3
Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ yxo²ĩ²ki̱³tã³la²
Jã¹nxe³jut3su² nxe³nx2ta¹wa². Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. A³lxi¹nx2ta¹nha²wa². Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² ã²la² kãi²non³sxã³ ĩ³ka³lih³kxi¹nx2ti³ju³ta² ten³nxa²lxa¹nha²wa². òla² ũ³wha²li¹lye¹nx2ta¹la². Nxe² ĩ³yau¹ũ³xi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ãu²li²sa²nxa³nha²wa². Wi¹lhin¹sxã³ yxau³si¹nx2ta¹jau³su² ũ³wha²li¹lye¹nx2ta¹wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³tũ̱³ka̱³txa² wi¹lĩ²khai¹nxe³jah¹lxi³hẽ¹la². Ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2tai¹nha³ta²wa². Ĩ³lxa³thin¹ti³he¹xai¹nxa³wa². A²nũ²nãu³ai²na² ũ³whi²lho¹nha²sxã³ ũ³kho³nyhain¹na³la². A²kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² kwa³na³nẽ³jau³xai²li² ã³si³wxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ in³txa² wãi³lxa² wẽ³sa² tẽ³sxã³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹si¹nhẽ³jau³su² e³kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³jau³xu¹tai²na² txa²wã¹kxi³na¹xai²na² so¹lxi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² so¹lxi³ wain³txi³ sa²yxo²we¹ki̱³tã³la². Sa²yxo²we¹ki̱³kxan²ti³ yen³kxa² ã²la² wi¹khai¹nxe³te²a² yũ³ki̱³tã³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²ka¹tẽ³lha²kxai³ Sũ̱³nu²kxai³lu² sa²nẽn¹kxi²ki̱³tã³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³kxi²nẽ³lha²kxai³ ka³li³sxã³ yxau³ki̱³tã³la². Yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² hai³txi³ yxo²ĩ²ki̱³sxa³wa². Nxe³sxã³ yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² yxo²ĩ²ki̱³ke³la³te²kxai³ txai²li² ã²la² ã³sen³sai¹sxã³ yxo²ĩ²hĩ̱³na¹wa². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ã³sen³sai¹ai¹nhĩ̱³na¹wa². Txa²wẽ³sĩ¹na² txo¹na¹hĩ¹nai³tã² kwẽn¹ta² a³li³la¹ha¹hĩ¹nai³tã² a³la²ni²sxã³ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ a³la²ni²ju³ta² hau³hau³kon³sxã³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹sa³na²hẽ³la². I³sa³e²ah¹lo²sa¹wa². Nxe² a³li³lah¹sxã³ txon¹jah¹lo²su² te²sa¹wa². Bẽn³ja³mĩ² nũ̱³ka̱³txi³yah³lo²sa¹wa². Txa²wĩ³na²nãu³xai²na² yxo²ha³kxa¹ E³bre²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³sain¹na³la². Nxe³nxa²ha¹te¹ Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹kxe³su² a²ha³tih³nũ̱³ka̱³txai²li² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³sa¹wa².
— Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² wãn³txa² wain³txi³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Na¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su²jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² khãuh³lxa³tin³txai¹na¹hẽ³la². Nxe³kxa²yu³su² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² kwa³na³nẽ³jau³xai³tã² wã³ko³nxa³te²tu̱³ sa²yxo²we¹thxai²na¹hẽ³la². A²nũ²a² ĩ²li³te²la³ hxi²kan¹txi³ ko̱³te³kxi²sa²nxa³hẽ¹la². Jã¹nxe³te²su² hxai²na¹hẽ³la². Nxa²ha¹te¹ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³na¹hĩ¹na¹ yen³kxai³tã² hãi¹nxe³ti³xa¹ ã³na¹a¹hẽ³la².
— A²kxã³nxa² a³lxi²ti³ tẽ³a¹hẽ³na¹. Na¹jau³su² hĩ¹na² yxo²kwa̱in³te²txã³wa². Yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ã³na¹sxã³ yen³kxa² ã²la² wi¹te²a² so¹lxi³ ten³te²sa¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² ĩ²sa²tẽ³kxi²na¹ju³ta² ã²la² ã³sen³sai²na³la². Nxe³na¹ha²kxai³ yen³kxa² ã̱³xai²li² ko̱³nxe³kxe³su² ã³na¹a¹ha²kxai³ Kris²tu³jah¹la² sa³wit3su² na¹ju³ta² so¹lxi³ ten³sa³nha²wa². Nxe³sxã³ ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³nha¹ju³ta² ten³sa³nha²wa². A²wi¹lhĩn¹khaix1ju³khai³xa² wi¹lhit1sain¹na²hẽ³la². Nxe³te³nah¹lxi¹. Hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² kwa³na³jau³xu¹tai²na² sa²yxo²we¹ta¹kxe³su² wi¹lhit1sai¹nxa³hẽ³la². Yxãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²a¹kxe³su² wi¹lhit1sain¹na²hẽ³la². 10 Jã¹nxe³sxã³ yxo²ĩ²a¹kxai²nãn²tu̱³ Kris²tu³jah¹la² ĩ²yxau²xai³la¹tu¹wa². Kris²tu³jah¹la² a²wã³nxĩn¹ju³khai³xa² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²sxã³ yau²xai³ju³khai³xa² ã³ne³wxe² yxau²xai³la¹tu¹wa². Kris²tu³jah¹lo²kxai³lu² Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tha²kxai³ ye³khãuh³lxa³thin¹khaix1ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹ti³ten³sa³nha²wa², khãuh³lxa³txi³sain¹kxan²ti³na². Jã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lo²kxai³lu² A²wĩ³na²khai³xa² wãn³txa² sa²yxo²we¹tha²kxai³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² wãn³txa² so¹lxi³ sa²yxo²we¹ti³ten³sa³nha²wa², ya³lu²na¹ju³ta³nũ³a² yũ³ti³hit1sain¹kxan²ti³na². 11 Jã¹nxe³na¹kxe³nũ³su² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹sa²jau³nũ³su² a²ya³la³tu̱³ ũ³hũ¹sa³tu¹wa². Jã¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² ha³lo²ai²na² yxau²sa²tẽ³si¹sa³tu¹wa².
Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sa²sai¹na¹ju³ta²
12 Jã¹nxe³na¹jau³su² txa²wãn³txa² e³nxa³jau³xa²sa¹:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² yũ³ti³he¹nxa³wi¹. Wi¹ju³ta² so¹lxi³ kãi³te²sa¹wi¹. Nxe³na¹jau³su² hxi²kan¹txi³ e³nxa³wa². Yxãn¹ta¹ Kris²tu³jah¹la² a³lxi²sa²ju³ta² yxau²xai³te²sa¹wa². Nxe³te²sa¹ha²kxai³ wain³txi³ sa²yxo²wet1sa²sai¹na¹ju³ta² ten³khaix1sa³nha²wa². 13 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³.
— Wi¹kãi³sa²sai¹na¹xã¹. Na¹jau³la³ e³ti³he¹nxe²nxa³tai¹ti²tu³wa². Nxe³na¹ta¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹hĩ¹nai³tã² ha³nãu³ha² hxan³na³la². Yon³nãu³ai³tã² kãi³a¹ju³tai³tã² ne³wã²na³a¹ha²kxai³ yan¹nãu³a¹ wi¹kãi³a¹ju³ta³nũ³a² a̱in³nha¹ha²kxai³ Sũ̱³na² wãn³txa² so¹lxi³ sa²yxo²we¹ta¹ju³ta³nũ³a² a̱in³nha¹ha²kxai³ nxe³na¹nha²wa². 14 Sa³nxe³la³kxi³nãu³xa² kwa² ã³ni³hain¹ju³ta² yã¹nx2na³la². ónih³sxã³ ã³ne³ka²ta¹ta³lun²kxi³nũ³su² o²la³kxain¹nĩn²ta²wa². óne³ka²ta¹ta³lun²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² hi³yãu³sa³kxa² tĩh³na² ũ³nhe³hẽ¹nhain¹te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxũn³te²sa¹wa². Oh³nãu³a¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³kaix1sa²ju³ta³nũ³a² wah³nxe³na¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ten³si¹sa²jau³nũ³a² wah³nxe³na¹wa². Nxe³sa³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² ka³te̱³na² wi¹tãu³a² ã³wi¹ha¹ju³ta³nũ³a² ĩ³ye³kxi²sain¹tu¹wa².
15 Nxe³sxã³ ye³kan¹sxã³ yxo²ĩ²te²ki̱³na¹xai²na² ye³kan¹sxã³ ha̱in³nha²ki̱³ju³ta² so¹lxi³ wain³na³la². Kris²tu³jah¹lai²na² a²ten³jau³su² a³la³kxi²ki̱³sa²kxai³ nxe³jau³jau¹xain²txi³ sa²yxo²wet1sxã³ kãi³jah³lxi³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ nxe²nxa³kxe³su² te²a² yũ³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² e³lai²na¹ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³tu¹wa². 16 Jã¹nxe³ki̱³sa²kxai³ Sũ̱³na² wãn³txa² wain³txi³ sa²yxo²wet1sxã³ kãi³ki̱³kxa² yã¹xa³sah¹lxi³wxa². 17 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Kãi³a¹kxai³ yã¹nxe² kãi³yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe² wain³txi³kãi³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxa¹ju³kxai³la¹ txai²yã¹nxa² kãi³te²na² a²e³jau³xa² sa²yxo²we¹jah³lxi³hẽ¹la². 18 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ki³lxo³te²a² yũ²na³la². Nxe³te²na² sa²kxai³lu² Kris²tu³jah¹lai²na² ĩ³hxi²kĩ¹la²kxi²sxã³ ĩ³ya²lut1jah¹lai¹tã² yxo²kwĩn¹kxain¹na³la². Ko̱¹ko̱¹so¹nain¹na³la². Nxe³nx2ti³to³ha¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³ju³tai²li² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²khaix1nxe³sxã³ nã̱n³sxã³ ĩ³hen³txi¹nx2ta¹wa². 19 A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² ha³lo²a² ha³nxe²a² i̱³ju³ta³nũ³a² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hain¹tu¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² Txa²wã¹sũ̱³nu²khai³xa² sa²yxo²we¹tai¹nxa³wa². A²ẽ¹nãn¹jau³khai³xa² ten³nyhain¹kxa² so¹lxi³ sa²yxo²wet1sxã³ kãi³ain¹na³la². Kuh³lxa³thin¹sxã³ kãi³ain¹kxan²ti³ ãu²li²ju³ta² yũ³ai¹nxa³wa². Nxe³yãn¹ta¹ ju¹tai²li² yxo²kãin²txi³ e³ain¹na³la². Yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² so¹lxi³ a̱in³nhai¹nhxai²na²hẽ³la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²hain¹tu¹wa². Nxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ha³lo²a² ha³nxe²a² i̱³ju³ta³nãu³a² ĩ³hau³hau²na²sa²tẽ³ũ¹hain¹tu¹wa². 20 Nxe³nxa²ha¹te¹ txa²wã¹ki̱³nãu³xai²na² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki³nãu¹xai²na² sa²kxai³lu² oh³xai²nãn¹ko³xai²li² txa²wã¹ha³lo²khai³su² na³la². Nxe³sxã³ yuh³xan¹ko³xai²li² yxau³sxã³ hin¹sxã³ wah³nxe³ki̱³tã³la². Txa²wã¹ẽ¹na² sa²hau³kot3jah¹lai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² wxã³sxã³ a³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²ju³ta³nũ³a² wah³nxe³ki̱³tã³la². 21 A²nxe³jah¹la² hi²sen³kxai³lu² ã³wa̱³li²tãu³a² txa²wã¹nũ²nãu³ai²na² hxi²tha³nhẽ³kxan²ti³ ya³lu²ju³ta² yũ³nẽ³kxan²ti³ sĩ̱³nã̱³lxi³ tah²lxi³sĩ̱³ti³hi¹tẽ³tu¹wa². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹la² a²nũ²nãu³xai²li² wxi²kin³ti³ton³kxa² yã¹nxe² sĩ̱³nã̱³lxi³ti³hi¹tẽ³tu¹wa². Nũ³kxũn³khaix1jah¹lai²la¹wa². Ha³lo²ai²na² ha³kxa¹ a²wa³kxẽn³su² na³la². Nxe³ju³kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹la² hi²sen³su² a²nũ³kxũn³ju³txai²li² sĩ̱³nã̱³lxi³ti³hi¹tẽ³tu¹wa².