6
Conemen, xictlacamatican namotata huan namonana, quen tepactiya in Totecohtzin. 2-3 In tetlanahuatil in Dios mihtohua: “Impa xitlachiyacan namotata huan namonana, huan ijcon nannemisque huehcau nican tlalticpac huan mechtiochihualos ica nochin tlen cuali.”
Huan namehhuan tetatahtzitzin, ahmo xiquincualantican namopiluan. In tlahmo ica tlasohtlalistli xiquinmachtican mamechtlacamatican, quen tepactiya Totecohtzin.
Tlaquehualten, xictlacamatican in aquin inmajco nancaten nican tlalticpac. Impa xitlachiyacan huan xictlalican ipan namoyolo quen nantequiuticaten temajco in Cristo.
Huan ahmo san ihcuac mechitztiyesque nantequiutiyesque, in tlahmo noyojqui ihcuac namosel, quen temajco in Cristo, quen tepactiya in Dios. Xitequitican ica nochin yolchicahualistli quen nantepalehuisque in Totecohtzin huan ahmo san yeh in tlacatl. Yinanquimatihque in aquin quichihua in tlen cuali, ijcon quiselis den Totecohtzin, masque tlaquehuali noso ahmo.
Huan namehhuan patrones xiquinuelitacan namotlaquehualuan huan ahmo xiquinmohsihuican. Xiquilnamiquican quen tinochten temajco in Totecohtzin aquin ilohuac neluicac, huan Yehhuatzin ahmo aquin mochichicotlasohtla.
In tlen ic mochicahuas in tlaneltocani
10 Axan tocnihuan, ximochicahuacan quen onanmosetilihque tehuan Totecohtzin ica in hueyi ichicahualistzin Totecohtzin. 11 Ximopalehuican ica nochin tlen Dios mechmacalos ic nanmoyequetzasque ihcuac mechcahcayahuasnequi in ahmo cuali tlacatl. 12 Nele ahmo tiquinixnamiquihque in tlalticpac tlacamen, in tlahmo tiquinixnamiquihque in ahmo cuali yehyecamen aquin tlatequiutiyahque ican tlalticpac tlacamen ipan inon tlayohuilotl. Huan tiquixnamiquihque in ahmo cuali tlacatl ipan itlatilanal. 13 Ximoyecmachtican ica techicahualis in Dios ica tlen nantlaxicosque ipan in tonali ihuac ihuan nanmonamiquisque. Huan ihcuac otlan, nanmocahuasque chicahuac quen onancatcahque. 14 Ximoyolchicahuacan namosel ica nochin tlen melahuac. Xinemican tlamelajcan huan ijcon ahhuel namoixco tlachiya in ahmo cuali tlacatl. 15 Huan quen ayacmo tlen mechyoltzacuiliya, ximoyectlalican huan xiquinnonotzacan ica itlahtoltzin. 16 Xicneltocacan ica techicahualis Dios ica tlen nanquixnamiquisque nochin ahmo cuali in tlen mechmohsihuis. 17 Ic nele xicchiyacan in tlamaquixtilistli, huan quen mechchicahualos in Itiotonaltzin, xictlanonotzacan ica itlahtoltzin Dios. 18 Ximoyolmachtican nochipa. Xitetlatlautican in Dios ica tlen mechnextililos in Itiotonaltzin. Xicyehyelican ximoyolmachtican huan niyan ahmo xiquilcahuacan inon. Huan xiquintlaihtlanican ica nochin aquin tehuaxca in Dios. 19 Xinechtlaihtlanican noyojqui ica nehhua, ic nechpalehuilos ihcuac nitlanonotzas, maye ica in chicahualistli ic niquinmatiltis quen in temaquixtilistli noyojqui para in aquin ahmo judeahteco. 20 Onechtitlaniloc in Dios quen tetiotlatitlanil ica inon tlahtoli, huan ic inon nitzactoc axan. Xinechtlaihtlanican ic cuali maniquinnonotza inin itlahtoltzin ica chicahualistli quen nicchihuasnequi.
Ic tlixnahuatiya ica in itlahcuilol
21 Totlasohicniu Tíquico, aquin tlamelajcan tepalehuihcau in Totecohtzin, mechmatiltis nochin ica nehhua huan ica tlen nicchiutica. 22 Ic inin onamechtitlanili ic namechnahuatiya quen ticaten huan ijquin tamechyolchicahuasque.
23 Mamechyoltlalican ica paquilistli huan xicneltocacan quen mechtlasohtlahque in Dios Tohueyitahtzin huan Totecohtzin Jesucristo. 24 Huan Dios maquintiochihualo nochin aquin nele tetlasohtlahque Totecohtzin Jesucristo.