5
Quen cuali nemisque in tepiluan in Dios
Namehhuan nantetlasohconehuan in Dios, huan nanquipiyahque tlen nanmochihuasque quen Yehhuatzin. Ximotlasohtlacan ijcon quen Cristo otechtlasohtlaloc huan omotemacaloc ica tehhuanten. Huan molui otepacti in Dios quen otechtlasohtlaloc in Cristo ihcuac omicohuac topampa. Huan axan niyan ahmo ximonohnotzacan ica inon ixpoliucayotl, noso itlahtlen ahmo cuali, noso in apiscayotl ica nochin tlen quitas seya. Ayacmo quinamiqui ijcon maquichihuacan in aquin tehuaxcahuan in Dios. Ahmo ximocamanaluican huan niyan ahmo xitlapactecacan. Tleca inin tlahtoli molui mechpinaumaca huan ocachi cuali ahmo xitlahtocan ijcon. Ocachi cuali nochipa xitetlasohcamatican. Huan xicmatican quen ic nele ahhuel calaquis ipan tetlatequiutilistzin in Dios in aquin sihuaahuiltiya noso tlacaahuiltiya, huan nemi ipan in ixpoliucayotl. Huan niyan ahhuel calaquis ompa in aquin quinexicoliya ica itlahtlen quitas. Yeh in quen aquin mohuentiya iixpa in santos. Ahmo xiquinmonecahuilican mamechcahcayahuacan in tla quihtosque ahmo tlahtlacoli in tlen quichihuahque. Tleca ica inon ahmo cuali ocachi chicahuac quintlapanoltilos in Dios inohque aquin ahmo tetlacamatihque. Ahmo ximocalactican inuan ica intlanehnehuilis.
Ijcon onannemiyayahque ipan tlayohuilotl. Huan axan ic onanmosetilihque tehuan Totecohtzin, nannenticaten ipan in tlanextli. Huan ijcon manesi ica nochin tlen nanquichihuasque. Huan in aquin ic nele nemi ipan in tlanextli quinnextiliya nochipa quen yeh quichihua in tlen cuali huan tlamelajcan. 10 Ximomachtican ica in tlen tepactiya Totecohtzin. 11 Ahmo ximocalactican inuan yehhuan ica in tlen quichihuahque den tlayohuilotl. Ocachi cuali xiquiniluican quen ahmo cuali in tlen quichiuticaten. 12 Ic nele tepinauti ic tlanonotzahque ica tlen quichihuahque ichtaca. 13 Ihcuac motlalnamictiya ica inon ahmo cuali, quihtosnequi ayacmo tlatiutoc in tlen quichihuahque huan yomonexti ipan in tlanextli. Huelis cana quichihuasque cuenta ica in tlen nanquiniluisque huan noyojqui quilcahuasque in ahmo cuali huan ijcon yinemis ipan in tlanextli. 14 Huan ic inon mihtohua in Dios ipan in Itlahcuiloltzin:
Tehhua aquin tiixpoliutoc, xitlahtlachiya ica in tlanehnehuilistli den Cristo.
Xiquisa ipan tlayohuilotl den tlahtlacoli huan Cristo mitztlanextilisque.
15 Xicchihuacan cuenta quen nannemisque. Ahmo xinemican quen in tontos, in tlahmo quen in aquin ocachi tlamatihque. 16 Ahmo san xitonalpolocan ihcuac tinenticaten nican tlalticpac. Xicchihuacan nochin tlen cuali ic nanquixnamiquisque in ahmo cuali de inin tonalten. 17 Huan ahmo xiyecan nanxoxos, in tlahmo xicnehnehuilican in tlen monequis Totecohtzin, huan xicchihuacan. 18 Ahmo xihuintitiyecan. Inon mechuica ipan in tlahtlacoli. Xitemonecahuilican mamechtequiutilo in Itiotonaltzin. 19 Ximonohnotzacan ica in salmos ic nantemahuestilisque, huan xicuihcuicacan ica Totecohtzin, huan xitemahuestilican ica nochin namoyolo. 20 Nochipa xitetlasohcamatican in Dios Tohueyitahtzin ica nochin tlen ca, huan xiquilnamiquican quen nanquiselihtoque nochin ica tlen otechmochihuiloc in Totecohtzin Jesucristo.
Quen cuali nemis in tlaneltocani ipan ichan
21 Quen nantepantlachiyahque in Cristo, ijcon noyojqui ximohuehuelitacan.
22 In sihuatl ma ipan tlachiya in inamic no ijcon quen tepan tlachiya in Totecohtzin. 23 In tlacatl quitequiutiya in isihuau, ijcon quen in Cristo motequiutiya in itiotlayehualoltzin. Noyojqui Yehhuatzin in Cristo Totemaquixticahtzin den itiotlayehualoltzin, yeh in tetlacayo. 24 Huan ijcon quen in Cristo quitequiutilo itiotlayehualoltzin, ijcon noyojqui in sihuamen mocahuahque maquintequiuti innamic.
25 In tlacatl maquitlasohtla in isihuau ijcon quen Cristo oquitlasohtlaloc in tetiotlayehualoltzin, huan omicohuac ipampa. 26 Ijcon omochiu ic quinuaxcatilos nochten den itiotlayehualoltzin huan quichipahualohtica in tlahtlacoli ica in itlahtoltzin quen mochipahua ica atl. 27 Omonec monextis mahuestic in itiotlayehualoltzin teixpa, huan ayacmo ica tlahtlacoli. 28 Ic inon in tlacatl quipiya tlen quitlasohtlas in isihuau quen yehhua motlasohtla. In aquin quitlasohtla isihuau, no ijcon yehhua motlasohtla. 29 Niyan aquin quicocoliya itlacayo, in tlahmo momaluiya huan quitlasohtla, ijcon quen Cristo mochihua ica itiotlayehualoltzin. 30 Ijcon quen inon tetiotlayehualoltzin quen Yehhuatzin tetlacayo, huan ipan inon timosetilihtoque. 31 Ijcon quen omihto in Dios ipan Itlahcuiloltzin: “In tlacatl quicahuas itata huan inana huan mosetilis ihuan isihuau, huan ijcon mochihuasque san se intlacayo.” 32 Masque molui cualtzin ca inin hueyi tlahtoli, ijcon ca ica in Cristo ihuan itiotlayehualoltzin. 33 Huan noyojqui quihtosnequi cada se de namehhuan quipiya tlen quitlasohtlas isihuau quen yehhua motlasohtla. Huan in sihuatl ijcon ma ipan tlachiya inamic.