14
Txa²wã¹wĩ³na² ĩ³la³kxi²si¹nhẽ³jau³su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Hxi²waun³ta³kxi²yhah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹li¹. Jã¹nxe³sxã³ yxo²ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Txa²wĩ³na² sxi²nhãu³a¹ ka³lxa¹khai¹nxe³thĩ³na² yũ²na³li¹. Na¹ha²kxai³, nũ¹ka³nãu³a¹ wxa²ha³lo²su² ko³su² nũn³tãu³a¹ nũ¹ka³nãu³a¹ sa²hau³ko³kxi¹nx2ti³te³lhxã³ ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Wxa²ha³lo²su² ko³su² nũ³ã¹ yũ²nxa³ke³la³te²kxai³ ĩ³hen³txi³nx2ti³hĩ̱³na¹i¹. “Yũ²nxa³i¹.” Nxe³nx2ti³hĩ̱³na¹i¹. Yxãn¹ta¹, yũ²na³li¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³na¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²ha³lo²a² sa²hau³ko³ta³lun²kxi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, ã³wa̱³li¹xi²na¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, ã³sa²so¹nx2ta¹tu¹wi¹. Kan²txi³ yxau³ya³sa²si¹nx2ta¹jau³su² nx2ta¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² ĩ²li³jut3sũ̱³ju³ta² he¹a¹tãu³a¹ yxau³ya³sah¹lxin¹tu¹wi¹. Nxe³ju³ta², tĩh³na² ã³nxĩ³na¹tĩh³na²nũ³a² wi¹la³la³kxah¹lxi¹nha²kxai³, ha³lo²a² ã³nxĩ³te³lhxã³ na¹tãu³a¹ wi¹la³la³kxah¹lxi¹nha²kxai³, yah³lxi¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹, To³me²ah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Nxe²nxa³i¹. Ha³lo²a², ã³nxĩ³nhĩn¹ko³nũ³a² ko̱³nũ¹ti³he¹nxe³nxa³sĩn¹nxãn³nhai¹. Sĩn¹nxa³ha²kxai³, ĩh¹nxet3sxã³ tĩh³na² ã³nxĩ³nhĩn¹tĩ³nha²nũ³a² sa²kxai³lu² wi¹la³la³kxi²nha²hĩ̱³nha¹ji¹ku¹, nha¹nhai¹.
Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txai²li² tĩ³nhũ²sa¹ha²kxai³, Txai²li² a²ya³la³tu̱³ te²sa¹ha²kxai³, Txai²li² ka³te̱³na² Si³yxau³tãu³sa¹ha²kxai³, te²sa¹i¹. A²nũ²a² a²ten³te²su² te²an²tu̱³, ã³si³tẽ³sa³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² a³ya³ti²tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, ã³si³tẽ³sa²nxa³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² a³ya³ti²sxĩ²ai¹nx3tho³li¹. Wxa²yu³tai²na², kxãn³su² Txa²wĩ³na² ĩ²ain¹yah³lxi³hxai²nxã³nhẽ³li¹, Txai²li² ye³kan¹txi³ ĩ²sah¹lxi³nhxai²nxã³nha²kxai³lu¹. Wi¹lĩ²sah¹lxin¹ke³la³te²kxai³, Txa²wĩ³na² ye³kan¹txi³ ĩ²yah³lxi³nũ³nhĩ̱³nxa¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ wi¹lĩ²sah¹lxi¹lxi¹. Sah¹lxi¹nha²kxai³ Txa²wĩ³nãin²txi³ ye³kan¹txi³ wi¹lĩ²yah³lxi³nũ³nxa¹lxi¹.
Yxãn¹ta¹, Fi³li²pah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Wxa²wĩ³na² ĩ³yau¹ũ³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ju¹tai²na² so¹lxi³ ten³sa²sĩn¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Fi³li²pah³lãi³. Kxãn³su² yxau³ya³nx2ti³to³ha¹i¹. Ya³nx2ta¹kxan²ti³, txa²hxi²ka¹na¹ju³ta² ye³kan¹txi³ ĩ²sah¹lxan³ji¹wi¹? A²nũ²a² ĩ²sa²te²su² te²an²tu̱³, Txa²wĩ³na² ĩ²nũn³te²su² hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³ha²kxai³, ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³: “Wxa²wĩ³na² ĩ³yau¹ũ³sa²sĩ¹nhẽ³li¹.” Nĩn¹ji¹wi¹? 10 Ne³ka²kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Txain²txi³, Txa²wĩ³na² nxũ²kwa̱i³nãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³nãin²txi³ nxũ²kwa̱i³yxau³sa³ha²kxai³, nha¹i¹. Nxe³na¹jau³xai²na² ã³ne³to³nxa²lxi³ta²lu¹i¹. Na²ha²kxai³, wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³jau¹xai²na², hai³txi³ txa²ẽ¹nãu³nũ¹ai²na² wãn³txa² ã³si³wxe³jau³su² jau³sxa³wi¹. Yxãn¹ta¹, Txa²wĩ³na² nxũ²kwa̱i³yxau³sa²jah¹lai²na² ĩ³wet1sa²so¹sxã³, wãn³txa² wi¹jau³xain²txi³ ĩ³ye³i², ha³lo²a² nũ̱³kxũn³ju³txain²txi³ wxa²kãi³i², ya³nx2ta¹i¹. 11 Txa²wãn³txai²na² yxo²ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Txain²txi³, Txa²wĩ³na² nxũ²kwa̱i³nãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³na¹jau³xain²txi³ yxo²ĩ²i², Txa²wĩ³nãin²txi³ nxũ²kwa̱i³yxau³sa²jau³xain²txi³ yxo²ĩ²i² nxe³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹, jau¹xai²na² hxi²kan¹txi³ yxo²ĩ²sah²lxan³kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² nũ̱³kxũn³txi³ kãi³a¹ju³ta² ĩ²sah¹lxi³sxã³, yxo²ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. 12 A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹kxa²si³yo³na¹, a²nũ²a² sa²yxo²wet1sain¹te²su² te²an²tu̱³, hxi²kan¹txi³lox3tai¹na¹tu¹wi¹. Ai¹na¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² nũ̱³kxũn³txi³ kãi³a¹kxa² yã¹nxe³sxã³ kãi³ain¹tu¹wi¹. òla² nũ̱³kxũn³khai¹nxe³te²su² sa²kãi³ain¹tu¹wi¹. 13 Jã¹nxa¹jau³su², a²yen³kxa² ĩ²li³te²la³, Txa²wĩ³na² ĩ³wã̱³jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txa²ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³ ĩ³wã̱³jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ kãi³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ txa²kãi³a¹ju³ta² ĩ²sain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² wxi²kin³ti³ton³ju³ta² ĩ²ain¹tu¹wi¹: “Txa²wã¹wĩ³na² wxi²kin³ti³ton³khai¹nx2na³li¹.” A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹, nxe³ain¹tu¹wi¹. Jã¹nxe³te³lhxã³ kãi³a¹tu¹wi¹. 14 Jã¹nxa¹jau³su², a²yen³kxa² ĩ²li³te²lxi³, txa²ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³, Txa²wĩ³na² ĩ³wã̱³jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te² yen³kxa² kãi³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹.
Sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² kan²txi³ yxau³ya³nhẽ³jau³nũ³su²
15 Ne³ka²sah¹lxi³hẽ¹li¹. “Txa²hxi²kan¹jah¹la² a³lxi²na¹nhã¹.” Nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wãn³txa² ĩ³kwa³na³nx2ta¹jau³xa² sa²yxo²wet1sah¹lxi³hẽ¹li¹. 16 Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² ĩ³ye³kxai¹na¹tu¹wi¹. Ĩ³ye³kxai¹na¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³nai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² ã̱³xa² Txai²yã¹nxe³jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ti³tu¹wi¹. A²nxe³jah¹la² ã³nhxi²nũ¹nx2ti³jah¹lo²nũ³su² na³li¹. Nxe³sxã³ kan²txi³ yxau²sa²tẽ³ya³nx2ti³tu¹wi¹. óna¹nx2ti³xa³lho³li¹. 17 A²nxe³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹lai²la¹i¹. A²ya³la³tu̱³khai³jah¹lai²la¹i¹. Jah¹lai²na², hai³txi³ ko̱³nxe³thin¹ko³xai²nãn¹tu̱³ka̱³txi³la³ ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³ha²kxai³, ã³ye³wxe³ain¹tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³ha²kxai³, nain¹na³li¹. Nai¹nha²kxai³, hai³txi³ ã³nxũ²kwa̱i³wi¹hain¹ju³ta³la³ hxi²kan¹txi³hex1tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³i¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² ĩ²yah³lxi³te²si¹lxi¹. Nxe³yah³lxi³te²sin¹jau³su², Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lai²na² ka³lu³sa³wxe³nha¹nx2ti³sxã³ yxau³ya³nx2ti³nha²kxai³, wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³sxã³ ĩ²ki²la²khai³yah³lxi³te²si¹lxi¹.
18 Txai²li² hai³txi³ kwa²hãi¹nxe² ã³na¹nx2ti³nxa³lho³li¹. Sai³ki³hũ̱³sxã³ yxau³yah²lxan³tho³li¹. Txai²yã¹nxe³jah¹la² wxã³ya³nx2ti³sxã³ yxau³ya³nx2ti³tu¹wi¹. 19 Jũ¹nxe² ye³jen¹nũ³tãu³a¹ yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ²sai¹nx3tho³li¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² so¹lxi³ ĩ²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txai²na² ka³te̱³na² a²si³yxau³tãu³lo³khai³nxe³jah¹lo²sa¹i¹. Nxe³na¹ju³ta², wxãi²na² sa²kxai³lu² txa²ka³te̱n³sa²ju³ta² yxau²xai³lya³sah¹lxin¹tu¹wi¹. 20 Yxan¹nãu³a¹, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² yxau³ya³nx2ti³tãu³a¹, ha³lo²a² a³la³kxah¹lxin¹tu¹wi¹. Nxe³yah³lxin¹ju³ta²sa¹: Txain²txi³, Txa²wĩ³na² nxũ²kwa̱i³nãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³na¹ha²kxai³, wxãin²txi³ txa²nxũ²kwa̱i³nãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³sah¹lxi¹nha²kxai³, txain²txi³ nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ta¹ha²kxai³, nxe³ki̱³ju³ta² a³la³kxah¹lxin¹tu¹wi¹.
21 A²nũ²a², txa²wãn³txa² ĩ³kwa³na³a¹jau³xa² ã³ne³wi¹sxã³ sa²yxo²wet1sa²jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, a³lxi²sa²jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. A³lxi²sa²ju³ta² nxe² ã³wxe²xai³nxa²ha¹te¹, Txa²wĩ³na² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹: “A²nũ²a², Txa²ki³lha³lxa² a³lxi²nyhu¹sa³nha¹. Nxe³ha²kxai³, Txai²na² a³lxi²yuh³na¹tũ¹xã¹.” Nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, Txai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lo²na¹xai²na² sa²kxai³lu² a³lxi²sa²jah¹lai²na² a³lxi²nũ³na¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³yau¹ũ³nha²ye²na¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³ta²sah³la² ã̱³xa², Ki³lo²ko³xa² to̱¹nxa³jah¹la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ĩh¹nxe³ju³ta²ya̱n³ti³ta̱³, txa²nũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ ĩ³yau¹ũ³nha²sa²sĩn¹te³lin¹ji¹wi¹? A²nũ²a² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³nha²yain¹sĩn¹te³lxan³ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ĩ²li³te²hũ̱³te²an²tu̱³ a³lxi²sa²sxã³ yxau²xai³lain¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sain¹tu¹wi¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³ Txa²wĩ³na² hi²sen³kxai³lu² a³lxain¹tu¹wi¹. Ai¹nha¹kxai²nãn²tu̱³ ãn³tĩ̱³xain¹sxã³ yxau³yain¹nha¹tu¹wi¹. 24 Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² a³lxi²sa²nxa³sxã³ yxau²xai³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sai¹nx3tho³li¹. Jã¹nxa¹jau³su² wãn³txai²na² ne³ka²ki²sah¹lxin¹jau³xai²na² hai³txi³ txa²wãn³txi³khai³sxa³wi¹. Nxe³jau³xai²na² Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹la² a²wãn³txai²la¹i¹.
25 Nxe³na¹jau³xai²na² yxo²ha³kxa¹ yxau³kxi¹nx2ta¹kxa²yu³su² ĩ³hen³txi³nx2ta¹i¹. 26 Yxãn¹ta¹ ye³jen¹na² ĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹kxa²si³yo³na¹ ã³nhxi²nũ¹nx2ti³jah¹lo²nũ³a² A²yãu³ka³txa² wi¹lhin¹jah¹la² wxã³nx2ti³sxã³, kan²txi³ yxau³ya³nx2ti³tu¹wi¹. A²nxe³jah¹la², Txa²wĩ³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ sa²wet1sa²sxã³ ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ti³kxah³lai²la¹i¹. A²nxe³jah¹lo²su² te²kxai³lu¹ a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³ha²kxai³, txa²wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³jau³xai²na² yxo²ha³kxa¹ ain³kxi²ta²hot3si¹nx2ti³jau³su² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³ha²kxai³, Nxe³nx2ti³tu¹wi¹.
27 Txa²hãu²na¹ju³ta² ã³nhãu²no³txa²lxa¹i¹. Hĩ¹na² ĩn²nxa³ti³xa³ta̱³lxa¹ ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nx2ta¹i¹. Nxe³nx2ta¹ha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² hãu²non³sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³sxa³i¹. “Hãu²no³ta¹xã¹.” Nain¹kxan²ti³, hãi¹nxe², hxi²waut3ta³lxain¹sxã³ yxau²xai³yai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, Txai²na¹xai²na² txa²hãu²na¹ju³ta² txa²wi¹lhin¹khaix1na¹ju³ta² ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nxa²lxa¹i¹. Nxe³nx2ta¹ha²kxai³, hãu²non³sxã³ yxau²xai³la¹kxa²yã¹nxe² yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hxi²waut3ta³lxi³nhyah¹lxa³nha²kxai³, yuh³lxa³kxi²yah³lxa³nha²kxai³ nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. 28 Txa²wãn³txai²na²: “Ĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³, ã³wa̱³la² ĩ³xi²sxã³ yxau³ya³nx2ta¹tu¹wi¹.” Nxe³na¹jau³xai²na² ain³kxi²sah¹lxi¹lxi¹. Nxe³na¹ju³ta³nũ³a², a³lxi²sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ka³li³kxi²sah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ĩ³na¹ju³ta³nũ³a² ĩ³ka³li³kxi²sah¹lxi³hĩ̱³nxã̱¹lxi¹, Txa²wĩ³na² ã³sen³sai¹sa²sxã³ hxi²kan¹khaix1jah¹lo²su² ha²kxai³lu¹. 29 Ha³lo²a² yan¹nãu³a¹ ai³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹i¹. Hĩ¹na², ha³lo²a² ũ³hũ¹nx2ti³xa³ta̱³lxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹i¹. Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³, ha³lo²ai²na² ũ³hũ¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, txa²wãn³txai²na² ain³kxi¹xi²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Sah¹lxin¹ka³tu̱³: “Hai³yo¹. Je³su²jah³la² wãn³txi³khai³xa² so¹lxi³ e³kxi²nẽ³te³nai¹ti²ti¹.” Yan¹nãu³a¹ nxe³sah¹lxin¹tu¹wi¹. 30 Jũ¹nxe² ye³jen¹nãu³a¹ so¹lxi³ ãh¹ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Ha³lo²a² ko̱³nxe³thin¹ko³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a²wa³kxẽn³yah³la² Sa³ta³na²jah¹la² ya̱u³son³na³li¹. ósen³sai¹sa²te³lhxã³ ya̱u³son³kxi²sa²na³li¹. Yxãn¹ta¹, jah¹la² kũ³we²ki²la² hxi²ka¹nxa³i¹. Txai²na² so¹lxi³ hxi²kan¹khaix1jah¹lo²sa¹i¹. 31 Na¹kxan²ti³, Txa²wĩ³na² ĩ³kwa³na³sa²jau³xa² so¹lxi³ sa²wai³wait3sxã³ kãi³a¹i¹. “Ya³lu²na¹tũ¹xã¹.” Na¹kxan²ti³nũ¹. Na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³na² a³lxi²na¹ju³ta², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wxa²ye³ka¹tai¹na¹tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³, ĩ³sa²yxau³sxã³ ã³nxai³yah³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².