14
In³txa² ĩ³ton³te²a² we²txi²jau³su²
Hã²wxãn³txa³ sa²ba³to³ nxe³hĩ¹na² fa³ri³se²a² kãin²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²sxi²ha² yain³ya³si¹jau³su² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² sxi²ha² ã³wi¹yha³ta¹hxai²hẽ¹la². ówi¹yha³te³na¹ a̱n³txi³tũ̱³ka̱³txa² hãi³a² ĩ²yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ta¹ ĩ³ton³jah¹la² ã³tĩ̱³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²nãu³a² whãi²na¹ wan¹sxã³ ĩ³ton³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ²kxi²nũ²la² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txi³su² te²a² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² ĩ³wã̱³txi²te³nah¹lxi¹:
— Sa²ba³to³ nxe³ti³xa² a²nũ²a² ĩ³ton³te²su² te²a² we²txi²kxai²nãn²tu̱³ wain³te²lã¹xã³? Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txu¹txai²na² ĩh¹nxe³te²tũ²lhai¹na²? Nxe³jau³jau¹xai²na² wi¹ko̱³nyhah¹lxin¹ta²lu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Yxãn¹ta¹ ĩ³wa²lũ³xain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² ĩ³ton³jah¹la² we²txi²sãn²nũ²la² ih³xi²si¹jau¹su² sa²si¹hã³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³la¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²a³sah¹lxi³wxi¹. Wxa²wẽ³sa² ta̱³nxa² wxa²po¹na² ta̱³nxa² nxe³te²a² kxĩh³nũ³xẽ¹na² ĩ̱³yau³xẽ¹na² ã³nãu²ke³la³te²kxai³ ĩ²kxai¹nhĩ¹na¹ wa³su³txi³ sa²sai¹xi²hĩ̱³nxãn¹ji¹, sa²ba³to³ nxe³kxan²ti³nũ¹? Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ hxi²kan¹txi³ ĩ³wa²lũ³xain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
Yu³hẽ³nãu³a² yxau³nyhu¹ki̱³jau³su² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a²nãu³xa² yain³te³lhxã³ nũ¹nain¹te²nãu³xa² sa²kxai³lu² a²si³yxau³ka³txai²na² ã³wxe³ka³lo³a² so¹lxi³ te³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jut3su² ĩ²nũ²la² Je³su²jah³la²kxai³lu² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— In³txa² sa³nxe³la³kon³te³lhxã³ ã³nũ²kxi²sxã³ yain³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²si³yxau³ka³txa³ he³la³kai²na² ã³wxe³ka³lo³a² wxe³ah³lxi³txa³hẽ¹li¹, a²nũ²a² hxi²kan¹sxã³ wa³to²hi²te²a² ĩ³kaix1ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ wxã³kxa²ya̱n³txi³sa³. Wxã³kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la²kxai³lu² wxãi²li² jah¹la² ha¹li¹ ĩ³kaix1so¹nx2ti³jah¹lo²kxai³lu² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³tu¹wi¹. Ĩ³ye³kxi¹nx2ti³te³nah¹lxi¹: “Jah¹lai²na² yxau³ka³lo³ai²na² ã³wxe¹lxi¹. Ĩ³sa²yxau³txu¹li¹. Jah¹lai²li² kãin² wa³to²hi²na³li¹. Nxe³ha²kxai³ ju¹xa¹ ã³wxe³txu¹li¹.” Nxe³ain¹jau³su² ha²kxai³ kwa² ã³wxe³ka³lo³a² ãu²la²to³nha²ha²kxai³ ã³wxen¹tu¹wi¹. 10 Nxe³yãn¹ta¹ ã³wih¹xi¹nhĩ¹na² kwa² ã³wxe³ka³lo³a² yxau³sẽ¹li¹. Nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ kãin²jah³la² wxã²nxa³kxai²nãn²tu̱³ nxe²ĩ³ye³kxi²nxain¹te³nah¹lxi¹: Ya²ha³wi¹. Ti¹a² ã³wxe³ka³lo³a² wi¹ka³lo³a² yxaut3txu¹li¹. Nxe³nxa²kxai²nãn²tu̱³ wxã³ain¹tũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ wi¹le³kxi²nxain¹tu¹wi¹. 11 Nxe³ju³kxai³lu² wxãi²nãn²ta³ ĩ²li³te² ĩ³nxãn²ta³ wi¹le³kxi¹nx2tain¹ju³ta³nũ³a² ten³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²yu³hẽ³nãu³a² yxau³nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ a²yu³hẽ³nãu³a² yxau³nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³kãi²non³si¹nx2ti³tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nxe³ha²kxai³lu¹ sxi²ha² wa³kxẽn³yah³lai²na² ĩ³ye³kxi²jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Nxex3sa²lxi¹. A²nũ²a² ĩ³yain³kxi²te³lhxã³ ĩ³kaix1so¹ai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ya̱³lxi²nũ̱³ka̱³txi³su² ta̱³nxa² wxa²lon³txi³tãu³su² ta̱³nxa² a²nũ²a² yen³kxih³te²su² ta̱³nxa² nxe³te²na² so¹lxi³ ĩ³kaix1so¹ain¹txa³hẽ¹li¹. Tah¹ nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³wa²lũ³xi²sxã³ ĩ³kaix1so¹nx2ti³nhyu¹tu¹wi¹. Nxain¹kxe³su² ũ³yho³hi²nxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 13 Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² yen³kxi³txa²te²a² a²ha³lxu²ha² ai³te²a² yu³kan²ta³kxi²te²a² ye³han³te²a² nxe³te² he³la³kxi³nãu³xa² ĩ³yain³te³lhxã³ si¹hin¹jau³su² ĩ³kaix1so¹txain¹nũ³nhẽ¹li¹. Nxain¹kxe³su² nxĩn¹tãu³a² hxi²kan¹txi³ ĩ³wa²lũ³xi²sxã³ ũ³yho³hi²nxai¹nhĩ̱³nx2nxa³wi¹. 14 Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ ũ³yhoh³xi²nxai¹nxa³ha²kxai³ kxãn³ton³tãu³a² a²nũ²a² wi¹lhin¹te²a² yxo²ha³kxa¹ ya³lu²sãn²ki̱³ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ki̱³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² ũ³yho³hi¹nx2ti³tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Txa²wã¹sũ̱³na² wxã³ju³ta²nũ³a² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³jau³su²
15 Nxa²ha¹te¹ in³txa² yain³kxi²te²nãu³su² jah¹la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jut3su² tãu³a² wxã³tu¹wi¹. Nxe³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ã³wxe³sxã³ yain³ka³lo³nũ³a² ã³wxe³te²a² wi¹lhin¹jah¹lo²su² tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Wain³na³li¹. ówih¹sxã³ ã³wxe³te²la³ ke³la³ti¹. Nxe³ju³tai²li² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Nxe³te³nah¹lxi¹, ha³lo²a² wa³kxẽn³yah³la² yain³txa² kãin² we¹tũ²nhai¹. A²ya̱³lxi³nũ̱³ka̱³txa² ĩ³yain³si¹hain¹jau³su² ĩ³kaix1so¹ain¹nũ²nhai¹. 17 Yain³ti²wa²kxa²wxe³hĩ¹na¹ a²sa³wi³sa²kxai³lu² sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² wxã³si¹hain¹jau³su² ũ³sa²si¹hã³nũ²nhai¹. Ũ³sa²si¹hã³te³nah¹lxi¹: “Yã³hit1jah³lhu¹li¹. Yain³txa² we¹ta³lun²na¹li¹.” Ain¹jau³su² ain¹nũ²nhai¹.
18 Nxa²ha¹te¹ hxi²kan¹txi³ wxã³ai¹nxa³nhai¹. A²yxo²ha³kxa¹ ĩ³ki³han³sxã³ e³ain¹nũ²nhai¹. A²wi¹lhĩ¹nãn¹te²a² nxe³te³nah¹lxi¹: “Hai³sxa² kwẽn¹ta² so¹kxai¹na¹ha²kxai³ ĩ²te³lhxã³ nxa¹nhai¹. Nxe³na¹ha²kxai³ hxi²kan¹sa²nxa³nhai¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
19 Ã̱³su² te²a² nxe³te³nah¹lxi¹: “Po¹na² ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ nxe³sxã³ kwẽn¹ta² so¹kxai¹na¹hẽ³li¹. Wi¹la³ tẽ³sxã³ ã³nxai³nha¹. Nxe³na¹tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ hxi²kan¹sa²nxa³nhai¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
20 Ã̱³sa²nũn³te²a² nxe³te³nah¹lxi¹: “Kwẽn¹tai²na¹ txu¹ha² so¹na¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ wxã³nxa³nhai¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
21 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³sa²kxai³lu² jau³jau¹xai²na² ain³kxi²sãn²nũ²la² ĩ³xi²nũ²nhai¹. Ĩ³xi²nũ²la² a²wa³kxẽn³yah³la² ĩ³hen³txi³nũ²nhai¹. Nxa²ha¹te¹ a²wa³kxẽn³yah³la²kxai³ ĩ³a̱n³txi³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Sxi²je³na² ã³wa̱³li¹sẽ¹li¹. Nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ yen³kxi³txa²te²a² sa²so¹nha²kxai³ yu³kan²ta³kxi²te²a² sa²so¹nha²kxai³ ye³han³te²a² sa²so¹nha²kxai³ a²ha³lxu²ha² ai³te²a² sa²so¹nha²kxai³ nxe³sẽ¹li¹. Wa³su³txi³ ai³txu¹li¹.” Ain¹nũ²nhai¹.
22 Ye³jen¹nãu³a² a²sa³wi³sa² ĩ³xi²tãu³a² ĩ³ye³kxi²xi²te³nah¹lxi¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Wxa²wãn³txa² ĩ³ye³kxi²san¹jau³xin³na² a²yxo²ha³kxa¹ we¹ta³lu²na¹li¹. Yxãn¹ta¹ wxa²sxi²ha² hai³txi³ ne³kxih³xa³wi¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
23 Nxa²ha¹te¹ a²wa³kxẽn³yah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹: “Ha³lo²a²nãu³a² ai³txu¹li¹. Ain¹ka³tu̱³ a²nũ²a² ĩ²li³te²na² ĩ³ye³kxai¹nĩ¹nha²kxai³ sa²so¹ai¹nĩ¹nha²kxai³ nxe³sẽ¹li¹. Txa²sxi²ha² ã³ne³kih¹hain¹ju³ta² ten³sa³nhai¹. 24 Yxãn¹ta¹ a²wi¹lhĩ¹na² ĩ³kaix1txai¹na¹tu̱³ka̱³txa² wxã³ai¹nxa³lho³li¹. Txa²yain³txi³su² ĩ³wah³kã³nxe³kxi²sai²nxa³lho³li¹.” Ain¹nũ²nhai¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² sa³wi³ha³lxi³si¹nhẽ³jau³su² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³jau³su²
25 Nxe²e³ta³lun²nũ²la² a³li³sxã³ ã³nxai³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² a²nũ²a² ka³lxa¹khaix1nxe³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³hi¹txai¹nha²kxai³ ã³yi¹ka³tu̱³ ã³yxo²o³tũ¹xi²sxã³ ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. A²nũ²a² ã³si³tẽ³kxi²sa²ti³te³nain¹kxai²nãn²tu̱³ kwa²ã³si³tẽ³kxi²sain¹ju³ta² yũ²nxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹ ya²la³tu̱³tain¹kxai²nãn²tu̱³ a²wĩ³na² a²hã³ka³na² a²sxe³xa² a²wẽ³ha³lxa² a²lon³ti³tãu³xa² a²ha³lĩn³ti³tãu³xa² nxain¹sxã³ a³lxi²nyhai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Nyhain¹kxan²ti³ txai²na² a³lxi² wa³to²hi²sain¹ju³ta² so¹lxi³ wain³na³li¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ te²na² so¹lxi³ txa²sa³wit3su² tu¹wi¹. 27 Te²yã¹nxe³sxã³ ĩ³hit1sah²lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³khãuh³lxa³thi¹txa²lxain¹ju³ta³nũ³su² ta̱³nxa² ĩ³ya²lu¹txa²lxain¹ju³ta³nũ³su² ta̱³nxa² nxe³nxa²lxain¹ju³ta³nũ³su² yu̱h³lxah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ txa²sa³wit3sa²yah²lxan³tho³li¹. 28 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² a²nũ²ai²li² sxi²ha² kĩn³thĩ³na² txon³te³lhxã³ ain¹kxai²nãn²tu̱³ ã³si³wxe²nxa³ta̱³lxa¹ ũ³yho³hi²txã³nxa² hau³kot3sã²nhĩ̱³nx2na³li¹. Hã²wxãn³txa³ sxi²ha² kãin²thĩn³su² ta̱³nxa² kãi²nxa³thĩn³su² ta̱³nxa² hxi²ka¹nain¹thĩn³ta³ txo³nhĩ̱³nx2na³li¹. 29 Hau³ko³txa³ke³la³te²kxai³ sxi²ha² txon³ã³si³wxe³hĩ¹na¹ hxi²kan¹txi³ ta³lu²nhĩ̱³nx2nxa³wi¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ĩ³wã³ka³si³xai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 30 Nxe³ain¹te³nah¹lxi¹: “Jah¹lai²li² sxi²ha² txon³ã³si³wxe³kxan²ta¹. Hxi²kan¹txi³ ta³lun²ye²nxa³wi¹. Hxi²kan¹ye²nxãn³ta²wi¹.” Nxe³ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹.
31 Te²yã¹nxe³jut3su² ha³lo²a² a²si³yxau³kax3jah³la² sĩ³nã̱³xãn¹jah¹la² su²nhyu¹te³lhxã³ wxã³hĩ̱³nx2na³li¹. Wxã³kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² wxa²hau³kot3sã²nhĩ̱³nx2na³li¹. In³txi³nãu³xa² ka³lxa¹txi³ 10.000 nxe³tũ̱³ka̱³txa² tẽ³kxai²nãn²tu̱³ ã̱³xa² 20.000 nxe³tũ̱³ka̱³txa² hxi²kan¹txi³ ã³wã³lxĩ³nyhe²nyhain¹kxai²nãn²tu̱³ a³li³sxã³ ne³khau²nyhai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 32 Yxãn¹ta¹ hxi²kan¹txi³ ã³wa³lxĩ³nyhe²nyhai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ a²sa³wi³ha³lxa² hãu²not3si¹hain¹jau³su² ũ³sa²si¹hã³ũ¹nyhai¹nhĩ̱³nx2na³li¹.
33 Te²yã¹nxe³jut3su² wxa²yen³kxa² a³lxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ sa³wi³ha³lxin³nxa²lxi³nxa³lho³li¹.
Sa̱h²ne³ka² a²kah³ju³ta² ha³li³hxan³kxi²jau³su²
34 Te²yã¹nxe³ju³kxai³la¹ sah²ne³ki³su² tẽ³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ yain³txa² ũ³sa²wi²si²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wi¹yain³kxi²ki̱³te²ju²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ a²kah³ju³ta² sũ¹nxe³kxi²kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ ãh¹lxi³sxã³ ã³kah³nxe³xi²te²sxa³yu²hẽ³li¹. 35 A²nxe³ki³ai²na² tẽ³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ hai³sxa²nãu³a² ã³na¹xai³ki̱³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ hai³txi³ wi¹la³ wen¹si¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. Nxe³to³ta¹ hãi¹nxe³sxã³ ha³lo²a² sa²yxu¹kxã³ki̱³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³na¹jau³su² ya²la³tu̱³ wi¹ko̱³nyhah¹lxi³ti³ten³nxa²lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lain³kxi¹sah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².