3
Yesus aburi o Saridis homarisagwi ako yugeragagi wene
Yuknugu lagarik, ambi yuknugu dugwit, “At malaikat An naburi o Saridis homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbanok yiluk, yukhisogon o.
“An dadiwap 7 ninggimu vagogo dugwit, Ala Averiniki ogasiga menda andogon adem 7 ako ogo vagago agirik yi ako en, it an aburi o Saridis menda wene yi yugeraliga:
Hit An naburi o Saridis ogarit lendagwi ako An nelup aro. Avakwa en henavok yugu dugwit, ‘Ap iluk anye landiga hak, it Yesus aburi gereja andi vaga homarisagwi ako modok enanye at agarwik inigup o,’ yiluk, yagalagwi ovara, hit anderogo ogasagwi dek andi an nelup. Hit andi, an namusek lagu dugwit, modok henanyedek henendawi nggorak ovagak sek ogasagwidek weyak ogasagwi andi, An nelup. Hit ogarit lendagwi ako An nasin Ala en, ‘Sek at ogasagwi,’ henembetetekma, hit modok henanyedek hambup ovagak okhinivisiga ako hodo erogo iniluk akluk, Ala wene maduk musek lagu hinigis ako ombok erogo musek lagu dogovovok yiluk, henanye okhedomanes. It endak sek wene an navok ako mamulhirugwi inigik, henaruk hobaluk wagagup ako henendawi wenggeles. Henendawi wenggebaluk, henomaduk mbo bagu dogomundik, wene hunggugup ako at des erogo vagogo dogovovok yiluk yukheraliga. Eke, hiren hiniluk erogo henanye okhedegetek halok andi, ap onggop wagiluk wandiga hak, An hininggut hinigik, supuk erogo hit Saridis menda anggin okbigigagiluk henadema wasogon o.
Anderogo ovara, hit Saridis menda nin ambukumat henasum mudis okhedegetek sek adigat ogarit nagwis atma, ‘Hit sek aro,’ yiluk, henasum mudu eyave yirik ninim nagu dogosogom. Eke, hit sani en An nane mbo bagetek modok henendawi wadok dek vagogo dugwit, des erogo musek lagu hiniselok, An wagya dogomindik, avakwa modok-modok iniluk dogop ininis mbuku vaga dirup mbalek agarik ako, An horisogon dek. It anderogo at enasum modok mudu yikbugu dogomindik, An nasin inim, At ayonggo malaikat inim, inil vaga, ‘It ap yi, An naori aro,’ yiluk, yugerayogon.
Henaruk werek a dek a? Henaruk werek halok, Ala Averiniki en An naburi yi awi ndi awi homasagwima yugeraliga ako andi, des erogo at hunggu dogones.
Wene yi yigi ako ovok erogo at malaikat An naburi o Epesus homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbain o,” yiluk, yuknigas.
 
Yesus aburi o Viladelipiya homarisagwi ako yugeragagi wene
Yuknugu lagarik, wene ambi yuknugu dugwit, “At malaikat An naburi o Viladelipiya homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbanok yiluk, yukhisogon o.
“An huluk yagaligadek avyarat adigat yagaliga Ala ake nadik denek agirik yi ako en, Daut agunci ako vagogo dugwit,* sup hurutu neyalok avakwa en larup meyan, eke, latya neyalok avakwa en hururup meyan, an nadigat vagago agirik yi ako en, it An naburi o Viladelipiya menda wene yi yugeraliga:
Hit An naburi o Viladelipiya ogarit lendagwi ako An nelup aro. Hit An ninis weyak erogo bagatek, sek erogo vagogo dugwit, henanye maduk agarik ako vaga An nane musek lendagwi. Anderogo atma, hit ambi ogagu dogopwak yiluk, sup hurugo bigigis ako, avakwa en larogo bigigaup modok dek aro.
It ap Sile ogasiga menda wane-wane ogagu dogoguluk, homasagwi ako, it Yakuri menda dek hegek we un huluk, ‘Nit Yakuri menda aro,’ yiluk, yagalagwi ako, an sovalogo bugu neyasogom. Iren, hit henadema ‘Ala avyarat endawi hunik okhinipu higyo,’ yiluk, hit An naburi o Viladelipiya menda henavema seve yi warupwak yiluk, okbugu neyasogom o. 10 Eke, ‘Hit henendawi wadok dek horaik dugwit ogagu dogones o,’ yiluk, yukheragagis ako, hobaluk des erogo at ogasagwima, hivis yi avakwa ndi avakwa wen vaga agarwik ovok erogo enavut mbalik en yiluk, anggin-mbanggin enovaga bisa warup hudi ako vaga, hit An naburi andi, henovaga arugwi en yiluk, An en heneyaga dogosogon.
11 An vage mbikit warisogon o. Eke, wagya dogomindik, hit An nane avyarat ombakluk wagagup ako des erogo vagogo hiniselok, nggudit-nggudit mendarek ako menda yikbigiga warisogonma, avakwa en wugu isawen, dibaluk, suwam watu dogones. 12 It sani en An nane mbo bagetek modok enendawi wadok dek vagogo dugwit, des erogo musek lagu iniselok, An wagya dogomindik, o anye dogopwak yiluk, sirup ilim ngguvulisagwi hak, it avakwa andi, An nasin Ala awi valekma anderogo at mondok okbisayogon. Okbisiluk, it Ala aburi yedok inisapwak yiluk, An nasin Ala inis inim, An nasin Ala awi valek o kota Yerusalem swi menda nasin Ala mbogot vaga en wombaba wasogon ako inis inim, eke, An ninis swi salek ako inim, enadik-enadik enovaga dirup mbalogo bisayogon. Bisayogon werekma, it hivis andoma en wulusogon lasogom modok dek o.
13 Henaruk werek a dek a? Henaruk werek halok, Ala Averiniki en An naburi yi awi ndi awi homasagwima yugeraliga ako andi, des erogo at hunggu dogones.
Wene yi yigi ako ovok erogo at malaikat An naburi o Viladelipiya homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbain o,” yiluk, yuknigas.
 
Yesus aburi o Laodokiya homarisagwi ako yugeragagi wene
14 Yuknugu lagarik, ambi yuknugu dugwit, “At malaikat An naburi o Laodokiya homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbanok yiluk, yukhisogon o.
“At Ala en wen-mbogot werek ogarup imbitya hegek, wakhagagis adem An atma, avyarat wene adigat modok des erogo avyarat vagalogo yugeraliga An Amin yi ako en, it An naburi o Laodokiya menda wene yi yugeraliga:
15 Hit An naburi o Laodokiya ogarit lendagwi ako An nelup aro. Henendawi hol dek edup erogo dek we un is saragas nudik ovagak agipik hinigirikmu, henendawi edup dogop ombasagwi halok, edup at dogop, eke, henendawi hol dogop ombasagwi halok, hol at dogop, ogagu dogop sek at ombasiga. 16 Ogagu dogop sek at ombasiga ovara, henendawi edup dek, hol dek, we un is saragas nudik ovagak agipikma, is aidek halok enelagapma en suvurogo beyakhelagwi andi hak, hit ako an nelagapma en suvurogo beyakhinisaup ombasiga o.
17 Hit ako andi, henendawi weyak, hininggis dek, hinil mbuk, henagap mbedan, henanggadi werek, anderogo hinisaliga ovara, dibagatek dugwit, hiren, ‘Nininggis mondok werek, nenangge dek ambi andi dek, ovok erogo werek,’ yiluk, yagalagwima, 18 hit sek erogo ambi inim ogagu dogovovok yiluk yukheraliga. Hit henagap mbedan nagwis atma avakwa en inil hinugu-selok, henanggadi agu-sawen, henasum mudu yanggwi hak yikhedaguluk an nadema hunhedavovok yiluk, yukheraliga. Hinil mbuk ako sek akluk yi menda ndi menda hinil hapwak yiluk, amburup hinil mu baup an nadema hunhedavovok yiluk, yukheraliga. Eke, eyave menda vaga hininggis werek arovovok yiluk, An nayoparip mbusi emas eyave hali vaga werago ako menda inim an nadema onggo hunhedavovok yiluk, yukheraliga.
19 It avakwa An nendawi hunik oginivisiga ako andi, enaruk watya, enendawi wenggelupwak yiluk yo yawi inita, ogasigama, enasam helok, enomaduk nggatuk erogo mbo bapwak. 20 An sup mbanggutmu mendek dugwit, hit henendawima an sup nggolen-nggolen ogasiga ako dibas. Ap ambi An sup nggolen-nggolen ogagya ako, aruk hobaluk, endawima sup hutbigya halok, An adema nunggigya dogomindik, niperen nenendawi ambiat dambulik naswe-haswe dugwit, erom nunggu dogosogom o.
21 Eke, An nasin yuknogogi ako mbo bagatek modok wotok erogo okbaluk, At wene yugeraligama niperen horaik agurik. Anderogo wane-wane, it sani en An nane mbo bagetek modok enendawi wadok dek vagogo dugwit, des erogo musek lagu iniselok, it ogo An nane yugeraligama ninim horaik dogoguluk, ‘Nadema omanes,’ yiluk, yugerayogon.
22 Henaruk werek a dek a? Henaruk werek halok, Ala Averiniki en An naburi yi awi ndi awi homasagwima yugeraliga ako andi, des erogo at hunggu dogones.
Wene yi yigi ako ovok erogo at malaikat An naburi o Laodokiya homarisagwi enengge agarik ako en aburi yugerapwak yiluk, dirup warogo lakbain o,” yiluk, yuknigas.
 
* 3:7 Daut ako, o muk Yesus ao wagatek hegek, avakwa Iserali menda at avema bisiluk, enasin inis ombok welagagi. Anderogo ndatak, yogak Yesus inis ombok dugwit, avakwa At avema bisaliga. Mbuku Lukas 1:32 yokhanes.