2 Timoteo
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na² ãh¹ ũ³wha²li¹le¹nxa²ha¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa²jah¹lo²sa¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txai³tã² ĩ³hen³txi³si¹ha¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa³na²hẽ³la². Ju¹tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² ten³nũn³jau³sa²na³la². Nxe³ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² wãn³txai³tã² ka³te̱n³yau³xa² ũ³hũ¹sa²jau³xai³tã² yxo²ĩ²nũ³na¹kxa² ĩ³yau¹ũ³nxa²te³lhxã³ nxe³ye¹nxa²ha¹wa². Jã¹nxe³jut3su² Ti³mo²jah³lo²si¹lxa². Ain³kxi²sẽ¹la². Txa²ki³lha³lxi¹lxa². A³lxi¹nxa²ha¹nha²wa². Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² Txa²wã¹wĩ³nu²su² ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³ya³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nxa²si¹hi² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³txa²si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²si¹hi² nxe³nxa²si¹ha¹jau³su² ten³sa³nha²wa².
Pau²lah³lai²na² ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹jau³su²
Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²to³ha¹wa². Txa²wĩ³nu²nãu³xu¹tai²na² sa²yxo²we¹tain¹kxu¹jã¹nxa¹wa². Ju¹tai²na² so¹lxi³ txa²ten³sa²ju³tai²la¹wa². Nxe³na¹ha²kxai³ ka³nxah³ta² whãi²na¹ a³lan²tãu³a² whãi²na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²to³ha¹wa². Nxe³na¹tãu³a² Sũ̱³na² ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³nxa²si¹ha¹jau³su² ĩ³ye³kxi²to³ha¹wa². Nxe³ha²kxai³ ĩ³ãin²txin¹ju³tai³tã² ĩ²nxa²ha¹ha²kxai³ ãh¹ĩ²xi²ti³ten³khai¹nxa²ha¹nha²wa². Ĩ³ka³lih¹nxa²ha¹ju³ta² ten³khaix1sa³nha²wa². Nxe³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ka³li¹ti³san¹tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² kxan²ti³ sa²yxo²we¹tin¹ju³tai³tã² ĩ²nxa²ha¹wa². A²wi¹lhĩ¹na² wxa²hã̱i³na² Lo³i²ta³ka³lxa² yxo²ĩ²i² wxa²hã³ka³na² Eu³ni²sa³ka³lxa² yxo²ĩ²i² yah³lxi³te²sin¹yu²hẽ³la². Te²yã¹nxe³sxã³ wxãi²kxai³ yxo²ĩ²khai¹nxũ³ni¹lxa². Kxã³nhxĩ¹nai³kxai³ txa²hxi²ka² wxa²ne³hẽh¹nxa²ha¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³nxa²ha¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ã³nhxi²ka¹txa²ju³ta² hĩ¹na² ã³si³wxe²na³li¹. Nxa²ha¹tai¹ti²tu³wa². Nxẽn¹jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hxi²ka¹txa²ju³ta² ain³kxi²xi²khai¹nxe³sẽ¹la². Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³nha¹sẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³na³la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² yuh³lxain¹ki̱³ju³ta² yũ²nxa³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ ĩ³nũ̱³kxũn³txi³nẽ³na²hẽ³la². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a³lxi²wa²so³tẽ³na²hẽ³la². Wi¹la̱in³nha²ti³hit1sain¹na²hẽ³la².
Nxe³ha²kxai³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³yãu²lxi²txa³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³ sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ¹kxi²sain¹tai¹ti²tu³wa², Je³su²jah³la² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹ha²kxai³la². A²nxe³jut3su² ĩ³yãu²lxi²sa²nũn³txa³hẽ¹la². Hãi¹sxã³ ĩ³ya³lo³ti¹sẽ¹la². Nxẽn¹kxai²nãn²tu̱³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³ai¹nĩn¹tãu³a² khãuh³nxe³sain¹kxa² yã¹nxe² khãuh³nxe³nxain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ĩ³nũ̱³kxũn³txi³nxa²tu¹wa². A²nxe³jah¹lain²txi³ kxã³nhxĩ¹nai³tã³ txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²wa²sut1sa²kxai³ ĩ³kaix1tũ³so¹nẽ³lai¹nha²kxai³ nxe³nẽ³lain¹te³nai¹ti²tu³wa², wi¹lhin¹ki̱³sxa³kxan²ti³na². Nũh¹ĩ²sxã³ o²la³kxi²nẽ³nu²hẽ³la². Nxe³sxã³ a³lxi²nẽ³ju³tai²li² wã²nã³ũ¹hi² thãi³ti³la²sxã³ wi¹lĩ²nẽ³lain¹ju³ta² wã²nã³ũ¹hi² nxe³te³lhxã³ nxe³nẽ³lain¹nu²hẽ³la². Nxe³ju³tai²li² txa²wã¹ha³lo²a² yũ²nxa³hĩ¹nu¹tai²kxai³ kãi³ju³ta³nũ³a² a³la³kxi²sxã³ ã²la² nũh¹ĩ²ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹la² txa²wã¹ẽ¹nãu³a² sa²hau³ko³tẽ³jah¹la² wxã³tai¹ti²tu³wa². Wxã³nũ²la² ya³lu²kxi²nẽ³na²hẽ³la². Ya³lu²kxi²nẽ³lhĩ¹nãn¹te²tu̱³ ya³lu²kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ yuh³lxi³nẽ³lxa³lho³la². Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² yxau²sa²tẽ³sih¹nẽ³ju³ta² e³lxah²lxi³ ĩ³tih³nxe³nẽ³na²hẽ³la².
11 Nxa²ha¹te¹ Je³su² Kris²tu³jah¹la²kxai³lu² ĩ²sxã³ ĩ³so¹sain¹na²hẽ³la².
— Sũ̱³na² wãn³txa² u¹lxa³nãu³a¹ ai³sxã³ ĩ³hen³txi³txai¹nhẽ³li¹. Kwa³na³nxa²ha¹jau³xai²na² ĩ³hen³txi³txai¹nhẽ³li¹. Wãn³txa² wa³le̱³jau³xa² ĩ³tih³nxe³txai¹nhẽ³li¹. Nxe³sain¹na²hẽ³la². 12 Nxe³na¹jut3su² khãuh³lxa³txi³sa³nha²wa². Nxe³sa³kxan²ti³ ãu²li²sa²nxa³nha²wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²a¹jah¹la² ĩ²te²sa¹wa². Wa³ka³li³yu³ta² ũ³hũ¹sai¹nha²kxai³ ĩ³hxi²kat1sain¹tu¹wa². Nxe³sai¹nhĩ¹nãn¹te²tu̱³ ã³na¹sai¹nxa³lho³la². Je³su²jah³la² ã³wa̱³li²sxã³ a³ka³nxi²nxa³tãu³a² ã³na¹sai¹nxa³lho³la². 13 Wãn³txai²li² ya²la³tu̱³ jau³xai²li² ĩ³tih³nxe³nxa²ha¹jau³xai²li² ain³so¹sẽ¹la². Ĩ³tih³nxe³nxa²ha¹kxa² yã¹nxe³sẽ¹la². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a³lxi¹tai¹nhẽ³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³ki̱³sa²kxai³ ju¹tai²li² ũ³hũ¹nẽ³lain¹tai¹ti²tu³wa². 14 Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²ka¹txa²ju³ta² ĩ²khai¹nxe³sẽ¹la². Sa²yxo²ã³txa³hẽ¹la².
15 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²nũ²a²nãu³xa² A²si³a³ko³xan¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²ã³sain¹na²hẽ³la². Fi³je²lah³la² Her³mo²je³ne³sah³la² te²yã¹nxe² sa²yxo²ã³sain¹na²hẽ³la². 16 Yxãn¹ta¹ O³ne³si²fo³ro³jah¹la² hai³txi³ ti³he¹xai¹nxa³wa². Nxe³yãn¹ta¹ kwa³thi³la² sa²hxi²ta̱i³nha²sxã³ sxa³na¹kxan²ti³ ãu²li²sai¹nxa³hẽ³la². Ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³sain¹to³nha²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ sxi²ha² yxau³tũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² thãi³ti³la² wi¹lĩ²ain¹ju³ta² ten³sa³nha²wa². 17 A²nxe³jah¹la² Ro²ma²thĩ³na² ã³wi¹lhĩ¹nãn¹te²tu̱³ ã³ten³sain¹na²hẽ³la². Ai³lhxã³ ĩ³ha¹txi²sain¹na²hẽ³la². 18 Te²yã¹nxe³sxã³ E²fe³so³thĩ³na² yxau³nũ³na¹hĩ¹nai³tã² jah¹la²kxai³ kãin² ã³non²ta³kxi²sain¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³jut3su² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² a³ka³nxi²tãu³a¹ thãi³ti³la² wi¹lĩ²ain¹ju³ta² ten³sa³nha²wa².