16
Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ sa²ba³to³ nxe³ti³xa² ha³nãu³hi²na³na¹ nxe³ka³tu̱³ ka³nxah³ti³wi³ta³lon³tãu³a¹ txu¹ti³nãu³xa² Ma³ri²a³ Ma³ta³lẽ²na³ka³lxa² nxe³ha²kxai³ Ma³ri²a³ka³lxa² Ti³a²kah³la² a²hã³ka³na² nxe³ha²kxai³ Sa³lo²ma³ka³lxa² nxe³ha²kxai³ ain¹sxã³ hĩ³ne³kxa² wi¹lũ³tẽ³kxa² ũ³yho³hi²sxã³ so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la² Je³su²jah³la²nũ²a² wxa²to̱¹la³kxi²te³lha³ka². Ain¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ To³mĩn²ko³ nxe³ju³ta²kxai³ u³je³na³kai²na² a³li³xi²hĩn¹kxai³ txu¹ti³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² aun³ta² ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nũ¹ka³na¹ sa²nĩ̱³kxain¹ju³ta² aun³ta² ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Aun³tain¹tãu³a² ĩ³ye³kxi²nyhu¹te³nah¹lxi¹:
— Tah³lxa³ka³lo³ai²na² yxo²tĩ̱¹nha²ka³lo³ai²na² ĩh¹nxe³te²ta̱³ sa²yxo²than²kxi²nẽ³lain¹te³ji¹xĩ¹, kãin²khaix1ka³lo³sa²ha²kxai³lu¹? Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ten³sa²tã³ain¹te³na¹ kãin²khaix1nxe³ka³lo³ai²li² ũh³yxo²than²nha²ju³ta³nu¹tai²na² ĩ²lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹ka³tu̱³ tah³lxa³kẽ¹nãu³ai²na² ã³wi¹hain¹ka³tu̱³ in³txa² sa³nxe³la³kxa² ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sa³nxe³la³kxa² wã²la² hãn³ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha²jah¹la² yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² txu¹ti³nãu³xa² a²wi¹nẽ³tãu³ai²nãn²tu̱³ ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². O²khaix1xain¹sxã³ yu̱h³lxi³khaix1ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ jah¹lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³ye³kxain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— O²lhxã³ ĩ³wã̱³jah³lxi³txa³hẽ¹ni¹. Je³su²jah³la² Na³sa³re²thĩ³na² to̱n¹jah¹la² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²sxã³ ĩ³ya²lu¹kxe³su² jah¹la² ãn³ten³yah³lxi¹nxi¹. Yxãn¹ta¹ jah³lai²na² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na²ni¹. Hai³txi³ ti¹nãn²ta³ he¹ti³he¹xai¹nxa³xi¹. Tẽ¹nai²li² hã̱i¹kxain¹te³nai¹ti²tu³ni¹. Ĩ²jah¹lxi³hẽ¹ni¹. Jã¹nxa¹jau³su² hĩ¹na² sa²kxai³lu² ĩ³sxã³ Pe²jah³la² ĩ³hen³txi² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xã̱³xa² ĩ³hen³txi², whãi²na¹ nxe³jah³lxi³hẽ¹ni¹. Ĩ³hen³txain¹yah³lxin¹jau³kxai³lu¹:
“Je³su²jah³la² ne³ka³ta²nx2ti³sxã³ Ka³li³le²a²ko³xa² ã³nxai³tu¹wi¹. Nũ¹ã¹ ĩ²syah¹lxin¹tu¹wi¹.” Jau¹xai²na² ha³la³je¹nai³tã² Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³tai¹ti²tu³nĩ¹. Jã¹nxe³jau³su² nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹ni¹. Nxe³yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹ txu¹ti³nãu³xai²na² tah³lxẽ¹na² a³li³ain¹sxã³ ã³ni³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Kãi²no²nha²ha²kxai³ ĩ³ka³ta̱³ta̱³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ hai³txi³ wãn³txi³la³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ye³kxain¹ti³hex1ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
Ma³ri²a² Ma³ta³lẽ²na³ka³lxa² Je³su²jah³la² ĩ²jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ To³mĩn²ko³ nxe³ju³ta² ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa² Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²te³na¹ Ma³ri²a³ Ma³ta³lẽ²na³ka³lxa² ĩ³ha¹txi²ta¹hxai²hẽ¹la². A²kxã³nxai³kxai³ ta¹ka³lxa² a²nxũ²kwa̱i³nãu³a¹, ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ka³lxa¹te²nãu³xa² ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ ka³na³ki¹ tũ̱³ka̱³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ a²ta³a² nũ̱³ka̱³txai²na² Je³su²jah³la² a²ka³te̱³na² yxau²xai³lhĩ¹nai³tã² nxũ²kwa̱i³li³si¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Nxe³nxa²ha¹te¹ ta¹ka³lxai²na² sa²kxai³lu² ã³nxai³ka³tu̱³ Je³su²jah³la² a²ya̱³la²nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²ya̱³la²nãu³xai²na² kãin² ãin²tai¹nha²kxai³ kãin² ĩ³nã̱³nai¹nha²kxai³ Ma³ri²a³ Ma³ta³lẽ²na³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² ã³wxã³yain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jau³xa² ta¹ka³lxai²na² Je³su²jah³la² ĩ²ain¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ¹hain¹to³ta¹ a²ya̱³la²nãu³xai²na² sa²kxai³lu² yxo²ĩ²ti³he¹xain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
A²sa³wi³ha³lxa² ha¹lin¹ya³te²a² Je³su²jah³la² ĩ²ya³jau³su²
12 Nxe³ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ a²ya̱³la²nãu³xai²na² ha¹lin¹te²su² te²a² ha³lo²a² ã³nxai³ya³tãu³ Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² ã̱³lxi³ sa²ya̱¹nha²sxã³ ã̱³lxi³te²hũ̱³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 13 Ha¹lin¹te²na² sa²kxai³lu² ã̱h¹ ã³wa²li²ya³sxã³ a²ya̱³la²nãu³xai²na² wã³kon³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³hen³txi³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³lai²na² ĩ³ã̱³lxi³te²hũ̱³yain¹jau³xa² ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a²wã³kon³tũ̱³ka̱³txai²na² hai³txi³ ĩ³we¹nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² Je³su²jah³la² ĩ²ain¹jau³su²
14 Hã²wxãn³txa³ ye³jen¹nãu³a¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³khai³xa² hxi²ka² hxan³sxã³ ka³na³ka³nat3sxã³ wxa²sa²so¹xi²nũn³tũ̱³ka̱³txa² ã³wxe³sxã³ ĩ³yai³nain¹tãu³a² Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² wxã³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wxã³yain¹sxã³ sa²yxo²we¹nyhai¹nxa³ju³ta² ĩ³kwa̱i²kxai¹ni² ã³ne³to³hai¹nxa³ju³ta² ĩ³kwa̱i²kxai¹ni² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³tai²na² a²nũ²a² ĩ²ain¹te²na² a²wãn³txa² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² yxo²ĩ¹ai¹nxa³ha²kxai³lu¹ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² a²wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ ã³nxai³jah³lxi³hẽ¹li¹. ónxai³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ ĩ³yau¹ũ¹tain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Ain¹yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ju³ta² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ain¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² wa²su¹ti³hi¹tu¹wi¹. Nxe³jau³xai²na² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. 16 Nxain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² a²ten³te²su² te²an²tu̱³ yxo²ĩ²sain¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹nẽ³jau³xa² sa²yxo²wet1sain¹kxai²nãn²tu̱³ te²su² a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² wa²su¹tain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² sa²yxo²ã³sain¹te²su² te²an²tu̱³ a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² yxau²sa²tẽ³ai¹nha²kxai³ yxan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²lo³jau³su² yxau²xai³lain¹tu¹wi¹. 17 A²nũ²a² yxo²ĩ²sain¹kxai²nãn²tu̱³ a²yen³kxa² wã³nxĩn¹ju³ta² kãi³ain¹tu¹wi¹. Kãi³ain¹ju³ta²sa¹: Txa²ĩ³lxa² ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³li³si¹hi² wãn³txa² yau³xã̱³xa² tah²yau³xa² ĩ³ye³i² nxe³ain¹tu¹wi¹. 18 Jã¹nxain¹kxai²nãn²tu̱³ txih³xa² yxo²ko̱³nxe³te²a² wxa²sa²so¹ain¹kxai²nãn²tu̱³ kho³nai¹nxa³ha²kxai³ tih³na³la³yau³xa² ĩ³na²ain¹kxai²nãn²tu̱³ kho³nai¹nxa³ha²kxai³ nxe³ain¹tu¹wi¹. Jã¹nxain¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ĩ³ton³te²su² te²a² wxa²wxai³ain¹kxai²nãn²tu̱³ we²nxain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² oh³nãu³a² wxa²ka³la³ye²jau³su²
19 Nxe³nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su²jah³la² ĩ³ye³ta³lu²nain¹nxa²ha¹te¹ oh³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²hi²sen³kxai³lu² so¹sxã³ ka³la³ka³tu̱³ Sũ̱³na² wi¹nẽ³tãu³a¹ ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 20 Nxe³jut3su² ha²kxai³ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ã³nxai³ain¹ka³tu̱³ ha³lo²a² ĩ²li³je³na² ã³nxai³ain¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³ai¹nha²kxai³ hau³hau³kon³nũ²la² Je³su²jah³la² a²hi²sen³kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² hxi²nũ¹te³lhxã³ a²yen³kxa² nũ̱³kxũn³te²su² o²la³kxai¹nha²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ wãn³txai²na² a²sa³wi³ha³lxai²na² ĩ³ye³ain¹jau³xai²na² Je³su²jah³la² a²hi²sen³kxai³lu² sa²hxi²ka¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².