai¹nhĩ̱³ki̱³tã³li¹. Yxãn¹ta¹ nxe³ki̱³sxa³wi¹. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ã³yxu¹nũ³ain¹ki̱³sxa³ji¹? Na¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Yxãn¹ta¹, ki³han³ta¹hxai²hẽ¹la². Hai³txi³ a²nũ²a² yen³ki³txa²tũ̱³ka̱³txa² a³lxi²yhu¹si¹jau³su², Ju³ta²sah³la² a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ĩ³ye³kxi²nha²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Ju³ta²sah³lai²na² kãi³ũ³o¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta²sa¹:
— Txa²wã¹ũ³yho³hi²ki̱³txã³nxũ³a² wi¹wi¹nxe² ũ³ha̱¹kxi²sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ye³jen¹na² a²yen³kxa² ũ³yho³hi²ki̱³txai²li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ĩ³ye³sxã³ Ju³ta²sah³lai²na² ĩ³ye³kxain¹kxan²ti³, hãi¹nxe³sxã³ ũ³ha̱¹te³lhxã³ ũ³hũ¹yhain¹txã³nxũ³a², Ju³ta²sah³la² kãi³ũ³o¹kxain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Hãi¹nxã¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹, Ma³ri²a³ka³lxai²na²su¹. Ye³jen¹nãu³a¹ ya³lu²na¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³ a²nũ²a² sa²nĩ̱³kxi²sain¹tu¹wi¹. Nxe³sa²ju³ta³nũ³su², a²ha² ka³te̱n³su² yxau²xai³la¹hĩ¹nai²na², ta¹ka³lxai²na² txa²nũ²ai²na² ya³lu²na¹jut3sũ̱³nxe², hĩ³ne³kxa² wi¹khai¹nxe³jau³xa² ũ³hẽn¹ta³kxi²sa²sxã³ sa²hau³kot3sye²nx2ti³te¹ni²ti¹. Hãi¹nxã¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Jã¹nxa¹jau³su², a²nũ²a² yen³ki³txa²tũ̱³ka̱³txa² kan²txi³ yxau³ya³nx2tain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, Txai²li² hai³txi³ kan²txi³ yxau³ya³nx2ti³nxa³lho³li¹. Nxe³ha²kxai³ yxau³ya³nx2ta¹hĩ¹nai²na² ta¹ka³lxai²na² sa²hau³kot3sain¹ju³tai²na² wain³na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
La²sa³ro³jah³la² su²lhã³te³lhxã³ jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² a²yxau³ju³ta² a²ha³ta̱³nxa² ain³kxai¹nha²kxai³, wxã³sxĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³lain²txi³ wxã³sxĩ²i², La²sa³ro³jah³la² Je³su²jah³la² hxi²ka² ya³lu²ju³ta² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹kxah³lo²su² jah¹lain²txi³ wxã³sxĩ²i², nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 10-11 Ain¹ka³tu̱³, ya³lu²ju³ta² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹kxah³lai²na² ĩ²ai¹nha²kxai³, ã³nhai¹tũ³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ka³lxa¹nũn³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu², Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³kxai³lu¹, wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³txa² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu¹ La²sa³ro³jah³lai²na² ĩ³su²lhã³te³lhxã³ ĩ³nẽ³wa³kon³nhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Je³su²jah³lain²txi³ ĩ³su²lhã³i², La²sa³ro³jah³lain²txi³ ĩ³su²lhã³i², ju¹ta² wi¹na³li¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²we¹tain¹kxa²ya̱n³ti³su² ki̱³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wih¹jau³su²
12-19 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²ka³nxa³ha²ta³kxai³lu¹, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa², Pas²kwa²nxe³je³na³kxa² ĩ³yain³si¹jau³nũ³su² ã³yãn³ki³nũ²kxain¹tũ̱³ka̱³txi³su², ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², Je³su²jah³la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ya̱u³son³ju³ta² a²ha³ta̱³nxa² ain³kxain¹ka³tu̱³, he³la³nxã³nxa² sa²nãu²so¹sxã³ ĩ³ne³khau²hain¹ka³tu̱³, ĩ³kaix1tain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³sa²nẽn¹kxi²sĩn¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³, wxãi²na² Je³su²jah³lo² ĩ³nxai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²kah³lo²su² te² ĩ³nxai²na², wxã³nhi¹lxi¹. Txa²nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na², Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³su² nhi¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³, Je³su²jah³la² ju³mẽn²ta² wẽ³sa² a³ti²sxã³ ka³tih³ya̱u³kxi²sxã³ wxã³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wxã³yain¹ju³tai²na², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xau³hxai²tẽx1tã² e³te³nah¹lxi¹:
— Si³ãu²thĩ³na² yxau³tũ̱³ka̱³txa² nxe³txi¹. Ha²ya̱³kxa² yuh³lxi³sẽ¹li¹. Wxa²hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³a¹ wxã³tu¹wi¹. Ju³mẽn²ta² wẽn³su² ka³ti̱h³ya̱u³kxi²sxã³ wxã³tu¹wi¹. Ĩ²txa²hẽ³li¹.
Kxã³nxãn¹jau³xa² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ hĩ¹na² Je³su²jah³la² wxã³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wxã³yain¹nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² kãi²li³tũ̱³ka̱³txai²na² Je³su²jah³la² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ju³ta² a²ha³ta̱³nxa², fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ain³kxain¹nũ²la² kãin² ĩ³xa̱n³txi³sxã³ ĩ³ye³kxi²nyhu¹ah³lxi³te³nah¹lxi¹:
— Ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² hxi²kan¹ti³hex1nẽ³lxa³nhai¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ã³si³tẽ³la³kxain¹na³li¹. óna¹nẽ³lain¹sxã³ Je³su²jah³lai²na² so¹lxi³ sa²yxo²we¹tain¹te³ji¹khi³. Na¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ha³lo²ai²na² ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². óne³wxe³ai¹nxa³ju³ta²sa¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ kãi²li³tũ̱³ka̱³txai²na² Je³su²jah³lai²na² kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹te²la¹ku², ĩh¹nxe³ju³khai³ta̱³ kãi³ain¹ji¹ku², na¹nhã¹. A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² a²ẽ¹nãn¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Kwẽn¹tai²na² ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, yxan¹nãu³a¹ Je³su²jah³la² ya³lu²sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²sxã³ wxi²kin³ti³ton³te²la³ ne³ti³hi¹nha²tãu³a¹ ha³lo²ai²na² ã³sa²wa²la³kxi¹xain¹sxã³ ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹te³nah¹lxi¹:
— Hai³yo¹. Hĩ¹na² ã³ne³wxe³sa³nhã¹. Je³su²jah³la² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³kxah³lo²su² na³na¹. Nxe³ha²kxai³, Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xa², “Wxa²hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³a¹ wxã³tu¹wi¹.” Nxe³jau³xai²na² wain³txi³ ĩ³ye³i², ha³na³ka³lxi³ kxã³nxai³tã² a²nũ²a² kãi²li³tũ̱³ka̱³txai³tã² Je³su²jah³la² kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ju³tai³tã² wain³txi³ ĩ³sa²nẽn¹kxi² ain¹na²hẽ³na¹. A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² nha²ta¹hxai²hẽ¹la².
Kre²ka² nũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² ã³te³nain¹jau³su²
20 Nxe³nxa²ha¹te¹, nxe³hĩ¹na² a²nũ²a² ka³lxa¹khaix1nxe³tũ̱³ka̱³txa² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³yãn³ki³nũ²kxi¹xi²sxã³ ĩ³yain³yah³lxi³te³lhxã³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ka³li³si¹jau³xa² ĩ³ye³yah³lxi³te³lhxã³ wxã³yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Yah³lxi³ha²kxai³, Kre²ka² nũ̱³ka̱³txa² yau³xã̱³li³ e³ain¹tũ̱³ka̱³txa² kwa² ha²ya̱³kxa² ka³la²nxa³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu², a²nũ²a² ka³lxa¹khai¹nxe³tũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²yhu¹sxã³ ã³ya̱³lxi²yhu¹sxã³ tĩ̱³nhaun¹nain¹nũn³sxã³ wxã³ain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². 21 A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² Kre²ka² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Fi³li²pah³lai²na² a³ya³ti²sxã³ ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na², Fi³li²pah³lai²na², Bet3sa³i²ta³thĩ³na² Ka³li³le²a²ko³xa² wi³wi³to³thĩ³na² yxau³sxã³ to̱n¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Nxet3si¹lxi¹. Je³su²jah³la² ĩ²ti³ten³sa²sĩn¹nhai¹. Kre²ka² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxe³te³na¹, Fi³li²pah³lai²na² sa²kxai³lu² ain³kxain¹sxã³ wxe²ã³ain¹nũ²la², Ãn³tre²ah³la² a³ya³ti¹xi²yha¹nũ²la² ĩ³ye³kxi²yha¹nũ²la², ha¹lin¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ã³tĩ̱³xi²ya³nhũ²la², Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 23 Ain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Kwẽn¹tai²na² wxi²kin³ti³to³ti³hit1sa³tu¹wi¹. Hĩ¹na² ye³jen¹na² ya³lu²na¹ju³ta² yũ³tu¹wi¹. Hã²wxãn³txa³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²sxã³ oh³xan¹ko³xa² wa̱³li²na¹tu¹wi¹. Nxe³na¹hĩ¹na¹ wxi²kin³ti³to³ti³hit1sa²ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹, Txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²kah³lo²su² te²sa¹ha²kxai³lu¹. 24 Jã¹nxa¹ju³ta² sa²kxai³lu¹ a²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Ha³lo²a², nxe³jut3sũ̱³ju³ta²sa¹: Ka³yã̱³ki³a² kĩ̱h³nũ̱³xa² ũ³whĩ̱¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hau³hau³kon³sxã³ a²ki³ai²na² wa³lu³lon³sxã³ hxan³ka³tu̱³, a²nxã³nxa² tah²nxã³nxa² ã³kwa³lxi²xi²sxã³ wi¹ka³lũ̱³sxã³ ki³ka³lxa¹txi³ ã³ki³i²te²jai¹ti²ti¹. Nxe³yãn¹ta¹, nxe³ki³ai²na² hxa³nxa³kxai²lẽ¹. Tah²nxã³ta³ ũ³sai¹nxa³kxe³su² hãi¹nxe³sxã³ nũ̱h¹ yxau³te²jai¹ti²ti¹. Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², Txai²na¹xai²na² ya³lu²na¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ tah²lxi³ ũ³hũ¹ai¹na¹tu¹wi¹. 25 Jã¹nxa¹jau³su², wxãi²na² sa²kxai³lu² ĩ³ye³kxi²nhyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “Yuh³xai²na² ti¹ai²na² yxau³na¹hĩ¹na² txa²wi¹la¹tãu³a¹ so¹lxi³ a³lxi²sa³nhã¹.” Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²ã³a¹kxan²ti³ ya³lu²ju³ta² ten³sa²nxa³nha¹. Nxe³nhyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² yxau²xai³lyah²lxan³tho³li¹. Yxãn¹ta¹: “Yuh³xai²na² yxau³na¹hĩ¹na¹ txa²wi¹la¹tãu³la³ a³lxi²sa²nxa³nhã¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² su²lhã³sain¹kxan²ti³ yxo²ĩ²a¹ju³ta² ã³na¹nxa³lho³na¹.” Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² a²wi¹lxon³kxi²tãu³a¹ kan²txi³ yxau²xai³lyah³lxin¹tu¹wi¹. 26 Jã¹nxa¹jau³su², a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te² ĩ³nxãn²tu̱³: “Je³su²jah³la² a²sa³wit3so¹na¹tũ¹xã¹.” Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, sa²wai³wait3sxã³ ã³si³tẽ³la³kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah²lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² ĩ²li³jut3sũ̱³ju³ta² he¹a¹kxai²nãn²tu̱³, txa²sa³wi³ha³lxi³ ĩ³nxai²na² whãi²na¹ ã³nho³yha³sah¹lxin¹tu¹wi¹. A³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, sa²yxo²wet1sah²lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² wi¹lhin¹si¹nx2ti³jau³la³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³tu¹wi¹.
Je³su²jah³la² ya³lu²ju³ta³nũ³a², ĩ³yau¹ũ³jau³su²
27 Na¹ha²kxai³, txa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ hxi²waun³ta³kxi²nhã²ha²kxai³, ãin²ta³kxi²nhã²ha²kxai³ nha¹nhai¹. Nha¹ha²kxai³, ĩh¹nxe² Txa²wĩ³na² e³kxi²te³la¹ji¹wi¹? “Wĩ³na² nxe³txi¹. Ha³lo²a² khãuh³lxa³ti³hit1sa²ju³ta³nũ³a² nxe³sa²ju³ta²ya̱n³ti³su² sa²so¹xi²sẽ¹li¹.” Nxe³te³la¹ji¹? Yxãn¹ta¹, hxi²kan¹txi³ jau¹xai²na² ĩ³ye³kxin²nxa³lho³li¹. Txai²li² khãuh³lxa³ti³hit1sa²ju³ta³nũ³ai²na² ã³ne³khauh²kxi²si¹sa²jau³su² wxã³na¹hẽ³li¹. Nxe³sa²ju³ta³nũ³a² ã³na¹ti³ten³sa²nxãn³nhai¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la². 28 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, e³lẽ³na² A²wĩ³na² e³te³nah¹lxi¹:
— Wĩ³na², nxe³txi¹. Wxi²kin³ti³to³nhat1sxã³ ĩ³yĩ¹li²nhat1je¹txai¹nhu¹li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹, oh³nãu³a¹ yxau³jah¹la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxi²kin³ti³to³nha²sxã³ ĩ³yĩ¹li²nha²yai²na¹li¹. Jã¹yxai¹na¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
29 Nxe³jau³xai²na², a²nũ²a² ãn³yãn³nũ²kxain¹tũ̱³ka̱³txa² a²ne³nxẽ³na² ain³kxain¹ka³tu̱³, ha³lo²a² a³la³kxai¹nxa³kxe³su² e³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Ta²li¹na²li¹. Nxe³nxa²ha¹te¹, ã̱³lxi³te² nũ̱³ka̱³txa² e³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Oh³xan¹jah¹la² e³kxi²te²sin²ju²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 30 Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wĩ³na² wãn³txi³na² ĩ³ye³kxi²nẽ³jau³xĩ³na² ain³kxi²si¹nx2ti³jau³su² e³na³li¹. Hai³txi³, Txai²na² so¹lxi³ ain³kxi²si¹sa²jau³su² e³xa³wi¹. 31 Kwẽn¹tai²na² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² a²yo³ha² a̱in³nha²ta³lu²nain¹na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a̱in³nhain¹ka³tu̱³ ko̱³nxe³te²lo³tain¹tu¹wi¹. Kwẽn¹tai²na² ha³lo²a² hau³kon³na³li¹. Nxe³ha²kxai³, kwẽn¹tai²na² yuh³xai²nãn¹ko³xa² a²wa³kxẽn³yah³la² Sa³ta³na²jah¹la² ũ³nhũ̱³sa²tã³ain¹tu¹wi¹. 32 Ai¹nha²kxai³, Txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²kah³lo²na¹xai²na² sa²kxai³lu² sa²so¹sa²sxã³ sa²ka²la¹hẽt1sain¹sxã³ su²lhã³sain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³kaix1sa²so¹ai¹na¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 33 Wãn³txai²na² Je³su²jah³lai²na² ĩ³ye³ka³tu̱³, ye³jen¹na² su²lhã³ain¹ju³ta³nũ³a², hi³sa³ka³txa² ũ³hxi²kĩ¹la³kxi²sxã³ ya²lu¹kxi²nẽ³lain¹ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³nha²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² ã³yãn³ki³nũ²kxi²xain¹tũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xa² kxã³nxu¹tai²na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³jau³xu¹tai²na²sa¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² jah¹la² kxã¹nãu³a¹ ha³ta̱³nxãn²txi³, ka³te̱³na² so¹lxi³ yxau²wa³to²hi²sa²tẽ³tu¹wi¹.” Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Jau¹xai²na² wain³jau³xai²la¹i¹. Yxãn¹ta¹, wxa²wãn³txi³kxai³lu¹: “Txai²na² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²kah³lo²na¹xai²na² sa²ka²la¹hẽt1sain¹sxã³ su²lhã³sain¹tu¹wi¹.” Nxe³nhi¹lxi¹. Nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱n³su² yxau²wa³to²hi²sa²tẽ³hĩ̱³nx2nxã̱³lxi¹, Wxãi²li¹. Nhĩ¹nha²kxai³, Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²kah³lo²su² nhĩn¹ji¹ku¹, ĩh¹nxe³ju³ta̱n¹nũ³su² nhĩn¹ji¹ku¹ nxa²nha¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
35 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Jũ¹nxe² hĩ¹na²kxai³, ha²te¹jah¹lo²na¹xai²na², Sũ̱³na² yen³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³jah¹lo²na¹xai²na² yxau²xai³lya³nx2ta¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³, yxau³ya³nx2ta¹hĩ¹na¹ txa²wãn³txa² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹. A²ya³la³tu̱³ wãn³txan²tu̱³ a³la³kxah¹lxin¹txai²lã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²ha²te¹ju³ta² ã³nxai³ti³hũ̱³nxe², a²ya³la³lyau³tu̱³ wi¹la³la³kxah¹lxin¹tu¹wi¹. Jã¹nxa¹jau³su², ka³nxah³ju³ta² ã³nxai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³: “Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ ã³nxai³lah¹lon³ku².” Nxe³hĩ̱³ki̱³tã³li¹. Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Txai²na¹xai²na², ha²te¹jah¹lo²na¹xai²na² ã³nxĩ³sxã³ he¹ya³nx2ti³nxa³kxai²nãn²tu̱³, na¹kxa²si³yo³na¹, ka³nxah³ju³ta² ai³yah³lxin¹jut3sũ̱³nxe²: “Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ ai³na¹lhon³ku².” Nxe³yah³lxin¹jut3sũ̱³nxe², yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ txa²wãn³txa² ain³kxi²sah²lxan³tho³li¹. Sah²lxan³kxe³su², a²ya³la³lyau³tu̱³, a³la³kxi²yah³lxi³hĩ̱³nx2nxã̱³lxi¹. 36 Nxe³ha²kxai³, he¹ya³nx2ta¹hĩ¹na¹ txa²wãn³txai²na² ain³kxi², sa²yxo²we¹ti², nxe³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txai²yã¹xah¹lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ã̱³xa² a²ya³la³lyau³xan²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³hain¹yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ sa²ha²te¹tain¹te²hũ̱³nxe² yxau²xai³yain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² e³ta³lun²te²ka³ka¹ Je³su²jah³la² ã³na¹ain¹sxã³ ã³no¹wxe³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² sa²yxo²ã³ain¹jau³su²
37 Nxe³ju³ta², Je³su²jah³la² ha³lo²ai²na² yxau²xai³lhĩ¹na², wã³nxĩn¹sxã³ kãi³ju³ta² ka³lxa¹ju³ta² kãi³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yain¹kxan²ti³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 38 Ha³lo²a² sa²yxo²we¹tai¹nxa³ju³tai²na², yãn³tai²na² I³sa³i²ah³lu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wãn³txa² ĩ³hen³txi³nẽ³jah¹lu¹tai²na² e³te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³nãi³. Txa²wã¹wãn³txain²txi³ ĩ³hen³txain¹ki̱³jau³xain²txi³ sa²yxo²we¹tẽ³lai¹nxa³ha²kxai³, Sũ̱³nu² ĩ̱³nxai²na² nũ̱³kxũ³nĩn¹ju³txain²txi³ ye³kan¹ti³he¹nxai¹nxa³ha²kxai³, nxe²na³li¹. Kxã³nxãn¹jau³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹.
A²nxe³jau³xu¹ta²kxai³ nxe³je³na³kxa² ti¹ai²na² so¹lxi³, a²ya³la³tu̱³ nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 39 Jã¹nxain¹jut3su² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu¹ hxi²kan¹txi³ Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tai¹nxa³ju³ta² I³sa³i²ah³lu¹ta²kxai³ wãn³txa² yau³ã̱³lxi³ yãn³tai²na² e³te²an¹jau³kxai³lu¹:
40 — Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² ĩ³ye³sxã³ a²nũ²a² ĩ³lxi³thin¹ti³he¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹: “Ĩ³lxi³thin¹ti³hex1yah³lxi¹hxai²nxãn³tai¹ti²ti¹. Yah³lxi¹nha²kxai³, ye³han³te²hũ̱³nxe² yxau², nex3kax3tũ̱³te²hũ̱³nxe² yxau², yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²lẽ¹. Txa²nũ̱³kxũ³na¹ju³ta³la³ ye³kan¹txi³ ĩ²ti³hex1sah¹lxa³nha²kxai³, Txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² nex3kan¹txi³ ã³ne³to³yhah²lxa³nha²kxai³, yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²lẽ¹. Wxã³sxã³ wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wxa²wa²su¹txa²txi³si¹sah¹lxin¹jau³la³ wxã³yah²lxan³tho³li¹. Jã¹yxah³lxin¹kxa²ya̱n³ti³su² ya³nx2ta¹i¹. Wxã³sah¹lxin¹ju³ta² ten³ti³hex1sa²nxãn³nhai¹, kãin² ĩ³lxi³thin¹ti³hex1yah³lxa³nha²kxai³lu¹.” Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wãn³txa² na²hẽ³li¹.
I³sa³i²ah³lu¹tai²na² ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Nxe³jau³xau³hxai²tẽx1tã², I³sa³i²ah³lu¹ta²kxai³lu² kxã³nhxĩ¹nu¹ta²kxai³, Je³su²jah³la² ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² wxi²kin³ti³ton³khaix1jah¹lo²su² na³na¹. I³sa³i²ah³lu¹tai²na² a²ẽ¹nãn¹jau³la³, ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³:
— Je³su²jah³la², ha³lo²ai²na² wxã³ju³ta²nũ³a² ĩ³ye³a¹tũ¹xã¹. Ain¹sxã³, wãn³txai²na², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa², Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tai¹nxa³jau³nũ³u¹tai²na² ĩ³ye³kxũ¹nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
42-43 Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² a²hxi²kan¹txi³ nũ̱³ka̱³txa² ha³ta̱³nxãn²txi³ wxa²hait1so¹yhain¹tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, hai³txi³ sa²yxo²wet1si¹hain¹jau³la³ txa²wã¹ẽ¹nãu³a² ĩ³sai¹sxã³ e³lẽ³na² ĩ³ye³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la², fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² yuh³li³yhu¹jau³su² ha²kxai³la².
— Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²ki̱³thĩ³na² ũh³nũ̱n³sa²tã̱³ha³lo²sai¹nẽ³lain¹kxa²ya̱n³ti³su², ki̱³nhai¹. Ki̱³sa²kxai³ ko̱n³to³ni² yxau³ki̱³tũ¹xã¹. Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³wi¹lhin¹si¹nhẽ³jau³xa² so¹lxi³ kãin² yxo²kwa̱in³ki̱³ta³nã¹, a²ẽ¹nãu³a²su¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹kxai²lẽ¹. A²nũ²a² wi¹lhin¹si¹hain¹jau³su² so¹lxi³, kãin² yxo²kwa̱i³nain¹kxai²lẽ¹. Hai³txi³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹lhin¹si¹hain¹jau³la³ yxo²kwa̱i³nain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Ain¹jau³su², hai³txi³ Je³su²jah³la² sa²yxo²wet1si¹hain¹jau³la³ e³lẽ³na² ĩ³ye³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
Je³su²jah³la² wãn³txa², ko̱³nxe³te²la² ĩ³yĩ¹lain¹jau³su²
44 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, kãin² ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² a²ten³te²su² te²an²tu̱³, sa²yxo²wet1sain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² sa²yxo²we¹tain¹nũ³nhĩ̱³nx2na³li¹. Hai³txi³ Txai²na² so¹lxi³ sa²yxo²wet1sai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. 45 Jã¹nxa¹jau³su², Txain²txi³ a²nũ²a² yxo²ĩ²sain¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lain²txi³ yxo²ĩ²ain¹nũ³nhĩ̱³nx2na³li¹. 46 Txai²li² yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² wxã³na¹ju³ta², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²ha²te¹te²hũ̱³nxe² wxã³na¹hẽ³li¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² sa²yxo²wet1sain¹kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³kxa² wah³yu³ta³la³ ka³nxah³jut3sũ̱³ju³ta³la³ yxau²xai³lai¹nx3tho³li¹. 47 Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ĩ²li³te²la³ txa²wãn³txai²na² a²ne³nxẽ³na² so¹lxi³ ain³kxi²sain¹kxan²ti³, a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ sa²yxo²wet1sai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ ko̱³nxe³te²la³ o̱x3tain¹nxa³lho³li¹, Txai²li¹. Na¹jut3su² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wxa²wa²sut1si¹hai¹na¹jau³su², ha³lo²ai²na² wxã³na¹hẽ³li¹. Hai³txi³ a²nũ²a² ko̱³nxe³te²la³ o̱x3tain¹te³lhxã³ nxe³jah¹lo²txã³i¹, Txai²li¹. 48 Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² en²sa³ha²kxai³, txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sa³ha²kxai³, a²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹lain¹ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. Nxe³ju³ta²sa¹, txa²wãn³txai²nãn²tu̱³, hĩ¹na² ĩ³ye³kxai¹na¹jau³xai²nãn²tu̱³, yxau²sa²tẽ³xai³ka³tu̱³ hu³, yxan¹nãu³a¹ ha³lo²ai²na² hxan³tãu³a¹, a²nxe³jah¹la² txa²wãn³txai²na² wi¹jau³xai²na² ain³kxi¹xain¹tu¹wi¹. Ain¹kxai²nãn²tu̱³, “Je³su²jah³la² wãn³txa² wi¹jau³xa² kxã³nxa² sa²yxo²ã³a¹hẽ³li¹. Hĩ¹na² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³lxi³sxã³ ĩ³yĩ¹li²sa²nxa³lho³li¹.” Ain¹tu¹wi¹.
49 Txa²wãn³txa² e³a¹jau³xai²na², kwa² hxi²kan¹txi³lo³nha²sxã³ e³nxa³i¹. Nxe³yãn¹ta¹, Txa²wĩ³nu¹tai²na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³sa³na²hẽ³li¹. Nxe³sa²jau³xa² ĩ³wet1sa²so¹sxã³ e³a¹i¹. 50 Txa²wĩ³na² wãn³txa², ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa², ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ yxau²xai³te³lhxã³ ĩ³kwa³na³nẽ³na³li¹. Nxe³ju³ta³, a³la³kxi²na¹nhai¹. Na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³na² wãn³txa² ĩ³wet1sa²so¹na¹jau³xa² so¹lxi³ e³ya³nx2ta¹i¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².