4
“Huluk wene yagan warusogom,” yugogogi wene
At Averiniki en sigam erogo iri dugwit, “O hivis arup hudi vaga ap en avakwa enambukmu dagaguluk, madis en huluk wene yugirigya hegek mamulirugu-sigik, it nin en wene ako dibaluk, musek lagu dugwit, Yesus avyarat umbutugwa ako mondok hekbasogom o,” yiluk, yagaliga. It ap wene andi menda yagan nagwis ako andi, enagavoval sek ova heda enane huluk molalogo yagalagwi. Nenagavelo yaga mbalekma omap agarikmu edup helagwi dek andi hak, it ap andi, enendawima anderogo at, yi sek, yi weyak, enendawi dibelagwi dek.
It ap huluk wene yagalagwi menda ako en, “Ap murik adigat dogop,” yiluk, yugurugwi, eke, yi menda ndi menda nelagwi menda “Naup moga,” yiluk, mamulurugwi, ogasagwi. Naup moga yagalagwi andi, nit ap avyarat wene Yesus avok nenelup akluk avyarat ombasagwi menda ako en, “Ugun naup sek yiluk Ala en bagagima, Wa, yiluk, menak-menak naup sek,” umbutu-ninigik, it ako moga yagalagwi. Yi menda ndi menda Ala en wakhagagi ako andi, sek adigat bagagima, nit nenendawi en, “Wa,” yugugu dugwit, welagwi halok andi, moga dek. Ala wene* inim, samban ogasagwi inim, andi vaga sek asigama, yi menda ndi menda ugun naup sek aro.
Keretus Yesus ayeloman sek dogop wene
An wene yukhisiga yi, howa-hasin Ala aburi mamulirigya heyalok, hat Keretus Yesus ayeloman mondok segedok menda dogogun. Eke, Yesus avyarat ombasagwi wene inim, wene Ala aburi nggarogo ogarit lagu dogop modo wene mamulik musek landiga inim, wogogo hendawi wenggelit landiga vaga, hendawi mondok wadokdek hoda at dogogun. It akwa enanggok enarivit mbilinisagwi hak, yi wene ndi wene mondok eve sek menda dek hegek enam warogo yagalagwi andi menda ako, wabuk. Ala wene wogogin ako, hendawi eve vaga ogarit lagya dogonyok yiluk, hunik-hunik mamulhidigya dogwen.
An wakhegek ambi yukhisogon. Avakwa nin andi eneyave anye aruguluk wal okhelagwi, eke, it nin andi Ala wene wokbaluk, enendawi eve vaga ndatak ogarit lagu dogoguluk, wal okhelagwi. Neneyave anye aruguluk wal okhelagwi andi sek ovara, un horok at okninivisiga. Eke, Ala wene ndatak ogaruguluk wal okhelagwi andi Ala en o yogak inim, o hivis inim, mondok ombok erogo sek okninivisiga ninilupma, ogasagwi.
Anderogoma, wene wakhegek nit Ala wene ndatak ogaruguluk wal okhelagwi andi, avyarat wene atma, waup sek aro.
10 At Ala mondok iluk itok agarik ako, yi avakwa ndi avakwa ovok erogo enagap wendarup yiluk ombasiga ovara, nit nenendawi Yesus ovaga vanggabaluk avyarat ombasagwi andi nenagap wendarisiga. Andi vaga nenendawi vonggabaluk wenggelek agurik atma, dilwatu dugwit, hunik-hunik adigat ogarit landagwi.
11 An wene yukhisiga yi ako yugirigya, mamulirigya, ogagya dogwen. 12 Hat heyave ao sawe atma yiluk, avakwa en sovalogo bagaup andi moga. Yagaliga inim, ogasiga menda inim, avakwa hendawi hunik oginivisiga inim, Yesus Keretus avyarat ombasiga inim, weyak ogagya heyao en hil sovalek landiga ako inim, ogasiga andi vaga it ap avyarat ombasagwi menda hat il wakhegek dugwit, ogagya dogwen. 13 An ao wagetek neyagek, mbuku Ala wene ombok vaga dombanggya, avakwa mbilinirigya, enaruk watya, wene mamulirigya, ogagya dugwit, des erogo ogagya dogwen. 14 Endak, it Ala aburi enasini ako en hunggul sovabagagu-sigik, Averiniki en yukhugu hegek, “Hat hivis Ala eyavup ambi anderogo ogagya dogop,” yiluk, Averiniki anye wokhogogi ako, moma erogo hekbaup andi moga.
15 Hendawi hoda agya avakwa ovok erogo yedok heyapwak yiluk, wene yukhigis andi vaga avyarat vanggabaluk, ogarit lagya dogwen. 16 Handogon hovavut ogasiga menda inim, wene mamuleraliga menda inim, dibagya dogwen. Wene yi, mondok vipak erogo vagogo dogwen. Vipak erogo vagogo heyalok, it avakwa hat hane hulisagwi ako enagap wendatya, eke, harogo hagap wendakhidigya, ogagu dogosogon o.
* 4:5 Kejadian 1:31 inim, 9:3 inim yokanes. 4:8 Ala wene ndatak ogagu dogoguluk wal okhelagwi andi yerogo: Samban ogasagwi, Ala wene dombalisagwi, Ala aburi inim homarisagwi. Andi menda ogagu niniselok, Ala en nit Ala wene ndatak ogaruguluk, nenendawi anye oknininivisiga.