15
Je³su²jah³la² yain³tẽ¹ha² wi¹khai¹nxe³tẽ¹ha² te²hũ̱³ye²jau³su²
— Txai²li² yain³tẽ¹ha² u²vẽ¹nhu²khai³xa² wi¹khai¹nxe³tẽ¹ha² te²hũ̱³te²sa¹i¹. Txa²wĩ³nai²na² sa²kxai³lu², hai³sxa² wa³kxẽn³yah³lo²hũ̱³te²la¹i¹. Wxãi²na² sa²kxai³lu², u²va²nxũ̱³ki³hũ̱³te²syah¹lxi¹lxi¹. Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ̱³kxan²tu̱³ yain³txa³ki³a² ãn³ki³i²nxa³tũ̱³ka̱³txi³su² a²yxo²ha³kxan²tu̱³, Txa²wĩ³nai²na² ĩ³nũ̱³kxi²lho¹sxã³ ã³sxã³ ã³na¹te²ju²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ̱³kxa² yxo²ha³kxa¹ yain³txa³ki³a² ãn³ki³i²tũ̱³kxan²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ ũ³nhũ̱³we²kxi²te²ju²hẽ³li¹, ã²la² ka³lxa¹txi³ ã³ki³i²si¹jau³su². Jã¹nxa¹jau³su², wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³to³ha¹tai¹ti²ti¹. Nxe³nx2ta¹jau³su², wxa²ko̱³nxe³yah³lxin¹ju³ta² ã³wa²su¹txa²lxi³sxã³, hĩ¹na² wi¹lhin¹nxa²lxi³na³li¹. Yah³lxi¹nha²kxai³, nxũ²kwa̱i³yxau³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txai²na² sa²kxai³lu² nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ta¹tu¹wi¹. Yain³txa³nũ̱³kxa², wã²nxũ̱h¹ ha³na³ka³lxi³ yxau³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ ã³ki³i²te²sxa³yu²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ̱³kxa² a̱u³txi³ nũ̱³yxau³kxai²nãn²tu̱³, wi¹ki³i²te²ju²hẽ³li¹. Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², wxa²nũ̱³ka̱³txai²nãn²tu̱³, nxũ²kwa̱i³yxau³sah¹lxan³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ a²yen³kxa² wi¹te²la³ kãi³yah²lxan³tho³li¹.
Txai²na² yain³tẽ¹ha² hũ̱³te²sa¹ha²kxai³, wxãi²na² a²nũ̱³kxa³nãu³hũ̱³te²jah³lxi¹nha²kxai³, ki̱³te²ju²hẽ³li¹. A²nũ²a² nxũ²kwa̱i³yxau³sa³kxai²nãn²tu̱³, Txai²na² nxũ²kwa̱i³yxau³na¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te²nãn²tu̱³, ha³lo²a² wi¹ju³ta² kãi³hĩ̱³nx2na³li¹. Yain³txa³nũ̱³kxa², wi¹ki³i²te²nũ̱³kxe³hũ̱³nxe², ha³lo²a² wi¹ju³ta² kãi³hĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, ã³na¹sa²sxã³ ha³na³ka³lxi³ yxau³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³he¹yxah³lxan³tho³li¹. A²nũ²a² nxũ²kwa̱i³yxau³sai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² hi²sen³kxai³lu² on³si¹hai¹nxa³jau³su² ĩ³ye³kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Wa³lu³la³nxũ̱³kxa² o³nxa³tũ̱³kxa² wxa²sa²ki³nũ²ki²sxã³ ha³nxe²a² sa²ya̱³ki̱³te²ju²hẽ³li¹. Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Txa²wĩ³na² on³si¹hai¹nxa³jau³su² ĩ³ye³kxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, txa²nxũ²kwa̱i³nãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³sah¹lxi¹nha²kxai³, txa²wãn³txa² a̱u³txi³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ yxau³ya³nx2ti³ha²kxai³, nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²yen³kxa² a²ten³yah³lxin¹kxa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³wã̱³txi³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te²su² yen³kxi³ta³lun²yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² wi¹ju³ta² so¹lxi³ kãi³yah³lxin¹tu¹wi¹. Yain³tẽ¹ha² ki³ka³lxa¹txi³, ã³ki³i²tũ̱³kxe³hũ̱³nxe² wi¹kãi³yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wxa²wi¹kãi³yah³lxin¹ju³ta² ĩ²nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹tu¹wi¹. “Txa²wã¹wĩ³na² wxi²kin³ti³ton³khai¹nx2na³li¹.” A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹, ain¹tu¹wi¹. Ain¹kxai²nãn²tu̱³, wxãi²nãn²ta³, txa²sa³wi³ha³lxi³nãu³khai³syah¹lxin¹tu¹wi¹. A³lxi¹nx2ta¹i¹. Txa²wĩ³na² a³lxi²sa³kxa² yã¹nxe³sxã³ a³lxi¹nx2ta¹i¹. Nxe³nx2ta¹ha²kxai³, a³lxi¹nx2ta¹jau³xai²na² ain³kxi¹xi²sah¹lxi³sxã³ yxau²sa²tẽ³jah¹lxi³hẽ¹li¹. 10 Txa²wãn³txa², ĩ³kwa³na³nx2ta¹jau³xai²na² sa²yxo²wet1sah²lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txa²a³lxi²nx2ta¹jau³xai²na² yxau²xai³yah³lxi³nhĩ̱³nxa¹lxi¹. Txai²na² Txa²wĩ³na² wãn³txa² ĩ³kwa³na³sa³jau³xa² sa²yxo²we¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³na² a³lxi²sa²jau³xai²na² yxau²sa²tẽ³to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Jã¹nxe³sah¹lxi³hẽ¹li¹.
11 Txa²wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Ĩ³ka³li³si¹nx2ta¹jau³su², nxe³nx2ta¹i¹. Txai²na² kãin²ka³lih³sxã³ yxau²xai³khai¹nxe³na¹kxa² yã¹nxe³si¹nx2ta¹jau³su², nxe³nx2ta¹i¹. 12 Txa²wãn³txa² ĩ³kwa³na³nx2ta¹jau³xa²sa¹: “A³lxi²waun¹nhat1jah³lxi³hẽ¹li¹. Txai²li² a³lxi¹nx2ta¹i¹. Nxe³nx2ta¹kxa² yã¹nxe³nhat1ju³yah³lxi³hẽ¹li¹.” 13 A³lxi²khaix3yhu¹ju³ta²sa¹, txa²ka³te̱³na² wi¹la¹tãu³a¹ ã³sxã³ txa²ya̱³lxa³nãu³ ĩ³nxai²na² ya³lu²kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Ju¹tai²na², a³lxi²khaix3yhu¹ju³ta³la³ te²ju²hẽ³li¹. A³lxi²yhu¹ju³ta³la³, ã²la² wi¹ju³ta³la³ yũ³te²sxa³yu²hẽ³li¹. 14 Jã¹nxa¹jau³su², ĩ³kwa³na³nx2ta¹jau³xa² a²ha³kxa¹ sa²yxo²wet1sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txa²ya̱³lxah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. 15 Hĩ¹na²: “Txa²ya̱³lxi³nãu³xa².” Nxe³nx2ta¹tu¹wi¹. Kxãn³su²: “Kwa²wa³ka³li³lo³kxi²sah²lxin¹te²nãu³xa².” Nxe³nx2ti³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, hĩ¹na² nxe³nx2ti³nxa³lho³li¹. Kwa²wa³ka³li³lo³kxi²kxai²nãn²tu̱³, a²sũ̱³na² ha³lo²la³ a³la³kxi²nũ¹ti³he¹xai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² txa²ha³lo²a² a³la³kxah¹lxi¹lxi¹. 16 Hai³txi³ wxa²yu³tai²li² ka³na³ki² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹sah¹lxan³tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, Txai²na¹xai²na² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nxa²ta¹tai¹ti²ti¹. Ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nxa²ta¹ka³tu̱³, ha³lo²a² wi¹ju³ta² kãi³sa²tẽ³si¹nx2ta¹jau³su² ĩ³ka²lat1so¹nx2ta¹tai¹ti²ti¹. Nxe³nx2ta¹ha²kxai³, a²yain³txa²ki³a² wi¹ki³i²txi³hũ̱³nxe² wi¹kãi³yah³lxin¹tu¹wi¹. Jã¹nxe³sxã³ a²yain³txa²ki³a² wi¹te²ta³ki³a² ã³kho³txa³kxe³su² wi¹lxi³yxau³ki³ai²la¹wi¹. Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², wxa²wi¹kãi³yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² wi¹kãi³sa²tẽ³yah³lxin¹tu¹wi¹. Jã¹nxe³si¹nx2ta¹jau³su² ĩ³ka²lat1so¹nx2ta¹ka³tu̱³ hxi²kan¹txi³lo³txa²lxa¹tai¹ti²tu³wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²yen³kxa² Txa²wĩ³na² ĩ³wã̱³txain¹yah³lxin¹kxa² a²yxo²ha¹kxa¹, txa²ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³ ĩ³wã̱³txain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³hũ¹nx2tain¹tu¹wi¹. Jã¹nxe³si¹nx2ta¹jau³su² ĩ³ka²lat1so¹nxa²lxa¹tai¹ti²ti¹. 17 Jã¹nxa¹jau³su², a³lxi²waun¹nhat1jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³na¹jau³xai²na² ĩ³kwa³na³nx2ta¹i¹.
“Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²kwĩn¹kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹.” Nxe³jau³su²
18 Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Yuh³xan¹ta³ko³tan¹tũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³thin¹ko³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²kwĩn¹kxi¹nx2tain¹na³li¹. Nxe³ju³ta² hxi²waut3ta³kxah³lxi³txa³hẽ¹li¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² kxãn³su² yxo²kwĩn¹kxi²sain¹to³hxai²tai¹ti²ti¹. Sai¹nha²kxai³, jã¹nxe³nx2tain¹na³li¹. Yãn³tai²na², yxo²kwĩn¹kxi¹nx2txai¹nxa³ta̱³lxa² yxo²kwĩn¹kxi²sain¹to³hxai²tai¹ti²ti¹. 19 Wxa²yu̱³tai²li²: “Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³sa¹xã¹.” Yah³lxin¹ke³la³te²kxai³, a³lxi¹nx2tai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. “Hã³xa¹, txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹. A³lxi²ki̱³tu¹wi¹.” Nxe³nx2txai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³sah¹lxa³lxi¹. Txai²na² yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ã³sa²hait1so¹nx2ta¹ha²kxai³ txa²nũ̱³ka̱³txi³sah¹lxi¹lxi¹. Nxe³nx2ta¹tai¹ti²ti¹. Nxe³ha²kxai³, yxo²kwĩn¹kxi¹nx2tain¹na³li¹. 20 Txa²wãn³txa², ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³na¹jau³xa²sa¹: Kwa²wa³ka³li³lo³ah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² kũ³we²ki²la² hxi²kan¹yah³lxa³lxi¹. Sũ̱³nu²na¹xai²na² so¹lxi³ ã²la² hxi²ka¹na¹wi¹. Yxãn¹ta¹, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² Sũ̱³nu²na¹xai²na² ha³ta̱³nxãn²txi³ ko̱³nxe³ju³ta² so¹lxi³ kãi³kxi²sain¹to³tai¹ti²ti¹. Ai¹nha²kxai³ kwa²wa³ka³li³lo³ah³lxin¹te² ĩ̱³nxãin²txi³ jã¹nxe³nx2tain¹tu¹wi¹. Jã¹nxain¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sain¹to³tai¹ti²ti¹. Te²yã¹nxe³sxã³ wxa²wãn³txain²txi³ sa²yxo²ã³nx2tain¹tu¹wi¹. 21 Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² ĩ²ain¹tũ̱³ka³txi³sxai¹nxa³wi¹. Ĩ²ai¹nxa³jau³su² yxo²kwĩn¹kxi²sain¹na³li¹. Sai¹nha²kxai³, jã¹nxe³sxã³, Txai²li² sa²hẽ¹ta²lxa¹kxe³su² yxo²kwĩn¹kxi¹nx2tain¹nũn³tu¹wi¹, txa²sa³wi³ha³lxi³sah¹lxi¹nha²kxai³lu¹. 22 A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na², wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³ye³kxai¹na¹tai¹ti¹tu³wi¹. Na¹kxan²ti³ sa²yxo²ã³sa²sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ai¹nhxai²tai¹ti²tu³wi¹. Ain¹ka³tu̱³, Txa²wĩ³na² ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹: “Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã²la² kãin² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹xã¹.” Ain¹na³li¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² wxã³sxã³ Txa²wãn³txa² ĩ³ye³kxain¹nxa³ke³la³te²kxai³, sa²yxo²ã³sain¹ju³ta³la³ yũ³ai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. Ain¹ke³la³te²kxai³, hai³txi³ Txa²wĩ³nu²la³ ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txi³la³ ĩ³yĩ¹lai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. 23 A²nũ²a² yxo²kwĩn¹kxi²sain¹jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³nãin²txi³ yxo²kwĩn¹kxain¹nũn³jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. 24 A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na², Txai²na² yxau³yain¹sxã³ ha³lo²a² nũ̱³kxũn³ju³ta² kãi³yain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Ha³lo²a² a²nũ²a² ã̱³xa² hxi²kan¹txi³ kãi³ti³he¹nxa³kxa², Txai²na¹xai²na² kãi³yain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Yai¹na¹ha²kxai³, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² Txain²txi³ ĩ²sai¹nha²kxai³, Txa²wĩ³nãin²txi³ ĩ²yhai¹nha²kxai³ ya³sai¹nhxai²tai¹ti²ti¹. Ya³sain¹kxan²ti³, ã³ne³to³ti³he¹xai¹nhxai²nxa³tai¹ti²ti¹. óne³to³hxai¹nxa³kxe³su², hãi¹sxã³ Txain²txi³ yxo²kwĩn¹kxi²sai¹nha²kxai³, Txa²wĩ³nãin²txi³ yxo²kwĩn¹kxi²yhai¹nha²kxai³, yuh³xan¹ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² ya³sai¹nhxai²tai¹ti²ti¹. Ai¹nha²kxai³, Txa²wĩ³nu²la³ ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³yĩ¹lain¹tu¹wi¹. “Ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txi³khaix1syah¹lxi¹lxi¹.” Ain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, Txa²wĩ³na² wi¹lhin¹khaix1jah¹lai²la¹i¹. Ain¹jut3su², yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² wxã³sxã³, ha³lo²a² nũ̱³kxũn³ju³ta² kãi³yain¹nxa³ke³la³te²kxai³, txa²nũ̱³kxũ³na¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³hain¹nxa³ke³la³te²kxai³, tũ̱¹ka̱³txai²na² ĩ²sai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. Sai¹nxa³ke³la³te²kxai³, sa²yxo²ã³sain¹ju³ta³la³ yũ³hĩ̱³nx2nxa³i¹. Ai¹nha²kxai³, hai³txi³ Txa²wĩ³nu²la³ ko̱³nxe³thin¹khai¹nxe³tũ̱³ka̱³txi³la³ ĩ³yĩ¹lai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹. “Tũ̱¹ka̱³txai²na², hai³txi³ txa²nũ̱³kxũ³na¹ju³ta³la³ ĩ³yau¹ũ³hain¹nxa³hẽ³na¹. Nxe³ha²kxai³ sa²yxo²ã³sain¹ju³ta³la³ yũ²nxa³xã¹.” Txa²wĩ³na² ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, nxe²nxa³i¹. Tũ̱¹ka̱³txai²na² ĩ²sain¹kxan²ti³ yxo²kwĩn¹kxi²sain¹na³li¹. 25 Yxo²kwĩn¹kxi²sain¹sĩn¹ju³tai²na², kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² a²ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xau³hxai²tẽx1tã² e³te³nah¹lxi¹: “Txai²na¹xai²na², hãi¹nxe² wain³txi³ kãi³yai¹nhxai²na¹hẽ³li¹. Na¹kxan²ti³, kwa²hãi¹nxe² yxo²kwĩn¹kxi²sai¹nhxai²na²hẽ³li¹.” Kxã³nxãn¹jau³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, kwẽn¹tai²na² nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²kwĩn¹kxi²sain¹to³hxai²tai¹ti²ti¹, kwẽn¹tai²na², kxã³nxãn¹jau³xa¹ a²ya³la³tu̱³ ta³lu²nain¹na³li¹.
26 Yxãn¹ta¹, ĩ²ũ¹nx2ti³jah¹la², A²ya³la³tu̱³jah¹la², A²yãu³ka³jxah¹la² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ta¹tu¹wi¹. A²nxe³jah¹la² a²si³yxau³kax3khai³xa², Txa²wĩ³nai²la¹i¹. Txa²wĩ³na² a²yen³nãu³a¹ a³li³sxã³ ai³sxã³ tĩ̱³nx2tain¹tu¹wi¹. Ain¹ka³tu̱³, A²ya³la³tu̱³jah¹lai²na² sa²kxai³lu², Txai²na² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹ya³sa³tu¹wi¹. 27 Ai¹nha²kxai³, wxãi²na² sa²kxai³lu² te²yã¹nxe³sxã³ Txai²na², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹ya³sah¹lxin¹tu¹wi¹, a²wi¹lhĩ¹na² kxãn³su² ãn³si³tẽ³kxi²sah¹lxi³to³hi¹nha²kxai³lu¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².