18
Ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² ĩ³sa²so¹ain¹jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²kxai³lu² wãn³txai²na² ĩ³ye³ta³lun²ka³tu̱³, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² whãi²na¹ ãn³sa²si³wa³lu³lu²ne³kxi² ai³sxã³ tẽ³li³yhu¹sxã³, ĩ̱³nũ̱³kxa² Se³trõ²yau³xa² ã³yxo²ha³ti³sa²sai¹ain¹ka³tu̱³, sa³wxe³na² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ko³xai²na², Je³su²jah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² a²kxã³nxa², ye³ka³lxa¹txi³ ã³nho³hain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹sxã³, wi¹lĩ²ain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, a²sa³wi³sxa² Ju³ta²sah³la², sa³wxe³nai²na² wi¹lĩ²nũn³to³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na², ye³jen¹na², Je³su²jah³la² a²ko̱¹ko̱¹xa² hxi²ka² ã³yã³yũ²kxi²jah¹lo²nũ³su², ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ti¹, Ju³ta²sah³lo²su² te²kxai³lu¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txain²txi³ ĩ³wã̱³txi², wã³nxĩn¹te² si³yxau³tũ̱³ka̱³txain²txi³ ĩ³wã̱³txi², ain¹te³nah¹lxi¹, so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ³so¹ain¹nũ²la² tẽ³sxã³ whãi²na¹ ai³nũ²la², sa³wxe³nai²na² Je³su²jah³la² kwẽn¹tai²na² yxau³ko³xai²na², ã³ya̱u³son³kxi² ai³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la², yu̱³lxa² kãi²te²a² ã³tẽ³i², lã³pi³ãu²tẽ³na² tĩh³na² sa²kĩ̱³kxi²nẽ³tẽ³nũ³a² ã³tẽ³i², ya̱³wi̱³ta² ã³tẽ³i² nxe²xai³nũ²la², aun³ti² ã³ya̱u³son³kxi² ai³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³lai²na² a²ẽ¹nãu³a¹, ha³lo²a² yxan¹nãu³a¹ ũ³hũ¹ain¹ju³ta³nũ³a², a³la³kxi²ta³lu²nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxe³su² a³ya³tain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹te²la³ta̱³ ten³yah³lxin¹ji¹? Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³ta²sah³la² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la², Na³sa³re²thĩ³na² to̱n¹jah¹la², ten³yah³lxa¹nhai¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na², Ju³ta²sah³la² hi²sen³su², Je³su²jah³la² kox1ko¹xa² hxi²ka² ã³yũ³ain¹jah¹lo²nũ³su² jah¹la², he¹yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txai²la³na¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹tãu³, nxe³jau³xai²na², Ju³ta²sah³lai²na² nũ̱³ka̱³txai²na² ain³kxain¹tãu³, ã³si³tu³kxa² ai³sxã³, a²yu³hẽ³nãu³a¹ a³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, ãh¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³te³ta̱³ ten³yah³lxin¹ji¹? Ya³nx2ta¹i¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³:
— Je³su²jah³la², Na³sa³re²thĩ³na² to̱n¹jah¹la² ã³ten³sĩ¹na¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txai²li² Je³su²jah³lo²sa¹i¹. Ya³nx2ta¹ten¹ti¹. Txai²na² so¹lxi³ ten³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, tũ̱³ka̱³txai²na² ã³si³tẽ³kxi²sain¹tũ̱³ka̱³txai²na², hãi¹nxe² ã³txain¹yah³lxi³sã²nhẽ³li¹. ówa²to¹tain¹txai²li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², ha³la³je¹nai³kxai³ Je³su²jah³lai²na² ĩ³ye³sxã³ A²wĩ³na² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xa²sa¹:
— Wĩ³nãi³. Txa²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ũ³hũ¹san¹tũ̱³ka̱³txai²na² tĩ̱¹kxi²sa³kxa², yũ²nxa³lho³li¹. Hai³txi³ ka³na³ka³na³te²a² ha³ta̱³nxãn²txi³ tĩ̱¹kxi²sa²nxa³lho³li¹. A²yxo²ha³kxa¹ he¹lain¹na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xait3 jã¹nxe³sxã³, a²ya³la³tu̱³ hĩ¹na², Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² wa²su¹wa²su¹ yxau²xai³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Hai³txi³ a²sa³wi³sxa² ka³na³ka³na³te²a² ha³ta̱³nxãn²txi³, so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³sa²so¹ain¹ju³ta³la³, yũ³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
10 Yxãn¹ta¹, Pe²jah³lai²na² sa²kxai³lu² a²ĩ³lxi³ ã̱³xa² Si³mãu²ah³lo²su² te²kxai³lu¹, yu̱³la² kãin²ta³wxi²a² sa²si̱³sai¹nha²sxã³, wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³khai³su² jah¹la² a²sa³wi³sxa², a²ĩ³lxa² Mau²kah³lo²su² nxe³jah¹la², txa²wã¹wi¹nẽ³tãu³a¹ a²ne³nxẽ³nãu³a¹ ĩ³ne³i²lã³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, Pe²jah³lai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²yu̱³lai²na², ũ³si³wi²xi²nhat1sã²nhẽ³li¹. ónhe¹kxain¹txa³hẽ¹li¹. Txa²wĩ³na² ĩ³kwa³na³sain¹jau³xa², ye³khãuh³lxa³ti³sa²ju³ta³nũ³a² ĩ³kwa³na³sain¹na²hẽ³li¹. Nxe³sain¹jau³xai²na¹ sa²yxo²ã³ti³ten³sa²nxãn³nhai¹. Nxe³ha²kxai³, so³ta²to² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³sa²so¹sain¹ju³ta³nũ³a², hãi¹nxe² ã³txai¹nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
A³na²sah³la² ĩ³wã̱³txi³jau³su²
12-14 Ain¹ka³tu̱³, Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txai²na² a²hxi²kan¹jah³la² ĩ³kwa³na³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, a²so³ta²to³ nũ̱³ka̱³txai²na² nxe³ha²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²so³ta²to³ nũ̱³ka̱³txa² nxe³ha²kxai³, ain¹sxã³, Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³ ĩ³sa²so¹sxã³ sa²tai³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, sxi²ha² kãin²thĩ³na² tẽ³sxã³ ã³nxai³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³, wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³khai³su² jah¹la² a²ĩ³lxa² Kai³fa²sah³la² a²kũx3ka³nai²na² a²ĩ³lxa² A³na²sah³la² a²sxi²ha² sa²kxai³lu², tẽ³sxã³ ã³nxai³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹sax3kũx1, ha³la³je¹nhĩ¹nai³kxai³lũx1, wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³khai³su² jah³lai²na² sa²kxai³lu² a²ĩ³lxa² Kai³fa²sah³lai²na² sa²kxai³lu¹, e³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³, Je³su²jah³lai²na² so¹lxi³ ya³lu²kxi²nẽ³ju³ta² wi¹na³li¹. Kai³fa²sah³lai²na² wãn³txa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³te²nãu³xa², ye²yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Pe²jah³la² a²yxo²wãn³txa² Je³su²jah³la² sa²yxo²ã³jau³su²
15 Nxe³nxa²ha¹te¹, so³ta²to² nũ̱³ka̱³txai²na² Je³su²jah³la² tẽ³sxã³ ã³nxai³nxa²ha¹te¹, Pe²jah³lain²txi³ Je³su²jah³la² a²si³tĩ³nha² u̱²lxi³ ãn³si³tẽ³kxi², a²sa³wi³sxa² ã̱³xain²txi³ Je³su²jah³la² a²si³tĩ³nha² ã³si³tẽ³kxi², ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²a² sa³wi³sxa² ã̱³xai²na², wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³khai³xa² wi¹lĩ²ain¹kxah³lo²su² to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹kxe³su², a²sa³wi³sxa² ã̱³xai²na² sa²kxai³lu², Je³su²jah³lai²na² ãn³si³tẽ³la³kxi², wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³khai³xa² sxi²ha² wai²ha² yxo²tã̱³lxa² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Yxãn¹ta¹, Pe²jah³lai²na² ha³lo²a² sxih²yxo²a² ã³yxo²wa³ti³kxi²sxã³ yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, a²sa³wi³sxa² ã̱³xai²na² sa²kxai³lu² wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³khai³xa² wi¹lĩ²kxah³lo²su² te²kxai³lu¹, sxi²ha² a³li³ka³tu̱³, a²wãi²ta¹ka³lxa² sxih²yxo²a² wxa²hau³ko³ta¹ka³lxa², a³ya³ti²sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³na¹, Pe²jah³lai²na² sa²kxai³lu² sa²so¹sxã³ tẽ³sxã³ whãi²na¹, sxi²ha² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 17 Ã³wi¹hain¹ka³tu̱³, wãi²ta¹ka³lxai²na² sxih²yxo²a² wxa²hau³ko³ta¹ka³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, Pe²jah³lai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na², Je³su²jah³lai²na² a²sa³wit3sxan³ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, ki³han³jau³su² ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³xĩ¹. Je³su²jah³la² a²sa³wit3sin²nxa³xĩ¹, txai²li¹. Pe²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
18 Nxe³hĩ¹na², ha³lo²a² a̱³lxi³khaix1yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³txa² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² nxe³ha²kxai³, so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² nxe³ha²kxai³, ain¹sxã³, ha³nxe²a² sa²ya̱³tain¹tãu³a² ĩ³wa³nẽn³kxi²te³lhxã³ ã³nũ²kxa² yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tho³xa², Pe²jah³lai²na² sxa³yain¹sxã³ ĩ³wa³nẽn³kxi²te³lhxã³ sxa³yain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la².
Wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³khai³xa² Je³su²jah³la² ĩ³wã̱³txain¹jau³su²
19 Nxe³nxa²ha¹te¹, wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³khai³xa² wãn³txi³kxai³lu¹, Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩ²sa³wi¹. Wxa²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ha³lo²a² o²la³kxain¹ju³tain²txi³ ĩ³yau¹ũ³hi², wxa²wãn³txa², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxain¹to³hin¹jau³xain²txi³ ĩ³yau¹ũ³hi² nxe³sẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 20 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹, e³lẽ³na² yxau³sxã³ ĩ³ye³kxain¹to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Nxe³na¹ju³ta²sa¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxain¹thĩ³nãu³xain²txi³, kxãn³su² yxau³sxã³ ĩ³ye³kxai¹ni², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ sxi²khai³xa² yuh³xai²nãn¹thĩn³khai³xain²txi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ã³nũ²kxa² he¹ain¹tãu³ain²txi³, kxãn³su² yxau³sxã³ ĩ³ye³kxai¹ni², ain³to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Hai³txi³ hãi³a² yxau³sxã³ ĩ³ye³kxain¹to³hxain²nxa³tai¹ti²ti¹. 21 Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³, Txai²na² ĩ³wã̱³txi³san¹ji¹? A²nũ²a² Txa²wãn³txa² ain³kxi²sain¹tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹khaix1nxe³tũ̱³ka̱³txai²la¹i¹. Ĩ³wã̱³txi³txai¹nhẽ³li¹. Tũ̱¹ka̱³txai²na² ã³ne³wxe³ain¹te²la¹i¹, Txa²wãn³txa² ĩ³ye³kxai¹na¹jau³xai²na²su¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxe³ka³tu̱³ta¹, so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xai²na² ka³na³ka³na³jah¹la² hi²sen³su², Je³su²jah³la² wxa²ne³su²lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wxa²ne³su²lain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³khai³xa² hxi²kan¹khaix1jah¹lai²la¹i¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²lẽ¹. Ĩ³lxa³thi¹nxa³jau³xa² ĩ³ye³kxai¹ni¹lxi¹. Jã¹nxe³txa³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— On³sxã³ ĩ³ye³nxa³ke³la³te²kxai³ ĩ³yau¹ũ¹sẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹, wi¹lĩ³ye³a¹kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ wxa²ne³su²lhan¹ji¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
24 Nxe³ka³tu̱³, A³na²sah³lai²na² sa²kxai³lu², Je³su²jah³la² sa²tai³ki²ti³hi¹tain¹sxã³ ĩ³sa²si¹hã³sxã³, Kai³fa²sah³lai²na² sa²kxai³lu² wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³khai³sa²nũn³jah¹la² sa²kxai³lu², ĩ³sa²si¹hã³ũ¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Pe²jah³la² ã³ta³lo³hẽt1sxã³ Je³su²jah³la² sa²yxo²ã³jau³su²
25 Nxe³nxa²ha¹te¹, hau³hau³kon³sxã³ Pe²jah³lai²na² sa²kxai³lu², sax3nũn³sxã³ wã³nẽn³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², a²nũ²a²nãu³xa², ha³nxe²a² yxo²ki³sa³nãu³a² kwa² yxau³ain¹te²nãu³xa², wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na², Je³su²jah³la² sa³wit3su² nũ³nhĩn¹ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Pe²jah³lai²na² wãn³txa² ki³ha¹ki²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Ti³hex1te²txã³i¹. Hai³txi³ Je³su²jah³la² a²sa³wit3su² te²txa³i¹, txai²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Ain¹ka³tu̱³, wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³khai³xai²na² a²sa³wi³sxa² wãn³txi³kxai³lu¹, Pe²jah³lai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Sa³wxe³nai²na² he¹yai¹nĩn¹te³nai¹ti²ti¹. Nxe³tãu³a¹, wxãin²txi³ ĩ²i², Je³su²jah³lain²txi³ ĩ²i², nxe³nx2ta¹tai¹ti²ti¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² e³jah¹la² a²wã³tã̱³su² te²a², ha³la³je¹nhĩ¹nai³kxai³ Pe²jah³lai²na² ĩ³ne̱³i²lã³kxi²kxah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Nxe³nxa²ha¹te¹, Pe²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ãh¹ ĩ³ki³ha¹kxi²te³nah¹lxi¹:
— Hai³txi³ txai²li² Je³su²jah³la² a²sa³wit3sin²nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ kwẽn¹ta²kxai³, ka³la³ka³la²a² ĩ³yai²lxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
Pi³la²jah³la² ĩ³wã̱³txi³jau³su²
28 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² tẽ³sxã³, whãi²na¹ Kai³fa²sah³la² a²sxi²ha² a³li³ain¹ka³tu̱³, a²nũ²a² Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txa² hxi²kan¹ta² si³yxau³tãu³a¹ sxi²ha² sa²kxai³lu² ã³tĩ̱³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la², ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa¹ ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, hãi¹nxe³sxã³ sxih²yxo²a² ã³yxo²wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². ówi¹hain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². ówi¹hai¹nxa³ju³ta²sa¹:
— A²nũ²a² Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txa² sxi²ha² ã³wih¹ki̱³sxa³lho³na¹. ówih¹sxã³, Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txai²na² ãn³ka̱³li²wi²kxi²sxã³ he¹yain¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³hi¹te³kxa²ya̱n³ti³su², Pas²kwa²nxe³je³na³kxa² a²yain³txa² hxi²kan¹txi³ ĩ³yain³ki̱³sxa³kxa²ya̱n³ti³su², ki̱³nhã¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ta¹hxai²hẽ¹la². 29 Ã³wi¹hai¹nxa³kxe³tu̱³, Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹te² si³yxau³ka̱³txa² sa²kxai³lu² a²ĩ³lxa² Pi³la²jah³la² sa²kxai³lu², wa²li³sxã³ ĩ³ha¹txain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³ju³ta² on³sxã³ kãi³ai¹nxa³lhai¹li¹, Je³su²jah³lai²na²su¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
30 Nxe³nxa²ha¹te¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Jah¹lai²na² ko̱³nxe³thin¹jah¹lai²la¹i¹. Ko̱³nxe³thin¹sxã³ kãi³to³hxa³ke³la³te²kxai³ ã³yũ³nxa²sĩ¹nhĩ̱³nxa²nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
31 Nxe³nxa²ha¹te¹, Pi³la²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ne³ka²sah¹lxi³sa²lxi¹. Je³su²jah³lai²na², sa²so¹jah³lxi³sxã³ a³li³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³jau³xu¹tai²na² ĩ³we¹jah³lxi³sxã³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³, jah¹lai²na² kãi³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na² ĩ³ya²lu¹nha¹ju³ta² wain³sĩ¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹ hxi²kan¹sa²sĩ¹nxa³nhai¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³kwa³na³sah¹lxi³nhĩn¹jau³xai²na² a²nũ²a² su²lhã³nha¹ju³ta², hãi¹nxe² ã³sah¹lxi³to³sĩn¹nxãn³tai¹ti²ti¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³, a²nũ²a² kuh³lxa³thin¹te²a² hxi²kan¹txi³ su²lhã³ain¹sĩ¹nhĩ̱³nxa¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, ye³jen¹nãu³a¹ Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ Je³su²jah³la² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²te³lhxã³ ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
32 Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la², a²kxã³nxa² ha³lo²a² a³la³kxi²ta³lun²kxe³tu̱³, ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²sain¹sxã³ su²lhã³sain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² a²kxã³nxa², ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai³ jã¹nxe³sxã³ kwẽn¹tai²na² Ro³ma²no² nũ̱³ka̱³txai²na² Je³su²jah³lai²na² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²sxã³ su²lhã³ain¹te³lhxã³, ta¹hxai²hẽ¹la².
33 Nxe³nxa²ha¹te¹, Pi³la²jah³lai²na² sa²kxai³lu² a²sxi²hai²na² ã³wi²xi²ka³tu̱³, Je³su²jah³lai²na² ĩ³kaix1tain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² a²hxi²kan¹ta² si³yxau³khaix3jah¹lo²sin¹ji¹wi¹? Pi³la²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu², ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxet3sã²lxi¹. Ĩ³ye³kxi²san¹jau³xai²na², wxa²wãn³txi³khai³su² ta̱³nxa², wa³ka³li³yau³su² ta̱³nxa², nxe³hĩ̱³te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
35 Nxe³nxa²ha¹te¹, Pi³la²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ²sa³wi¹. Txai²li², hai³txi³ Ju³te²an¹jah¹lo²sin²nxa³i¹. Nxe³ha²kxai³, ĩh¹nxet3sxã³ wxa²nũ̱³ka̱³txa² kãi³yah³lxin¹ju³ta² ã³ne³wxe³hĩ̱³na¹te²la¹ku², nxa²ha¹nhai¹. Yxãn¹ta¹, wxa²nũ̱³ka̱³txain²txi³, wxa²wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³ta²nãu³xain²txi³ ain¹sxã³, txa²hxi²kai²na² ã³yũ³sya¹nxain¹tai¹ti²ti¹. Nxe³ha²kxai³, ĩh¹nxe³ju³ta̱³ on³sxã³ kãi³xãn³thai¹li¹? Nxa²ha¹nhai¹? Pi³la²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
36 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³i¹. Txa²ha³lo²a² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² a²hxi²kan¹ta² si³yxau³jah¹lo²sxa³i¹. Nxe³na¹ke³la³te²kxai³ txa²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ã³nhe¹kxain¹ti³hit1sĩ̱³na¹i¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² hxi²ka² ã³yũ³sain¹kxa²ya̱n³ti³su² nxe³hĩ̱³na¹i¹. Yxãn¹ta¹, Txai²li¹ yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² hxi²kan¹te²lot3sai¹nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
37 Nxe³nxa²ha¹te¹, Pi³la²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxãi²na², hxi²kan¹txa² si³yxau³ka̱³khaix3sin¹tai¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— “Hxi²kan¹txa² si³yxau³ka̱³khai³sin¹tai¹?” Sa¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, Txai²na¹xai²na², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a²ya³la³jau³tu̱³ ĩ³yau¹ũ³hain¹si¹ha¹jau³su², yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² wxã³na¹hẽ³li¹. Jã¹nxe³te³lhxã³, txa²hã³ka³na² ẽ¹nãu³a¹ a³li³la¹ha¹hẽ³li¹. Na¹ha²kxai³: “A²ya³la³jau³tu̱³ ten³sa³nha¹.” A²nũ²a² ĩ²li³te²su² nxe³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wãn³txai²na² ain³kxi²sain¹na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
38-39 Nxe³nxa²ha¹te¹, Pi³la²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— A²ya³la³jau³tu̱³ a²si³yxau³jau³tu̱³, ĩh¹nxe³te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
Pi³la²jah³la² Je³su²jah³la² su²lhã³si¹hain¹jau³su² kwa³na³jau³su²
Nxe³jau³xai²na² ĩ³ye³kxi²ta³lun²ka³tu̱³, Pi³la²jah³lai²na² sa²kxai³lu² wa²li³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ha²kxai³ su²lhã³si¹ha¹jau³nũ³su² hxi²ki³ye²nx2ti³xa³wi¹. Yxãn¹ta¹, wxa² Pas²kwa²nxe³je³na³kxa² ya̱u³son³na³li¹. Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxai¹na¹tũ̱³ka̱³txa² yũ²na³li¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu², txai²na² sa²kxai³lu² Pas²kwa²nxe³je³na³kxai²na² ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³, than²kxi²sa²tã³sxã³ sa²nũ¹xi¹nx2ti³to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. Hĩ¹na² jã¹nxe³nx2ta¹tu¹wi¹. Yã¹jah¹lo²ta̱³ than²kxi²sa²tã³sxã³ sa²nũ¹xi¹nx2ti³te³la¹ji¹? Je³su²jah³lai²na², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² a²si³yxau³ka³khai³xai²na² than²kxi²sa²tã³sxã³ sa²nũ¹xi¹nx2ta¹ju³ta³nũ³a² ten³nxa²lxi³xa³ji¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, kãin² ĩ³wxan¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² ten³ti³hex1sa²sĩn¹nxãn³nhai¹. Yxãn¹ta¹, Ba³ra³ba²sah³la² so¹lxi³ ten³sa²sĩn¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Ba³ra³ba²sah³la² kãi³su²lhã³jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la².