15
O³ve²a² wẽ³sa² ih³sa³tĩ¹kxi²jau³su²
Ain¹nxa²ha¹te¹ a²nũ²a²nãu³xa² Je³su²jah³lai²na² wãn²txa² ain³kxi²te³lhxã³ ã³tĩ̱³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nũ²a² ũ³yho³hi²ki³ka² so¹kxi²nẽ³tũ̱³ka̱³txi³su² te²a² ã³tĩ̱³i² ko̱³nxe³ju³ta² kãi³te²su² te²a² ã³tĩ̱³i² nxe³tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹sxã³ ã³tĩ̱³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũ³te²nãu³xai²na² yxa̱ih¹tẽ³txi³ ĩ³ye³kxi² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũ³te²nãu³xai²na² yxa̱ih¹tẽ³txi³ ĩ³ye³kxi² nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² a²nũ²a² ko̱³nxe³ju³ta² kãi³te²a² ĩ³yain³kxi²te³lhxã³ ã³si³tẽ³kxain¹na³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²kxi²sah¹lxi³sã²lxi¹. A²nũ²ai²na² o³ve²a² ka³lxa¹txi³ 100 nxe³tũ̱³ka̱³txa² a²wa³kxẽn³yah³lo²su² nũ²nhai¹. A²nxe³jah¹la² wi¹lhau³ko³tain¹tãu³a² o³ve²a² ka³na³ka³nat3sxã³ ha³lo²a² ih³sa³tĩ¹kxain¹nũ²nhai¹. Nxe³ai¹nha²kxai³ o³ve²a² a²ka³lxa¹te²nãu³xa² ha³lo²a² ã³nũ²la² ih³sa³tĩ¹te²a² ã³ten³nũ²nhai¹. Nxe³sxã³ ã³te³nxi² ã³te³nxi² ain¹ka³tu̱³ ĩ²sxã³ at3txi²nũ²la² sa²so¹xi²nũ²nhai¹. Sa²so¹xi²te³na¹ sa²tã³ka³la³hẽ¹nha²nũ²la² ka³lih³kxi²la²nha² ĩ³xi²nũ²nhai¹. Ĩ³xi²ka³tu̱³ a²ka³lxa¹txa² sa²tã³nũ²kxi²xain¹nũ²nhai¹. Ĩ³xi²ka³tu̱³ta¹ a²ya̱³la²nũ̱³ka̱³txa² ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹: “Nxex3jah³lxi³wxi¹. O³ve²a² ih³sa³tĩ¹kxi²sa²kxai³tã² so¹xi²na¹li¹. Nxe³na¹ha²kxai³ ka³lih³khaix1sa³nhai¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ĩ³ka³li³ha³sah¹lxi³wxi¹.” Nxe³ain¹nũ²nhai¹.
Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² 99 nxe³tũ̱³ka̱³txa² wi¹lhin¹sxã³ yxau³ain¹nũ²nhai¹. Nxe³te²nãu³ãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³ka̱³txa² oh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ka³li³hain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹te²a² ka³na³ka³nat3sxã³ ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³na¹kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³ wa³to²hain¹tu¹wi¹.
Ũ³yho³hi²ki³a² tĩ¹kxi²jau³su²
Te²yã¹nxe³sxã³ txu¹hai²li² ũ³yho³hi²ki³a² ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ 10 nxe³ki³ai²na² tẽ³sxã³ ũ³ha¹nũ²nhai¹. A²nxe³ki³ai²na² ki³ka³na³ka³nat3sxã³ tĩ¹kxi²kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² whãi²na¹ sa²kxĩ̱x3sxã³ ũh³wxe²txi³nũ²la² kãin² ã³te³nxi²te²kxa³kxa¹ tĩ¹kxi²ki³ai³tã² ĩ³ha¹txi²sxã³ so¹xi²hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³jut3su² nxe³ai¹nhxai²na²hẽ³li¹. A²nxe³jut3su² tĩ¹kxi²ki³ai³tã² so¹xi²ka³tu̱³ a²ya̱³li³nũ̱³ka̱³txa² txu¹ti³nãu³xã² ka³lxa¹txi³ ã³nũ²kxain¹te³nah¹lxi¹: “Ka³lih³ha³sah¹lxi³nxi¹. Ũ³yho³hi²ki³ai²na² tĩ¹kxi²sa²ki³ai³tã² so¹xi²na¹ni¹. Nxe³na¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ka³lih³ha³sah¹lxi³nxi¹.” Nxe³ai¹nhxai²na²hẽ³li¹.
10 Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² oh³xan¹ta² nũ̱³ka̱³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² sa³wi³ha³lxa² kãin² ka³li³hain¹tu¹wi¹. A²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹te²a² a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³na¹kxai²nãn²tu̱³ kãin² ka³li³hain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Wẽ³sa² ih³sa³tĩ¹kxi²jau³su²
11 Nxe³ha²kxai³lu¹ ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² yxau³nũ²nhai¹. A²ki³lha³lxa² ha¹li¹ yxau² a²wĩ³na² yxau² nxain¹nũ²nhai¹. 12 Ain¹nxa²ha¹te¹ ka³ka̱un³jah¹la² kãi²nxa³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²wĩ³na³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Wĩ³na² nxex3txi¹. Wxa²yen³kxa² wxa²hau³kot3sxã³ wã²nhũ¹sa²sĩ¹nhẽ³li¹.” Nxai¹nha²kxai³ yen³kxa² hau³kot3sxã³ wã²nhũ¹nũ²nhai¹. 13 Wã²nhũ¹nũ²la² hã²wxãn³txa³ ka³ka̱un³jah¹la² sa²kxai³lu² yen³kxa² wxa²nũ²kxa²so¹nũ²la² ha³lo²a² u²lan¹ko³xa² ai³nũ²nhai¹. Nxe³tãu³a² yen³kxa² wa³su³txi³ wxa²sa²ya¹txũ³nũ²nhai¹, ko̱³nxe³thin¹sxã³ yxau²xai³lha²kxai³lu¹.
14 Nxa²ha¹te¹ ha³lo²ai²li² yain³txa² yai³nhxa³txai¹nha²kxai³ ha³lo²a² yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² whãi²na¹ he³hain¹nũ²nhai¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² heh³khaix1nxe³nũ²nhai¹. 15 Nxe³ka³tu̱³ta¹ ha³lo²a² yxau³tũ̱³ka̱³txa² kwa²ã³ya̱³lxi³nũ²nhai¹. Nxa²ha¹te¹ kwa³jan³ta² yxa³kxa² ũ³yhait1si¹jau³su² ha³lo²a² ĩ³sa²si¹hã³nũ²nhai¹. 16 Nxa²ha¹te¹ ũ³yhai¹tain¹tãu³a² he³ha²kxai³ yxa³kxa² yain³txa² yxo²kwa̱in³to³nhũ²nhai¹. Ĩ³yain³kxi²te³lhxã³ ain¹tah¹lxa¹ hai³txi³ ũ³hũ¹nyhai¹nxa³nũ²nhai¹. 17 Ain¹jut3su² a²ẽ¹nãu³ai²na² wxa²nxũ¹ha̱in³nha²te³nah¹lxi¹: “Txa²wĩ³na² a²sa³wi³ha³lxa² yain³txa² kãin² yũ³hxai²na²hẽ³na¹. Ain¹kxa²ha³tih³xan²tu̱³ txai²li² heh³ja³lut2sa³nha¹. 18 Nxe³na¹ha²kxai³ ĩ³sa²yxau³sxã³ ĩ³na¹tũ¹xã¹, txa²wĩ³na² sxa³thĩ³na²sã¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxai²na¹te³nah¹lxi¹: ‘Wĩ³na² nxex3txi¹. Ko̱³nxe³thin¹te²sa¹wi¹. Oh³xa² nũ¹ka³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹ha¹ha²kxai³ wxãi²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nxa²ha¹ha²kxai³ nxe³na¹hẽ³li¹. 19 Nxe³nx2ta¹ju³kxai³lu¹ hĩ¹nãn¹te²tu̱³ wxa²ki³lha³lxu¹xi²na¹ju³ta³nũ³la³ hxi²kan¹sa²nxa³lho³li¹. Hãi¹sxã³ wxa²sa³wi³su¹xi²na¹tu¹wi¹.’ Nxe³ai¹na¹tũ¹xã¹.” Nxe³nũ²nhai¹. 20 Ain¹jau³su² ha²kxai³ ĩ³sa²yxau³sxã³ ĩ³nũ²nhai¹. Nxe³nxa²ha¹te¹ u²lxĩ³xi²ti̱³kxai³lu² a²wĩ³na²kxai³lu² ĩ²ain¹tãu³a² ye³khãuh³lxa³nha²yai¹nha²kxai³ ã³nih³sxã³ ã³ne³khauh²kxi²ha²kxai³ wxa²yxe²ta³wau¹kxi²ha²kxai³ ka³li³hain¹jau³su² ĩ³yxo²sai¹la³kxi²ha²kxai³ nxe³nũ²nhai¹. 21 Nxa²ha¹te¹ wẽ³sa²kxai³lu² ĩ³ye³kxi²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹: “Wĩ³na² nxex3txi¹. Ko̱³nxe³thin¹te²sa¹wi¹. Oh³xa² nũ¹ka³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹ha¹ha²kxai³ wxãi²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nxa²ha¹ha²kxai³ nxe³nxa²ha¹hẽ³li¹. Nxe³nxa²ha¹ha²kxai³ wxa²ki³lha³lxu¹xi²na¹ju³ta³nũ³la³ hxi²kan¹sa²nxa³lho³li¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
22 Nxa²ha¹te¹ a²wĩ³na² sa²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹: “Nxe³jah³lxi³wxi¹. Wã²lai²na² wi¹khaix1ka³lo³a² sa²so¹sxã³ ũ³whi²kxi² ya³lau³xa² ũ³hxi²wxe³kxi² a²yu³kxan¹ka³lo³a² ũ³yhu̱³wi²kxi² jah¹la² nxe³txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Sa²toh³xã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. 23 Yah³lxin¹tãu³a² po¹na² wẽ³sa² ha³nẽ³te²a² su²lhxã³ hi̱³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Sa²kwxã³not3sxã³ sa²toh³xã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. 24 Txa²wã¹wẽ³sai³ta³lxi² kxã³nxai³tã¹ ya²lu²kxi²sa²te²nũ³tũ²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² ka³te̱n³su² ĩ³xai¹nĩn²tai¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² kãin² ĩ³yain³sãn²ka³tu̱³ kãin² ka³lih³ki̱³tu¹wi¹.” A²wĩ³nu²kxai³ nxe³nũ²nhai¹. Nxe³ha²kxai³ kãin² ĩ³ka³lxih³ ã³si³wxe³ain¹nũ²nhai¹. Hai³ni² sa²ha³te¹ti² yain¹nũ²nhai¹.
25 Nxe³ain¹ti̱³kxai³lu² a²sai³lah³la² hai³sxa² wa³kon³nũ²nhai¹. Hã²wxãn³txa³ wa³kon³ta³lun²nũ²la² ĩ³xi²nũ²nhai¹. Ĩ³xi²tãu³a² sxi²ha² ya̱u³so³nxi²tãu³a² ĩ³wi¹lxo³kxi²nyhain¹jau³xa² ain³kxi² sa²ha³te¹ju³ta² ĩ²i² nxe³yain¹nũ²nhai¹. 26 Nxe³ha²kxai³la¹ a²sa³wi³sa² ĩ³kaix1tũ²la² sxi²hai²na² hai³nain¹ju³ta² ĩ³ye³kxi²nũ²nhai¹. Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Hain³ye²nxain¹nhai¹. Ĩh¹nxe³tain¹si²lxi¹?”
27 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³sa² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹: “Wxa²lon³yah³lai¹tã² ĩ³xi²na²li¹. Wi¹lhin¹sxã³ ĩ³xi²ha²kxai³ wxa²wĩ³na² sa²kxai³lu² po¹na² wẽ³sa² ha³nẽ³te²na² su²lhi¹sain¹jau³su² ĩ³ye³kxi²sain¹na²li¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
28 Nxa²ha¹te¹ ain³kxain¹nxa²ha¹te¹ ĩ³a̱n³tain¹ju³ta³la³ te³nain¹te²nu³sxan³tai¹. Nxe³ain¹jut3su² a²wĩ³na² jau³jau¹xai²na² ain³kxi²nũ²la² a³li³xi²nũ²la² win¹ta²te²lxi³ ĩ³ye³kxi²nũ²nhai¹. Nxe² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Wxa²lon³yah³lai¹tã² ĩ³xi²na²li¹. Ĩ³ka³li¹ha³sẽ¹li¹.” Ain¹nũ²nhai¹. 29-30 Nxa²ha¹te¹ a²sai³lah³la² ĩ³yxaih¹tẽ³txi³ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹: “Kwẽ³kxa² ko³ka³lxa¹txi³ wa³kon³kxi¹nxa²ha¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³nxa²ha¹tãu³a² ĩ³ye³kxi²san¹jau³xa² wet1txa²ha¹ju³ta² so¹lxi³ yũ³te²sa¹wi¹. Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² sa²kxai³lu² wxa²wẽ³sai²li² wxa²yen³kxa² sa²so¹nũ²la² sa²so¹hxat3tain¹nũ²nhai¹. Txu¹ti³nãu³xa² ko̱³nxe³thin¹ta³ka³lxi³nãu³xã² wã²nhũ²hxa³nyhain¹nũ²nhai¹. Nxe³ai¹nha²kxai³ ĩ³xi²nũ²la² nxe³ain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² po¹na² wẽ³sa² ha³nẽ³te²a² hi̱³lain¹si¹hin¹jau³su² ĩ³ye³kxai¹nĩn²tai¹. Jã¹nxa¹ju³kxai³lu² ka³pri²ta² wẽ³sa² jũ¹nxe³kxan²ti³ ũ³sa²nxãn³tai¹ti²tu³wi¹, txa²ya̱³lxi³nũ̱³ka̱³txa² ĩ³ka³lxih³nũ³sĩn¹te³la³ku¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
31 Nxe³nxa²ha¹te¹: “Wẽ³sa² nxex3txi¹. Txa²sxi²ha² kan²txi³ yxau³ya³ha¹tu¹wi¹. Txa²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ wxa²yen³kxi³su² nũn³na³li¹. 32 Ain¹jut3su² kãin² ĩ³ka³lxih³hin¹ju³ta² wain³na³li¹. Wxa²lo³nai²li² kxã³nxa² ya³lu²kxi²nẽ³lha²kxai³ hĩ¹na² ka³te̱n³ti³ yxau³ha²kxai³ wi¹na³li¹. A²nxe³jah¹lai²li² ko̱³nxe³thin¹sxã³ ih³sa³tĩ¹jah¹lai¹ta³lxi² ĩ³xi²na²li¹. Nxe³ha²kxai³ wi¹na³li¹.” Ain¹nũ²nhai¹. Nxe³jau³su² Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².