5
Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³kaix1so¹ ã³si³wxe³jau³su²
Hã²wxãn³txa³ ĩ̱³ye³na² Je³ne³sa³re²ye³na² yxo²ka³teh³nãu³a² ai³sxã³ ã³yit1ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²te³lhxã³ wxã³sxã³ ã³nũ²kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ai¹nha²kxai³ a²ne³ku̱n²nãu³a² ka³no¹a² ka³lo³ha¹li¹ ĩ²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²a² a̱i³na² sai¹te³lhxã³ ain¹ka³lo³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a̱i³na² sai¹tũ̱³ka̱³txa² a³li³nũ²la² ta³lã²la²ka³lo³a² wxa²hi̱³la³kxi²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹kxan²ta² Je³su²jah³la²kxai³lu² ka²no¹a² ã³wih¹nũ²la² a²wa³kxẽn³yah³la² Si³mãu²ah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ ã³wih¹nũ²la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²a² jũ¹nxe² ã³nhai¹a³sa³wi¹. Nyha¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² ã³wxe³ka³tu̱³ ã³nũ²kxi²tũ̱³ka̱³txai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Hã²wxãn³txa³ ĩ³yau¹ũ³ta³lu²nain¹nũ²la² ĩ³ye³kxi²nyha¹te³nah¹lxi¹:
— Si³mãu²ah³lãi³. Ĩ̱³ye³na² u̱t1tãu³a² ta³lã²na²ka³lo³a² tẽ³sxã³ ã³na¹sxã³ ã³nũ̱¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. A̱i³na² sai¹a³sah¹lxi³wxi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Si³mãu²ah³lai²na² ĩ³wa²lũ³xi²nyha¹ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³la² txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. O²la³kxi²sxã³ ã³a³lan²sĩn¹na¹hẽ²li¹. Nxe³nha¹kxan²ti³ hai³txi³ a̱in³ta³ sai¹ti³hex1sĩ¹nxa³hẽ²li¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³ye³kxi²sa²nhĩ¹nha²kxai³ ta³lã²na²ka³lo³a² ã³na¹sxã³ ã³nũ̱¹ta¹tu¹wi¹. Nyha¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ ã³na¹sxã³ ã³nũ̱¹tain¹nũ²la² a̱i³na² ka³lxa¹txi³ sa²sai¹ai¹nha²kxai³ ta³lã²na²ka³lo³ai²na² sa²ten²ta³kxi²te³lhxã³ ta¹hxai²hẽ¹la², a̱i³na² ka³lxa¹sxã³ sax2txe̱¹yai¹nha²kxai³la². Nxe³ai¹nha²kxai³ a²ya̱³la²nãu³xa² ka³no¹a² ka³lo³ã̱³sa²nũ³ka³lo³a² wxa²ye̱³wxã̱ix3so¹nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ã³wxã³ain¹nũ²la² ka³no¹a² ka³lo³ha¹lin¹ti³xa² a̱i³na² ne³ki¹sxã³ sa²sai¹ai¹nha²kxai³ ã³nxũ̱t1te³lhxã³ ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹jut3su² Si³mãu² Pe²jah³la²kxai³lu² Je³su²jah³la² hxi²kan¹khai¹nxe³jut3su² ĩ²nxa²ha¹te¹ a²ne³kxai³tãu³a² ã³ka³ti³lhu³ta³kxa² wxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²nyha¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Ko̱³nxe³ti³ kãi³jah¹lo²sa¹wi¹. Nxe³na¹ha²kxai³ ã³nix3txu¹li¹. Nyha¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Jã¹xain¹jut3su² Pe²jah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² ain¹sxã³ a̱i³na² ka³lxa¹txi³ sai¹nha²kxai³ on²tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Te²yã¹nxe³jut3su² Si³mãu²ah³la² ya̱³li²nyhain¹tũ̱³ka̱³txa² Se³be³te²ah³la² ki³lha³nãu³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te²na² ĩ³lxa² Ti³a²kah³lo²su² ha²kxai³ Jo³ãu²ah³lo²su² ha²kxai³ ya³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ya³te²a² on²txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ³wa²lũ³xi²nyha¹te³nah¹lxi¹:
— Pe²jah³lãi³. O²txa³hẽ¹li¹. A̱i³na² ã³na¹to³hxain¹tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ a¹hĩ¹nãn¹te²tu̱³ ã³si³tẽ³san¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ĩ³kaix1so¹nĩn¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nxa²ha¹tu¹wi¹, ã³si³tẽ³kxi²sa²si¹hain¹jau³su¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
11 Ain¹nxa²ha¹te¹ ka²no¹a² sa²ne³ha³lo²sa²tã³nũ²la² Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³hit2txain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Khon³ta³kxi²sxã³ ka̱³lã̱un³ta³kxi²jah¹la² we²txi²jau³su²
12 Nxa²ha¹te¹ ye³jen¹nãu³kxai³lu² sxi²yhe³na² Je³su²jah³la²kxai³ ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² a²nũ²a² khon³ta³kxi²sxã³ ka̱³lã̱un³ta³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jah¹la² ya̱u³son³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ya̱u³son³kxi²nũ²la² jah¹la²kxai³lu² Je³su²jah³la²kxai³ ĩ²nũ²la² a²ne³kxaix3tãu³a² ã³ka³ti³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ win¹ta²te²lxi³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. “Wxa²ĩ³ta³ka³txa² hxi²kan¹txi³ we²txi¹nxa²ha¹tũ¹xã¹.” Sa¹ki³la³te²ki³lha³ti¹. Nyha¹ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ sa²nũ̱³sin²sxã³ wxa²wxai³nyha¹sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ten³sa³nhai¹. Wxa²ĩ³ta³ka³txa² ã³wa²su¹tũh¹nxa²ha¹wi¹. Nxe³nyha¹ta¹hxai¹hẽ¹la². Nxe³nyha¹hĩ¹na¹ a²nũ²a² kwẽn¹tai²na² ĩ³to³nain¹te²a² a²kwẽn¹tai²na¹ we²txi²ta¹hxai²hẽ¹la². 14 A²nxe³jut3su² Je³su²jah³la²kxai³la¹ ĩ³ye³kxain¹ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Nxe³nxa²ha¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wã³nxĩn¹ta² si³yxau³jah¹la² ai³sẽ¹li¹. Ain¹tãu³a² we²txi²nxa²ha¹ju³ta² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³hen³txi³txa³hẽ¹li¹. Hãi¹nxe³sxã³ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³jah¹lan²tu̱³ ka³yxuh³xa² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³yau¹ũh¹nxain¹kxe³su² ũ³hũ¹txai¹nhẽ³li¹. Nxai¹nĩn¹kxai²nãn²tu³ hã²wxãn³txa³ wã³nxĩn¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ka³yxuh³xai²na² tẽ³sxã³ Sũ̱³na² ũ³hũ¹yhain¹tu¹wi¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ti² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² we²txi²nxa²ju³ta² ĩ³yau¹ũ³yhe²ai¹nĩn¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxe³yãn¹tah¹lxa¹ nxe² ĩ³ye³kxi²kxan²ti³nũ¹ ju¹tai²na² u²lxi³ ha³ta̱³nxe² ĩ³ye³e²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²nũ²a²nãu³xa² kãin² ã³nũ²kxi²nũ²la² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ain³kxi² ĩ³to³nain¹te²a² we²txi² nxe³te³lhxã³ ã³nũ²kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Nxe³nyhain¹to³ta¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ã³waix3tũ²la² ha³lo²ai²li² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³xa² ã³nxai³to³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²te³lhxã³ ã³nxai³to³ta¹hxai²hẽ¹la².
In³txa² kan²ta³kxi²jah¹la² we²txi²jau³su²
17 Ain¹nxa²ha¹te¹ kxã³non³tãu³a² a²nũ²a² ãh¹lxi³sxã³ kãin² ã³nũ²kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sxi²yhe³na² Ka³li³le²a²ko³xan¹thĩ³nãu³a² a³li³i² sxi²yhe³na² Ju³te²a²ko³xan¹thĩ³nãu³xa² a³li³i² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³i² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³tũ̱³ka̱³txa² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txai²na² ĩ³yau¹ũ³tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ nxe³yain¹sxã³ sxi²yhe³na² a³li³sxã³ ã³nũ²kxi²nyhain¹nũ²la² ã³tĩ̱³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Je³su²jah³la² kãin² ã³nhi²ka¹tha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nũ̱³kxũn³sxã³ ĩ³we²txa³lxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 18 Nxe³tãu³ãn²tu̱³ti¹ in³txi³nãu³xa² wxã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² in³txa² kan²ta³kxi²ha²kxai³ hãi¹sxã³ ka²ma²ka³lo³a² sxa³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te²a² ka²ma²ka³lo³a² whãi²na¹ ã³ki³wxen³ta³kxi²sxã³ sa²so¹sxã³ ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹nũ²la²:
— Ã³wih¹sĩn¹ki̱³tũ¹xã¹. Kan²ta³kxi²jah¹la² tẽ³sxã³ Je³su²jah³la² a²ne³kxai³tãu³a² ũ³ha¹a̱³sĩn¹ki̱³tũ¹xã¹. In³txi³nãu³xa² ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 19 Nxe³ain¹tah¹lxa¹ sxi²hẽ¹nãu³a² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³ka̱³tũ̱³je²nyhai¹nha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ã³wih¹hain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe²nxa³ha²kxai³ sxi²ha² ne³ka³nah²nãu³a² ĩ³ka³la³nũ²la² te²la²ka³lo³a² sa²sain¹ta³kxi²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² ĩ³ton³jah¹la² ka²ma²ka³lo³a² whãi²na¹ Je³su²jah³la² a²ne³kxai³tãu³a² a²nũ²a² a²nxũ²kwa̱i³wit3ta² ũ³yhu³lhxot1sxã³ ũ³ha¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
20 — Je³su²jah³la² hxi²ka² kan²ta³kxi²nẽ³ka³txa² we²txi²ju³ta² yũ³tũ¹xã¹. Ain¹jau³su² ũ³ha¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tai²na² Je³su²jah³la²kxai³ wi¹ko̱³nh²nxa²ha¹te¹ ã³yxo²o³tũ¹nũ²la² ĩ³ton³jah¹la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³in¹ju³ta² ã³wa²su¹txa²ha¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
21 Nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² nxain¹sxã³ he³son³kxi²nyhain¹sxã³ ki³han³jau³su² e³lain¹te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ hxi²kan¹txi³ ne³wã²na³ain¹te²ju²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³lai²li² a²nũ²khai³xai²la¹wi¹. Hxi²kan¹nxa³wi¹. Nxe³ha²kxai³ Sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³jah¹lo²su² na³li¹. Nxe³jau³su² ki³han³sxã³ e³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
22-23 Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ he³son³kxi²nyhain¹jau³su² wi¹ko̱³nh²nũ²la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— He³son³jah³lxin¹jau³xa² ha³ya³kxa² e³li³jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ka²a³sah¹lxi³wxi¹. Ĩh¹jaut3ta̱³ wãn³txa² wa³sut3jau³la³te²la¹xã³? “Wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³in¹ju³ta² ã³wa²su¹txa²ha¹wi¹.” Nxe³jau³xai²la³ta̱³nxa²: “Ĩ³ton³jah¹lãi³. Ĩ³sa²yxau³sxã³ ã³nxĩ³xi¹sẽ¹li¹.” Nxe³jau³xai²la³ta̱³nxa² nxe²hĩ̱³ji¹wi¹? 24 Yxãn¹ta¹ Txai²na² Sũ̱³na² Hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²kah³lo²su² na¹ha²kxai³ wxi²ka¹na¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ ĩ³ton³jah¹lo² ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹wi¹. Ĩ³sa²yxau³txi¹. Wxa²sxan¹ka³lo³ai²na² sa²so¹sxã³ ã³nxĩ³txu¹li¹. Nxe³nxa²ha¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ ĩ³ton³jah¹la² wa³su³txi³ ĩ³sa²yxau³nũ²la² a²sxa³ka³lo³a² sa²so¹sxã³ ã³nxĩ³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi² kãi²non³jau³su² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxi²lã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 26 Nxe³ai¹nha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³wã̱³wã̱³txi³sxã³ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³kxũ̱n³khaix1nxe³sxã³ wi¹lhin¹khai¹nx2na³li¹. Kwẽn¹tai²na¹ ĩ²ki̱³tã³li¹. Yxãn¹ta¹ kxã³nxai³kxai³lu² te²xi²yã¹nxe³ju³ta² ĩ²ki̱³sxai²nxa³tai¹tu³wi¹. Tah¹ hĩ¹na¹ ĩ²ki̱³tã³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Le³vi²ah³la² ĩ³kaix1so¹jau³su²
27 Hã²wxãn³txa³ Je³su²jah³la²kxai³lu² a³li³xi²nũ²la² a²nũ²a² ũ³yho³hi²ki³ka² so¹kxi²nẽ³jah¹lai²na² Le³vi²ah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² sxi²ha² ũ³yho³hi²ki³ka² ũ³ha¹thĩ³na² ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te²na² Pu³pli³ka²no² nũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ta¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ²sxã³ ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:
— Ã³si³tẽ³kxi²sẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxe³ai¹nha²kxai³ Le³vi²ah³la²kxai³lu² a²yen³kxa² whãi²na¹ wxa²wxe²a³nũ²la² ã³si³tẽ³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 29 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hã²wxãn³txa³ Le³vi²ah³la² a²sxi²nhãu³a² yain³txa² kãin² we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ Je³su²jah³la²kxai³ wxã³sxã³ ĩ³yain³si¹jau³su² kaix1tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tãu³a² ũ³yho³hi²ki³ka² so¹kxi²nẽ³tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹txi³ ã³wxã³ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² ka³lxa¹txi³ nũ¹nain¹sxã³ yai³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 30 Nxe³ain¹nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³a² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² nxain¹sxã³ ju¹ta² ĩ²ain¹sxã³ kãin² ĩ³hi̱³ta³lxi³sxã³ Je³su²jah³la² a²sa³wih³ha³lxa² ĩ³kwa̱i²kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ a²nũ²a² ũ³yho³hi²ki³ka² so¹kxi²nẽ³tũ̱³ka̱³txi³su² ko̱³nxe³ju³ta² kãi³te²su² te²nãu³xa² nxe³te²su² ain¹sxã³ ã³nũ²kxi²sxã³ yain³ni² ĩ³na² nxe³kxah³lxin¹si²li¹? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
31 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²nyhain¹ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Ne³ka²sa²sa²lxi¹. A²nũ²a² wi¹lain³kxi²nha²te² hi²sen³su² hĩ³ne³kxa² wa³kxẽn³yah³la² ã³ten³te²sxa³yu²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ĩ³ton³te²su² te²a² so¹lxi³ ã³ten³te²ju²hẽ³li¹. 32 Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²ai²na²: “Wi¹lhin¹sa³nha¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² yũ²nxa³nha¹.” Nxe³te²su² te²na² ĩ³kaix1so¹ai¹na¹ju³ta² yũ²nxa³wi¹. Yxãn¹tah¹lxa¹ hãi¹sxã³ ko̱³nxe³jah¹la² so¹lxi³ a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ ã³na¹la³kxi²nha²te²su² te²na² so¹lxi³ wxa²wa²su¹tain¹te³lhxã³ ĩ³kaix1so¹ai¹na¹ju³ta² yũ²na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
He³lhxi² yxau³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
33 Nyhain¹nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³lãi³. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² sa³wi³ha³lxai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² ĩ³ka³li³kxi²te³lhxã³ he³lhxi² yxau³to³hain¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxain¹to³lhai¹li¹? Ai¹nha²kxai³ fa³ri³se²a² a²sa³wi³ha³lxa² te²yã¹yxain¹nũ³nhxai²na²hẽ³li¹. Ain¹ta¹ wxa²sa³wi³ha³lxa² hai³txi³ ti³hex1yu̱³nxãn²nxa³wi¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Yxau³nuh¹nx2ta¹tãu³a² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ he³lhxi² yxau³yah³lxin¹ju³ta² wai³nxa³wi¹. A²nxe³ju³ta² in³txa² txu¹ha² so¹nyhu¹kxai²nãn²tu̱³ a²ya̱³la²nãu³xa² ĩ³kaix1so¹yhain¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ju³ta² sa²kxai³lu² a²wẽ³sãi¹yah³la² yxau³ye²yhai¹hĩ¹na¹ ĩ³kaix1so¹ain¹tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ he³lhxi² yxau³ain¹ju³ta² wai³nxa³wi¹. 35 Yxãn¹ta¹ yxan¹nãu³a¹ a²wẽ³sãi¹yah³lai²na² so¹kxain¹sxã³ sa²tã³tĩ̱¹kxi²nyhain¹tu¹wi¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ nxe³hĩ¹na¹ a²nũ²a² ĩ³kaix1so¹ain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ he³lhxi² yxau³ain¹ju³ta² wain³tu¹wi¹. Jã¹nxe³ju³kxai³lu² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² nxain¹sxã³ txa²wã¹yah³la²nãu³xu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²wet1si¹hain¹jau³su² he³lhxi² yxau³ain¹te²ju²hẽ³li¹. Ne³to³ta¹ txa²sa³wi³ha³lxai²na² sa²kxai³lu² ã³waix3txai¹na¹hĩ¹na¹ so¹lxi³ he³lhxi² yxau³ain¹tu¹wi¹. ówaix3txa¹na¹kxe³su² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ he³lhxi² yxau³ain¹tu¹wi¹.
36 Nxe³ha²kxai³la¹ ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² wã²la² kwẽn¹ta² yxãi¹ka³lo³a² wi¹ka³lo³a² tẽ³sxã³ ko̱³nxe³ka³lo³a² ã³ten²ti³ka³lo³a² ũ³nhũ²kxi²sxã³ ũh³yxãi¹yain¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ ũh³yxãi¹yain¹ke³la³te²kxai³ wã²la² wi¹ka³lo³a² ã³kho³te²ju²hẽ³li¹. Jã¹nxe³kxa²yu³su² wã²la² tĩ³ka³lo³la³ ã³sai¹hĩ̱³nx2nxa³wi¹. 37 Jã¹nxe³jau³su² yain³txi³yau³xa² txah²yau³xa² hai³txi³ ka³yxuh³xa² wã²lẽ¹na² tĩ³ka³lo³ẽ¹nãn²ta³ ã³nẽ¹na³wi¹sxã³ ũ³wha¹ki̱³te²sxa³yu²hẽ³li¹. ónẽ¹na³wi¹sxã³ ũ³wha¹ki̱³ke³la³te²kxai³ a²yain³txi³yau³xai²na² sa²kxai³lu² wã²lẽ¹nai²li² ĩ³txi³ha̱u³kxi²sxã³ ĩ³khot3sxã³ a²yau³xa² ã³nẽ¹na³hxa³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³ a²yain³txi³yau³xain²txi³ ha³li³hxa³ni² wã²lẽ¹nain²ti³ ã³kho³ti² nxe³te²ju²hẽ³li¹. 38 Yxãn¹ta¹ yain³txi³yau³xa² tah²yau³xan²ta³ wã²lẽ¹na² ta²hẽ¹nãu³a² ã³nẽ¹na³wi¹sxã³ ũ³wha¹ki̱³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wã²lẽ¹nai²na² ã³kho³txa³ha²kxai³ a²yain³txi³yau³xa² ã³nẽ¹a³na¹xa³ha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³li¹. 39 A²nxe³sxã³ a²nũ²a² vĩn²yau³xa² tĩn³yau³xa² tẽ³sxã³ ĩ³na²ain¹kxai²nãn²tu̱³ tah²jau³xa² ãh¹ ã³te³nain¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³lu¹: “Tĩ³yau³xa² ã²la² wi¹na³li¹.” Nxain¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².