17
Je³su²jah³la² A²wĩ³na² ĩ³ye³kxi²jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ wãn³txai²na² ĩ³ye³ta³lun²nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ o³sĩ̱³nãu³a¹ sa²yxo²ka²la¹nha²sxã³ ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Wĩ³na², nxe³txi¹. Ha³lo²a² hau³kon³na³li¹. Nxe³ha²kxai³, wxa²wẽ³sa³na¹xai²na² wxi²kin³ti³to³ti³hit1sẽ¹li¹. Wxi²kin³ti³to³nĩn¹kxa² yã¹nxe³ kãi³ti³hit1sẽ¹li¹. San¹kxai²nãn²tu̱³, wxi²kin³ti³to³nĩn¹kxa² yã¹nxe² kãi³a¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Wĩ³na² ĩ³nxai²na² sa²nẽn¹kxi¹nxain¹tu¹wi¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a²wa³kxẽn³ta̱³ ti³hit1san¹tai¹ti²ti¹. Sa¹nha²kxai³, a²nũ²a² Wĩ³nu² ĩ³nxai²na² ũ³hũ¹san¹kxa² yxo²ha³kxa² so¹lxi³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ũ³hũ¹ai¹na¹tu¹wi¹. Si¹san¹jau³su², ti³hit1san¹tai¹ti²ti¹. A²nxe³ju³ta²su¹: A²nũ²a² wi¹lĩ²nẽ³lhxã³ sa²yxo²we¹tẽ³te²su² kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³te²su² hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, wxãin²txi³ Sũ̱³na² Si³yxau³kat3su² te² ĩ̱³nxãin²txi³ hãi¹nxe²te² ĩ̱³nxãin²txi³ wi¹lĩ²nxa²sxã³ sa²yxo²we¹txai¹ni², Txai²na¹xain²txi³ Je³su²jah³lo²na¹xain²txi³ Hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²sxã³ ĩ³sa²si¹hã³san¹kxah³lo²na¹xain²txi³ wi¹lĩ²sa²sxã³ sa²yxo²wet1sai¹ni², nẽ³lain¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³lai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Txai²na¹xai²na², wxa²wa³ka³li³yu³ta² ũ³hũ¹san¹ju³ta² kãi³ta³lu²na¹te¹ni²ti¹. Na¹ha²kxai³ wxi²kin³ti³to³nĩn¹ju³txai²na² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Wĩ³na², nxe³ti¹. Jũ¹nxe³ ye³jen¹nãu³a¹ wxa²yxaun¹tãu³a¹ ĩ³xi²na¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³, wxa²yen³nãu³a¹ yxau³na¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³ ne³hĩ¹na¹ wxi²kin³ti³to³ti³hit1sẽ¹li¹. Yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² yũ³ti³he¹nxe²nxa³hĩ¹nãu³u¹tai²na² wxi²kin³ti³ton³ki̱³kaix1 jã¹yxa³sẽ¹li¹.
Txa²nũ̱³ka̱³txi³su² ũ³hũ¹san¹tai²ti²ti¹. A²nũ²a² yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã³yã³nhai¹tã³nũ¹san¹tai¹ti²ti¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² a²wi¹lhĩ¹na² wxa²nũ̱³ka̱³txi³sin¹tai¹ti²ti¹. Hã²wxãn³txa³ ũ³hũ¹san¹tai¹ti²ti¹. Nxe³ha²kxai³, hĩ¹na² txa²nũ̱³ka̱³txi³su² na³li¹. Wxa²yxo²wãn³txa² ain³kxi²so¹sxã³ sa²yxo²we¹txain¹tũ̱³ka̱³txi³su² ai¹nhxai²tai¹ti²ti¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² so¹lxi³, hxi²kan¹khai¹nxĩn¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹tai¹ti²ti¹. Wĩ³na², nxe³txi¹. A²yen³kxa² ũ³yhen³kxi²san¹kxa² yxo²ha³kxa¹ wxa²yen³kxi³su² hxai²tai¹ti²ti¹. Nxe³jau³xai²na² txa²nũ̱³ka̱³txai²na² hĩ¹na² a³la³kxain¹na³li¹. Wxa²wãn³txa² ũ³hũ¹san¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Ai¹na¹ha²kxai³, a³la³kxain¹na³li¹. A²nxe³na¹jau³xai²na² ain³kxi²so¹kxi²sa²sxã³ a²ẽ¹nãu³a¹ sa²wi¹nhain¹to³tai¹ti²ti¹. Sai¹nha²kxai³, Wxãi²na² txa²si³yxau³kat3sin¹jau³su² ain³kxi²nha², Wxãi²na² ĩ³sa²si¹hã³san¹jau³su² ain³kxi²nha², txa²nũ̱³ka̱³txai²na², sain¹to³hxai²tai¹ti²ti¹.
Txa²nũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ sa²hau³ko³tain¹sih¹nxa²ha¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹i¹. Hai³txi³ yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³la³ yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxi¹nxa²hxa³i¹. Yxãn¹ta¹ txa²nũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ ũ³hũ¹san¹tũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹i¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txi³su² nũ³nha²kxai³ ya³nxa²ha¹i¹. 10 Txa²nũ̱³ka̱³txa² wxa²nũ̱³ka̱³txi³sah¹lxi¹nha²kxai³, wxa²nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² txa²nũ̱³ka̱³txi³su² nha¹ha²kxai³, nxe³ki̱³te²jai¹ti²ti¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², e³lẽ³na² yxau³sxã³ wi¹kãi³yxau²xai³lain¹na³li¹. Wi¹kãi³yxau²xai³la¹kxa² yã¹xain¹na³li¹. Ain¹sxã³, txa²wxi²kin³ti³to³na¹ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹na³li¹. 11 Na¹ha²kxai³, Txai²na² ĩ³xi²na¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³, yxau³ya³nxa²ha¹tu¹wi¹. Ha³lo²ai²na² yxaun²nxa³lho³li¹. Na¹kxa²si³yo³na¹ txa²nũ̱³ka̱³txai²na² ha³lo²ai²na² nũ̱h¹ yxau³ain¹tu¹wi¹. Wĩ³nãi³, hãi¹nxe² wi¹lhin¹khaix1jah¹lãi³. Nxe³txi¹. Wxãi²li² nũ̱³kxũn³khaix1te²sin¹jai¹ti²ti¹. Nxe³te²sin¹jau³su², a²nũ²a² ũ³hũ¹san¹kxa² ha³lo²ai²na² nũ̱h¹ yxau³ain¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³a², nũ̱³kxũn³txi³ ã³non²ta³kxi¹tai¹nhẽ³li¹. 12 Yxau³yai¹na¹hĩ¹na², a²nũ²a² ũ³hũ¹san¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã³non²ta³kxain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Wxãi²li² nũ̱³kxũn³khai¹nxi¹lxi¹. Nxĩ¹nha²kxai³, nũ̱³kxũn³ti³hit1san¹kxe³su² ã³non²ta³kxain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Hai³txi³ a²ta³a² hxi²ka² sa²so¹kxi²nẽ³lhxã³ tĩ̱¹kxi²nẽ³te²la³ yũ²nxa³i¹. Yxãn¹ta¹, ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³ tĩ̱¹kxi²nẽ³na³li¹. A²nxe³jah¹la², kxã³nxai³tã² Wĩ³na² ĩ³nxai²na² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹ti³hi¹tin¹te³nah¹lxi¹: “Jah¹la² ĩ³xa̱n³ta³kxai¹nĩn¹ju³ta² yxau²sa²tẽ³ain¹tu¹wi¹.” Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. A²nxe³jau³xau³hxai²tẽx1ta² jã¹nxe³sxã³, ye³jen¹na² ka³na³ka³na³jah¹lai²na² so¹lxi³ ĩ³xa̱n³ta³kxai¹nĩn¹ju³ta² yxau²sa²tẽ³ain¹tu¹wi¹. 13 Ye³jen¹na² yxaun¹tãu³a¹ ĩ³xi²na¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, hĩ¹na¹, yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² yxau³na¹hĩ¹na¹, txa²nũ̱³ka̱³txai²na² a²yen³nãu³a¹ yxau³sxã³ txa²wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹i¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² ain³kxi²sain¹sxã³, wi¹lxon³kxi²ta³lun²sa²kxa² yã¹nxe³si¹hai¹na¹jau³su² e³a¹i¹. 14 Txa²nũ̱³ka̱³txai²na², Wĩ³na² ĩ³nxai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Ai¹na¹ha²kxai³, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² hi²sen³su² yxo²kwĩn¹kxain¹na³li¹. Yxo²kwĩn¹kxi²sain¹kxa² yã¹nxain¹na³li¹. Nxe³ju³ta², Txain²txi³ yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³sin²nxa³ha²kxai³, txa²nũ̱³ka̱³txain²txi³ yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³ha²kxai³, ya³sain¹na³li¹. Nxe³ha²kxai³, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²kwĩn¹kxi²sain¹sĩn¹na³li¹. 15 Ha³lo²ai²na², txa²nũ̱³ka̱³txai²na² sa²so¹sxã³ ũ³ho¹ain¹si¹nxa²ha¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹nxa²hxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹, ĩ³lxi³thi¹nxa³jah¹la² a²si³yxau³ka³txa², Sa³ta³na²jah¹lai²na² txa²nũ̱³ka̱³txai²na² ã³non²ta³kxi¹txai¹nhẽ³li¹. Ye¹nxa²ha¹i¹. 16 Jã¹nxa¹jau³su², txa²nũ̱³ka̱³txai²na² yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³i¹. Txai²li² yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³sin²nxa³kxa² yã¹nxe², ain¹nũn³na³li¹. 17 Ai¹nha²kxai³, txa²nũ̱³ka̱³txai²na² sa²hait1so¹txain¹sxã³ a²ẽ¹nãu³a¹, wxa²wãn³txa² a²ya³la³tu̱³khaix1jau³xa² ũ³whi¹tai¹nhẽ³li¹. Wxãi²yã¹nxe³sxã³ wi¹lhin¹ti³hit1txai¹lxi¹. Wxa²wãn³txa² a²ya³la³tu̱³khaix1jau³xai²la¹i¹. 18-19 Wxãi²na² yuh³xan¹ta³ko³xai²na² ĩ³sa²si¹hã³san¹tai¹ti²ti¹. Jã¹xai¹na¹i¹. Txa²nũ̱³ka̱³txai²na²su¹ na¹i¹. Na¹ha²kxai³, Txai²na² wi¹lhi¹na¹i¹. Wxa²wa³ka³li³yu³ta² wi¹kãi³te³lhxã³ wi¹lhi¹na¹i¹. Na¹ha²kxai³, txa²nũ̱³ka̱³txai²na² wi¹lhin¹si¹hai¹na¹jau³su² na¹i¹. Wxa²wa³ka³li³yu³ta² wi¹kãi³ain¹txai²li¹.
20 Ain¹kxai²nãn²tu̱³, txa²nũ̱³ka̱³txai²na² ti¹ai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² wxa²wãn³txa² wi¹jau³xa² tah²yau³xa² ĩ³ye³ain¹tu¹wi¹. Nxe³ain¹jau³nũ³a², a²nũ²a² ã̱³xa² ain³kxain¹kxai²nãn²tu̱³, sa²yxo²wet1sain¹nũn³tu¹wi¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³tãu³a¹ Txai²li² sa²yxo²wet1sain¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³ai²na² yxo²ha³kxa¹, hĩ¹na² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹i¹. Sa²hau³ko³tain¹sih¹nxa²ha¹jau³su², nxa²ha¹i¹. Hai³txi³ txa²nũ̱³ka̱³txai²na² ti¹ai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ sa²hau³ko³tain¹sih¹nxa²ha¹jau³la³ ĩ³ye³kxi¹nxa²hxa³i¹. 21 Ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹jau³xa²sa¹: Sa²yxo²wet1sain¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³ai²na² yxo²ha³kxa¹ wi¹lĩ³we¹yhu¹khai¹nxe³sxã³ yxau²xai³lain¹te³lhxã³ ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹i¹. Ju¹ta² ten³khaix1sa³nhai¹. Wĩ³nu² ĩ³nxãin²txi³ nxũ²kwa̱i³yxau³sa²sxã³ wi¹lĩ³we¹sa¹nha²kxai³, nxe²yxau²xai³ki̱³tã³li¹. Nxe³ki̱³sa²kxai³ nxe³ki̱³kxa² yã¹nxe³sxã³ sa²yxo²wet1sain¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³ai²na² nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³lain¹sxã³ wi¹lĩ³we¹te³lai¹nha²kxai³ wi¹lĩ³we¹yhai¹nha²kxai³, nxe² yxau²xai³la³nhẽ³lain¹ju³ta³nũ³a² ten³sa³nhai¹. Nxe³nẽ³lain¹ju³ta³nũ³ai²na² yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³ tũ̱¹ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² ĩ²nẽ³lain¹sxã³ ĩ³ye³ain¹te²an¹jau³kxai³lu¹: “Hã³xã¹. Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²si¹hã³kxah³lo²khai³xai²la¹i¹.” Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txa², nẽ³lain¹tu¹wi¹. 22 Wxi²kin³ti³to³ti³hi¹san¹tai¹ti²ti¹. Nxe³san¹kxa² yã¹nxe³sxã³ txa²nũ̱³ka̱³txai²na² wxi²kin³ti³to³ti³hi¹tai¹na¹tai¹ti²ti¹. Nai¹na¹ha²kxai³, wi¹lĩ³we¹yhu¹sxã³ yxau²xai³ki̱³kxa² yã¹xain¹tu¹wi¹. 23 Na¹kxai²nãn²tu̱³, sa²yxo²wet1sain¹tũ̱³ka̱³txain²txi³, wi¹lĩ³we¹tain¹sxã³ yxau³kxai¹na¹ha²kxai³, Wxãin²txi³ wi¹lĩ³we¹san¹sxã³ yxau³kxi¹sa¹nha²kxai³, nxe³nẽ³lain¹tu¹wi¹. Nxe³nẽ³lain¹kxai²nãn²tu̱³, yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ²nẽ³lhxã³ ĩ³ye³kxi²nha²te³nah¹lxi¹: “Hai³yo¹. Je³su²jah³lai²na² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²si¹hã³kxah³lai²la¹xã¹. A²ya³la³tu̱³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ Je³su²jah³lain²txi³, a³lxi², te²yã¹nxe³sxã³ a²sa³wi³ha³lxain²txi³ a³lxi², ain¹na³na¹.” Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka³txa² a²ẽ¹nãn¹jau³su², sain¹tu¹wi¹. Ju¹ta² ten³sa³nhai¹.
24 Wĩ³na², nxe³txi¹. Ũ³hũ¹san¹tũ̱³ka̱³txai²na² kan²txi³ ãn³si³tẽ³la³kxi²sain¹ju³ta² ten³sa²nũn³nhai¹. Txai²nãn²tu̱³ wxa²ha³lo²a² oh³xan¹ko³nãu³a² ha³lo²lot3sxã³ he¹a¹kxai²nãn²tu̱³, ãn³si³tẽ³la³kxi²sain¹ju³ta³nũ³a² ten³sa³nhai¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wxi²kin³ti³to³na¹ju³ta² ũ³hũ¹san¹kxa² ĩ²ain¹tu¹wi¹. Nxe³ti³ten³sa³nhai¹. Ha³lo²ai²na² yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² ã³si³wxe³ti³he¹nxa³hĩ¹nũ¹tai²nãn²tu̱³ a³lxi²sa²to³hxain¹tai¹ti²ti¹. San¹jau³su² wxi²kin³ti³to³ti³hit1san¹tai¹ti²ti¹. Nxe³na¹ju³ta², txa²nũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ²ain¹kxai²nãn²tu̱³, ka³lih³khaix1sa³tu¹wi¹. Ju¹ta² ten³sa³nhai¹. 25 Wĩ³nãi³. Wain³te²si³yxau³ka̱³txãi³. Yuh³xan¹ta³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na², hai³txi³ ĩ²nxa²tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³i¹. Nxain¹kxan²ti³, Txai²na² wi¹lĩ²nxa²te²sa¹i¹. Na¹ha²kxai³, txa²nũ̱³ka̱³txai²na² ũ³hũ¹san¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ĩ²sain¹na³li¹. Sai¹nha²kxai³: “Je³su²jah³lai²na², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²si¹hã³kxah³lo²su² na³na¹.” Sain¹na³li¹. Nxe³jau³xai²na², txa²nũ̱³ka̱³txai²na² a³la³kxain¹na³li¹. 26 Txa²nũ̱³ka̱³txai²na², hxi²kan¹khaix1te²sin¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³hain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Jã¹xai¹na¹tu¹wi¹. Ai¹na¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² a³la³kxain¹tu¹wi¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ a³lxi²san¹kxa² yã¹nxe² a³lxai¹nĩn¹ju³ta² yũ²na³li¹. Nxai¹nĩ¹nha²kxai³ Txai²na² Wxa²tah²na¹xai²na² nxũ²kwa̱i³yxau³ai¹na¹ju³ta² yũ³nũn³na³li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².