17
Ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ne³wã²na³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹yuh³xan¹ko³nãu³ai²na² hin¹ki̱³tãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹nhẽ³ju³ta² yũ³hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³sxã³ ko̱³nxe³ton³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ hxi²ki³su² te²lẽ¹. Ko̱³nxe³ton³khaix1nxe³tu¹wi¹. A²nũ²a² tah³lxa³kxa² sa²txe̱²khai¹nxe³ka³txa² tẽ³sxã³ ĩ³yxe²ta³kũ¹nha²te²su² jah¹lan²tu̱³ ĩ̱³yau³xa² u¹jau³xa² so¹sxã³ ãn³sa³nũ̱¹ke³la³te²kxai³ nxe³jah¹la² khãuh³lxa³ti³nha²ju³ta² kãin²hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³kxa²ha³tih³xan²tu̱³ a²nũ²ai²na² kwẽn¹ta² yxo²ĩ² ã³si³wxe³te²na² sa²kxai³lu² Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sa²si¹hain¹jau³su² ĩ³tih³nxe³te²su² jah¹lan²tu̱³ ko̱³nxe³thin¹khaix1jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. A²nxe³jah¹la²kxai³la¹ khãuh³lxa³ti³ wa³to²hi²hai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Jã¹nxe³ju³kxai³lu² wi¹lĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Wxa²wã³tã̱³xai²li² ko̱³nxe³ti³ kãi³ye²nxain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³kwa̱i²kxi¹txai¹nhẽ³li¹. Nxẽn¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ãin²ta³kxi²nha²kxai²nãn²tu̱³ nxe³wã²na³txai¹nhẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³la¹ ye³ka³na³ka³nat3sxã³ a³lan²tãu³a² yau³ha¹li¹ yau³ha¹li¹ yau³ha¹li¹ ka³na³ki¹ hi̱³txain¹kxai²nãn²tu̱³ hã²wxãn³txa³ ĩ³ãin²ta³lxi²nxain¹kxai²nãn²tu̱³ ju¹tai²na² yxo²ha³kxa¹ nxe³wã²na³txa²hẽ³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ki̱³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³lãi³. Kãin² yxo²ĩ²nxa²nha¹ju³ta² ten³sa²sĩ¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Yxo²ĩ²sah¹lxin¹jut3tai²na² yain³txa³ki³a² mos³tar²ta²ki³a² ki³jũ¹nxe²ka² yã¹nxi³la²sxã³ jũ¹nxe³ yxo²ĩ²sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hi³a² a³mo³re²ra²nẽ³ka² nxe²ĩ³ye³kxah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “A³mo³re²ra²nẽ̱³kãi³. Sa²ha³txu²kxa²sai¹nhat1sxã³ ĩ̱³ye³na² kãin²je³na² ũh³wĩ̱¹nha¹sẽ¹li¹.” Nhãn¹kxai²nãn²tu̱³ a³mo³re²ra²nẽ³kxai²li² ĩ³we²txa²lxi³hĩ̱³nx2na³li¹.
A²sa³wi³sa² wi¹kãi³jau³su²
Yxãn¹ta¹ yxo²kãin²txi³nha²sxã³ a̱in³nyha¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Wxa²sa³wi³sai²na² hai³sxa² wa³kon³ta̱³nxa² o³ve²a² hau³ko³ta̱³nxa² nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³sxã³ ĩ³xi²nũ²la² nxe²ĩ³ye³kxai¹nhĩ̱³nxãn¹te²la¹xã³? “Wxãi²thã²ta³ ĩ³yain³txa²sã²nhẽ³li¹.” Jau¹xai²na² ĩ³ye³kxai¹nhĩ̱³nxãn¹te²la¹xã³? Ti³he¹nx2nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ nxẽn¹te³nah¹lxi¹: “Yain³txa² ũ³txe³kxi¹sãn²nũ²la² ũ³hũ¹sa²sã²nĩn¹ka³tu̱³ yain³ta³lun²na¹kxai²nãn²tu̱³ hã²wxãn³txa³ txa²si³yo³na² yain³txa²hẽ³li¹.” Nxe³jau³xai²na² ĩ³ye³kxai¹nhĩ̱³nxa¹lxi¹, kwa²wa³kon³kxi¹nxa²jah¹lo²su² ha²kxai³la². Nxe³jau³kxai³la¹ ĩ³ye³kxain¹yah³lxin¹jau³su² wet1txain¹kxai²nãn²tu̱³: “Wi¹lxo³kxi³sa¹lxi¹.” Ain¹jau³su² wxa²sa³wi³sa² ĩ³ye³kxi¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. 10 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² kwa²wa³kon³kxi²yah³lxi¹nha²kxai³ ĩ³wa²lũ³xai¹yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Txai²li² kãin²sa²nxa³wi¹. Wxa²wa³ka³lxi³nũ³a² so¹lxi³ nxe³te²si²na¹wi¹. Ĩ³ye³kxi²san¹ju³ta² yxo²ha³kxa¹ sa²wet1te²si²na¹wi¹.” Nxẽn¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Ka̱³lã̱un³ta³kxi²sxã³ ĩ³to³nain¹te²nãu³xa² we¹txain¹jau³su²
11 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³la¹ Je³ru³sa³lẽ²tĩh³na² ai³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai³te³na¹ Sa³ma²ri²a² ko³xa² Ka³li³le²a² ko³xa² wi³tãn¹tĩh³na² ai³ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Ai³tãu³ãn²tu̱³ sxi²je³na² yxau³son³sxã³ ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³ãn²tu̱³ta¹ a²nũ²a² in³txi³nãu³xa² ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ a²sĩ̱³na² ka̱³lã̱un³ta³kxi²sxã³ ĩ³to³nain¹te²nãu³xa² ĩ³ha¹txi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sxi²je³na² yxo²ka³teh³xa² ai³tãu³a² u²lxi³je³na² ã³yit1tain¹ka³tu̱³ Je³su²jah³la² ten³sa²tã³ain¹tãu³a² ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 13 Nxe³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lĩ¹. Wxãi²li² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lo²si¹lxe¹. Txa²ĩ³ta³ka³txa² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³kot3sa²sĩ¹nhẽ³le¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Nxa²ha¹te¹ ĩ²kxain¹nũ²la² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Wã³nxĩn¹ta² si³yxau³jah³la²nãu³xa² ai³jah¹lxi³sxã³ wã²nã³ũ¹nha¹je¹tain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² aun³txa² ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tãu³a¹ wa³su³txi³ we²nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Nxe³te³na¹ in³txa² ka³na³ka³na³te²su² te²kxai³lu² we²nxi²ye²kxe³su² wa̱³li²ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Wa̱³li²nũ²la² Je³su²jah³la² a²yen³na² ã³kxu²thu²kxa¹sxã³ ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wã³nxĩn¹jah¹lo²si¹lxi¹. Nxĩ¹nha²kxai³ we²txi²sa¹nha²kxai³ wi¹lxo³kxi³san¹nhai¹. Ain¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²li² Sa³ma²ri²a²ko³xan¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². 17 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A²nũ²a² ka³lxa¹txi³ 10 nxe³sxã³ we²txai¹na¹li¹. Yxãn¹ta¹ ka³na³ka³na³te²a² so¹lxi³ Sa³ma²ri²a²ko³xan¹jah¹la² so¹lxi³ ã³wa̱³lin²ju²li¹. 18-19 Jah¹la² so¹lxi³ txa²nũ̱³ka̱³txi³sxa³kxan²ti³ ã³wa̱³lin²ju²li¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹le³kxi²te³lha³ku¹. Ain¹jau³su² ha²kxai³ ã³kxu²thu²kxa¹jxah¹la²kxai³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³sa²yxau³sxã³ ĩx3txu¹li¹. Yxo²ĩ²sah¹lxin¹nha²kxai³ we²txi¹nx2ta¹ten¹tu³wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
20 Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² fa³ri³se²a²nãu³xa² ã³nhai¹tũ³te²nãu³xai²na² ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ju³ta³nũ³su² tãu³su² tãu³a² ĩh¹nxe³hĩ¹na² ã³si³wxe³te³ji¹wi¹? Ain¹tah¹hxai²hẽ¹la². Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²ju³tan¹ti²wa³kxa² ĩ²yah³lxan³tho³li¹. 21 Txa²wã¹ẽ¹na² so¹lxi³ ĩ²nha²ki̱³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ wxa²ye³na² ĩ²yah³lxan³tho³li¹. Nxe³jut3su² ha²kxai³: “Ti¹a² wxã²na³li¹.” Jau³xai²la³ ta̱³nxa²: “Ju¹xa² wxã³nai¹.” Jau³xai²la³ ta̱³nxa² nxe³jau³jau¹xai²na² e³yah²lxan³tho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxa² ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Kxãn³nãu³a² nũ³kxũn³sxã³ ã³wa̱³li²na¹ju³ta² ĩ²nx2ti³lxun¹nxa²ti³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ ĩ²syah¹lxan³tho³li¹. 23 Nxe³hĩ¹na² ĩ³ye³kxi¹nx2tain¹te³nah¹lxi¹: “Ti¹kxai²lxã²na³li¹.” Ain¹jau³su² ta̱³nxa²: “Nũ¹ka³nai²lxã²na³li¹.” Nxe³jau³tai²la³ ta̱³nxa² nxain¹kxai²nãn²tu̱³ ain³kxah²lxi³txa³hẽ¹li¹. 24 Ha³lai³xa² ha³lai³nĩ³kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² whãi²na¹ ĩ³ko²ko²kxi²te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ wa̱³li²na¹ju³ta³nũ³a² a²nũ²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ ul²yxau³ain¹kxan²ti³ ĩ²kxi²sain¹tu¹wi¹. 25 Nxe³yãn¹ta¹ wa̱³lin²nxa³ta̱³lxa¹ hĩ¹na² yxau³tũ̱³ka̱³txa² a²hxi²ki³kxai³lu² ye³ka³lxa¹txi³sxã³ khãuh³lxa³ti³sain¹to³tu¹wi¹, en²txi³sain¹tũ̱³ka̱³txa²su¹. 26 Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² No³e²ah³lu¹tai²na² yxau³hĩ¹nu¹ta² yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²kan³sxã³ wxã³na¹ju³ta³nu³a² yã¹nxe³tu¹wi¹. 27 Jã¹nxe³hĩ¹nu¹tai²na² tũ̱¹ka̱³txu¹tai²na² kwa²ĩ³yain³kxi²nyhu¹i² kwa²ĩ³na²kxi²nyhu¹i² txu¹ha² so¹kxi²nyhu¹i² txu¹ha² ũ³hũ²nyhu¹i² nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³nyhu¹ain¹te³na¹ No³e²ah³lu¹tai²na² sa²kxai³lu² na³vi²o²tẽ³na² ar²ka³tẽ³na² ã³wi¹nhũ²la² wẽ³ha²yau³xa² ã³ãn³si³wxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe² wẽ³hã¹hũx3sa²kxai³ a²nũ²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ ya²lun¹ta² hxan³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² ha³lo²a² wah³nxai¹nxa³ti³wa³kxa² Txai²na² a²kan³sxã³ wxã³na¹tu¹wi¹. 28 Jã¹nxe³ju³kxai³lu¹ kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Lo²ah³lu¹tai²na² yxau³hĩ¹nu¹tai²na² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ kwa²ĩ³yain³kxi²nyhu¹i² kwa²ĩ³na²kxi²nyhu¹i² yen³kxa² so¹kxi²nyhu¹i² hai³sxa² ũh³wĩ̱¹i² sxi²ha² txo³ni² ain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. 29 So³to²ma²thĩ³nu¹tai²na² Lo²ah³lu¹ta²kxai³lu² a³li³hĩ¹na¹ oh³xa² wẽh³ha²yau³xa² yã¹nxe³la²sxã³ ha³nxe² i̱³kxa² ah³hi² ẽn³syo²fre²nũ̱³xa² i̱³kxa² ah³hi² nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wxã³ya²lun¹ta³lxa² hxan³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. 30 Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²nũ²a² wah³nxe³sai¹nxa³ti³wa³kxa² Txai²na² a²kan³sxã³ wxã³na¹tu¹wi¹. 31 Nxe³hĩ¹na¹ a²nũ²a² sxi²ha² ne³ka³nah²nãu³a¹ he¹kxai²nãn²tu̱³ yen³kxa² sxi²hẽ¹nãu³ai²na² wi²sxa³kxai²nãn²tu̱³ ã³wih²xi²sxã³ so¹ju³ta²nũ³a² yũ²nxa³lho³li¹. Hãi¹nxe³sxã³ u²lã³ni³txai²la¹. Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² hai³sxa³nãu³a¹ he¹kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² ã³wih²xi²ju³ta² yũ²nxa³lho³li¹. Hãi¹nxe³sxã³ u²lã³ni³txai²la¹. 32 Nxe³ha²kxai³ Lo²ah³lu¹tai²na² a²sxe³xa² ne³wã²yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 33 Te²yã¹nxe³ju³kxai³la¹ a²nũ²a² e³te³nah¹lxi¹: “Yu̱h³xai²na² ti¹ai²na² yxau³na¹tãu³a² txa²wi¹na¹tãu³a¹ a³lxi²sa³nha¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²ã³a¹kxan²ti³ ya³lu²ju³ta² ten³sa²nxa³nha¹.” Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² yxau²xai³ju³ta³nũ³a² yũ²nxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹: “Yu̱h³xai²na² ti¹ai²na² yxau³na¹tãu³a² txa²wi¹na¹tãu³la³ a³lxi²sa²nxa³nha¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ĩ³ya²lut1sain¹kxan²ti³ yxo²ĩ²a¹ju³ta² ã³na¹nxa³lho³na¹.” Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Txa²sa³wi³ha³lxi³sain¹tu¹wi¹. Nxe³kxa²yu³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² yxau²xai³ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wi¹. 34 Jã¹nxe³ju³kxai³la¹ ka³nxah³tai²na² in³txa² ha¹li¹ ãu³xi²ya³tãu³a² ka³na³ki³ sa²so¹ha²kxai³ ka³na³ki³ ot3sa²kxai³ nxe³ya³tu¹wi¹. 35 Nxe³ya³ha²kxai³ txu¹ha² ha¹li¹ nxũ̱³sa² o²la³kxi²ya³tãu³a² ka³na³ki² sa²so¹ha²kxai³ ka³na³ki² ot3sa²kxai³ nxe³ya³tu¹wi¹. 36 Nxe³ya³ha²kxai³ in³txa² ha¹li¹ hai³sxa² tau³ya³tãu³a² ka³na³ki² sa²so¹ha²kxai³ ka³na³ki² ot3sa²kxai³ nxe³ya³tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
37 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Jau¹xai²na² ĩh¹nxu¹la²ta̱n³te³ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Ka³yxuh³xa² ya³lu²sxa̱³je³na² wa³lu³hxa² ã³nũ²kxi²te²ju²hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².