22
Je³su²jah³la² su²lhã³ain¹ju³ta³nũ³a² he³son³kxain¹jau³su²
Nxa²ha¹te¹ Pas²kwa²nxe³tũ̱³xa² yai³nain¹ju³ta³nũ³a² ya̱u³son³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ti³xai²na² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² ã³non²ta³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ kwẽ³kon³kxa² hãi¹nxe³ti³xa¹ ye³ka³na³ka³nat3sxã³ Sũ̱³na² kãi³ũ¹hain¹ju³tu¹tai²na² ã³sa²wa²lho¹xi²yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² yain³txa² wa²lo¹lo¹nxa³tũ̱³xa² ĩ³wa¹kxi³la³ sa³wi¹hxa³tũ̱³xai²na² so¹lxi³ yai³nain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Pas²kwa²nxe³ti³xa² ya̱u³son³ti³xa² a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹sxã³ kãi³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wã³nxĩn¹te²a² si³yxau³tãu³a² nxe³te²nãu³xa² ha³te̱h³nxã³nxa² hoh³lxi³su² te²nãu³xa² nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² ko̱³nxe³thin¹sxã³ he³son³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tah¹lxa¹ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³a̱n³ta³kxi²nyhain¹kxa²ya̱n³ti³su² yu̱h³lxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ju³ta²sah³la² ĩ³ki³ha³kxi²sxã³ kãi³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ nxe³nyhain¹ti̱³kxai³lu² Ju³ta²sah³la² Is³ka³ri³o²jah³la² ĩ³yĩ¹lih²nũn³jah¹la² nxe³te²a² Sa³ta³na²jah¹la² hi²sen³su² ã³si³tẽ³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³su² hxi²ka² hxan³sxã³ ha¹li¹ wxa²sa²so¹xi²tũ̱³ka̱³txi³su² nxe³tau³ta² ka³na³ka³na³jah¹lo²su² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³sxã³ Sa³ta³na²jah¹lai²na² ã³si³tẽ³kxi²jah¹la² hi²sen³kxai³lu² ã³nxai³tãu³a² wã³nxĩn¹te²a² si³yxau³kxa³te³nãu³xa² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² a²so³ta²to² nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² nxe³sxã³ ã³yã³nũ²kxi²nhyain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nyhain¹sxã³ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² ã³yãu³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ jau³jau¹xai²na² ain³kxain¹nxa²ha¹te¹ ka³li³hai¹nha²kxai³ ũ³yho³hi²txã³nxa² ũ³hũ¹kxi³nũ³su² e³hau³ko³nye²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² Ju³ta²sah³la²kxai³lu² ain³kxi²nũ²la² ka³lih³kxi²la²nha² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wi¹na³li¹. Jah¹lai²li² ã³yãu³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe² ĩ³he³son³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² Je³su²jah³la² ã³yãu³hũ¹te³lhxã³ yxai¹nha²kxai³ hãi³a² wahx3nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Pas²kwa²nxe³tũ̱³xa² hau³kot3si¹jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ Pas²kwa²nxe³tũ̱³xa² wa³lo¹lo¹nxa³tũ̱³xa² yai³nain¹nxe³je³nãu³wa³ka² ye²ain¹ti³xa² o³ve²a² wẽ³sa² su²lain¹ti³wa³kwe³nxa² yxau³son³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na¹ Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² Pe²jah³lo²su² te²a² Jo³ãu²ah³lo²su² te²a² nxe³sxã³ sa²si¹hã³te³nah¹lxi¹:
— Pas²kwa²nxe³tũ̱³xa² yain³ki̱³thĩ³nũ³a² sa²hau³kot3ja¹hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹:
— Ĩh¹nũ¹ãn¹thĩn³ta̱³ yain³kxi³thĩ³nũ³a² sa²hau³kot3sĩn¹te³la¹ji¹wi¹? Nxe³ya³ta¹hxai²hẽ¹la².
10 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ²sah¹wxi¹. Sxi²je³na² ã³nxai³ja¹hu¹li¹. Nxe³ya³hin¹tãu³a² in³txa² ĩ³ha¹txi¹nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³jah¹la² ĩ̱³yau³xẽ¹na² ũ³whi¹so¹tẽ³na² sa²ka³la³ki²wxe³kxi²so¹nyhe¹nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³jah¹la² ĩ³hi²txi¹ja¹hẽ¹li¹. Sxi²ha² wi³xi²thĩ³na² ã³wih²kxi¹ja³hẽ¹li¹. 11 Ya³hin¹kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² a²wa³kxẽ³nxa² ĩ³ye³kxi²ya³hin¹te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹yah³la² ĩ³ye³kxi¹nxa²si¹sa²sĩn¹jau³su² sa²si¹hã³sa²sĩn¹na²li¹. ‘Ĩh¹thĩn¹ta̱³ Txai²nãu¹xai²na² Pas²kwa²nxe³tũ̱³xa² yai³na¹thĩ³nu³la³sĩn¹te²la¹xã³?’ Nxe³sa²sĩ¹nhẽ²li¹.” Nxex3ja¹hẽ¹li¹. 12 Ya³hin¹kxai²nãn²tu̱³ oh³xan¹thĩ³na² kãin²thĩ³na² wi¹thĩ³na² wã²na³ũh¹nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³thĩ³na² wi¹lhau³kot3ja¹hẽ¹li¹. Je³su²jah³la²kxai³lu² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² a³li³xi²ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ya³ha²kxai³ wãn³txa² e³kxi²jau³xa¹ yxo²ha³kxa¹ ĩ²hxat3ja³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³nãu³ai²na² Pas²kwa²nxe³tũ̱³xa² sa²hau³ko³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Pas²kwa²nxe³tũ̱³xa² yai³nain¹jau³su²
14 Nxa²ha¹te¹ ha³lo²a² ã³nhau³hau³kot3hĩ¹na¹ Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² hxi²ka² hxan³sxã³ ha¹li¹ wxa²sa²so¹xi²nũn³tũ̱³ka̱³txa² ã³sa²so¹nũ²la² thĩ¹nai²na² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². ówi¹hain¹nũ²la² me²sa²ka³lo³a² ã³wxe²xai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Khãuh³lxa³ti³sxã³ su²lhã³sain¹ju³ta² ti³wa³ki³lon³na³li¹. Nxe³sa²ju³kxai³lu² sai¹nxa³ta̱³lxa¹ Pas²kwa²nxe³tũ̱³xa² yain³ki̱³ju³ta² yxo²kwa̱in³khaix1sa³hẽ²li¹. 16 Nxe³tũ̱³xa² nxe³tũ̱³xa²yã¹nxe³tũ̱³xa² ãh¹lxi³sxã³ wa³su³txi³ ĩ³yai³nxi²ki̱³sxa³lho³li¹. Kxãn³ton³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ju³ta³nũ³su² ã³si³wxe³hĩ¹na² jã¹nxũ³na¹tu¹wi¹. Nxe³hĩ¹na² Pas²kwa²nxe³ju³ta² yain³kxi²jau³xu¹tai²na² ta³lu²nhxa³tu¹wi¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³la¹ ĩ³na²kxẽ¹na² hxi²tẽ³nha²nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹jau³xa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³na²kxẽ¹na² tẽ³sxã³ ĩ³na²xai³jxah³lxi³hẽ¹li¹. 18 Nxe³yãn¹ta¹ nxe³kxa²yã¹nxa¹ju³ta² ĩ³na²kxi³jau³xa² wa³su³txi³ ĩ³na²xi²nxa³lho³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²hĩ¹na¹ ĩ³na²xi²yah³lxi³ki̱³tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Hã²wxãn³txa³ yain³tũ̱³xa² hxi²tẽ³sãn²nũ²la² Sũ̱³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹jau³xa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sãn²ka³tu̱³ a²sa³wi³ha³lxa² wã²nãu²lxi²sxã³ ũ³hũ²xai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ũ³hũ²xai³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Yain³tũ̱³xai²na² Txa²nũ²a² yã¹nx2na³li¹. Ya³lu²kxi²nũh¹nx2ta¹tu¹wi¹. Yain³tũ̱³xai²li² ya³lu²kxi²nũh¹nx2ta¹kxa² ĩ²xi²sah¹lxin¹tũ̱³xai²li² yain³nũh¹sah¹lxi³to³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Te²yã¹nxe³sxã³ yain³ta³lun²ka̱³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ĩ³na²kxẽ¹na² ũ³hũ¹ain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³na²xai³jxah³lxi³hẽ¹li¹. A²nxe³jau³jau¹xai²na² Txa²ti³ha²yau³xa² yã¹nx2na³li¹. Wãn³txa² tah²yau³xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai³ jã¹nxe² kãi³ũh¹nx2ta¹jau³nũ³ai²la¹wi¹. A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ã³wa²sut1si¹ha¹jau³nũ³su² Txa²ti³ha²yau³xa² ha³li³hxan³sa³tu¹wi¹. 21 Ne³ka²sah¹lxi³wxi¹. Jah¹lai²li² ã³yãu³hũ¹sa²jah¹la² txa²wã¹me²sa³ka³lo³a² ã³wxe²na³li¹. 22 Su²lhã³sain¹sxã³ ya³lu²na¹tu¹wi¹. Nxe³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txu¹tai²na² ĩ³ye³kxũ¹nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ã³yãu³hũ¹sa²jah¹lo²kxai²lẽ¹. Ko̱³nxe³ton³khai¹nxe³tu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxa²ha¹te¹ jau¹xai²li² ain³kxain¹te³na¹ e³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹jah¹lo²ta̱³ ko̱³te³hin¹te²la¹xã³? Nxe² e³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
24 Nxe² e³lain¹nxa²ha¹te¹ jau¹xai²li² ta³lun²nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² e³kxi²nyhu¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txai²li² hxi²kan¹txi³lxã³na¹wi¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²li² kãin²te²sxa³lxi¹. Ãh¹lxi³sxã³:
— Kwa²nxi¹lxi¹. Txai²na² so¹lxi³ hxi²kan¹te³lxã³na¹wi¹. Wxãi²na² kãin²te²sxa³lxi¹. Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 25 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² a²si³yxau³ka³txa² hi²sen³su² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² yxo²xũn³txi³ kwa³na³nyhain¹te²ju²hẽ³li¹. Ai¹nha²kxai³ a²sa³wi³ha³lxa² nxe² e³lain¹te³nah¹lxi¹: “Jah¹lai²li² wi¹la³ ã³non²ta³kxi²nẽ³jah¹lai²la¹wi¹.” Ain¹jau³su². Te³nai¹nhxai²na²hẽ³li¹. 26 Nxain¹kxan²ti³ te²yã¹xah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹: “Hxi²kan¹te²sa¹wi¹.” Nxe³jau³jau¹xai²na² e³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² hxi²ka¹nxa³te²a² yã¹nxe² ĩ²ũ¹nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³: “A²wa³kxẽn³su² te²sa¹wi¹.” Nxe³jau³jau¹xai²na² e³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kwa² sa³wi³sa²yã¹nxa² ã³non²ta³kxi²nũ¹nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. 27 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² ĩh¹jah¹lo²ta̱³ hxi²kan¹ wa³to²hi² jah¹lo²la³te²la¹xã³? Yain³txi³su² ãu¹la³kxi²sxã³ ũ³hũ²jah¹lo²su² te²la³ ta̱³nxa², hãi¹nxe³sxã³ ã³wxe³sxã³ yain³jah¹lo²su² te²la³ ta̱³nxa², ĩh¹jah¹lo²ta̱³ hxi²kan¹ wa³to²hi² jah¹lo²su² hĩ̱³te²la¹xã³? Nxe²nxa³wi¹. Hãi¹sxã³ ã³wxe³sxã³ yain³jah¹lo²su² te²na² hxi²kan¹ wa³to²hi² jah¹lo²su² te²la¹wi¹. Nxe³to³ta¹ Txai²na² sa²kxai³lu² yain³txa² ãu¹la³kxi²jah¹lo²kxa² yã¹nxe³sxã³ a²wa³ka³li³lo³jah¹la²yã¹nxa¹wi¹.
28 Nxe³na¹ha²kxai³ ã³si³tẽ³kxi²sah²lxin¹tai¹tu³wi¹. Ha³lo²a² ko̱³ton³kxi²sa²kxan²ti³ kan²txi³ ã³si³tẽ³kxi²sah³lxin¹tai¹ti²tu³wi¹. 29 Sah¹lxi¹nha²kxai³ Txa²wĩ³na² hxi²ki³kxai³lu² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²tu¹wi¹. Nxe³sa³kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² a²yxo²ha³kxa¹ a²wa³kxẽn³si¹ta¹tu¹wi¹. 30 Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ Txai²yã¹nxe³sxã³ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ha³tih³xa² hxi²ka² hxan³sxã³ ha¹li¹ wa²sa²so¹xi²nũn³ka³tu̱³ nxe³te²nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² a²wa³kxẽn³si¹yah³lxin¹nũ³nĩn¹tu¹wi¹. Nxe³yah³lxin¹kxa²yu³su² txa²yai³na¹ka³lo³a² ã³wxe³sxã³ yain³kxi²syah¹lxin¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Pe²jah³lai²na² Je³su²jah³la² sa²yxo²ã³jau³nũ³su²
31 Nxe³ha²kxai³la¹:
— Si³mãu²ah³lãi³. Ne³ka²sa²sa²lxi¹. Sa³ta³na²jah¹la² e³kxi²sain¹te³nah¹lxi¹: “Je³su²jah³lĩ¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txai²li² ũ³hũ¹sẽ¹li¹. Sa²yxo²ã³nxain¹ju³ta² ĩ³ye³kxi²sai³nai¹na¹tu¹wi¹.” Sa³ta³na²jah¹la² nxe³sain¹na²hẽ³li¹. 32 Ain¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxai¹na¹hẽ³li¹, kan²txi³ yxo²ĩ²sah¹lxi³si¹hin¹jau³su¹. Nxe³ha²kxai³ ã³yxo²o³tũ¹xi²san¹kxai²nãn²tu̱³ txa²sa³wi³ha³lxa² yxo²ĩ²sain¹nũn³si¹hin¹jau³su² ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³txai¹nhẽ³li¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
33 Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Kan²txi³ ã³si³tẽ³kxi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Ũ³tĩ̱¹kxi²sain¹kxan²ti³ su²lhã³sain¹kxan²ti³ ya²la³tu̱³ sa²yxo²ã³nxa²sa²sĩ¹nxa³lho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Pe²jah³lãi³. Ne³ka²sa²sa²lxi¹. Ka³nxah³tai²na² ka³la³ka³la²a² ĩ³yxai²lxi²nxa³ta̱³lxa¹ jau³nũ³a² nxe²e³in¹te³nah¹lxi¹: “Je³su²jah³la² ĩ²ti³hex1te²txã³wi¹.” Nxe²ĩ³ki³ha¹kxi²san¹jau³xa² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ ĩ³ye³kxi²xin¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Yen³kxa² ãu¹la³kxi²jau³su²
35 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³la¹ e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Kxã³nhxĩ¹nai³tã² sa²si¹hã³nx2ta¹hĩ¹nai³tã² ha³te̱h³nxã³nxẽ¹ta̱³ yũ²nxa³ha²kxai³ wã²lẽ¹ta̱³ yũ²nxa³ha²kxai³ yu³wi²kxi²nha²ka³lo³a² wẽ̱³no³kxi³la³ yũ²nxa³ha²kxai³ nxe³kxan²ti³ yã¹te²ta̱³ wã³kon³kxi¹nx2ti³lhai¹li¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹:
— Wã³kon³sĩn¹nxa³tai¹tu³wi¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
36 Nxa²ha¹te¹:
— Hĩ¹kxai³ ha³te̱h³nxã³nxẽ¹na² ta̱³nxa² wã²lẽ¹na² ta̱³nxa² yũ³ke³la³te²kxai³ so¹xi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ yu̱³la² kãin² ta³wxi²a² yũ²nxa³kxai²nãn²tu̱³ so¹kxi²txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹, wxa²wã²la²ka³lo³a² ũ³hũ¹ai¹yah³lxin¹kxan²ti³nũ¹. 37 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹: “A²nũ²a²nãu³xa² te²hi²sen³su² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹jah¹la² ĩ³ye³ki³ha¹kxain¹te³nah¹lxi¹: ‘Jah¹lai²li² ko̱³nxe³thin¹jah¹la² he³la³kxi³sye¹txi³na³li¹.’ Nxe²e³ain¹tu¹wi¹.” Ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹. Hĩ¹na² nxe³kxa²yã¹nxe³jut3su² kãi³ta³lun²sain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
38 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ²sa²si¹lxi¹. Ti¹ai²li² yu̱³la² kãin²ta³wxi²a² wxi²ha¹li¹ yũ³sĩn¹na³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹:
— Ãn²na³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²jau³su²
39 Nxa²ha¹te¹ e³ta³lun²nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² a³li³nũ²la² wã³la³ka³txa² O³li³ve²ra³ka³txa² ka³la³hxai²na²hẽ³ jã¹nxe³to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² ã³si³tẽ³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 40 Jã¹nxe³sxã³ ka³la³to³nhũ²la² ã³yi¹ka³tu̱³ e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Ko̱³nxe³ju³ta³la³ ã³wih¹kxi¹nx2ti³kxa²ya̱n³txi³su² nxe³nx2ta¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Nxe³nũ²la² jũ¹nxe² ã³ya̱¹not3ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² ã³ka³ti³lhu³ta³kxa² wxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 42 E³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wĩ³na² nxex3txi¹. Ten³nxa²ke³la³te²kxai³ a²ko̱³nxe³ju³tai²na² khãuh³lxa³ti³sa²ju³tai²na² sa²wa²tot1so¹kxi²sẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹ ten³nxa²nxa³kxai²nãn²tu̱³ wxa²wãn³txa² so¹lxi¹ we¹txa²ha¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
43 Nxe²e³ti̱³kxai³lu² oh³xan¹jah¹la² a³ka³nxi²nũ²la² ãn³sĩ³nxũ̱n³nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 44 Nxe³ha²kxai³ jã¹nxe³sxã³ ã³ka³ti³lhu³ta³kxa² wxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe²e³kxi²tãu³a² ãin²ti³sa²txe̱¹khaix1nxe³ha²kxai³ ĩ³kax3lã̱ux3ka³lã̱u¹nha²jau³xa² a²tih³yau³khai³xa² ha³li³at1ta¹hxai²hẽ¹la². 45 Hã²wxãn³txa³ e³ta³lun²nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² ã³wa̱³li²sxĩ²nũ²la² ãin²ti³khaix1nxe³ha²kxai³ ãu³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 46 Ãu³xain¹ka³tu̱³ta¹ Je³su²jah³la² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³ha²kxai³ ãu³xah³lxin¹ji¹wi¹? Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Ko̱³nxe³ju³ta³la³ ã³wih¹kxi¹nx2ti³kxa²ya̱n³txi³su² nxe³nx2nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² so¹ain¹jau³su²
47 Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³kxi²ta³lun²nxa³ta̱³lxa¹ a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ya̱u³so³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹sxã³ a²sa³wi³ha³lxa² ã³nhai¹tũ³jah¹la² ka³na³ka³na³te²a² Ju³ta²sah³lo²kxai³lu² ne³ka³ta²a² wxã³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxan²ta² ya̱u³son³kxi²nũ²la² Je³su²jah³la² ĩ³yxo²sai¹la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 48 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ju³ta²sah³lãi³. Ĩ³yxo²sai¹la³kxi²san¹jau³xa² ã³yãu³hũ¹kxi²san¹ji¹wi¹? Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
49 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxa² hi²sen³kxai³lu² wxã³ain¹tũ̱³ka̱²txa² ĩ²ain¹tãu³a² ĩ³ye³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Yu̱³la² kãin²ta³wxi²a² hxi²tẽ³nha²sxã³ sun²tã¹sĩn¹te³la¹ji¹wi¹? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
50 Nxe²e³ain¹ti̱³kai³lu² Je³su²jah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxai²na² ka³na³ka³nat3sxã³ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³kah³lai²na² a²sa³wi³sa² ya̱u³son³kxi²nũ²la² yu̱³la² kãin²ta³wxi²a² hxi²tẽ³nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ a²ne³nxẽ³na² a²nẽ³wi¹tãu³a² ũh³nxe³i²lã³ta¹hxai²hẽ¹la². 51 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hãi¹nxã¹jah¹lxi³sã²nhẽ³li¹. Nxe³jau³su² nũ²la² in³txa² ne³nxẽ³na² txa²wã¹ne³wi¹nẽ³tãu³a² wxa²ne³wxai³sa̱in³sxã³ wxa²ne³we²txi³ta¹hxai²hẽ¹la². 52 Nxa²ha¹te¹ wã³nxĩn¹ta² Si³yxau³kah³lo²su² te²a² a²so³ta²to² nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² Ju³te²a² a²hxi²kan¹tũ̱³ka̱³txi³su² te²a² nxe³te²su² Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Yu̱³la² kãin²ta³wxi²a² tẽ³i² hi³sa³ka³txa² tẽ³i² yah³lxin¹sxã³ wxã³yah³lxin¹ti²ti¹. A²nũ²a² yen³kxa² kãi³kxi²jah¹la² i³sxã³ sa²so¹kxa² yã¹nxe³ i³sxã³ sa²so¹sah¹lxin¹ta²lu¹wi¹. 53 Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ye³ka³lxa¹txi³ ã³yũh¹sxai²na¹tai¹ti²tu³wi¹. Na¹tãu³ai³tã² so¹sah¹lxi³hxai²nxã³tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² ka³nxa³hi²ha²kxai³ Sa³ta³na²jah¹la² nũ³kxũn³sxã³ o²la³kxi²te²ju²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³ha²kxai³ wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² ko̱³nxe³ti³ o²la³kxah³lxin¹tu¹wi¹. Je³su²jah³lo²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Pe²jah³la² a²yxo²wãn³txa² Je³su²jah³la² sa²yxo²ã³jau³su²
54 Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²kxai³ i³sxã³ sa²so¹ai¹nha²kxai³ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³kah³la² hxi²kan¹jah¹la² a²sxi²ha² tĩ̱¹kxain¹sxã³ ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹tãu³a² Pe²jah³la²kxai³ a²si³yo³na² sxi²ha² wai²ha² yxo²tã̱³lxa² ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². 55 A²nxe³thĩ³na² ti²ta³lo³ka² ha³nxe²a² sa²ya³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tho³xai²na² Pe²jah³lo²kxai³lu² tĩ̱³nũ²la² a²yxo²we̱³ka²nũ¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 56 Nxe³tãu³a² wã³nxĩn¹ta² si³yxau³kah³la² hxi²kan¹jah¹la² a²sa³wi³sa¹ka³lxa² e³te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² Je³su²jah³la² a²si³tẽ³kye¹nxain¹na²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
57 Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³la² ki³ha¹kxain¹sxã³ e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxex3sa²nxi¹. Jah¹lai²li² hai³txi³ ĩ²te²txã³xĩ¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
58 Ye³jen¹nãu³a² in³txa² ĩ²ain¹nũ²la² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² Je³su²jah³la² a²sa³wit3sin¹tai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³lai²na² ĩ³ki³ha¹kxi²sxã³ a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxex3sa²lxi¹. Txai²li² ti³he¹nxẽ²nxa³wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
59 Ye³jen¹nũn³tãu³a² in³txa² ã̱³xa² ĩ²ain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² ã³si³tẽ³kxain¹te²nu³tã³li¹. Ka³li³le²a² a²nũ̱³ka̱³txi³su² ye²ha²kxai³lu¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
60 Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³la² ĩ³ki³ha¹kxi²sxã³ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxex3sa²lxi¹. Jau¹xai²li² ko̱³nha²ti³hex1te²txã³wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ e³ta³lun²hĩ¹na¹ ka³la³ka³la²a² ĩ³yxai²lxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 61 Nxe³tãu³a² Je³su²jah³la² sa²ne³wa³ti̱³nha²sxã³ Pe²jah³la² ten³sa²tã³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na¹ Pe²jah³la² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² a²wãn³txai²li² ĩ³ne³sai¹xi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xa²sa¹:
— Ka³nxah³ta² ka³la³ka³la²a² ĩ³yxai²lxi²nxa³ta̱³lxa¹ wxãi²na² Pe²jah³lo² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ ten³si¹sa²nxãn³jau³nũ³su² ĩ³ye³kxi²xin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 62 Nxe³jau³xai²na² Pe²jah³lai²na² ain³kxi²xi²ka³tu̱³ ha³lo²a² a³li³xi²nũ²la² ãin²ta³kxi²nha²sxã³ kãin²nã̱n³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² ĩ³su²lain¹jau³su²
63 Nxa²ha¹te¹ so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² tĩ̱³kxain¹tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³wai³ka³si³jau³su² ĩ³ye³kxai¹ni² ĩ³su²lai¹ni² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 64 Nxe³ain¹kxa²yu³su² wã²la²ka³lo³a² tẽ³sxã³ ũ³yhe³tĩ¹kxain¹nũ²la² ĩ³su²lain¹ka³tu̱³ ĩ³wã̱³txi³te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹te²ta̱³ ĩ³su²nxain¹thi²li¹? Ĩ³yau¹ũ³sẽ¹li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
65 Te²yã¹nxe³ju³ta² ko̱³nxe³te²lo³jau³xa² yau³ka³lxa¹txi³ ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ju³te²a² a²hxi²kan¹ta² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³wã̱³txain¹jau³su²
66 A³lan²ton³tãu³a² Ju³te²a² a²hxi²kan¹ta² nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² wã³nxĩn¹ta² si³yxau³tũ̱³ka̱³txi³su² te²a² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txi³su² te²a² ain¹sxã³ ã³nũ²kxi²nũ²la² Je³su²jah³la² sa²so¹ain¹ka³tu̱³ e³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 67 E³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²jah¹lo²sin¹ji¹wi¹? Ĩ³yau¹ũ³nha²sẽ¹li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²sah²lxan³tho³li¹. 68 Yxãn¹ta¹ ĩ³wã̱³txi³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ ĩ³wa²lũ³xi¹sah²lxan³tho³li¹. 69 Yxãn¹tah¹lxa¹ ye³jen¹na² yan¹nãu³a¹ Txai²na² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²na¹xai²na² ĩ²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² a²wi¹nẽ³tãu³a² ã³wxe³na¹tu¹wi¹. Je³su²jah³lo²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
70 Nxa²ha¹te¹ a²yxo²ha³kxa¹ ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Ta²su² nĩn¹ji¹wi¹? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Wain³txi³ e³yah³lxi¹lxi¹. Txai²la³na¹wi¹. Je³su²jah³lo²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
71 Nxa²ha¹te¹ e³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Hĩ¹na² ĩ²ki̱³ti²tu³wi¹. Je³su²jah³la² a²yxo²wãn³txa² Sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³jau³xa² ain³kxi²ki̱³ti²tu³wi¹. Hãi¹nxã¹a³syah¹lxi³sa²lxi¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².