4
Sa³ta³na²jah¹la² hxi²ka² ko̱³nxe³ti³ kãi³sain³si¹hain¹jau³su²
Jã¹nxe³kxan²ta² Je³su²jah³la²kxai³lu² Jor³tãu²yau³xa² a³li³nũ²la² ha³lo²a² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³xa² ai³lha²thet3ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² hi²sen³su² nxũ²kwa̱i³yxau³sa²tẽ³ha²kxai³ ã³si³tẽ³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³tih³nxe³sxã³ ã³so¹xai³ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nyhai¹nhĩ¹na² Sa³ta³na²jah¹la² wxã³nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² sa²yxo²ã³ ĩ³wa³ka³nxe³sain³si¹ta¹hxai²hẽ¹la². A³lan²ta² ye³ka³lxa¹txi³sxã³ 40 nxe² ye³ka³lxa¹txi³ a³la²ni²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² yain³txa² kwa² ã³na¹ha²kxai³ he³ha² yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Sa³ta³na²jah¹la²kxai³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²su² nxĩ¹nha²kxai³ txah³lxa³kxa² tẽ³sxã³ yain³txa³nũ̱³xa² wxa²ya¹ta²sxã³ wxa²wet1txa²hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Kwa²nxi¹lxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txu¹tai²na² jau³xau³hxai²tẽx1 jau³xu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹: “Yain³txi³khai³xa² so¹lxi³ yain³sxã³ yxau²xai³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² hãi¹nxe³ti³jau³xa¹ wet1yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹li¹.” Ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
5-7 Nxa²ha¹te¹ Sa³ta³na²jah¹la² hi²sen³su² Je³su²jah³la² sa²so¹sxã³ wã³la² kĩ³khai¹nxe³ka³txa² ũh³wxe³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² ha³lo²ai²li² yxo²ha³kxa¹ yuh³xan¹ta² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ a²kwẽn¹tai²na¹ wã²nã³ũ¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Ko¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ txa²ha³lo²su² tai¹tu³wi¹. Txai²na¹xai²na² ha³lo²a² a²wa³kxẽn³su²na¹tai¹tu³wi¹. Nxe³ha²kxai³ ha³lo²ai²na² a²nũ²a² ã̱³xa² ũh³wxe³ai¹na¹ju³ta² hxi²ka¹na¹wi¹. Ai¹na¹ha²kxai³ txa²yu³hẽ³na² sa²yxo²we¹je²san¹kxe³su² ã³ka³tih³wxe¹sẽ¹li¹. Nxĩn¹ka³tu̱³ sa²nẽn¹kxi²sa²hẽ³li¹. Nxe³san¹ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ ju¹tai²li² ũ³hũ²nxa²ha¹tu¹wi¹. A²wa³kxẽn³su²hit1txã²ha¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Kwa²nxi¹lxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txu¹tai²na² jau³xau³hxai²tẽx1jau³xu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³kah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² so¹lxi³ ã³ka³ti³wxe³sxã³ sa²nẽn¹kxi¹txa²hẽ³li¹. Nxe³jah¹la² so¹lxi³ sa²yxo²wet1sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹li¹.” Ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Sa³ta³na²jah¹la² hi²sen³kxai³lu² Je³su²jah³la² sa²so¹ã³nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wih¹nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² a²ne³ka³nah²nãu³a² ũh³wxe³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³lãi³. Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²su² nxĩ¹nha²kxai³ a³li²sin³sxã³ ã³ya³hi¹sẽ¹li¹. Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² a²hxi²ki³kxai³lu² wi¹lhau³ko³txa²tu¹wi¹. 10 Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txu¹tai²na² jau³xau³hxai²tẽx1jau³xu¹tai²na² yau³xã̱³xai²na² nxe³te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² oh³xan¹ta² nũ̱³ka̱³txa² wi¹lhau³ko³txa²si¹hain¹jau³su² ĩ³ye³kxain¹na²hẽ³li¹.” 11 Ãh¹jau³xa²sa¹: “Wi¹lhau³ko³txain¹kxai²nãn²tu̱³ a²hxi²ki³khai³xa² ã³sa²so¹nxain¹tu¹wi¹. Txah³lxa³kxa² sa²tã³yu̱³kxĩh³to³txa²kxa²ya̱n³txi³su² nxe³nxa²ha¹wi¹.” Ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Kwa²nxi¹lxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txu¹tai²na² jau³xau³hxai²tẽx1 jau³xu¹tai²na² yau³xã̱³xai²na² nxe³te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² Wxa²hxi²kan¹txa² Si³yxau³jah¹la² wi¹la² ã³si³tẽ³kxi²ju³ta² ye²si¹jau³su² wã³nxĩn¹ju³ta² o²la³kxi²sain³txa³hẽ¹li¹.” Ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nxa²ha¹te¹ Sa³ta³na²jah¹la²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² sa²yxo²ã³ ĩ³wa³ka³nxe³sain³si¹jau³xa² e³hxa³tũ²la² hãi¹nxa¹sxã³ ã³waix3tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ka³li³le²a²ko³nãu³a² o²la³kxi² ã³si³wxe³jau³su²
14 Nxa²ha¹te¹ ye³jen¹nãu³a² Ka³li³le²a²ko³xa² ã³wa̱³li²ta¹hxai²hẽ¹la², Je³su²jah³la²sa³. Nxe³te³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nũ̱³kxũn³txi³ ã³si³tẽ³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jut3su² u²lxi³ ha³ta³nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Jã¹nxe³nũ²la² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³nãu³xa² ã³wi¹lha²the³to³ta¹hxai²hẽ¹la². ówih¹nũ²la² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xai²na² ain³kxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Na³sa³re²thĩ³na² ĩ³xi²to³jau³su²
16 Nxa²ha¹te¹ Na³sa³re²thĩ³na² txo¹nain¹thĩ³na² ĩ³xi²nũ²la² sa²ba³to³ nxe³hĩ¹na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² wi²xi²to³hxai²kxai³ jã¹nxe³to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txãn³nxa² ĩ³yau¹ũh¹si¹jau³su² ĩ³sa²yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². 17 Ĩ³sa²yxau³nũ²la² I³sa³i²ah³lu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹lu¹tai²la³ha²kxai³ kxã³nhxĩn¹nũ¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ũ³wha²li¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³txã³nxa² ũ³wha²li¹txãn³nxai²li² ũ³hũ¹ain¹nũ²la² sa²hai¹nũ²la² wãn³txai²li² a³txi²sxã³ ĩ³ye³ta¹hxai²hẽ¹la². 18 Ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ã³si³tẽ³kxi²sa²na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² ko̱³nxe³te²a² ĩ³hen³txi³te³lhxã³ sa²si¹hã³sain¹na³li¹. Sai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ũ³tĩ̱¹kxi²yxau³te²a² wa³su³txi³ a³li³xi²si¹jau³nũ³su² ĩ³hen³txi³ha²kxai³ a²nũ²a² ye³han³te²a² wi¹lĩ²sxã³ wet1si¹jau³nũ³su² ĩ³hen³txi³ha²kxai³ a²wah³ka³te²a² ã³wa²sut1si¹jau³nũ³su² ĩ³hen³txi³ha²kxai³ nxe³ai¹na¹tu¹wi¹.
19 Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³kxa² wah³xa² ã³wa²su¹tũ¹hain¹ti³wa³kxa² ya̱u³son³si¹jau³su² ĩ³hen³txai¹na¹tu¹wi¹.
Nxe³jau³xa² Je³su²jah³lo²kxai³ ĩ²sxã³ ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Nxe² ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² ta²nxã¹nxai²na² sa²wa̱³lã̱u²kxi²sxã³ ũ³hũ¹xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxũ²la² ã³wxe³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². ónũ²kxi²tũ̱³ka̱³txa² ain³kxi² yxau²xai³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 21 Nxe³ha²kxai³la¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Jau¹xai²na² e³ain¹jau³xu¹tai²li² hĩ¹na² ã³si³wxe²na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ain³kxain¹tũ̱³ka̱³txa² wi¹le³ha²kxai³ kwa²on²tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ nxe²e³kxi²ji¹? Jah¹lai²li² hãi¹sxã³ Jo³se²ah³la² ta²hai²la¹wi¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³wxi¹. Wãn³txai²na² e³kxi²sah¹lxin¹ta²lu¹wi¹. Nxe³jau³xa²sa¹, wxãi²na² hĩ³ne³kxa² wa³kxẽn³si¹lxi¹. Nxĩ¹nha²kxai³ wã²nxũ̱h¹we¹txi²nhi¹lxi¹. Nxe³jau³xai²na² e³kxi²sah¹lxin¹ta²lu¹wi¹. Ãh¹lxi³jau³xa²sa¹: Ka³far³na³ũ²thĩ³nai²na² wi¹lo²la³kxin¹ju³ta² ain³kxi²sĩ¹na¹hẽ³li¹. Wxa²txo¹nĩn¹thĩ³na² te²yã¹nxe³ we¹txa²hẽ³li¹.
24 Yãn¹tah¹lxi¹ a²nũ²ai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² hen³txi³te²nãn²tu̱³ a²sxi²yhen³khai³xan¹ta³ nũ̱³ka̱³txa² en²tain¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³te²yã¹nxe³sxã³ en²txi³sain¹nũn³na³li¹. 25 Ne³ka²sah¹lxi³wxi¹. Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²kxai³lu² E³li²ah³lu¹tai²na² yxau³hĩ¹nũ¹tai²kxai³lu² Ju³te²a² tu¹ha² a²wha³te̱³son³ta¹ka³lxu³nãu³xa² ya²la³tu̱³ ka³lxa¹txi³ yũ³ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ain¹ta¹ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ ye³kwẽ³kon³ta¹hxai²hẽ¹li¹. 26 Ha³lo²a² whãi²na¹ wẽh³ha²yau³xa² ã³na¹xa³tãu³a² hai³txi³ Ju³te²a² tu¹ha³ka³lxa² ka³lxa¹kxan²ti³ hai³txi³ ã³non²ta³kxi²te³lhxã³ sa²si¹hã³ũ¹hxa³ha²kxai³ yxãn¹ta¹ Si³tõ²ko³xa² Sa³rep2ta³thĩ³nãn¹ta¹ka³lxa² a²wha³te̱³son³ta¹ka³lxai²na² so¹lxi¹ ã³non²ta³kxi²te³lhxã³ sa²si¹hã³ũh¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. 27 Te²yã¹nxe³sxã³ E³li³se²ah³la² yxau³hĩ¹nu¹ta²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³a² a²nũ²a² khon³ta³kxi²sxã³ ka³lã̱un³ta³kxi²sxã³ kãin² ĩ³ton³tain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹ hai³txi³ we²txain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹ Na³mãu²ah³la² so¹lxi³ Si²ri³a³ nũ̱³ka̱³txi³su² jah¹lai²na² so¹lxi³ we²txain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxa²ha¹te¹ wãn³txai²li² ain³kxain¹nxa²ha¹te¹ ã³nũ²kxain¹tũ̱³ka̱³txa² kãin² a̱n³ta³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 29 Nxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ĩ³sa²yxau³ain¹nũ²la² Je³su²jah³la² hxi²ki³sa²wa²yat1sa²tã³ha³lo²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ wã³la² ne³ka³nah³nãn¹je³na² sxi²yhe³na² txo³nain¹jen³ka³si²ha²kxai³ ka³la³ain¹nũ²la² Je³su²jah³la² ã³na¹sxã³ a³ka³ti²sxã³ ã³ya²lu¹tũ¹xã¹. Ain¹jau³su² ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 30 Ain¹ta¹ hxi²ka¹nain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²kxai³lu² a²hãix1tĩh³na² ĩ³ka³nxi²sxã³ ã³waix3ta¹hxai²hẽ¹la².
Ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³wih¹sxã³ yxau³jah¹lo²su²
31 Ĩ³ka³nxi²nũ²la² Ka³far³na³ũ²thĩ³na² Ka³li³le²a²ko³xan¹thĩ³nai²na² ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². ówih¹nũ²la² sa²ba³to³ nxa²hĩ¹na¹ a²nũ²a² ã³nũ²kxi²te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³ta¹hxai²hẽ¹la². 32 Ai¹nha²kxai³ ain³kxain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³yxo²o²lhain¹ta¹hxai²hẽ¹la³, wxi²kan¹txi³ ĩ³ye³kxai¹nha²kxai³la². 33 Nxe³ain¹tãu³a² ã³nũ²kxi²thĩ³nãu³ai²na² in³txa² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² kxã³nxa² nxũ²kwa̱i³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jah¹la² ĩ³wxan¹sxã³ kaix1ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Kaix1te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Na³sa³re²thĩ³nãn¹jah¹lo²si¹lxi¹. Ĩh¹nxet3sa²nhĩn¹ji¹wi¹? Sun²tã¹hxat3sa²sĩn¹te³lhxã³ wxã³nhĩn¹ji¹wi¹? Ĩ²nxa²te²sa¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²si¹lxi¹. Ko̱³nxe³ju³ta² yũ³ti³hex1jah¹lo²si¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
35 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² wxi²kan¹txi³ kwa³na³te³nah¹lxi¹:
— In³txai²li² ka³nahx2nxe³sxã³ nxũ²kwa̱i³li³txa²hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ã³nhẽ¹nhẽ¹yain¹te³na¹ ã³na¹nũ²la² nxũ²kwa̱i³li³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² in³txai²li² wi¹lain³kxi²xi²ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jut3su² we¹txain¹ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 36 Nxa²ha¹te¹ a²nũ̱³ka̱³txa² kãin² o²lain¹sxã³ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³ju³khai³nxe³hĩn³te²lã¹xã³? Jah¹lai²li² ko̱³nxe³te²a² a²yãu³ka³txa² wxi²kan¹txi³ kwa³na³ha²kxai³ nxũ²kwa̱i³li³ain¹txã²na³li². Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
37 Nxe³jut3tai²li² ha³lo²a² u²lxi³ ha³ta³nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² hxi²ka² a²nũ²a² ĩ³ton³te²nãu³xa² we²txain¹jau³su²
38 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² a³li³xi²nxa²ha¹te¹ Si³mãu²ah³la² sxi²ha² ã³nxai³sxã³ ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tãu³a² a²hã̱i³na¹ka³lxa² kãin² ĩ³hĩ̱¹la³kxi²ha²kxai³ Je³su²jah³la² ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 39 Nxe³ha²kxai³ a²sxan³ka³lo³a² ã³nxai³sxã³ ã³ya̱u³son³kxi²nũ²la² ĩ³ta³ka³txai²na² we²nxi²si¹jau³su² kwa³na³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² a²kwẽn¹tai²na¹ we²txi²nũ²la² ĩ³sa²yxau³sxã³ yain³txa² hau³kot3sxã³ ũ³hãu¹la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Nxa²ha¹te¹ ka³nxa³hi²te³lhxã³ tãu³a² a²nũ²a² ĩ³ta³ka³txa² ĩ³ton³te²a² yxo²ha³kxa¹ sa²so¹nũ²la² Je³su²jah³la² ã³tĩ̱³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² wxa²wai³te²a² a²hãi¹nxe³ti³xa¹ we²txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 41 Nxa²ha¹te¹ ko̱³nxe³te²a² a²yãu³ka³txa² kãin² a³li³nũ²la² ĩ³wxan¹sxã³ kaix1jain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Kaix1jain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²si¹lxi¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3jah¹lo²sin¹kxe³su² a³la³kxai¹nha²kxai³ ka³nahx2sxã³ yxau³si¹hain¹jau³su² kwa³na³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi³jau³su²
42 Nxe³ai¹nha²kxai³ ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa¹ sxi²yhe³na² a³li³xi²nũ²la² ha³lo²a² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³xa² nũh¹xai³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Ka³far³na³ũ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ã³nĩ²xi²te³lhxã³ a³li³ain¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ĩ³ha¹txi²nũ²la² a³li³sxã³ ã³waix3si¹hai¹nxa³jau³su² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 43 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Sxi²yhe³na² yxo²ha³kxa¹ ai³lha²thet3sã²na¹tu¹wi¹. Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xa² ĩ³hen³txai¹na¹tu¹wi¹. Nxe³ai¹na¹ju³ta²nũ³su² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²si¹hã³sain¹na²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
44 Nxe³ain¹jut3su² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³nãu³xa² Ju³te²a²ko³xan¹thĩ³nãu³xa² whãi²na¹ ai³lha²thet3tũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txa² ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².