13
Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxã¹jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ Pas²kwa²nxe³je³na³kxa², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ã³yãn³ki³nũ²kxain¹sxã³ kãin² ĩ³yain³tai¹ni² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ka³li³si¹hain¹jau³su² ĩ³ye³kxai¹ni², nxe³je³na³kxa² ya̱u³son³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na², Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxa² whãi²na¹ sxi²ha² thĩ³nãu³xã¹ yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxau³ain¹nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kĩ³la², Txa²wĩ³na² ĩ³yĩ¹li²nũ¹sa²ju³ta² hau³kon³na³na¹. Yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² wa²li³sxã³ Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ĩ³na¹ju³ta³nũ³a² ya̱u³son³kxi²na³na¹. Na¹ha²kxai³, txa²sa³wi³ha³lxai²na² yuh³xai²nãn¹ko³xa² a²sa³wi³ha³lxi³ye²te²nũ̱³ka̱³txai²na² kxãn³su² a³lxi²hxai²na¹hẽ³nã¹. Ka¹txi³ a³lxi²sa²tẽ³hxai²na¹hẽ³na¹. Na¹ha²kxai³, kãin² a³lxai¹na¹ju³ta² txa²sa³wi³ha³lxai²na² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹tũ¹xã¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Yxãn¹ta¹, Ju³ta²sah³la² Je³su²jah³la² a²sa³wi³sxa² ha³la³je¹nai³kxai³tã² Sa³ta³na²jah¹la² wãn³txa² ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Ju³ta²sah³lãi³. Je³su²jah³la² ĩ³ko̱x1ko̱¹son²kxi¹sẽ¹li¹. Sa³ta³na²jah¹la² yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹:
— Hã³xã¹, na¹tu¹wi¹. Ju³ta²sah³la² yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² ĩ³ko̱x1ko̱¹son²kxi²si¹jau³nũ³su², Ju³ta²sah³lai²na² ain³kxi²so¹sxã³ a²ẽ¹nãu³a¹ wxa²sa²no¹kxin¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxe³su², Ju³ta²sah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² wã³kon³te²nãu³xai²na² whãi²na¹, yxau³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ti¹, Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu¹ whãi²na¹ ã³yãn³ki³nũ²kxi¹xi²sxã³ ĩ³yai³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, ha³lo²a² Je³su²jah³la² nũ̱h¹ a³la³kxi²ta³lun²ta¹hxai²hẽ¹la².
— Txa²wĩ³na² hxi²kan¹txi³lot3sa³na²hẽ³nã¹. Na¹ha²kxai³ ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ hxi²ka¹na¹nhã¹. Kxã³nxa², Txa²wĩ³na² ye³na¹ a³li³sxã³ wxã³na¹hẽ³na¹. A¹hĩ¹na¹, Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ĩ³na¹tũ¹xã¹. Yxãn¹ta¹, txa²sa³wi³ha³lxai²na² kãin² a³lxi²na¹nhã¹. Na¹ha²kxai³, hĩ¹na² ĩn²nxa³ta̱³lxa¹ txa²a³lxi²khaix1na¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe²e³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². 4-5 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ti¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ĩ³yain³ta³lun²sã²nxa³kxe³tu̱³, nũ̱h¹ ĩ³sa²yxau³sxã³ a²wã²la² wi²kxi²nha²ka³lo³a² sa²sai¹kxi²nha²sxã³ ũ³ha̱¹nũ²la², to³a²ya³ka³lo³a² wã²la²ka³lo³a² ũ³yhu̱³yã³na³kxi²nha²ki̱³ka³lo³nũ³a² so¹sxã³ sa²si³wa̱³lã̱u²kxi²nha²ka³tu̱³, ĩ̱³yau³xa² kwa³ta³lẽ³nãu³a¹ ã³nẽ¹so¹nũ²la², a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² a²yu³kxa² sa²kxai³lu¹ wxa²yu³hi̱n³ta³kxi², wã²la²ka³lo³ai²na² sa²si³wa̱³lã̱u²kxi²nha²ka³lo³ai²na² ũ³yhu̱³yã³na³ta³lxi³kxi² ũ³yhu̱³ya³na³ta³kxi² nxe²xai³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe²xai³yain¹nũ²la², Pe²jah³la² ã³wxã³nũ²la²:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi²sa²te³lin¹ji¹? Pe²jah³lai²na² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Kãi³kxi¹nxa²ha¹ju³ta² kwẽn¹tai²na² ã³ne³wxe²nxã̱³lxi¹. Yxãn¹ta¹, a²yan¹nãu³a¹ wi¹lã³ne³wxe³nx2tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹, Pe²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxãi²na² ã³sen³sai¹sa²sxã³ hxi²kan¹khaix1te²si¹lxi¹. Nĩ¹nha²kxai³ wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi²sa²txa³hẽ¹li¹. A²nũ²a² hxi²kan¹te²su² te²a² a²sa³wi³ha³lxa² yu̱³kxa² wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi²ki̱³ju³ta² wai³nxa³i¹. Nxe³ha²kxai³ yu̱³kex3nũ³nxa²hxa³lho³li¹. Pe²jah³lai²na² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²yu̱³hi̱³la³kxi¹nxa²hxa³kxai²nãn²tu̱³, txa²sa³wit3sa²hĩ̱³nx2nxa³lxi¹. ónhẽ¹txa²hĩ̱³nxãn²nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹, Pe²jah³lai²na² wãn³txa² te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Txa²hxi²ka³na² whãi²na¹ wxa²hxi²hi̱³la³kxi², txa²yu̱³ka³na² whãi²na¹ wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi², txa²ne³ka³nai²na² whãi²na¹ wxa²ne³hi̱³la³kxi², nxe³sẽ¹li¹. Txa²yu̱³kxa² so¹lxi³ wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi²sa²txa³hẽ¹li¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²sa³wi³sxa³khai³sa³tu¹wi¹. Ju¹ta² ten³sa³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
10 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹nũ²a² whãi²na¹ ho³xi²han³kxi²te³nha², nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³, txa²wã¹yu̱³kxa² so¹lxi³ nã̱³ti³nẽ³lhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi²nha²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, txa²wã¹nũ²a² whãi²na¹ han³kxi²ta³lun²nẽ³lhĩ̱³nx2na³li¹. Jã¹nxa¹jau³xai²na², wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² han³ta³lun²nx2ti³kxe³hũ̱³nxe² wxa²ko̱³nxe³yah³lxin¹ju³ta² wxa²wa²su¹txa²lxa¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, wxa²yu³ta² ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³ o̱n³yah³lxi¹lxi¹. A²nxe³jah¹la², ko̱³nxe³ju³ta² yxau²xai³lain¹na³li¹. Txa²wã¹nã̱³ta² han³kxi²nxa³te²hũ̱³nxe² a²ko̱³nxe³ju³ta² yxau²xai³lain¹na³li¹. 11 Nxe³jau³xai²na², Je³su²jah³la² ha³lo²a² a³la³kxi²kxe³su²:
— Ju³ta²sah³lai²na² ye³jen¹na² ko¹ko¹xa² hxi²ka²nãu³a¹ ã³yũ³sain¹tũ¹xã¹. Nxe³nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na², a³la³kxi²ta³lun²kxe³su², ĩ³ye³sxã³:
— Wxa²yu³ta² ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³ o̱n³yah³lxi¹lxi¹. A²nxe³jah¹la² ko̱³nxe³ju³ta² yxau²xai³lain¹na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nxe³nxa²ha¹te¹, wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxain¹ta³lun²nxa²ha¹te¹, wã²la² ũ³whi²kxi¹xi²nhã²nũ²la², ã³wxe³xi²nũ²la², Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi¹nx2ta¹ju³txai²na² a²si³yxau³tãu³a¹ ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. óne³wxe³nx2ti³xa³ta²lu¹i¹. 13 Nxe³tãu³a² sa²kxai³lu¹: “Txa²sũ̱³nu²yah³lãi³, Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³.” Nxe³sah¹lxi³to³hi¹lxi¹. Jau¹xai²na², wain³txi³ e³yah³lxi³to³hi¹lxi¹, wxa²sũ̱³nũ²sa¹ha²kxai³, wxa²hxi²kan¹txi³sa¹ha²kxai³, nxe³na¹i¹. 14 Yxãn¹ta¹, wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi²nẽ³ju³ta² a²sa³wi³sxa² so¹lxi³ a²wa³ka³li³yu³tai²la¹i¹. Hai³txi³ a²hxi²kan¹jah³la² a²sa³wi³ha³lxa² yu̱³kxa² wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi²ju³ta³la² yũ²nxa³i¹. Nxe³kxan²ti³, Txai²na¹xai²na² wxa²sũ̱³nu²su² na¹kxan²ti³, wxa²hxi²kan¹txi³su² na¹kxan²ti³, wxa²yu̱³hi̱n³ta³kxi¹nx2ta¹te¹ni²ti¹. Jã¹nxe³nhat1jah³lxi³hẽ¹li¹. 15 Kãi³kxi¹nx2ta¹ju³ta² ĩ³ye³ũh¹nx2ta¹i¹. Nxe³nx2ta¹ju³txai²na² kãi³kxi¹nx2ta¹kxa²yãx1nhat1jah³lxi³hẽ¹li¹. 16 Jã¹nxa¹jau³su², a²sa³wi³sxa² hxi²ka¹nxa³i¹. Yxãn¹ta¹ a²sũ̱³na²yah³la² hxi²kan¹te²lã²na³li¹. Jã¹nxe³sxã³, ĩ³kwa³na³nx2ta¹te²su² te³na¹xai²na² hxi²kan¹te²sa¹i¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³kwa³na³nx2ta¹kxe³su² te² ĩ³nxai²na² hxi²kan¹nx2ti³hĩ̱³nx2nxa³i¹. 17 Nxe³na¹jau³xai²na², ã³ne³wxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, sa²yxo²wet1sa²sxã³ kãi³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wi¹lxon³kxi²yah³lxin¹tu¹wi¹.
18 Yxãn¹ta¹, txa²wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na², wxa²yu³tai²na² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nx2ta¹kxe³su² te² ĩ³nxai²na² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Nxe³nx2ta¹kxe³su² te² ĩ³nxai²na² ye³kan¹txi³ ĩ²nx2ta¹jah¹lo²sa¹i¹. Yxãn¹ta¹, wxa²yu³tai²na² sa²yxo²ã³san¹jah¹lo²nũ³su² te² ĩ³nxa² yũ³ah³lxi¹lxi¹. A²nxe³jah¹lo²su², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xa² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² e³te³nah¹lxi¹: “A²nũ²a² yain³txi³nũ̱³xa² ĩ³yain³ya³sain¹jah¹lo²su² te²a² ha³ta̱³nxãn²txi³ ĩ³ko̱x1ko̱¹son²kxi²sain¹tu¹wi¹.” Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. A²nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ ye³jen¹na² a²nũ²a² kãi³kxi²sain¹tu¹wi¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³, ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xa² a²ya³la³tu̱³ ta³lun²tu¹wi¹. 19 Yxãn¹ta¹, Txai²na¹xai²na² ha³lo²a² ũ³hũ¹nx2ti³xa³ta̱³lxa² wãn³txai²na² ĩ³tih³nxe³nx2ta¹i¹. Nxe³nx2ta¹ka³tu̱³, hã²wxãn³txa³ ã³nhau³ko³khai¹nxe³tãu³a¹ ha³lo²a² ĩ²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wãn³txai²na² yxo²ĩ²sah¹lxin¹tu¹wi¹. “Hai³yo¹. Je³su²jah³la² wãn³txi³khai³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi²nẽ³tai¹ti²ti¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³kxah³lo²su² na³li¹.” Sah¹lxin¹tu¹wi¹. 20 A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ e³kxi¹nx2ta¹i¹. A²nũ²a² ĩ²li³te²su² kxai²nãn²tu̱³, txa²sa³wi³sa² ĩ³sa²si¹hã³a¹kxe³su² te²a² sa²yxo²we¹tũ³sain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Txai²na² Je³su²jah³lo²na¹xai²na² sa²yo²wet1sain¹nũ³nhĩ̱³nx2na³li¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³nu¹tai²na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² sa²yxo²we¹tain¹nũ³nhĩ̱³nx2na³li¹.
— Ko¹ko¹xa² hxi²ka²nãu³a¹ ã³yũ³sai¹nĩn¹tu¹wi¹. Nxe³jau³su²
21 Nxe³nxa²ha¹te¹, ĩ³ye³ta³lun²nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ kãin² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²ha²kxai³, ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ e³kxi¹nx2ta¹i¹. Wxa²yu³ta² ka³na³ka³na³tin¹te² ĩ³nxa² ko¹ko¹xa² hxi²ka²nãu³a¹ ã³yũ³sai¹nĩn¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu², a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² sa²kxai³lu² ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²nha²sxã³ ã³nĩ²la³kxi² ta³lun²nhain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³te²la³ta̱³ ĩ³yxaih²kxi²ki̱³te²la³ji¹? A²ẽ¹nãu³a¹ nhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 23 A²nxe³tãu³a² a²sa³wi³sxa² Je³su²jah³la² a³lxi²khai¹nxe³kxah³lo²su² te²a² Je³su²jah³la² a²wi³lẽ³nãu³a¹ sa²nẽn¹kxi²khaix1nxe³je³nãu³a² ã³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 24 Nxe³nxa²ha¹te¹, Pe²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, a²sa³wi³sxai²na² hãi³a² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ya²ha³we¹. Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³li¹. “Ĩh¹te²ta̱³ ĩ³ye³kxin¹te²la¹xã¹?” Nxe³txai¹nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²sa³wi³sxai²na² Je³su²jah³la² sa²nẽn¹kxi²khaix1nxe³je³na² ã³wxe³jah¹lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, Je³su²jah³la² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ĩh¹te²ta̱n³te²la¹xã³? Yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— A²yain³txi³nũ̱³xa² sa²so¹sxã³ yain³txi³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹sã²na¹ka³tu̱³, ĩ³ko̱x1ko̱¹son²kxi²sa²jah¹lo²nũ³ai²na² ũ³hũ¹ai¹na¹tu¹wi¹. Nxe³jah¹lo²su² na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² yain³txi³nũ̱³xa² sa²so¹sxã³ a²yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹sxã³ Ju³ta²sah³la² sa²kxai³lu², Ki³lo²ko³xa² to̱n¹jah¹la² sa²kxai³lu², Si³mãu²ah³la² a²tah²yah³la² sa²kxai³lu², ũ³hũ¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 27 Nxe³tũ̱³xai²na², Ju³ta²sah³lai²na² sa²so¹sxã³ ĩ³yai³nain¹tãu³ Sa³ta³na²jah¹la² sa²kxai³lu² Ju³ta²sah³lai²na² a²nxũ²kwa̱i³nãu³a¹ ã³nxũ²kwa̱i³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, Ju³ta²sah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²a² kãi³te³lhxã³ nĩn¹ju³ta² hxi²wa³su³sẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Yxãn¹ta¹, wãn³txai²na² hãi³jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³la³ hai³txi³ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ã³wxe³yain¹tũ̱³ka̱³txai²na² a³la³kxain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 29 A³la³kxai¹nxa³ju³ta²sa¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² a²ẽ¹nãn¹jau³xa² ĩ³ye³kxi²nha²jau³xa²sa¹:
— Ju³ta²sah³lai²na², txa²wã¹yo³hi²ki̱³txã³nxũ³a² ũ³ha̱¹kxi²nẽ³jah¹lo²su² na³na¹. Nxe³ha²kxai³, Je³su²jah³lai²na² wãn³txai²na² Ju³ta²sah³la² ĩ³ye³kxain¹jau³xai²na²sa¹: “Yain³txi³nũ̱³xa² Pas²kwa²nxe³je³na³kxa² ĩ³yain³ki̱³tũ̱³nxũ³a² ũ³yho³hi²so¹kxi²si¹hain¹jau³su² ta̱³nxa², a²nũ²a² a²yen³kxi³hxa³te²su² te²a² txa²wã¹yo³hi²ki̱³txã³nxũ³a² ũ³hũ¹si¹hain¹jau³su² ta̱³nxa², nxe³hĩ̱³nx2na³na¹ Je³su²jah³la² wãn³txa²su¹.” A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² a²ẽ¹nãn¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la².
30 Nxe³ka³tu̱³, Ju³ta²sah³lai²na² a²yain³txi³nũ̱³xai²na² sa²so¹kxi²sxã³ ĩ³yain³ta³lun²ka³tu̱³, wa²li³ka³tu̱³ ka³nxah³ju³ta² wa²li³ta¹hxai²hẽ¹la².
Wãn³txa² tah²yau³xa² ĩ³kwa³na³jau³su²
31 Nxe³nxa²ha¹te¹, wa²li³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹ a²sa³wi³ha³lxa² wã³kon³te²nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Kwẽn¹tai²na² ha³lo²a² hau³kon³na³li¹. Na¹ha²kxai³, Txai²na² wxi²kin³ti³to³ti³hit1sa³tu¹wi¹. Nxe³sa²ju³ta², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²sain¹tu¹wi¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ txa²kãi³a¹ju³ta² ĩ²sain¹kxai²nãn²tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wxi²kin³ti³ton³khai¹nx2na³li¹.” A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹, sain¹tu¹wi¹. 32 Sain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²hxi²ka² wxi²kin³ti³to³ti³hit1sa³tu¹wi¹, kwẽn¹tai²nah¹lxi¹. Sa³kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²sain¹kxai²nãn²tu̱³: “Hai³yo¹. Je³su²jah³lai²na² wi²kin³ti³ton³khai¹nx2na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wxi²kin³ti³ton³kxa² yã¹nx2na³li¹.” Sain¹tu¹wi¹. 33 Txa²wẽ³ha³lxãi³. Jũ¹nxe² kxãn³su² yxau³ya³nx2ta¹ka³tu̱³ ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹tãu³a¹, ã³ten³sah¹lxin¹tu¹wi¹. Sah¹lxin¹ta¹, ĩ³te³lhxã³ na¹tãu³a¹ hxi²kan¹txi³ ãn³si³tẽ³sah¹lxan³tho³li¹. Nxe³na¹jau³xai²na², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai³tã² ĩ³ye³kxai¹na¹tai¹ti²ti¹. Hĩ¹nai²na² jau³jau¹xai²na² yã¹nxe³jau³xa² ya³nx2ta¹i¹. 34 Na¹ha²kxai³, wãn³txa² tah²yau³xa² ĩ³kwa³na³nx2ta¹i¹. Nxe³jau³xa²sa¹, a³lxi²waun¹nhat1jah³lxi³hẽ¹li¹. A³lxi¹nx2ta¹kxa² yã¹nxe³nhat1jah³lxi³hẽ¹li¹.
35 Nxe³nhyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txa²sa³wi³ha³lxi³lo³txa²lxa¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ain³kxi²nx2tain¹tu¹wi¹. “Tũ̱¹ka̱³txai²na² Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³khai³nũ̱³ka̱³txai²la¹i¹.” Nxe³nyhain¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Pe²jah³lai²na² Je³su²jah³la² sa²yxo²ã³jau³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
36 Nxe³nxa²ha¹te¹, Si³mãu² Pe²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ ĩ³te³lin¹ji¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹:
— Ĩ³te³lhxã³ na¹tãu³a¹ hxi²kan¹txi³ ãn³si³tẽ³kxi²sa²nxãn³tho³li¹, hĩ¹nai²na²su¹. Yxãn¹ta¹, yxan¹nãu³a¹ ãn³si³tẽ³kxi²san¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
37 Nxe³ta¹, Pe²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Hĩ¹na² ã³si³tẽ³nxa²ha¹ju³ta² ten³khaix1sa³nhai¹. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ hĩ¹na² ã³si³tẽ³nxa²ha¹ju³ta³la³ yũ²nxa³te²la¹xã³? A³lxi²khai¹nxa²ha¹nhai¹. Na¹ha²kxai³, su²lhã³sain¹kxan²ti³ ã³nã¹nxa²hxa³lho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
38 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— “A³lxi¹nxa²ha¹jau³su² su²lhã³sain¹kxan²ti³ ã³nã¹nxa²hxa³lho³li¹.” Sah¹lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, ko̱³nhxa²sxã³ e³xa̱³lxi¹. A²ya³la³tu̱³, wãn³txi³tu̱³ e³kxi¹nxa²ha¹i¹. Ka³la³ka³la²a² ĩ³yai²li²nxa³ta̱³lxa¹, wxãi²na² ten³si¹sa²nxãn³jau³nũ³su² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ nxe² ĩ³ye³xi²to³hin¹tu¹wi¹: “Je³su²jah³la² ĩ²ti³hex1te²txã³i¹.” Nxe³kxi²san¹tu¹wi¹. Jau³su² ya³nxa²ha¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².