16
— Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Ye³jen¹nãu³a¹, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² ye³khãuh³lxa³ti³nx2tain¹tu¹wi¹. Nxe³tãu³a¹, ĩ³yxaih²kxi²sah¹lxi³sxã³ yxo²ĩ²sah¹lxin¹ju³tai²na² ã³na¹sah¹lxin¹kxa²ya̱n³ti³su² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Kwẽn¹tai²na², ha³lo²a² ũ³hũ¹nx2ti³xa³ta̱³lxa¹ wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Na¹ka³tu̱³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxain¹thĩ³na² ã³wih¹yah³lxin¹ju³ta² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ũ³nhũ̱³sa²tã³ha³lo²sai¹xi¹nx2tain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, ha³na³ka³lxi³ yxan¹nãu³a¹ ha³lo²a² ã²la² ko̱³nxe³ju³ta² yũ³tu¹wi¹. Nxe³hĩ¹nãu³u¹tai²na² a²nũ²a² ĩ³su²lhã³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³, a²ẽ¹nãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha²te³nah¹lxi¹: “Jah¹lai²na² ko̱³nxe³thin¹jah¹lai²la¹xã¹. Na¹ha²kxai³ ĩ³su²lhã³ai¹na¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²wa³ka³li³yu³ta² kãi³si¹sa²jau³su² ĩ³su²lhã³ai¹na¹xã¹, a²nũ²ai²na²sã¹.” Nxe³nhain¹tu¹wi¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³kxi¹nx2ti³ju³ta³nũ³a², Txa²wĩ³nãin²txi³ ĩ²ai¹nxa³kxe³su², Txain¹txi³ ĩ²sai¹nxa³kxe³su², ko̱³nxe³ti³ kãi³kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, hĩ¹na² ha³lo²a² ũ³hũ¹nx2ti³xa³ta̱³lxa² wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² hau³kon³na³na¹ nxe³ye¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, txa²wãn³txai²na² ain³kxi¹xi²sah¹lxin¹tu¹wi¹. “Ha³lo²ai²na² kxã³nxa² Je³su²jah³la² ĩ³hen³txi³nẽ³na²hẽ³na¹.” Sah¹lxin¹tu¹wi¹. Wãn³txai²na² a²wi¹lhĩ¹nhĩ¹nai³tã² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³nxa³tai¹ti²ti¹, yxau³ya³nx2ta¹ha²kxai³lu¹.
Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² a²wa³ka³li³yu³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² ĩ³te³la¹i¹. Ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² yxau³tãu³a¹ ĩ³te³la¹i¹. Na¹jau³xai²na²: “Ĩh¹nũ¹la³ ĩ³te³lin¹ji¹?” Nxe³sah¹lxa³lxi¹. Yxãn¹ta¹ wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na² wxa²ẽ¹nãu³a¹ kãin² ĩ³ãin²txi³nx2ti³na³li¹. Nxe³kxan²ti³, a²ya³la³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Txa²xĩ³na¹ju³ta³nũ³a² wi¹lxon³kxi¹nx2ti³si¹ha¹jau³su² ĩ³te³la¹i¹. Ĩn²nxa³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ Hxi²nũ¹nx2ti³jah¹lo²la³ wxã³ye¹nx2ti³xa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³na¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, wxã³ye¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, Hxi²nũ¹nx2ti³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² wãn³txa² yau³ha¹li¹ ka³na³ki¹ yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³yũ²kxain¹tu¹wi¹. Ha³na³ka³lxi³ a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³tain²txi³ ĩ³yũ²kxai¹nha²kxai³, ha³na³ka³lxi³ txa²wai³na¹ju³ta² ĩ³yũ²kxai¹nha²kxai³, ha³na³ka³lxi³ a²nũ²a²: “Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxo²kwĩn¹kxi²na¹nhã¹.” Nxe² yxau²xai³te²su² kxai²nãn²tu̱³, yxan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹lain¹sxã³ ĩ³wai¹tain¹tu¹wi¹. Nxe³ju³ta²nũ³ain²txi³ ĩ³yũ²kxai¹nha²kxai³ ain¹tu¹wi¹. Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ĩ²ti³hex1sa²tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³i¹. Yxo²ĩ²sai¹nxa³ju³tain²txi³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³tai²la²na³li¹. Nxe³jau³xai²na² Hxi²nũ¹nx2ti³jah¹lai²na² ĩ³yũ²kxain¹tu¹wi¹. 10 Jã¹nxe³sxã³ ha³lo²ai²na² yxau³na¹hĩ¹na¹ txa²wai³na¹ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hai¹nhxai²na¹hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, ye³jen¹na² Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³, wxãi²na² sa²kxai³lu¹ ĩ²sah¹lxan³tho³li¹. Yxãn¹ta¹, ĩ³na¹kxa²si³yo³na¹ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lai²na² sa²kxai³lu² ha³lo²ai²na² ã³wxã³sxã³ wain³txi³ kãi³tu¹wi¹. Wain³txi³ kãi³a¹kxa² yã¹nxe³tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² txa²wai³na¹ju³ta² ĩ³yũ²kxain¹tu¹wi¹. 11 Jã¹nxe³sxã³, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² ko̱³nxe³thin¹ko³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² a²wa³kxẽn³yah³la² sa²kxai³lu² Sa³ta³na²jah¹la² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxo²kwĩn¹kxi²khaix1jah¹lai²la¹i¹. Nxe³ha²kxai³, yxan¹nãu³a¹ ha³lo²ai²na² ne³ki³son³tãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹lain¹sxã³ ĩ³wai¹tain¹tu¹wi¹, Sa³ta³na²jah¹lai²na²su². Jã¹nxe³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ²li³te²su² te²an²tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxo²kwĩn¹kxi²na¹nhã¹.” Nxe²yxau²xai³jah¹lo²su² kxai²lẽ¹. Yxan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹lain¹sxã³ ĩ³wai¹tain¹nũn³tu¹wi¹. Jã¹nxe³ju³ta³nũ³a² Hxi²nũ¹nx2ti³jah¹lai²na² ĩ³yũ²kxain¹tu¹wi¹.
12 Wãn³txa² ka³lxa¹jau³xa² wã³kon³na³li¹. Yxãn¹ta¹, hĩ¹na² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³nxa³lho³li¹. Ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹ke³la³te²kxai³, wxãi²na² e³nxũ¹sah¹lxi³hĩ̱³nx2nxã̱³lxi¹. 13 Yxãn¹ta¹, A²yãu³ka³jxah¹la² A²ya³la³tu̱³jah¹la² wxã³ye¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, a²ya³la³tu̱³jau³xa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³ta³lu²ni¹nx2ti³tu¹wi¹. A²nxe³jah¹la² e³jau³xa² hai³txi³ a²ẽ¹nãu³a¹ ãn³si³wxe³jau³sxa³i¹. A²wãn³txa² Txa²wĩ³na² ain³kxi²sa²so¹kxi²jau³xa² so¹lxi³ A²yãu³ka³jxah¹lai²na² sa²kxai³lu² ĩ³ye³ya³nx2ti³tu¹wi¹. Ya³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² yxan¹nãu³a¹ ai³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³tu¹wi¹. 14-15 A²nxe³jah¹lai²na², txa²wxi²kin³ti³to³na¹ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹tu¹wi¹. Nxe³te³lhxã³, txa²ẽ¹nãn¹jau³xa² txa²wi¹lhi¹na¹jau³xa² ain³kxi²sa²so¹sxã³ wxa²yu³ta² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³ju³ta², Txa²wĩ³na² a²ẽ¹nãn¹jau³xa² yxo²ha³kxa¹ txa²ẽ¹nãn¹jau³xai²la¹i¹. Nxe³ha²kxai³, txa²ẽ¹nãn¹jau³xai²na² ain³kxi²sa²so¹sxã³ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³tu¹wi¹. Ya³nx2ta¹i¹.
“Ãin²ti³nx2ti³kxan²ti³ ã³yat1sxã³ ka³lih³nx2ti³tu¹wi¹.” Nxe³jau³su²
16 Jũ¹nxe² ye³jen¹nãu³a¹ ĩ²sah¹lxan³tho³li¹. Sah²lxan³kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³ ye³jen¹nũn³tãu³a¹ ĩ²xi²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Nxe³nxa²ha¹te¹, ĩ²li³te²a² a²sa³wi³ha³lxi³lo³kxa² wãn³txi³kxai³lu¹, ha³na³ka³lxi³ ĩ³ye³kxi²lã³yhain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³jau³ta̱³ ĩ³ye³te²sin²ta²ku²: “Jũ¹nxe² ye³jen¹nãu³a¹ ĩ²sah¹lxan³tho³li¹. Sah²lxan³kxai²nãn²tu̱³. Hã²wxãn³txa³ ye³jen¹nũ³tãu³a¹ ĩ²xi²sah¹lxin¹tu¹wi¹.” Nxe³jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³khai³xa² ko̱³ki̱³sxa³ha²kxai³, wãn³txa² yau³xã̱³xa²: “Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹ha²kxai³ na¹i¹.” Nxe³jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³khai³xa² ko̱³nũn³ki̱³sxa³ha²kxai³, ki̱³nhai¹. 18 Jã¹nxe³sxã³, jah¹lai²na² wãn³txa²: “Jũ¹nxe³ ye³jen¹nãu³a¹.” Nxe³nẽ³lain¹ten¹ti¹. Nxe³jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³a¹ ĩh¹nxe³jau³ta̱n³te²sin²ta²ku² ki̱³nhai¹. Je³su²jah³la² ĩ³wã̱³txi³sain³ti³ten³ki̱³tã³li¹. Nxe² ha³na³ka³lxi³ yxau³sxã³ nxe² ĩ³ye³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹kxan²ti³, hãi¹nxe³sxã³ ko̱n³ton³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Yxãn¹ta¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³ye³lain¹jau³xai²na²sa¹:
— Wãn³txa² ko̱³ki̱³sxa³nhai¹. Ĩ³wã̱³txi³sain³ti³ten³ki̱³nhai¹. Nxe³jau³xai²na², Je³su²jah³la² a³la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³la¹ Je³su²jah³la² wãn³txa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. Txa²wãn³txai²na² a²si³yxau³tãu³a² ĩ³wã̱³txa³kxi²nhyah¹lxin¹tai¹. Txa²wãn³txai²na²: “Jũ¹nxe² ye³jen¹nãu³a¹ ĩ²sah¹lxan³tho³li¹. Sah²lxan³kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³ ye³jen¹nũn³tãu³a¹ ĩ²xi²sah¹lxin¹tu¹wi¹.” Nxe³nx2ta¹ten¹ti¹. Nxe³na¹jau³xai²na² ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²nhyah¹lxin¹tai¹. 20 A²ya³la³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Txai²li² ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹kxa²si³yo³na¹, wxãi²na² hxi²yen³txi² nã̱n³yah³lxin¹tu¹wi¹. A̱u³ti³ ãin²ti³nx2ti³tu¹wi¹. Yah³lxin¹ta¹, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ka³li³hain¹tu¹wi¹. Nain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, nã̱n³yah³lxin¹kxan²ti³, ãin²ti³nx2ti³ju³ta² ha³na³ka³lxi³ ãn³yãt1sxã³ ĩ³ka³li³yhah³lxin¹tu¹wi¹. 21 Wxa²ha³lo²a² nxe³jut3sũ̱³ju³ta²sa¹: Txu¹ha² wẽ³nhi³sxã³ a³li³lah¹te³lhxã³ nx2na³na¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, ĩh³khaix1yain¹te²jai¹ti²ti¹. Kxãn³su² na³na¹, ha³lo²a² hau³kon³na³na¹, wẽ³sa² a³li³la¹ju³ta³nũ³a²su¹, te²jai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹ wẽ³sa² a³li³lah¹ta³lun²kxai²nãn²tu̱³, ũ³hũ¹nẽ³kxai²nãn²tu̱³, kãin² ka³lih³khaix1nxe³te²sẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³, ãin²ti³ju³ta²kxai³ ne³wã²nẽ³te²sẽ¹li¹. Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² yxau²xai³lah³lxin¹tu¹wi¹. 22 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hĩ¹na² sa²kxai³ a̱u³txi³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ ãin²ti³khaix1yah³lxi¹lxi¹, txa²xĩ³na¹ju³ta³nũ³a²su¹. Yxãn¹ta¹, ã³wa̱³li² ĩ³xi²sxã³ a³ti¹xi²nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹ka³tu̱³, ĩ²yhu¹ki̱³tu¹wi¹. Nxe³tãu³a¹, ĩ³ka³lih³khaix1yah³lxin¹tu¹wi¹. Ka³lih³sa²tẽ³yah³lxin¹tu¹wi¹. Wxa²ka³lih³yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² hxi²kan¹txi³ a²nũ²a² ã̱³xa² so¹kxi¹nx2ti³xa³lho³li¹.
23 Nxe³tãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ũ³hũ¹nx2ti³tãu³nũ³ã¹ hai³txi³ wãn³txi³la³ ĩ³wã̱³txi³sah¹lxan³tho³li¹. “Wãn³txai²na² ĩh¹nxe² a²si³yxau³tãu³su² ji¹ku¹.” Sah²lxan³tho³li¹. A²ya³la³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. A²yen³kxa² ĩ²li³te²la³ Txa²ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³ Txa²wĩ³na² ĩ³wã̱³txain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ũ³yhen³kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹. 24 A²si³ta³lo³nãu³hĩ¹nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ Txa²ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³ a²yen³kxa² ĩ³wã̱³txi³yah³lxi³to³hxai²nxã³nhẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, hĩ¹na² Txa²ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³, Txa²wĩ³na² ĩ³wã̱³txi³sxã³ ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ũ³yhen³kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, kãin² ka³lih³khaix1yah³lxin¹tu¹wi¹.
Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã³sen³sai¹ain¹sxã³ hxi²kan¹jah¹lo²su²
25 A²wi¹lhĩ¹nãn²tu̱³, kxãn³su² wãn³txa² hãi³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, ha³lo²a² hau³kon³tu¹wi¹. Nxe³tãu³a¹, e³lẽ³na¹ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, wãn³txa² si³ka³kan³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Txa²wĩ³na² wãn³txa² si³ka³kan³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Txa²wĩ³na² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³te³lhxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. 26 A²nxe³tãu³ai²nãn²tu̱³, wxãi²nãn²ta³ Txa²ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³ wi²ka¹ka¹nhe² Txa²wĩ³na² ĩ³wã̱³txain¹yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² hi²se³na² a³lxi¹nx2tain¹na³li¹. Nxe³nx2tain¹kxe³su² ain³kxi¹nx2tain¹ka³tu̱³, sa²hau³ko³nx2tain¹tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³, Txai²li² sa²hau³ko³kxi¹nx2ti³si¹hai¹na¹jau³la³ Txa²wĩ³na² ĩ³ye³kxain¹nxa³kxan²ti³, sa²hau³ko³kxi¹nx2txai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 27 Jã¹nxa¹jau³su², wxãi²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lo²na¹xain²txi³ a³lxi², Txa²wãn³txa²: “Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ a³li³sxã³ ha³lo²ai²na² wxã³na¹hẽ³li¹.” Nxe³na¹jau³xai²na² yxo²ĩ²i² nxe³sah¹lxi³hxai¹nhẽ³li¹. Sah¹lxi¹nha²kxai³ Txa²wĩ³na² a³lxi¹nx2tain¹na³li¹. 28 Jã¹nxa¹jau³su² a²ya³la³tu̱³ Txai²li², Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ a³li³sxã³ ha³lo²ai²na² wxã³na¹hẽ³li¹. Na¹ha²kxai³, hĩ¹na² ha³lo²ai²na² a³li³sxã³ Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ĩ³na¹tu¹wi¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
29 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hã³xã¹. Kwẽn¹tai²na² si³ka³ka³ni³ e³nhi¹lxi¹. Hai³txi³ hãi³jau³la² e³sĩn¹nxã̱³lxi¹. 30 Kwẽn¹tai²na² ain³kxi¹nx2nha¹nhai¹. A²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ a³la³kxi², a²nũ²a² ẽ¹nãn¹jau³xa² ha³ta̱³nxãn²txi³ a³la³kxi²ta³lu²ni², nxe³jah¹lo²su² nhi¹lxi¹, a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ye³kxi¹nxa²hxa³kxan²ti³nũ¹. Nha¹ha²kxai³, Wxa²si³yxau³te²khai³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³ai²la¹xã¹. Nxe³nhĩn¹ju³ta² hĩ¹na² yxo²ĩ²nxa²nha¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
31 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— “Hĩ¹na² yxo²ĩ²nxa²nha¹nhai¹.” Nxe³sah¹lxi¹lxi¹. 32 Yxãn¹ta¹, txa²wãn³txai²na² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Ha³lo²a² nxe²xai³tu¹wi¹. Hĩ¹na² ai²na³li¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² ã³nih³sxã³ ĩ³hax3te̱¹hax3te̱n¹jah³lxin¹tu¹wi¹. Sxi²khai³xa² ãn³kẽ̱³nã¹la³kxi²yah³lxin¹tu¹wi¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txai²na² so¹lxi³ nũ̱h¹ yxau³na¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, nũ̱h¹ yxaun²nxa³lho³li¹. Txa²wĩ³na² whãi²na¹ yxau³kxi²sa³tu¹wi¹. 33 Txa²wãn³txai²na² hãi¹nxe³ti³xa² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹i¹. Yxo²ĩ²sa²sxã³, wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ã³nhãu²no³si¹nx2ta¹jau³su² e³kxi¹nx2ta¹i¹. Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²kwĩn¹kxi²sain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹. Sai¹nha²kxai³, ha³lo²ai²na² yxau³yah³lxi¹nhĩ¹na¹ ye³khãuh³lxa³ti³nx2tain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, Txai²na² ãn³sen³sai¹ain¹sxã³ ã²la² hxi²kan¹khai¹nxa¹i¹. Na¹ha²kxai³, wxãi²na² hxi²ka¹ka¹nhe² yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², a²sa³wi¹ha³lxi³nãu³xa² ĩ³ye³ta¹hxai²hẽ¹la².