7
Je³su²jah³la² a²wã³tã̱³nãu³xa² e³kxi²nyhain¹jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² Ka³li³le²a²ko³xa² so¹lxi³ yxau²xai³to³ta¹hxai²hẽ¹la². Hai³txi³ Ju³te²a²ko³nãu³a¹ yxau²xai³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ju³ta², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³te²nãu³xai²na² ĩ³su²lhã³ti³ten³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³kxa²ya̱n³ti³su² ta¹hxai²hẽ¹la². 2-3 Nxe³hĩ¹na², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sxi²ha² wẽ³sa² sa²ton³sxã³ yxau³sxã³ ĩ³yain³yah³lxi³te³lhxã³ nxe³je³na³kxa² ya̱u³son³ye²yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² a²wã³tã̱³nãu³xa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ai³nhxu¹lxi¹. Ju³te²a²ko³nãu³ai³tã² ai³nhxu¹lxi¹. Nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³, wã³nxĩn¹ti³ kãi³in¹ju³ta² wxa²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³yau¹ũ³txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. “A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²wet1sa³txai²lã¹.” Nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³, hãi³a² yxau³sxã³ kãi³sĩn¹txa³hẽ¹li¹. E³lẽ³na² yxau²xai³sxã³ kãi³je¹txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Nxe³jau³xai²na², a²wã³tã̱³nãu³xa² yxo²ĩ²ai¹nxa³jau³su² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
6-7 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe²nxa³wi¹. Txa²hxi²kĩ³li³la³ hau³ko³nxa³i¹. Yxãn¹ta¹ wxa²nũ̱³ka̱³txa² hxi²kĩ³la² hau³kon³na³li¹. Nxe³ha²kxai³ yuh³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²kwĩn¹kxi¹nx2txai¹nxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹ Txai²li² yxo²kwĩn¹kxi²sain¹na³li¹, a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ĩ³tih³nxai¹na¹ha²kxai³lu¹. 8-9 Wxãi²na² ai³jah³lxi³sxã³ ã³yãn³kxi²nũ²kxi¹xi²sxã³ ĩ³yain³ja¹hain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yãn¹ta¹, Txai²li² ain²nxa³lho³li¹, txa²hxi²kĩ³li³la³ hau³ko³nxa³ha²kxai³lu¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Yhain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² Ka³li³le²a²ko³xa² kan²txi³ yxau³ta¹hxai²hẽ¹la².
Sxi²ha² wẽ³sa² sa²ton³sxã³ yxau³yah³lxi³jau³su²
10 Yxau³ta¹, a²lon³ti³tãu³xa² ai³kxa² si³yo³nãn²tu̱³, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² hãi³txen³su² ai³sxã³ ã³yãn³ki³nũ²kxi²yhain¹tũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nxe³hĩ¹na², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³te²nãu³xa² hi²sen³su² Je³su²jah³la² ãn³te³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². óte³nain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Ĩh¹ti¹la³ta̱³ he¹ain¹ji¹, Je³su²jah³la²su¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Ain¹sxã³, a²nũ²a² kãi²li³tũ̱³ka̱³txai²na² kãin² ĩ³he³son³kxain¹jau³kxai³lu¹:
— Wi¹lhin¹jah¹lai²la¹i¹. A²nũ²a² kwa² ha²ya̱³kxa² ka³lxa²nxa³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² nxe³ha²kxai³:
— Nxe²nxa³i¹. Jah¹la² wãn³txa² a²nũ²a² ã̱³xa² tĩh³na² wi¹tĩh³na² ã³na¹sxã³ ko̱¹tĩh³na² so¹lxi³ ã³ke̱x3te³lhxã³ e³sĩn¹na³li¹. Ĩ³we¹ki̱³jau³sa²sĩ¹nxa³i¹. Kwa² ha²ya̱³kxa² ka³lxa²nũ³nxa³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² nxe³ha²kxai³, ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nain¹ta¹, hai³txi³ a²nũ²a² e³lẽ³na² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² yuh³lxi³yhu¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³yai³nxai³lain¹ju³ta² ĩ³yai³nã³wi³ti³lox3tai¹nhĩ¹na¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ sxi²ha² ã³wih¹ka³tu̱³, wãn³txa² wi¹jau³xa² hxi²kan¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Nain¹jau³xai²na² sa²kxai³lu², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ĩ³wã̱³txi³sxã³ ĩ³hxi²ka¹tai¹nxa³ha²kxai³, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na², hai³txi³ ha³te̱h³nxã³yu³ta³la³ o²la³kxi²ki̱³kxa² yã¹nxain¹hxai²nxa³te³nai¹ti²ti¹. Nxe³kxan²ti³, wã²nxũ̱h¹ a³la³kxi²na³li¹. Ĩh¹nxe³khai³nxe³sxã³ a³la³kxi²khai³nxe³sxã³ ĩ³ye³ain¹te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wãn³txai²na² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹jau³xai²na², hai³txi³ txa²wãn³txi³khai³sxa³i¹. Nxe³jau³xai²na² Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹la² wãn³txai²la¹i¹. 17 Jã¹nxa¹jau³su², wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²nãn²tu̱³, “Txa²wã¹wĩ³na² a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³ti³ te³nain¹jau³su² jau³xa² so¹lxi³, sa²yxo²we¹ti³ten³sa³nhã¹.” Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²hxi²kĩ³lxa² a³la³kxi²yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wãn³txai²nãn²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹jau³xai²nãn²tu̱³ Txa²wĩ³na² Si³yxau³tãu³a² wãn³txi³khai³xa², nxe³kxai²nãn²tu̱³ ha³na³ka³lxi³ a̱in³nha²sxã³ a³la³kxi², kwa² txa²ẽ¹nãn¹jau³khai³xa² so¹lxi³ nxe³kxai²nãn²tu̱³ ha³na³ka³lxi³ a̱in³nha²sxã³ a³la³kxi² yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹.
18 Nxe³ju³ta², wã²nxũ̱h¹ Txai²li² hxi²kan¹txi³lo³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹ke³la³te²kxai³, wi¹lhin¹si¹sah¹lxin¹jau³nũ³su² ten³hĩ̱³na¹i¹. Yxãn¹ta¹, Txai²li² hai³txi³ te²txã³xi¹. Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² wi¹lhin¹si¹sain¹jau³xa² so¹lxi³ ten³sa³nhai¹. Na¹ha²kxai³, wi¹lhin¹ki³lxo³nha²sxã³ e³jah¹lo²txã³i¹. Wãn³txi³khai³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³to³ha¹i¹. 19 Jã¹nxa¹jau³su² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nx2tain¹jau³xa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2tain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²ã³yah³lxi³hxain¹tai¹ti²ti¹. Hãi¹nxe³sxã³ ĩ³ha̱³nũ̱x3sah¹lxi¹lxi¹. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ su²lhã³sah²lxun¹yah³lxin¹ji¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Nxe³nxa²ha¹te¹, ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Ko̱³nxe³te²yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³nxa²jah¹lo²sa²nhi¹lxi¹. Nxe³ha²kxai³ e³wen¹nhĩ¹lxi¹. A²nũ²a² ĩ³su²lhã³nxa²ti³ten³te²la³ yũ³sĩ¹nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
21 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³i¹. Ĩ³wã̱³txa³kxi²nhyah¹lxi¹lxi¹. Txa²wã³nxĩ¹na¹ju³ta² ye³ka³na³ka³na³ta² so¹lxi³ sa²ba³to³ nxe³ju³ta² hãi¹nxe² ĩ³ye¹nxi²to³ki̱³ju³ta² kãi³ya³nx2ta¹tai¹ti²ti¹. Kãi³ya³nx2ta¹ha²kxai³ ĩ³wã̱³txi³sxã³ ĩ³xa̱n³ta³kxi²sah¹lxi¹lxi¹. 22-23 Txa²wãn³txa² wi¹lĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. In³txa² wẽ³sa² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹si¹nx2ti³jau³su² ĩ³kwa³na³nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Nxe³te³nah¹lxi¹: “In³txa² wẽ³sa² a³li³lah¹kxai²nãn²tu̱³, ye³ha¹li¹, ye³ha¹li¹, ye³ha¹li¹, ye³ha¹li¹ a³la²ni²ka³tu̱³ ha³lo²a² hau³kon³na³li¹. Nxe³tãu³a¹, wẽ³sai²na² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹jah¹lxi³hẽ¹li¹.” Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹yah³lxin¹ju³ta² hai³txi³ Moi³se²ah³lu¹tai²nãn²ta̱³ ãn³si³wxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹li¹. A²nxe³jah¹lu¹tai²na² hãi¹nxe³sxã³ ain³kxi¹xi²yah³lxin¹te³lhxã³ ĩ³kwa³na³nx2ti³ta¹hxai²hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹, kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Moi³se²ah³la² yũ³ti³he¹nxa³hĩ¹nũ¹tai²na² wxa²sũ̱³nũ²nãu³xu¹tai²na² kãi³ ã³si³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Yah³lxi³nha²kxai³, “A²hxi²kĩ³li³yu³ta² ã³nhau³ko³tã³na¹. Hĩ¹na² wẽ³sa² ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ a³la²ni²na³na¹.” Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, kwẽn¹ta²kxai³, ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹yah³lxi³hxain¹tai¹ti²ti¹. Yah³lxi³nha²kxai³, “A²hxi²kĩ³lxa² hau³kon³na³na¹.” Nxe³kxai²nãn²tu̱³, “Sa²ba³to³ nxe³ju³ta² ĩ³ye¹nxi²to³ki̱³ju³ta³la²na³na¹.” Yah³lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, in³txa² wẽ³sa² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹yah³lxi¹hxain¹tai¹ti²ti¹. Ãn³kã̱u³kã̱u³la³kxah¹lxi³hxai²nxãn³tai¹ti²ti¹. Moi³se²ah³lu¹tai²na² a²wãn³txa² ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹si¹nx2ti³jau³xu¹tai²na² sa²yxo²ã³yah³lxin¹kxa²ya̱n³txi³su² yah³lxi³hxain¹tai¹ti²ti¹. Ju¹ta², wi¹kãi³yah³lxi³hxain¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, txai²na¹xai²na² sa²ba³to³ nxe³ju³tai²na² a²nũ²a² ĩ³ton³jah¹la² sa²we²txi²sxã³, txa²wã¹nũ²na² whãi²na¹ sa²we²txi² ta³lu²nai¹na¹tai¹ti²ti¹. Nxe² kãi³a¹ju³ta², ã²la² wi¹ju³ta², ã²la² wã³nxĩn¹ju³ta² kãi³ya³nx2ta¹tai¹ti²ti¹. Nxe³ya³nx2ta¹ha²kxai³, ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³, ĩ³xa̱n³ta³kxi²sah¹lxin¹ji¹wi¹? 24 Jã¹nxa¹jau³su², wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² txa²hxi²kĩ³li³la³ txa²kãi³a¹ju³ta² a³la³kxi²yah³lxa³lxi¹. Yah²lxan³kxan²ti³, ko̱³nxe³thin¹te²la³ ĩ³yĩ¹li²sah¹lxi¹lxi¹. Jã¹nxe³sah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Ju¹ta² wai³nxa³i¹. A²nũ²a² ã̱³xa², a²hxi²kĩ³lxa² kãi³ain¹ju³ta² a³la³kxi²ta³lun²yah³lxan³kxai²nãn²tu̱³, kwa²to³toh³lxi³, ko̱³nxe³thin¹te²la³ ĩ³yĩ¹lain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ju¹ta², wai³nxa³i¹. Yxãn¹ta¹: “A²nũ²a² ã̱³xa², a²hxi²kĩ³lxa² kãi³ain¹ju³ta², wain³txi³ ĩ³yĩ¹lai¹na¹tũ¹xã¹.” Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “Ye³ka¹ka¹nha² ĩ²sxã³ a³la³kxi²ta³lu²nain¹sxã³ ĩ³yĩ¹lai¹na¹tũ¹xã¹.” Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ ĩ³yĩ¹lain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Jã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²sain¹ji¹?
25 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũ³tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa²nxa³tũ̱³ka̱³txa² wã²nxũ̱h¹ ĩ³ye³li³yah³lxi³te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na², fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³su²lhã³lhu¹nain¹kxah³lo²nũ³su² ta²lu¹i¹. 26 Ain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, e³lẽ³na² e³ti²tu³wi¹. Ta¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ko̱n³to³nxe² yxau²xain³tain¹na³li¹. Nxe³ain¹ka³tu̱³: “Je³su²jah³lai²na² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² na³na¹.” Nxe³jau³xai²na² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² hxi²kan¹txi³nũ̱³ka̱³txa² a³la³kxi²sxã³ ko̱n³ton³tain¹ji¹ku¹, ki̱³nhai¹. 27 Yxãn¹ta¹, ti³hex1te²sxa³yu²hẽ³li¹. Je³su²jah³lai²na² yxau³sxã³ to̱¹nain¹ko³xa² ĩ²ta³lun²ki̱³tã³li¹. Yxãn¹ta¹, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²nũ³su² jah¹la² wxã³ya³nhẽ³kxai²nãn²tu̱³, yxau³sxã³ to̱¹nain¹ko³nũ³a² ĩ²ti³he¹nxe³hĩ̱³ki̱³sxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxe³ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² yuh³xai²nãn¹thĩ³na² yxau³sxã³ kãin²kait1sxã³ ĩ³hen³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ĩ²sah¹lxi³te²jah³lin¹ji¹wi¹? Na¹ju³ta², hai³txi³ kwa² hxi²kan³ti³lo³nha²sxã³, Txai²li² wxã³hĩ̱³nã²nxa³i¹. Yxãn¹ta¹, a²ya³la³tu̱³ a²si³ka³ti³yah³lu¹tai²na² ĩ³sa²si¹hã³sa³ha²kxai³, wxã³na¹hẽ³li¹. A²nxe³jah¹lu¹tai²na² ĩ²ain¹te²jah³lxa³lxi¹. 29 Yxãn¹ta¹, Txai²li² ĩ²ain¹te²sa¹i¹. Jah¹la² txa²si³yxau³na¹tãu³u¹tai²la²na³li¹. Ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lo²sain¹na³li¹. Nxe³ha²kxai³, ĩ²ain¹te²sa¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
30 Nxe³sxã³ i³sxã³ sa²so¹ti³te³nain¹ta¹, hxi²ka¹nxa³to³tain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la², Je³su²jah³la² a²hxi²kĩ³lxi³la³ A²wĩ³na² ĩ³yĩ¹li²nũ¹ju³ta² hau³kon³ye²nxa³ha²kxai³la². 31 Ain¹ka³tu̱³, ãn³yãn³ni²la³kxã¹ain¹nũn³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² wã³nxĩn¹ju³ta² ka³lxa¹ju³ta² kãi³sĩn¹na³li¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² sĩn¹na³li¹. A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa³ke³la³te²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ke³la³te²kxai³, wxã³ya³nhẽ³ke³la³te²kxai³, te²su² hxi²kan¹txi³ a²hxi²kĩ³la² ã²la² wã³nxĩn¹ju³ta³la³ ã²la² ka³lxa¹ju³ta³la³ kãi³ya³nhẽ³lhĩ̱³nx2nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² ĩ³sa²so¹te³lhxã³ ĩ³kwa³na³jau³su²
32 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txai²na², Je³su²jah³la² a²hxi²kĩ³lxa² kãi³ju³ta² ĩ³he³son³ti³sxã³ ĩ³ye³lain¹jau³xai²na² sa²kxai³lu¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² ain³kxi²yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yhain¹ka³tu̱³, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² wã³nxĩn¹te² si³yxau³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² whãi²na¹ nũ²la², po³li²sa² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³kaix1sxã³ ĩ³sa²si¹hã³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² ĩ³sa²so¹sxã³ ã³wa²la¹sah¹lxi³sĩ¹nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
33 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Jũ¹nxe² kxãn³su² yxau³ya³nx2ta¹ka³tu̱³, hã²wxãn³txa³ ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² yxau³tãu³a¹ ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. 34 Na¹kxai²nãn²tu̱³, ã³ten³sah¹lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ a³ti¹xi²sah¹lxan³tho³li¹. Hxi²kan¹txi³ ĩ³hi²txi²sa²sxã³ ai³la³kxi²sah¹lxan³tho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
35-36 Nxe³nxa²ha¹te¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² e³kxi²yhu¹ah³lxi³te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ ã³nxĩ³te³lhxã³ nain¹ji¹? Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ ã³nxĩ³ai¹nha²kxai³, hxi²kan¹txi³ ĩ³hi²txi²sxã³ ĩ³ha¹txi²xain¹ki̱³sxa³jau³la³ e³ain¹ji¹? Nũ¹ã¹ ha³lo²a² wa³ka³li³ko³u¹tai²na² Kre²ka² nũ̱³ka̱³txa² yxau³ain¹ta³ko³xu¹tai²la²na³li¹. A²nxe³ko³xu¹tai²na² txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³su² te²ki̱³na¹xai²na² ã³nhai¹tain¹nũn³tũ̱³ka̱³txa² ã³yãn³kwa̱³li²wi²kxi²sxã³ yxau³ya³yhai¹nhai¹. Nũ¹ka³nãn¹ta³ko³nãu³a¹ ã³nxĩ³si¹jau³nũ³su² e³ji¹ku¹, ã³yãn³kwa̱³li²wi²kxain¹tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² ta̱³nxa² ã³nxĩ³sxã³ ĩ³hen³txain¹te³lhxã³ e³ji¹ku¹, Kre²ka² nũ̱³ka̱³txi³khai³xu¹tai²na² ta̱³nxa² ĩ³hen³txain¹te³lhxã³ e³ji¹ku¹, ki̱³nhai¹. Jah¹la² wãn³txa², “Ãn³ten³sah¹lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, ĩ³ha¹txi²sah¹lxan³tho³li¹. Hxi²kan¹txi³ ĩ³hi²txi²sa²sxã³ ai³la³kxi²sah¹lxan³tho³li¹.” Nxe³ain¹jau³xai²na² ĩh¹nxe² a²si³yxau³tãu³khai³su² ji¹ku¹, ki̱³nhai¹. A²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
Ĩ̱³yau³xa² wi¹jau³xa² ka³wã³lxa² wxa²ẽ¹nãu³a¹ ha³li³kan³nih¹nx2ti³ti³hũ̱³ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
37 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² ã³yãn³ki³nũ²kxi²yhain¹sxã³ ĩ³yain³ye²yhain¹ju³ta², ĩ³yain³ ne³ki³so³te³lhxã³ hxi²kan¹khai¹nxe³te² a³la²ni²tãu³a¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ĩ³sa²yxau³sxã³ kãin² ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ĩ²te²hũ̱³te²su² te² ĩ³nxãn²tu̱³: “Ya̱³lxu²sa³nhã¹.” Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxã³sxã³ ĩ³na²kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹. 38 Sa²yxo²wet1sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ̱³yau³xa² wi¹jau³xa² ĩ³na²wxe³nhyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, nxe³jau³xai²nãn²tu̱³, hxan³ya³nx2ti³xa³lho³li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxãi²na² ya̱³lxu²yah³lxa³nha²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² ya̱³lxu²te²su² te²a² ĩ³na²kxi¹nx2txai¹nha²kxai³, yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, nxe³jau³xai²na², hxa³nxa³jau³xai²na², wi¹jau³xai²na² ka³wã³lxa² ka³lxa¹jau³xa², wxa²ẽ¹nãu³a¹ ha³li³kan³nih¹nx2ti³ti³hũ̱³nxe² nxe³ye¹nx2ti³tu¹wi¹. A²nũ²a² ã̱³xa² ya̱³lxu²te²su² te²a² ĩ³na²kxi¹nx2ti³si¹hai¹na¹jau³su² ya³nx2ta¹i¹. Wãn³txai²na² Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Nxe³ha²kxai³ wãn³txi³khai³xai²la¹i¹. Sa²yxo²wet1sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxã³sxã³ yxau²xai³lyah³lxin¹ju³ta², nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹yxah³lxin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
39 A²nxe³ jau³jau¹xai²na², Je³su²jah³lai²na² e³jau³xai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² ã³nxũ²kwa̱i³yxau³kxi²nẽ³ju³ta³nũ³a² e³ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³ki̱³te²su² te²na² whãi²na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² ã³nxũ²kwa̱i³yxau³kxi²nẽ³ju³ta³nũ³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na¹, Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² ũ³hũ¹nẽ³lxa³hĩ¹na¹, Je³su²jah³la² wãn³txai²na² e³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, ye³jen¹nãu³a¹, Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²sxã³ oh³nãu³a¹ ka³la³xi²tãu³a¹ wxi²kin³ti³to³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, Jũ¹nxe² ye³jen¹nũn³tãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ũ³hũ¹nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, yãn³tai²na² ũ³hũ¹nẽ³lxa³hĩ¹na¹, wãn³txai²na² Je³su²jah³la² e³ta¹hxai²hẽ¹la².
A²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³yxo²nũ¹yhai¹nxa³jau³su²
40 E³ka³tu̱³ta¹, a²nũ²a² ã³yãn³nũ²kxain¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã³nhai¹tũ³tũ̱³ka̱³txa² nxe³jau³xai²na² ain³kxain¹ka³tu̱³, e³te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na², Sũ̱³na² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³jah¹lo²khai³sin²tai¹. Ai¹nha²kxai³.
41-42 A²nũ²a² ã̱³lxi³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³ka³txa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²sin²tai¹. Ain¹ta¹, a²nũ²a² ã̱³lxi³te²nãu³xa² e³te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³i¹. Je³su²jah³lai²na² Ka³li³le²a²ko³xa² a³li³la¹sxã³ to̱n¹jah¹lai²la¹i¹. Yxãn¹ta¹ Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹: “Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² jah¹la², Ta³vi²yah³lu¹tai²na² a²sa³wit3su² ha²kxai³, te²su² Be³lẽ²thĩ³na² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² to̱n¹kxu¹jã¹nxe³thĩ³na² to̱n¹jah¹lo²su² ha²kxai³, nxe³tu¹wi¹.” Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Hai³txi³, Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²la³ Ka³li³le²a²ko³xa² a³li³la¹te²sxa³jai¹ti²ti¹. Yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
43 Yhain¹ka³tu̱³ yxo²nũ¹yhain¹ju³ta³la² yũ³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 44 Nxe³sxã³ Je³su²jah³la² i³te³lhxã³ ain¹ta¹, hai³txi³ hxi²ki³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² yxo²ĩ²ai¹nxa³jau³su²
45 Nxe³hĩ¹na¹, so³ta²to² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² i³sxã³ so¹ai¹nxa³kxe³su², aun³ta² wa̱³lain¹ka³tu̱³ wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³ta³nãu³xa² ĩ³xi²ye²yhu¹ha²kxai³ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³xi²ye²yhu¹ha²kxai³ nxe³ye²yhain¹nũ²la²:
— Ĩh¹nxe³ju³ta²ya̱n³ti³ta̱³ i³sxã³ so¹sxã³ tẽ³ain¹yah²lxan³kxe³su², hãi¹nxe³sxã³ aun³ta² wa̱³lxa²xĩ³xi²yah³lxin¹thi²li¹? Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txa², wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka̱³ta³nãu³xa² wãn³txa², ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
46 Nxe³ta¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ain³kxain¹nha¹jau³xan²tu̱³, hxi²kan¹txi³ a²nũ²a² so¹lxin³ke³la³te²kxai³ e³hĩ̱³sĩ¹nxa³i¹. So³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
47-49 Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹la² ki³han³jau³xa² yxo²ĩ²yah³lxi³nũ³nhĩn¹tan²tai²? Ĩ²sah¹lxi³sĩ¹nhẽ³li¹. Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³na¹xain²txi³ yxo²ĩ²nha¹te²la³ yũ³ti³hex1sĩn¹nxa³ha²kxai³, a²hxi²kan¹txi³nãu³xain²txi³ yxo²ĩ²ain¹te²la³ yũ³ti³hex1sĩn¹nxa³ha²kxai³, nha¹nhai¹. Nxe³ta¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ha³nxe¹khin¹tũ̱³ka̱³txai²na² ha³te̱h³nxã³nxa² ã³ne³wxe³ti³he¹nxe²nxa³tũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ yxo²ĩ²ain¹na³li¹. Te²su² khãuh³lxa³thin¹tũ̱³ka̱³txai²la¹i¹. Yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
50-51 Ain¹ka³tu̱³, Ni³ko³tẽ²yah³lo²su² te²kxai³lu¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txain²txi³ nxe³te²su² te²kxai³lu¹, ha³la³je¹nhĩ¹nai³kxai³ ka³nxah³ta² Je³su²jah³la² ĩ²te³lhxã³ wxã³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lo²su² te²kxai³lu¹, kwẽn¹ta²kxai³ ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² ko̱³nxe³te²la³ kwa²lox3ki̱³ten¹tu³wi¹. Hai³txi³ wãn³txa² e³ain¹jau³xa² ain³kxi²ki̱³sxa³ha²kxai³, ha³lo²a² kãi³ain¹ju³ta² ĩ²ki̱³sxa³ha²kxai³, nxe³ki̱³kxe³su² ĩ³lxi³thin¹si¹ki̱³sxa³jau³su² kwa² ox3ki̱³ten¹tu¹wi¹. Nxe³ki̱³ju³ta² wi¹te²sĩ³lxi²nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
52 Yxãn¹ta¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Kwa²nhi¹lxi¹. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³, Je³su²jah³lai²na² ten³nxa²sĩn¹ji¹? Je³su²jah³lai²na², Ka³li³le²a²ko³xa² to̱n¹jah¹lo²su² na³li¹. Nxe³ha²kxai³, hxi²kan¹txi³hex1jah¹lo²sxa³i¹. Wxãi²na² Ka³li³le²a²ko³xa² to̱n¹jah¹lo²nũn³sĩn¹ji¹? Ĩ²sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ka³li³le²a²ko³xa² to̱n¹jah¹lo²nũ̱³ka̱³txa², hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²wãn³txa² ĩ³hen³txi³nẽ³jah¹la² yũ²nxa³i¹. Hai³txi³ ka³na³ka³na³te² he³la³ko³ yũ²nxa³i¹. Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa², wi¹wi¹nxe² ĩ²txa²sĩ¹nhẽ³li¹. Nhĩn¹kxai²nãn²tu̱³, nxe³nha¹jau³xai²na² wxa²ye³ka¹nhat1sĩ¹nhẽ³li¹. Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². 53 Ain¹ka³tu̱³, ĩ³ye³ ã³na¹ain¹ka³tu̱³, ha³na³ka³lxi³ sxi²lho³ta² ai³thĩ³na² aun³ti² ĩ²yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².