5
Timotiko unipare soso eneŋo suwisawiyó ŋunde qembe ŋuro ye iŋoweya
Ke uni koŋgomu roŋgaru yereweya quno ŋuno saŋgirí ma yunowero. Kini, awaŋge horé ŋunde qembe iŋondutuye ri kondéreweya. Simó keta ŋuya kone-topoke horé ŋunde qembe iŋondutuye ri kondéreweya. Pare koŋgomu ŋuya náŋge horé ŋunde qembe iŋondutuye ri kondéreweya. Pare keta ŋuya simó-kuwoŋge horé ŋunde qembe otete sara-sara howero iŋondutuye ri kondéreweya.
Danimbo wapu roŋgaru yerewaŋgo?
Pare wapu horé ŋuro ará te yuno qembe. Asa pare wapu ka naŋo-simó moré ko usi-sí moré tiníqo, sowe-soweyómbo Anutu koro oteteyó howero eneŋo utatáye ŋuro mepé te yunoro náye, umbiye sopo yerero roŋgaru yerewaŋgo. Anutuko otete ŋunde ŋuro iŋote. Asa pare wapu horé ka enemata yorote, quko ŋande iŋote, “Anutuko noriní meté tewano,” yero kosa suwo rokóŋoro hariri tero Anutu kirayoyote. Quko pare wapu kato eneŋomboro ye iŋoro niŋgu-niŋgu naŋge tero howeyote tiníqo, toŋí keta yorote, quko ene khumowí ŋunde qembe. Ŋunde ŋuroko keto pare wapu yimiroyi otete roneneŋowí* naŋge ti unipareto eneya mande piyimi kama yewaŋgo. Ko iŋi. Uni kato eneŋo suwisawiyómboya iwí-nimí pare-simómboya kama sopo yerero roŋgaru yereyote tiníqo, ene iŋondutuyó ŋu rotoro, kape uni piyimi ŋunde qembe tunoqeyote.
Meté keto pare wapu horémboro owéye nakayáŋoyi huru-huru ŋundo samaka yerewaŋgo. Quko pare wapu soso kini, kumima naru 60 ŋunde rotoro komo kamí kanata naŋge taró ŋuro naŋge nakayáŋo qembe. 10 Kowe pare wapu meté ŋundo otete meté kumi teyaŋgo ŋu naŋge owéye nakayáŋo qembe. Asa enendo simóye meté sopo yerero roŋgaru yereyaŋgo, ko uni khe koŋgo qu mahi samaka yereyaŋgo, ko unipare meté horémboro§ sunará teyaŋgo, ko uni quhuríye moré mu samaka yereyaŋgo, ko otete meté naŋge teyaŋgo. Asa pare wapu o soso teyaŋgo ŋu naŋge owéye nakayáŋo qembe.
11 Quko pare wapu keta quro owéye ma nakayáŋowero. Dokoro koweye saŋaní ŋuro yero iŋoyiqo, Kristo** koro kho qu rotoro kame tewero pitu ko iŋowaŋgo. 12 Asa ko topé piyimi rewaŋgo, dokoro ŋundiro mande koretero kusiyaŋgurí qu ka wendaqeteŋgo. 13 Ko ene otete kaŋuya teyoteŋgo. Wimbuma tero ya enesó-enesó ŋuno wimbo-wimbo kunditero unipare kumimbo o teyaŋgo ŋu iŋoro uyare mahe tero unipare meyowomboro huwó mande ye yunoyoteŋgo. 14 Ŋunde ŋuroko no iŋoteno pare wapu keta qundo meté kame tero simó pisiyoro yaye ŋu sopowaŋgo. Unipareto otete piyimiye ŋu qenero huwó yerewaŋgo koro. 15 Hamó, pare wapu kumimbo ore meté ŋu rotoro Monimbu koro khe qu howeyaŋgo.
16 Asa iŋondutu pare kato nimímbe ma umbí pare wapu taró tiníqo, ene meté sopo yerero roŋgaru yereweya. Ŋunde tiníqo, huru-huru ŋundo koweyumu kama tero pare wapu enesó yoroteŋgo qu meté samaka yerewaŋgo.
Huru-huru koro tapá uni kho meté teyoteŋgo ŋu roŋgaru yiri qembe
17 Huru-huru koro tapá uni kho meté teyoteŋgo ŋu, ará te yunoya kimoye yunoyi qembe. Ko tapá unindo Anutu koro mande qu wisiyoro unipare yunoyoteŋgo ŋu, ará parámi te yunoya kimoye yunoyi qembe. 18 Dokoro sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró, “Makaoko rais kowí khete rumuniŋoyote quno ŋuno maŋgoye ma kusiyowero.” †† Ko mande kaŋuya ŋande yete, “Kho uni ŋu meté kimoye rewaŋgo.” ‡‡ 19 Asa naru kano uni kanata kato ŋande yeweya, “Tapá uni ŋundo o piyimi ta.” Topone, mande ŋunde yiníqo, kusumbo ma rewero. Asa uni irisape ma uni kapusa ŋunde qundo yiqota maŋgoye iŋo qembe. 20 Ko uni kembé kumimbo o piyimi tiqo, yorero uni soso toŋeyemo roŋgaru yere qembe. Ŋunde ti meyowo ŋu yiyoro sasaro tewaŋgo.
21 Anutu koro toŋímo ko Kristo Yesu§§ koro toŋímo ko sambo simó*** Anutuko rokó yereró ŋuro toŋeyemo, no ke kimiroteno, mande soso ŋa iŋoro roneneŋo sopo yere qembe. Uni owí morémbe ma owí moré kini quro ore kanata na howero roŋgaru yere qembe.
Timotiko eneŋo murí meté roŋgaruwoweya
22 Ke kho uni ka rokóŋoro kandeke saŋanímo waka ta ma rewero. Ko mande kaŋuya ŋandiro, uni meyowomboro quhurí teyoteŋgo ŋuya nembe ma rewero. Anutu toŋímo sara yowero ŋuro keŋomboro iŋo qembe.
23 Sono kiŋo naŋge ma newero. Kini, qahuŋge samakaŋoro se khumo qahuŋgemo yote ŋu riní kini tewero quro wain soŋga ta ne qembe.
24 Uni kumimboro quhuríye muko tunomo yote, unipare ronda yerewero naruyómo ŋuno piŋa mandeye waka ta areweya. Quko uni kumimboro quhuríye muko sóqeyote. Imemoŋgo naŋge tunomo tunoqeweya. 25 Ŋundiro naŋge otete meté mu tunomo yote. Quko otete meté mu itaka sóqeyote ŋu ŋuya imemoŋgo tunomo tunoqeweya.
* 5:7 otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote. 5:8 kape uni” ŋuko Israel koro Anutuye ŋu kama iŋo howeyoteŋgo. 5:9 huru-huru” ŋuko unipare soso ŋundo Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu. § 5:10 unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge. ** 5:11 Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. †† 5:18 Hutuŋo Mande 25:4 ‡‡ 5:18 Luk 10:7 §§ 5:21 Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. *** 5:21 sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.