6
Kho simómbo kho meté naŋge tewaŋgo
Anutu koro unipare soso unindoro kho simó yoteŋgo qu, eneŋo uni parámiye ŋuro ará te yunoyuri qembe. Unipareto oteteye qenero Anutu koro owí ŋuya miti mande ŋuya yesaráŋowaŋgo koro. Asa iŋondutu unindo kho simó ka sopoyote tiníqo, kho simó ŋuko parámiyó ŋuro ma iŋowero, “Ŋuko topone, enina, no meté mandí wendaqewano.” Kini, kho meté horé naŋge te inowaŋgo. Dokoro parámiyó Anutu iŋondutuwoní Anutuko ene surumí iŋo yunoyote. Asa naru rokóŋo unipare iŋo-iŋo ŋa yunoya newondeye ri kondéreweya.
Wondo situwi ŋuro kondé iŋowero murí
Uni kato mande koroqe rondaqe yunoro Uni Paráminani Yesu Kristo* koro mandímboya Anutu koro murí ŋuro iŋo-iŋo ŋuya huwóŋoyote tiníqo, uni ŋuko eneŋo owí hokoyote naŋge, oka kama iŋoní tondaŋete. Kini. Epe taka-taka tewero iŋo-iŋo piyimi ŋuro iŋoyote ko o tomó ta ka ŋuro kiro kuma teyote. Oteteyómbo unipare yoriní newonde tutu tero, kiro kuma tero, unipare meyowo yesará yerero, topoyemboro newonde piyimi teyoteŋgo. Ko naru rokóŋo uni piyimi ŋundo epe kiro-kiro yeyoteŋgo. Otete piyimi soso ŋundo uni ŋuro iŋo-iŋoye rambaruruwoní mande hamó mu qene iŋowero mepémo kini. Ŋunde tero ŋande iŋoyoteŋgo, “Nore Anutu koro murí howeroqota nokono wondo situwi parámi rewato.”
Quko nore Anutu koro murí howeroqota date yoteto ŋuro metéŋowato quno ŋuno o meté horé rewato. Dokoro ná-námanimbo pisi nereŋgurí quno onani moré kini tunoqatowó. Ko khumowato quno ŋuya oka kama se toŋewato. Nore o newero qu, tuwi teyoteto, ŋuko mepémo ŋu.
Unipare wondo koro iŋoyiqo, situwiyembo towo yiriní situwi parámi rewero nuŋgurí ŋuko powerako uyi kondé yondowoyote. O parámi ŋuro iŋoyoteŋgo quno ŋuno newondeye ariní otete piyimi kate-kate howero piyo temukoteŋgo. 10 Mone rewero iŋo-iŋo ŋuko otete piyimi kate-kate ŋuro murí. Uni kumi mone koro iŋoyoteŋgo, ŋu otete ŋundo yowosoní iŋondutuye rotoyi o piyimi kate-kate newondeye saŋgawoní piyo tewaŋgo.
Polko Timoti roŋgaruwaró
11 Quko ke Anutu koro uni, otete piyimi ŋu soso qene sorero huwóŋo qembe. Ŋunde tero murí ŋaro howe qembe: otete roneneŋowí, Anutu koro murí, iŋondutu rewero murí, unipare newonde yunowero murí, quhurí kondé korowowero murí, unipare newonde ime yunowero murí. 12 Iŋondutu teyote ŋu meté howero kho kondé te qembe. Komo Anutuko yoto-yoto suki-suki rewero quro rokó kiriní iŋondutu tero unipare qambu toŋeyemo ŋuro yesowaró. Asa yoto-yoto suki-suki ŋu kondé towo qembe. 13 Anutuko o soso quro yoto-yotoye yunoyote, ko komo Kristo Yesu kaŋero Pontius Pailat toŋímo mande meté tunomo yesowaró. Asa no Anutu koya Kristo Yesu toŋeyarimo no mande kondé ŋande kimiroteno. 14 Mande kondé kimiroteno ŋu meté howero o koroqe ma tewero. Hamó, otete meté mu naŋge howeyuriyate Uni Paráminani Yesu Kristo tunoqe maheweya. 15 Enendo naru Anutuko rokóŋaró ŋuno maheweya. Asa Anutu ŋuko meté horé, ene kanata ŋundo naŋge o soso sopoyote. Enendo wiri yerete uni wiri yereyote, ko ene uni pará-pará soso koro uni parámiye. 16 Enendo naŋge kama khumoweya. Hiyó parámimo yorote, ko nore taŋgímo uyarewero mepémo kini. Uni kato ene kama qeneró, ko qenewero mepémo kini. Naru suki-suki owí hokato wimbí kondé yoroweya. Ŋu hamó.
17 Ke noko koro onoŋo uni ŋande yimirika iŋowaŋgo, owéye ma hokowero. Wondo situwi ŋu kuyepo kini teweya, peka. Ŋunde ŋuroko ye situwi ŋu ma iŋondutuwowero. Kini. Anutu naŋge iŋondutuwoyi, dokoro Anutu eneŋombo nore o parámi nunoní niŋgu-niŋgu teyoteto. 18 Ke ŋande yimirika iŋowaŋgo, otete meté mu naŋge parámi ti qembe. Ko unipareto kira yereyoteŋgo quno ŋuno parámi yunoya samaka yiri qembe. 19 Ŋunde tero o meté horé ŋu koporo naru imemoŋgo tunoqeweya quno meté yowaŋgo, ko yoto-yoto hamó horé ŋu kondé towoyi.
20 Timoti, Anutuko kho kunaró ŋuro kondé sopo qembe. Mande enesó-enesó qundo Anutu koro iŋo-iŋo qu kama howete ŋu huwóŋo qembe. Naru kano unindo iŋo-iŋo enesó-enesó ŋuro epe mito-mito tero, yate-yate ŋande iŋoyoteŋgo, “Nore ŋundiro iŋomukowato.” Quko ŋunde kini, iŋo-iŋoye kota naŋge. Ŋu ŋuya huwóŋo qembe. 21 Uni kumi iŋo-iŋo ŋunde qu howero iŋondutuye rotaŋgurí.
Anutu koro samaka-samaka tuwó yeya yoní.
* 6:3 “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. 6:11 otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote. 6:13 Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.